अ.क्र. पद माहिती फाइल
1 उप जिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील निवडश्रेणीची पदे २० ऐवजी ३३.३३ इतकी रुपांतरीत करणे / वाढविणेबाबत
2 सर्वसाधारण मा बोंगीरवार समिती अहवाल
3 सर्वसाधारण अमहसुली कामे Non Revenue Works