[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

श्री. किरण पानबुडेसाहेब, नमस्कार
मिळकत पत्रिकेला क्षीरसागर यांचे नाव लागले आहे. कर आकारणी पत्रकास नोंद व्हावी असा अर्ज क्षीरसागर यांनी ग्रामपंचायतीकडे केला त्या अर्जाबरोबर मिळकत पत्रिकेचा उतारा , फेरफार उतारा व खरेदी पत्राची नक्कल जोडली आहे. पण ग्रामसेवक याआधी तोंडी आम्हाला सांगतात कि बॉडीचा अधिकार आहे. त्यांनी सांगितल्याशिवाय मी नोंद करू शकत नाही. सिटी सेर्वेला तारीख चालू असताना ग्रामपंचायती तर्फे ग्रामसेवक हजर राहून सांगतात कि उताऱ्या शिवाय दुसरा पुरावा आमच्या कडे नाही. त्यानुसार निकाल झाला v आमची नोंद सिटी सेर्वेला झाल्यानंतर मोजणी मागवली त्या दिवशी सरपंच , उप सरपंच व ग्रामसेवक यांनी आम्हाला पुन्हा नोटीस दिली जागेत अतिक्रमण करू नये. नोव्हेंबर मध्ये बॉडीने ठराव केला कि कोर्टात जायचे आहे. परत क्षीरसागर यांनी फेब्रुवारी मध्ये अर्ज दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने ठराव केला कि कोर्टात जायचं आहे. आज पर्यंत ते कोर्टात गेले नाहीत. आम्ही मा. बीडीओ साहेब व मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब सातारा यांच्याकडे अर्ज केला त्यानुसार सातारा ऑफिस ने त्यांना १. पत्र व ४ स्मरण पत्र पाठवली बीडीओ साहेबाना. बीओडीओ साहेबानी ग्रामपंचायतीत चौकशी साठी विस्तार अधिकारी याना पाठवले परंतु त्यांनाही ग्रामपंचायत चौकशीस सहकार्य करत नाही. म्हणून शेवटी बीडीओ साहेब यांनी वरिष्ठ कार्यालय व या कार्यालयाने वारंवार सूचना व पत्रव्यवहार करूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करून या कार्यालयाची दिशाभूल करत आहात म्हणून ग्रामविकास अधिकारी याना १९६४ खाली नोटीस दिली आहे.

1- ग्रामपंचायत आता काय करू शकते ?
2- ग्रामसेवक काय करू शकतात ?
३- आम्ही काय करावे ?

आपण मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे समक्ष भेटून आपली व्यथा मांडा
अन्यथा , लोकशाही दिन / आपले सरकार या माध्यमातून आपली तक्रार देऊ शकता

श्री. किरण पानबुडेसो ,
नमस्कार
१. ग्रामपंचायत विरोधात सिटी सेर्वेचा निकाल आमच्या बाजूने होऊन सदर गावठाण मधील आमच्या जागेत पिपर्णी चे झाड आहे , ते तोडण्यासाठी आम्ही फॉरेस्ट विभागाकडे चौकशी केली असता ते म्हणाले सदर झाडाची नोंद ८ अ उताऱ्याला लावून मग परवानगी मागा. परंतु ग्रामसेवक आमची नोंदच करत नाहीत. ते म्हणतात माझ्या हातात नाही.
२. सदर जागेची नोंद आमची सिटी सेर्वेला झाली त्या नंतर आम्ही ती जागा क्षीरसागर याना विकली त्यांनी सदर जागेची कर आकारणी साठी नोंद व्हावी म्हणून दिनांक १५/१/२०१८ रोजी अर्ज दिला त्या सोबत त्यांनी त्यांच्या नावाचे पॉपर्टी कार्ड व रजिस्टर खरेदी पात्राची नक्कल दिली होती.परंतु ग्रामसेवक म्हणतात मी नोंद करू शकत नाही माझ्या हातात काही नाही.त्यासाठी ग्रामपंचायत बॉडी परवानगी देत नाही. क्षीरसागर यांनी तसे आम्हाला लेखी द्या असे सांगितले परंतु त्यांनी लेखी न देता २८ फेब्रुवारी २०१८ चा ठराव झाला कि सदरची जागा सार्वजनिक असल्यामुळे सरपंच ग्रामपंचायत यांनी योग्य ती कागदपत्रे जमा करून वकिलाची नेमणूक करून कोर्टात दाद मागावी त्याची प्रत क्षीसागर याना दिली आहे.
३. वरील प्रमाणे पहिला नोव्हेंबर मध्ये असाच ठराव त्यांनी घेतला होता ज्यावेळी आमचा निकाल सिटी सर्वे ला झाला होता त्यावेळी परंतु आज पर्यंत त्यांनी काही कोटाची कार्यवाही केली नाही.
तसेच आम्ही बी.डी. ओ. व सी. इ. ओ .यांच्याकडे हि अर्ज दिला आहे परंतु काही कार्यवाही अजून त्यांनी केली नाही.
आमहाला झाडाची नोंद होऊन झाड तोडायचे आहे त्यासाठी दुसरा मार्ग आहे का ? आम्ही काय करावे ?
ग्रामपंचायत ऍक्ट नुसार दुसरा मार्ग असल्यास सुचवावा ?
कर आकारणी साठी ग्रामपंचायत ला नोंद होण्यासाठी सुद्धा मार्ग सुचवावा हि नम्र विनंती.

