अ.क्र. तालुका विभाग जिल्हा ऑफिस फोन निवास फोन
1 अक्कलकुवा नाशिक नंदुरबार 02567 - 252226 1 - 1
2 आक्रणी नाशिक नंदुरबार 02567 - 220232
3 शहादा नाशिक नंदुरबार 02565 - 224500
4 तळोदा नाशिक नंदुरबार 02576 - 232367
5 नंदुरबार नाशिक नंदुरबार 02564 - 222269
6 नवापूर नाशिक नंदुरबार 02569 - 250040
7 चोपडा नाशिक जळगाव 02586 - 220076 222132
8 यावल नाशिक जळगाव 02585 - 261232
9 रावेर नाशिक जळगाव 02584 - 250226
10 भुसावळ नाशिक जळगाव 02582 - 222592
11 जळगाव नाशिक जळगाव 0257 - 2229634
12 धरणगाव नाशिक जळगाव 02588 - 251888
13 अमळनेर नाशिक जळगाव 02587 - 223055
14 पारोळा नाशिक जळगाव 02597 - 222230
15 एरंडोल नाशिक जळगाव 02588 - 244221
16 भडगाव नाशिक जळगाव 02596 - 221224
17 चाळीसगाव नाशिक जळगाव 02589 - 222831
18 पाचोरा नाशिक जळगाव 02596 - 240033
19 जामनेर नाशिक जळगाव 02580 - 230034
20 मुक्ताई नगर नाशिक जळगाव 02583 - 222223
21 बोदवड नाशिक जळगाव 02582 - 275624
22 मलकापूर अमरावती बुलढाणा 07267 - 222041
23 नांदुरा अमरावती बुलढाणा 07265 - 220300
24 बुलढाणा अमरावती बुलढाणा 07262 - 242283
25 मोताळा अमरावती बुलढाणा 07267 - 245231
26 चिखली अमरावती बुलढाणा 07264 - 242068
27 सिंदखेडराजा अमरावती बुलढाणा 07269 - 234236
28 देऊळगाव राजा अमरावती बुलढाणा 07261 - 232068
29 लोणार अमरावती बुलढाणा 07260 - 221358
30 मेहकर अमरावती बुलढाणा 07268 - 224524
31 खामगाव अमरावती बुलढाणा 07263 - 252138
32 शेगाव अमरावती बुलढाणा 07265 - 252008
33 जळगाव जामोद अमरावती बुलढाणा 07266 - 221426
34 संग्रामपूर अमरावती बुलढाणा 07266 - 232226
35 लातूर औरंगाबाद लातूर 02382 - 242962
36 रेणापूर औरंगाबाद लातूर 02382 - 233394
37 रिसोड अमरावती वाशीम 07251 - 222316
38 औसा औरंगाबाद लातूर 02383 - 222026
39 अहमदपूर औरंगाबाद लातूर 02381 - 262030
40 मालेगाव अमरावती वाशीम 07254 - 231373
41 वाशीम अमरावती वाशीम 07252 - 232008
42 चाकूर औरंगाबाद लातूर 02382 - 252161
43 मंगरूळपीर अमरावती वाशीम 07253 - 230228 230262
44 उदगीर औरंगाबाद लातूर 02385 - 255567 255616
45 कारंजा अमरावती वाशीम 07256 - 222170 222090
46 जळकोट औरंगाबाद लातूर 02385 - 275585 275862
47 मानोरा अमरावती वाशीम 07253 - 233246 233247
48 निलंगा औरंगाबाद लातूर 02384 - 242024 242184
49 धामणगाव रेल्वे अमरावती अमरावती 237330 237730
50 चांदूर रेल्वे अमरावती अमरावती 254021 254073
51 नांदगाव खांदेश्वर अमरावती अमरावती 222644 222643
52 भातकुली अमरावती अमरावती 2662124 2550619
53 अमरावती अमरावती अमरावती 2674360 2530823
54 तिवसा अमरावती अमरावती 222044 222043
55 मोर्शी अमरावती अमरावती 222236 222012
56 दर्यापूर अमरावती अमरावती 234234 234274
57 अंजनगाव अमरावती अमरावती 242074 242014
58 अचलपूर अमरावती अमरावती 250007 220309
59 धरणी अमरावती अमरावती 224223 224214
60 चिखलदरा अमरावती अमरावती 230223 230242
61 चांदूर बाजार अमरावती अमरावती 243207 243203
62 वरुड अमरावती अमरावती 232144 232148
63 आर्वी नागपूर वर्धा 07157 - 222022
64 कारंजा नागपूर वर्धा 07156 - 245844
65 आष्टी नागपूर वर्धा 07156 - 225648
66 वर्धा नागपूर वर्धा 07152 - 240748
67 देवळी नागपूर वर्धा 07158 - 254457
68 हिंगणघाट नागपूर वर्धा 07153 - 244022
69 समुद्रपूर नागपूर वर्धा 07151 - 225443
70 औरंगाबाद लातूर 02382 - 242362
71 सेलू नागपूर वर्धा 07155 - 220559
72 कातोळ नागपूर नागपूर 07112 - 222023
