अ.क्र. पद माहिती फाइल
1 उप जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी यांची दि. 1/4/2009 ची सेवाजेष्टता सुची
2 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Parishistha C 9
3 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Parishistha C 5
4 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Parishistha C 1
5 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Parishistha C
6 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Parishistha B
7 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Parishistha A
8 नायब तहसीलदार Aurangabad Division :Naib Tahsildar Draft Seniority List 1.1.2010 : Cicular 02.11.13
9 उप जिल्हाधिकारी निवडश्रेणी १५.०६.२०१३
10 उप जिल्हाधिकारी निवड श्रेणी २००८
11 अपर जिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी यांची प्रारूप जेष्ठता सूची
12 तहसीलदार तहसीलदार संवर्गाची जेष्ठता यादी