मिळकत पत्रिकेला , क्षीरसागर यांचे नावाची नोंद झाली आहे का ?
जर ग्रामसेवक , ग्राम पंचायत आकारणी पॅट्रिक्स नाव लावत नसेल तर , गट विकास अधिकारी यांचे कडे अर्ज करा

श्री. किरण पाणबुडे साहेब,
नमस्कार,
सिटी सर्वे १९९५ साली झाला त्यावेळी आम्ही सदर जागेच्या शेजारची जागा ज्याला भाड्याने दिली त्याचे नाव आताच्या आमच्या जागेला ला लागले. त्यानंतर १९९७ साली ग्रामपंचायतीने सदर जागेला ग्रामपंचायत उतार्याला ग्रामपंचायतीची नोंद डायरेक्ट केली. मग आम्ही ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकारात अर्ज देऊन नोंदी बाबत पुरावा मागितला त्यांना देता आला नाही . मग आम्ही आमच्या आजीनी सदर जागेवर हक्क सांगितलेला पुरावा दिला व आमची नोंद करून सिटी सर्वे सातारा यांच्याकडे अपील दाखल केले ते अपील चालू असताना ग्रामपंचायतीने पुन्हा आम्हे नाव कमी करून ग्रामपंचायतीचे नाव पूर्ववत केले ते नाव पूर्ववत करताना आम्ही त्यांना नोंदीत बदल करू नये म्हणून नोटीस दिली त्याचे उत्तर न देता व आम्हाला म्हणणं मांडण्याची संधी न देता त्यांनी नोंद पूर्ववत केली व थर्ड पार्टी म्हणून अर्ग्युमेण्ट वेळी हजर झाली त्याचा निकाल २०१६ मध्ये लागला व त्यानंतर सातारा भूमी अभिलेख न्यायालयाने तालुका भूमी अभिलेख न्यायालयाला जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष्य पाहणी करून निकाल द्यावा त्यानुसार तिथे तारखा चालल्या त्यावेळी ग्रामपंचायत हजर होती ते जागेवर आले त्यावेळी ग्रामपंचायतीने आक्षेप घेतला नाही- त्यांनी २०१७ च्या मे महिन्यात निकाल दिला- मुदत संपल्यानंतर आम्ही रीतसर मोजणी मागवून हद्द फिक्स करून घेतली. त्यावेळी ग्रामपंचायतीने हरकत घेतली नाही. आणि मोजणी नुसार आम्ही सिमेंट पोल लावून घेतले मोजणी ३/११/२०१७ रोजी दुपारी २:३० वाजता संपली त्यानंतर सरपंच , उपसरपंच व ग्रामसेवक यांनी आम्हाला त्याच दिवशी ३:०० वाजता ग्रामपंचायतीची नोटीस दिली कि अतिक्रमण करू नये म्हणून चालेल का? त्या नोटीसला आम्ही उत्तर दिले आहे त्यात त्यांना रिप्लाय द्यायला १५ दिवसांची मुदत दिली परंतु त्यांनी रिप्लाय दिला नाही . आता आम्ही प्रॉपर्टी कार्ड नुसार दिनांक १४/११/२०१७ रोजी ती जागा विकली आहे- आता ग्रामपंचायत काय करू शकते का ? आम्ही काय करावे ?

