[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

मा. सर धन्यवाद . पण महेश मुकुंद सप्रे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व प्रवीण वरंडे व इतर -OA No ३५४/२०१५ हा निर्णय कोठे मिळू शकेल ?

संबंधीत न्यायालयात अर्ज करून नक्कल घेता येईल.

kalam २५५/२५७ ची प्रकरणे अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे चालतात कि जिल्हाधिकारी यांचेकडे .

बहूतांश ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे चालतात

बी कर्मचारी ३ वर्ष पूर्ण न झाल्यामुळे महसूल अहर्ता परीक्षा देऊ शकत नाही .आंतर जिल्हा बदलीने सी कर्मचारी बी नंतर आलेला आहे आहे.बी नंतर सी chi जेष्टता आहे . सी अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण आहे .बी सिनियर आहे तरीही सी ला अव्वल कारकून पदी पदोन्नती देता येते का ? असेल तर कोणता नियम पाहावा लागेल ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे.

नुकताच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने , या बाबत निकाल दिला आहे . विहित प्रयत्नात व वेळेत परीक्षा उत्तीर्ण झालेला , ज्येष्ठते मध्ये अगोदरचे स्थानावर असतो त्यामुळे तो अव्वल कारकून पदास पद्दोनात्तीस पात्र होतो .
महेश मुकुंद सप्रे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व प्रवीण वरंडे व इतर -OA No ३५४/२०१५

आर ओ आर प्रकरणात कोर्ट फी बाबत काही शासन निर्णय आहे का ? किंवा कार्यालयात अर्जदार यांचेकडून अर्ज घेताना किती रुपयांचे मुद्रांक त्या अर्जावर असावेत ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

आतियात कायद्यानुसार विरासतचे अपील उपविभागीय अधिकारी यांच्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करावे लागेल कि जिल्हाधिकारी यांचेकडे ?

वर्ग १ चे अधिकारी यांची शासन स्तरावर विभागीय चौकशी सुरु असल्यास त्यांना तात्पुरती पेन्शन किती दिवस देता येते .कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

अपर जिल्हाधिकारी यांना शहरी भागातील एन ए मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत का ? कोणता शासन निर्णय आहे ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे.

दिनांक ५ जानेवारीच्या अध्यादेशानुसार , सध्या जमीन जर प्रादेशिक योजनेत निकासी/ वाणिज्य अथवा औद्योगिक वापर विभागात असल्यास , NA ची गरज नाही

मग्रारोहयो अंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडून प्राप्त नॅडेप व वर्मी कंपोस्ट च्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यपद्धती कोणती आहे.सदरील प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी कृती आराखडा असणे गरजेचे आहे काय ? कोणता शासननिर्णय पाहावा लागेल ?कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

तहसिल कार्यालय किंवा पंचायत समिती कार्यालयात याबाबत सविस्तर माहिती मिळू शकेल.

मग्रारोहयो अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी कोणत्या बाबींचा अभ्यास करावा लागेल ?

तहसिल कार्यालय किंवा पंचायत समिती कार्यालयात याबाबत सविस्तसर माहिती मिळू शकेल.

मग्रारोहयो विभागाचे कामकाज करण्यासाठी कोणते शासन निर्णय ,वेबसाईट पाहावी लागेल , कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

http://www.nrega.nic.in/

एन ये आदेश रद्द करण्याची कार्य पद्धती कोणती आहे ? कोणत्या नियमानुसार ?

बिन शेती आदेशात , जमिनीचा बिनशेती वापट विहित मुदित करणे बाबत शर्त नमूद असते . त्या मुदूत जमिनीचा वापर बिन शेती कारणासाठी झाला नाही अथवा बिन शेती आदेशातील शर्तींचा भंग झालेस , बिन शेती आदेश , संबंधितांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन , परवानगी रद्द करता येते

ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनीचा एन ए उपविभागीय अधिकारी यांना मंजूर करता येतो का ?

अधिकार उपविभागीय अधिकार यांना प्रदान केले असतील तर

तलाठी कर्मचारी यांना शासन सेवेत ६ महिन्यापेक्षा कमी कालावधी झालेला आहे . त्यांचे अपघाती निधन झाले आहे . तर त्यांचे कुटुंबातील इतर सदस्य यांना शासन सेवेत अनुकंपा तत्वावर घेता येते का ? कोणत्या शासन तरतुदीनुसार ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधून माहिती मिळवावी

कृपया तहसीलदार यांचे मासिक डायरी चे समीक्षण करण्याबाबतचा उद्दिस्त निहाय नमुना देण्यात यावा हि विनंती

जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधून माहिती मिळवावी

मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले तलाठी यांचे निलंबन आदेश मा. जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केले आहेत . तर त्या तलाठी यांचे विभागीय चवकशी पण रद्द होऊ शकते का ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती .

विभागीय चौकशी करता येते

विभागीय चवकशी सुरु करण्याची कार्य पद्धती कोणती आहे ?

