अ.क्र. वेबसाईट चे नांव वेबसाईट लिंक वेबसाईट होमपेज
1 शासन धोरणे दृष्टीकोन http://www.whispersinthecorridors.com Maharashtracivilservice.org
2 भाप्रसे संकेतस्थळ http://www.iasmah.org/ Maharashtracivilservice.org
3 राज्य संघटनांचा संघ http://en.statecivilservices.in/ Maharashtracivilservice.org
4 जमीन विषयक - शेखर गायकवाड http://www.satbara.co.in/ Maharashtracivilservice.org