भूमी अभिलेख खात्याने तुमच्या बाजूने निकाल दिला आहे व तुमचे नाव संबंधित भूखंडास लागल्यानंतर , आपण भू खंड विकला आहे .
ग्राम पंच्यात , मिळकत त्यांचेकडे मिळणेसाठी सर्व प्रयत्न करेल . मात्र त्यांना त्यात यश मिळेल असे नाही

श्री. किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार,
आमचा गावठाण जागेचे प्लॉट नंबर १८ व २२ चा भूमी अभिलेख यांचे निकाल झाले आहेत. सदर निकाल हे मे महिन्यात झाले कोणीही अपील केलेले नाही. मग आम्ही भूमी अभिलेख यांचेकडे अतितातडी मोजणीसाठी अर्ज केला त्यानुसार मोजणी तारीख ३ व ४ नोव्हेंबर मिळाली आहे. आता मोजणीनुसार आम्ही मोजमाप घेऊन ग्रामपंचायतीकडे आमचे नाव व मोजमाप टाकून मिळावे म्हणून अर्ज करावा का ? कारण ग्रामपंचायत आमचे विरोधात आहे त्याला दुसरा मार्ग आहे का ? आता आमचे नाव भूमी अभिलेख यांचे प्रॉपर्टी कार्डला, चौकशी उतार्याला लागले आहे व त्यानुसार नकाशात दुरुस्तीही झाली आहे व आता रजिस्टर कागद करताना भूमी अभिलेख यांचेकडील प्रॉपर्टी कार्ड नुसार रजिस्टरदस्त करावेत असा जीआर भूमी अभिलेख यांनी पाटण सब रजिस्टर ऑफिसाला दिला आहे त्यामुळे ग्रामपंचायत उतार्याला जर आमची नोंद नाही झाली तर चालेल का ? मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

मिळकत पत्रिकेला आपले नाव लागले आहे .
ग्राम पंचायत कर आकारणी पत्रकास हि आपले नाव लागणे आवश्यक
अर्ज करा . आपल्या विरुद्ध ग्राम पंचायतीने , निर्णय घेतला तर गट विकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

श्री. किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार,
शासन निर्णया नुसार शासनाने मूळ मालकांच्या नावे पूर्वी असणाऱ्या जागेला सरकार चे नाव लावून मूळ मालकांचे नाव रेघे खाली लावले असेल, तर अश्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे होतील त्या बाबत माहिती मिळावी -
१. सरकार चे नाव लावून मूळ मालकांचे नाव रेघे खाली लावले असेल तर मिळू शकते का?
२. मूळ मालकाचे नाव कमी करून जर मुलकी पड अशी नोंद असेल तर मिळू शकते का?
३. ४ ते ५ मालक आहेत व एका मालकाने त्याच्या हिस्श्या च्या जागेचे ६ पाठीची रक्कम काही काळ भरली व बाकीचे हिसेदारानी त्याच्या हिस्श्या ची रक्कम न भरल्याने ज्या मालकाने ६ पाठीची रक्कम भरली त्यांनी ती परत मागितली असेल तर त्यांना आताच्या निर्णयाचा लाभ मिळेल का?
४. शासनाचे नाव लागून शासनाने जर ती कुळांच्या नावे केली असेल, तर अशी जमीन मूळ मालकाला मिळू शकते का?
कृपया मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

राजे ,
कोणत्या शासन निर्णयाने जमीन शासनाचे नवे दाखल झाली आहे ? कृपया ७/१२ वरील सर्व फेरफार पाहिल्यास आपणास जमिनीची इतंभूत माहिती मिळेल . त्या माहितीचे आधारे , मूळ मालकांना जमीन परत मिळेल कि नाही हे कळेल .

श्री. किरण पाणबुडे साहेब , नमस्कार मी विचारलेल्या प्रश्नाचे योग्य मार्गदर्शन आपल्याकडून मिळाले त्याबद्दल प्रथमतः मी आपला आभारी आहे. दिनांक ०७/१२/२०१६ रोजी विचारलेल्या प्रश्नाबाबत कृपया मला मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