विभागीय चौकशीबाबतची अनेक पुस्तके बाजारात मिळतात. त्यातून सविस्तर माहिती मिळू शकेल

ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत कि उपविभागीय अधिकारी यांना आहेत . कार्य पद्धती कोणती आहे ? कृपया मार्गदर्शन करावे .

किमतीनुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांना आहेत. त्या त्या कार्यालयात चौकशी करावी

अकृषी परवानगीसाठी अर्जदार यांनी दोन वर्षापूर्वी अर्ज केला . नाहरकत साठी कार्यालयाकडून इतर कार्यालयांना पत्र दिले आहे परंतु समन्धित कार्यालयाचे नाहरकत / अभिप्राय प्राप्त झालेले नाहीत . तर अर्जदार यांना नवीन अर्ज सदर करण्याची सूचना द्यावी लागेल का ?

नाही . इतर कार्यालयांना तत्काळ न हरकत देण्यास कायद्याने बाधा नसल्यास, न हरकत देणे बाबत कळवा

मा. जिल्हाधिकारी यांनी अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुद्ध चे तक्रारीवर तपासणी करून अहवाल सदर करण्यास सुचित केले आहे . समजा तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांचेविरुद्ध तक्रार असेल तर सध्याचे उपविभागीय अधिकारी हे तपासणी करू शकतात का ? कृपया मार्गदर्शन करावे ...

मा. जिल्हाधिकारी यांनी सध्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांना अशी तपासणी करण्याचे आदेश दिले असतील तर सध्याचे उपविभागीय अधिकारी हे अशी तपासणी करू शकतात. विषय गंभीर असल्यास सध्याचे उपविभागीय अधिकारी मा. जिल्हाधिकारी यांना तसे कळवून अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी अशी तपासणी करावी अशी विनंती करू शकतात

एका कर्मचारी यांचे विभागीय प्रकरणातील दोष सिद्ध झाले . त्यांना शासन सेवेतून मुक्त करण्यासाठी कोणती कार्य पद्धती अनुसरावी लागेल . कृपया शासन तरतुदी सह मागदर्शन करावे ..

तलाठी यांचेविरुद्ध मा. न्यायालयाने निकाल दिला आहे . सदरील निकाल कार्यालयास अप्राप्त आहे . त्यांना शासन सेवेतून काढून टाकण्याची कार्य पद्धती कोणती आहे ? कोणत्या नियमाने कार्यवाही करावी लागेल ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

शासन सेवेत एखाद्या कर्मचारी यांना ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे . त्यांनी नोकरीला लागण्यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी साठी प्रस्ताव सदर केला आहे .परंतु अध्यापही त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सदर केले नाही .. कोणती कार्यवाही अनुसरावी ?

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कडे लेखी विचारणा करावी

गायरान अतिक्रमण जमीन मंजूर करण्यासाठीची कार्यवाही कोणती ? कोणत्या शासन शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण मंजूर करता येते ?

तहसीलदार कार्यालयात विचारणा करावी

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय स्तरावरील विभागनिहाय जॉब चारत कोठे मिळेल ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

प्रश्न सविस्तर विचारावा. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात विचारणा करावी

कार्यालयीन नसती हा कायदा कोठे मिळेल ? या कायद्यानुसार सद्या कार्यालयीन काम करता येते का ?

आपण कार्यालयीन कामकाज पुस्तिका वाचा .
कार्यालयातील कामकाज वर्षानुवर्षे चाललेल्या पद्धतीवर आधारित असते .
या साठी कायदा नाही

कार्यालयीन नसती कायदा म्हणजे आपणास काय अपेक्षित आहे हे कळत नाही.

नागरी सनद तयार करताना कोणत्या बाबींचा अभ्यास करावा लागतो. सनद तयार करताना कोणते नियमांचा वापर करावा लागतो ?

नागरी सनद तयार करताना नागरिकांना त्या कार्यालयातर्फे दिल्या जाणार्या सर्व सुविधांचा अभ्यास करावा लागतो.

आदरणीय सर मार्गदर्शन केल्यामुळे धन्यवाद ...पण गावठाण हद्दीबाहेरील बांधकाम परवाना/परवानगी नगर रचनाकार यांनी द्यावी लागते का उपविभागीय अधिकारी यांनी हे समजत नाही .. कृपया मार्गदर्शन करावे .

गावठाण हद्दीबाहेरील जमीन असेल तर आणि त्याठिकाणी प्रादेशीक योजना मंजुर असेल तर तहसीलदार/उपविभागीय अधिकारी देतील आणि प्रादेशीक योजना मंजुर नसेल तर संबंधीत ग्रामपंचायत देते

तहसीलदार यांचे माषिक डायरीचे समीक्षण उपविभागीय अधिकारी करतात यासाठी त्यांचे उद्दिस्त / इस्तांकन बाबत नमुना कोठे मिळेल ?

