अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव उपक्रम फाईल
1 शेखर गायकवाड घरपोच धान्य योजने विषयी शंका समाधान
2 शेखर गायकवाड घरपोच धान्य वितरण योजना