श्री. किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार,
आमची गावठाणात वडिलोपार्जित स्वमालकी वहिवाटीची जागा आहे. ती आमच्या पंजोबानी १८७३ साली बाबर याला स्टॅम्प वर लिहून भाड्याने दिली तो स्टॅम्प आमच्याकडे आहे. तो निघून गेल्यावर ती जागा आमच्या आजोबानी रामा शिंदे याला भाड्याने दिली तो भाडेपट्टा आमचे जवळ नाही. त्याने त्या जागेवर ग्रामपंचायत ला १९२२ साली ४३ x ४३ घर अशी त्याच्या नावावर नोंद केली. त्याची माहिती आम्हाला न्हवती. पुढे तो वारला त्यानंतर त्याच्या मुलाची नोंद त्या जागेला लावून घेतली. तो १९७० साली नोकरीवर निघून गेला त्यावेळी त्याने त्याचे घराचा पत्रा कडून न्हेला व आम्हाला तोंडी सांगितले कि तुमची जागा तुमच्या ताब्यात घ्या. नंतर आम्ही ती जागा १९७१ ते १९८० या सालात कुलकर्णी याना भाड्याने दिली त्याच्या स्टॅम्पची झेरॉक्स आमच्याकडे आहे, व १९८० साली जागा सोडतानाच ओरिजनल स्टॅम्प आमच्याकडे आहे कि तुमची जागा तुमच्या ताब्यात दिली म्हणून .
१९९० साली आमच्याकडे असणारे वरील दोन स्टॅम्प दाखवून आम्ही आमच्या घराचे दक्षिण बाजूच्या खुल्या जागेला ग्रामपंचायतीला ६५ x ८५ मोजमापाचीं खुली जागा अशी नोंद करून घेतली. १९९५ साली सिटी सर्वे झाला त्यावेळी त्यांचे कोणीही हजर न्हवते आमचे वडील हजर होते त्यांनी वरील स्टॅम्प दाखवून आमच्या नावाची नोंद सिटी सर्वे ला करून घेतली. शिंदे यांच्या उताऱ्या बाबत विचारले असता वडिलांनी त्यांना सांगितले कि ते भाडेकरू होते. मग सिटी सर्वे साहेबानी आमची नोंद जागेला करताना शेरा मारला कि शिंदे यांच्या वहिवाटीबाबत माहिती सांगतात ते भाड्याने राहत होते असा शेरा मारला.
पुढे आमच्या वडिलांनी ती जागा २० वर्षाच्या कराराने २००७ साली रिलायन्स tower ला भाड्याने दिली आहे.
शिंदे यांच्या वारसांच्या नावाची नोंद ग्रामपंचायतीला अजूनही पडीक जागा ४३ x ४३ अशी आहे पण त्यांचा मिळकत नंबर वेगळा आहे व आमच्या जागेचा मिळकत नंबर वेगळा असून मोजमाप ६५ x ८५ असे आहे.
आता शिंदे यांच्या वारसांनी त्यांच्या व त्यांच्या वारसांच्या नावांची नोंद असलेले उतारे २००८ साली काढले व २०१५ साली सिटी सेर्वेला साधे पत्रं लिहिले आमची नोंद करावी म्हणून मग सिटी सर्वे ने त्या पत्राला उत्तर म्हणून तुम्ही योग्य कारणांच्या विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करावे असे पत्र पाठवले. त्या नुसार त्यांनी आम्ही सर्विस मुळे बाहेर होतो असे सांगून विलंब माफी अर्ज केला व अपील दाखल केले आहे तर त्यांचा विलंब माफ होईल का ? त्यांचे अपील चालेल का ?
अपील दाखल करताना त्यांनी आमचे वडील हयात असताना मयत वारस म्हणून आमच्या मोठ्या भावांच्या नावे नोटिसा काढल्यात ते चालेल का ? आम्हाला काय करावे लागेल ? कृपया मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.

श्री. किरण पानबुडेसो नमस्कार,
सर आमचे सिटी सर्वे चे गावठाणातील प्लॉट नंबर १८ व २२ चे अपील औंषतः मंजूर झाले आहेत. आता प्रत्यक्ष जागेवर येऊन मोजून देणार आहेत. तशी त्यांनी आम्हाला नोटीस दिली आहे कि कागदपत्रे घेऊन तारीख 16 डिसेम्बर ला हजर रहावा. स्थळ ग्रामपंचायत कार्यालय / वाद मिळकत स्थळी वेळ दुपारी ३ वाजता दिली आहे. म्हणजे आम्ही आता ग्रामपंचायतीत गेलो नाही तरी चालेले का ? आमच्या निकाल दिलेल्या जागेवर त्यांची वाट बघत थांबलोतर चालेल का ? कारण ग्रामपंचायत आमच्या विरोधातील आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