जिल्हाधिकारी कार्यालय

ग्रामीण पेयजल योजनेतील टाकी बांधकाम करण्यास जागा मिळणेबाबत वस्तीवाधीसाठी संपादित केलेली जमीन इतर प्रयोजनासाठी देता येते का ? कृपया शासन तरतुदी सह मार्गदर्शन करावे हि विनंती .

जमीन ज्या कारणासाठी संपादित झाली असेल त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर होणे आवश्यक आहे .
नवीनभू संपादन कायद्याच्या कलम ९९ नुसार , अन्य कारणासाठी जमिनीचा वापर अनुद्नेय नाही

बांधकाम परवानगी /परवाना देण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना आहेत का ? असतील तर कोणत्या शासन तरतुदीनुसार कृपया मार्गदर्शन करावे .

बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार , नियोजन अधिकार यांना आहेत .
प्रादेशिक योजना असेल तर - जिल्हाधिकारी नियोजन अधिकारी आहेत
कलम ११३ प्रमाणे Special Township असेल तर - अशे प्राधिकरण

तलाठी यांनी राजीनामा दिला आहे . तलाठी हे एक वर्षापासून परवानगी न घेता गैरहजर आहेत . तर राजीनामा मंजूर करता येईल का ? कोणत्या नियम आधारे ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

उपविभागीय अधिकारी यांना त्याचे उपविभागात महसुलशी निघडीत उपक्रम / कार्यक्रम राबवायचे असतील तर varisthanachi परवानगी घेणे गरजेचे आहे का ?

तलाठी हे नवीन नियुक्तीने १ आठवड्यापूर्वी रुजू झाले आहेत . त्यांना विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा पुढच्या महिन्यातील देत येईल का ?

नाही

अंतर जिल्हा बदलीने ताल्ठी रुजू झाले आहेत . पूर्वीच्या जिल्ह्यामध्ये तलाठी विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेतून ३ विषयात सुत मिळाली आहे . मग आता त्यांना पूर्ण पेपर द्यावे लागतील का ? सुत ग्राह्य धरवी ;लागेल का ? शासन तरतुदीसह कृपया मार्गदर्शन व्हावे.

एक कर्मचारी यांना एथदर्थ मंडळाकडील मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून ची सुट मिळाली आहे परंतु दहावीला हिंदी हा विषय नसल्यामुळे त्यांना सुट मिळाली नाही . परत sambhandit कर्मचारी यांनी बहिस्त वर्गातून यावर्षी दहावीला हिंदी हा विषय घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत . तर त्यांना हिंदी भाषा सुट मंजूर करता येईल का ? एथदर्थ मंडळाकडील हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे का ?

स्मशानभूमीसाठी जमीन प्रदान करावयाची कार्यपद्धती कोणती आहे ? कोणता शासन निर्णय आहे ?

स्मशान भूमी साठी म ज म अ १९६६ चे कलम २२ अन्वये व मह जमीन महसूल ( जमिनीचे प्रदान ) नियम १९७१ अन्वये , स्थानिक स्वराज्य संस्थे कडे निहित केले जाते

जमीन अदला-बदलीचे आदेश काढण्यासाठी कोणती तरतूद आहे ? कोणत्या नियामानाव्ये आदेश काढता येतील ? karypadhati कोणती आहे ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

नोंद्निदृत अडला बदली करता yete

अर्जदार यांनी वाणिज्य व निवासी प्रयोजनासाठी akrashi परवानगीसाठी एकच अर्ज केला असेल तर वाणिज्य व निवासी प्रयोजनासाठी akrashi आदेश एकच काढता येतो का ? अर्जदार यांना वेगळे अर्ज करण्यास सुचित करावे लागेल का ?

एकाच इमारती प्लॅनमध्ये दोन्ही दाखवले असेल तर देता येते

तलाठी कर्मचारी यांचा राजीनामा कोणी मंजूर करावयाचा असतो ? मंजूर करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत ? अटी व शर्ती कोणत्या आहेत ? कृपया मार्गदर्शन व्हावे .

नवीन karmchayari जर एक वर्ष होण्याआधी ६ ते ७ महिन्याच्या रजेवर गेला तर त्यास कोणती रजा मंजूर करता येईल ? कोणता नियम लागू होतो ?

कार्यालयीन कामकाज करताना jantechi kame / तक्रारींचा किती divasat niptara करणे आवश्यक आहे ? कोणत्या नियमानुसार ?

Right TO Service Act , मध्ये या साठी कालावधी निच्छित केलेला नाही .
मात्र Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in
Discharge of Official Duties Act, 2005.
मधील तरतुदी नुसार नागरिक सनद प्रत्येक कार्यालयाने तयार करणे आवश्यक
त्या नुसार , तक्रार निर्गती कधी होईल याचा कालावधी निच्छित करावा
अन्यथा , कार्यालयीन नस्ती, या कायद्याचे तरतुदी नुसार , ४५ दिवसात निर्गत करावा
तथापि , नागरिक तक्रार , शक्यतो लवकरात लवकर निर्गमित करावी