73 देवणी औरंगाबाद लातूर 02385 - 269444 269445
74 शिरुर अनंतपाळ औरंगाबाद लातूर 02384 - 250225
75 उमरगा औरंगाबाद उस्मानाबाद 02475 - 252037 252068
76 लोहारा औरंगाबाद उस्मानाबाद 02475 - 266507
77 तुळजापूर औरंगाबाद उस्मानाबाद 02471 - 242027
78 नरखेड नागपूर नागपूर 07105 - 232206
79 सावनेर नागपूर नागपूर 07113 - 232212
80 कळमेश्वर नागपूर नागपूर 07118 - 271358
81 उस्मानाबाद औरंगाबाद उस्मानाबाद 02472 - 227882 227883
82 नागपूर ग्रामीण नागपूर नागपूर 0712 - 2564577
83 उमरेड नागपूर नागपूर 07116 - 242004
84 कुही नागपूर नागपूर 07100 - 222236
85 भिवापूर नागपूर नागपूर 07106 - 232241
86 नागपूर शहर नागपूर नागपूर 0712 - 2561975
87 कामठी नागपूर नागपूर 07109 - 2888220
88 मौदा नागपूर नागपूर 07115 - 281128
89 रामटेक नागपूर नागपूर 07114 - 255124
90 परसिवणी नागपूर नागपूर 07102 - 225139
91 तुमसर नागपूर भंडारा 07183 - 232286 232021
92 मोहाडी नागपूर भंडारा 07197 - 241130
93 भंडारा नागपूर भंडारा 07184 - 252210
94 पौनी नागपूर भंडारा 07185 - 255241 255253
95 साकोली नागपूर भंडारा 07186 - 236124
96 लाखनी नागपूर भंडारा 07186 - 245500
97 लाखांदूर नागपूर भंडारा 07181 - 260041
98 अर्जुनी मोरगाव नागपूर गोंदिया 07196 - 220147 220146
99 सडक अर्जुनी नागपूर गोंदिया 07199 - 233240 233241
100 गोरेगाव नागपूर गोंदिया 07187 - 232330 232331
101 तीरोरा नागपूर गोंदिया 07198 - 254159 254047
102 गोंदिया नागपूर गोंदिया 07182 - 222142 223311
103 आमगाव नागपूर गोंदिया 07189 - 225218 225247
104 कळंब औरंगाबाद उस्मानाबाद 02473 - 262254 262387
105 देवरी नागपूर गोंदिया 07199 - 225341 225106
106 सालेकासा नागपूर गोंदिया 07180 - 244136 244126
107 परंडा औरंगाबाद उस्मानाबाद 02477 - 232024 232014
108 देसाईगंज नागपूर गडचिरोली 07137 - 272152 272373
109 भूम औरंगाबाद उस्मानाबाद 02478 - 272024
110 आरमोरी नागपूर गडचिरोली 07137 - 266560 266550
111 वाशी औरंगाबाद उस्मानाबाद 02478 - 276250 276451
112 धानोरा नागपूर गडचिरोली 07138 - 254023 254039
113 करमाळा पुणे सोलापूर 02182 - 220357
114 कुरखेडा नागपूर गडचिरोली 07139 - 245433 245435
115 कोरची नागपूर गडचिरोली 07139 - 230004
116 गडचिरोली नागपूर गडचिरोली 07132 - 233019 233020
117 चामोर्शी नागपूर गडचिरोली 07135 - 235038 235039
118 अहेरी नागपूर गडचिरोली 07133 - 272044 272048
119 मुलचेरा नागपूर गडचिरोली 07135 - 271093 271092
120 इतपल्ली नागपूर गडचिरोली 07136 - 233122 223133
121 माढा पुणे सोलापूर 02183 - 234031
122 भामरागढ नागपूर गडचिरोली 07134 - 220039 220040
123 बार्शी पुणे सोलापूर 02184 - 222213
124 सिरोंचा नागपूर गडचिरोली 07131 - 233129 233130
125 मोहोळ पुणे सोलापूर 02189 - 232234
126 राजुरा नागपूर चंद्रपूर 07173 - 222131 222145
127 कोरपना नागपूर चंद्रपूर 07173 - 236658 236659
128 उत्तर सोलापूर पुणे सोलापूर 0217 - 2731020
129 गोंड पिंपरी नागपूर चंद्रपूर 07171 - 220040 220042
130 जिवती नागपूर चंद्रपूर 07171 - 258046
131 चंद्रपूर नागपूर चंद्रपूर 07172 - 250206 250205
132 बल्लारपूर नागपूर चंद्रपूर 07172 - 241391
133 मुळ नागपूर चंद्रपूर 07174 - 220310 220311
134 अक्कलकोट पुणे सोलापूर 02181 - 220233
135 पोंभूर्णा नागपूर चंद्रपूर 07174 - 226858
136 दक्षिण सोलापूर पुणे सोलापूर 0217 - 2731033
137 ब्रम्हपुरी नागपूर चंद्रपूर 07177 - 272073 272074
138 शिंदेवाही नागपूर चंद्रपूर 07179 - 288245 288256
139 पंढरपूर पुणे सोलापूर 02186 - 223556
140 सावळी नागपूर चंद्रपूर 07174 - 274412
141 चिमूर नागपूर चंद्रपूर 07170 - 265547 265548
142 सांगोला पुणे सोलापूर 02187 - 220218
143 नागभीड नागपूर चंद्रपूर 07179 - 240050 240048
144 वरोरा नागपूर चंद्रपूर 07176 - 282110 282154
145 भद्रावती नागपूर चंद्रपूर 07175 - 265080 266005
146 आर्णी अमरावती यवतमाळ 07234 - 266680 266260
147 वणी अमरावती यवतमाळ 07239 - 225062 225154
148 माळशिरस पुणे सोलापूर 02185 - 235036
149 मरेगाव अमरावती यवतमाळ 07237 - 237243 237238
150 झरी झामनी अमरावती यवतमाळ 07237 - 236004
151 राळेगाव अमरावती यवतमाळ 07202 - 225254 225256
152 फलटण पुणे सातारा 02166 - 222210 222529
153 केळापूर अमरावती यवतमाळ 07235 - 227408 227549
154 बाभूळगाव अमरावती यवतमाळ 07203 - 270524 270542
155 कळंब अमरावती यवतमाळ 07201 - 226140 226141
156 वाई पुणे सातारा 02167 - 227711 220161
157 यवतमाळ अमरावती यवतमाळ 07232 - 238194 244654
158 दारव्हा अमरावती यवतमाळ 07238 - 254152 254155
159 दिग्रस अमरावती यवतमाळ 07234 - 222103 222102
160 खंडाळा पुणे सातारा 02169 - 252128 252148
161 नेर अमरावती यवतमाळ 07238 - 267763 267716
162 घाटंजी अमरावती यवतमाळ 07230 - 227209 227210
163 पुसद अमरावती यवतमाळ 07233 - 246032 246242
164 महागाव अमरावती यवतमाळ 07236 - 222238 222239
165 महाबळेश्वर पुणे सातारा 02168 - 260229 260262
166 उमरखेड अमरावती यवतमाळ 07231 - 237217 237230
167 कोरेगाव पुणे सातारा 02163 - 220240 220241
168 किनवट औरंगाबाद नांदेड 02469 - 222008 222701
169 माहूर औरंगाबाद नांदेड 02460 - 268521 220230
170 मान पुणे सातारा 02165 - 220232 220249
171 खटाव पुणे सातारा 02161 - 231238 231208
172 कराड पुणे सातारा 02162 - 234840
173 पाटण पुणे सातारा 02372 - 283022 283040
174 हादगाव औरंगाबाद नांदेड 02468 - 222328 222401
175 हिमायतनगर औरंगाबाद नांदेड 02468 - 244428 244420
176 भोकर औरंगाबाद नांदेड 02467 - 222622
177 मुदखेड औरंगाबाद नांदेड 02462 - 275551 266567
178 अर्धापूर औरंगाबाद नांदेड 02462 - 275551 266567
179 सातारा पुणे सातारा 02162 - 230681 222860
180 जावळी पुणे सातारा 02378 - 285223 285254
181 नांदेड औरंगाबाद नांदेड 02462 - 235769 251852
182 लोहा औरंगाबाद नांदेड 02466 - 242460 242461
183 कंधार औरंगाबाद नांदेड 02466 - 223424 223404
184 दापोली कोंकण रत्नागिरी 02358 - 282036 282136
185 नायगाव औरंगाबाद नांदेड 02465 - 262692 260289
186 उमरी औरंगाबाद नांदेड 02467 - 244202 244886
187 मंडणगड कोंकण रत्नागिरी 02350 - 225236 225243
188 धर्माबाद औरंगाबाद नांदेड 02465 - 244179 244122
189 देगलूर औरंगाबाद नांदेड 02463 - 255033 255076
190 बिलोली औरंगाबाद नांदेड 02465 - 223322 223346
191 मुखेड औरंगाबाद नांदेड 222008 222701
192 खेड कोंकण रत्नागिरी 02356 - 263031
193 वसमत औरंगाबाद हिंगोली 02454 - 220028 220105
194 कळमनुरी औरंगाबाद हिंगोली 02455 - 220021 220001
195 गुहागर कोंकण रत्नागिरी 02359 - 240237 244440
196 हिंगोली औरंगाबाद हिंगोली 02456 - 221902 222466
197 जिंतूर औरंगाबाद परभणी 02457 - 222110
198 चिपळूण कोंकण रत्नागिरी 02355 - 252044 252876
199 सेलू औरंगाबाद परभणी 02451 - 222334
200 परभणी औरंगाबाद परभणी 02452 - 222711 222712