मोजणीसाठी जागेवरच थम्बने आवश्यक आहे . तथपि त्यांनी नोटीस द्वारे आपणास ग्राम पंच्यात कार्यालयात बोलावले असल्यास , जाणणे योग्य

सर, नमस्कार
माझा प्रश्न असा आहे कि, एखाद्याने सिटी सेर्वेला अपील १३/४/२०१६ ला केले असेल, व ११/४/२०१६ ला अपील मुदती बाबत जे. आर. निघाला असेल, तर तो जे. आर. त्या अपिलाला लागू होतो का? तो जे. आर. लागू होईल का?
त्यात अपिलाची मुदत ५ वर्षे आहे. आणि आमच्यावर अपील आमच्या नोंदी १९९३ पासून आहेत व आता अपील केले आहे तर आम्हाला लागू होईल का तो जे. आर. कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

नमस्कार सर,
आमची गावठाणात वडिलोपार्जित स्वमालकी वहिवाटीची जागा आहे. ती आमच्या पंजोबानी १८७३ साली बाबर याला स्टॅम्प वर लिहून भाड्याने दिली तो स्टॅम्प आमच्याकडे आहे. तो निघून गेल्यावर ती जागा आमच्या आजोबानी रामा शिंदे याला भाड्याने दिली तो भाडेपट्टा आमचे जवळ नाही. त्याने त्या जागेवर ग्रामपंचायत ला १९२२ साली ४३ x ४३ घर अशी त्याच्या नावावर नोंद केली. त्याची माहिती आम्हाला न्हवती. पुढे तो वारला त्यानंतर त्याच्या मुलाची नोंद त्या जागेला लावून घेतली. तो १९७० साली नोकरीवर निघून गेला त्यावेळी त्याने त्याचे घराचा पत्रा कडून न्हेला व आम्हाला तोंडी सांगितले कि तुमची जागा तुमच्या ताब्यात घ्या. नंतर आम्ही ती जागा १९७१ ते १९८० या सालात कुलकर्णी याना भाड्याने दिली त्याच्या स्टॅम्पची झेरॉक्स आमच्याकडे आहे, व १९८० साली जागा सोडतानाच ओरिजनल स्टॅम्प आमच्याकडे आहे कि तुमची जागा तुमच्या ताब्यात दिली म्हणून .
१९९० साली आमच्याकडे असणारे वरील दोन स्टॅम्प दाखवून आम्ही आमच्या घराचे दक्षिण बाजूच्या खुल्या जागेला ग्रामपंचायतीला ६५ x ८५ मोजमापाचीं खुली जागा अशी नोंद करून घेतली. १९९५ साली सिटी सर्वे झाला त्यावेळी त्यांचे कोणीही हजर न्हवते आमचे वडील हजर होते त्यांनी वरील स्टॅम्प दाखवून आमच्या नावाची नोंद सिटी सर्वे ला करून घेतली. शिंदे यांच्या उताऱ्या बाबत विचारले असता वडिलांनी त्यांना सांगितले कि ते भाडेकरू होते. मग सिटी सर्वे साहेबानी आमची नोंद जागेला करताना शेरा मारला कि शिंदे यांच्या वहिवाटीबाबत माहिती सांगतात ते भाड्याने राहत होते असा शेरा मारला.
पुढे आमच्या वडिलांनी ती जागा २० वर्षाच्या कराराने २००७ साली रिलायन्स tower ला भाड्याने दिली आहे.
शिंदे यांच्या वारसांच्या नावाची नोंद ग्रामपंचायतीला अजूनही पडीक जागा ४३ x ४३ अशी आहे पण त्यांचा मिळकत नंबर वेगळा आहे व आमच्या जागेचा मिळकत नंबर वेगळा असून मोजमाप ६५ x ८५ असे आहे.
आता शिंदे यांच्या वारसांनी त्यांच्या व त्यांच्या वारसांच्या नावांची नोंद असलेले उतारे २००८ साली काढले व २०१५ साली सिटी सेर्वेला साधे पत्रं लिहिले आमची नोंद करावी म्हणून मग सिटी सर्वे ने त्या पत्राला उत्तर म्हणून तुम्ही योग्य कारणांच्या विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करावे असे पत्र पाठवले. त्या नुसार त्यांनी आम्ही सर्विस मुळे बाहेर होतो असे सांगून विलंब माफी अर्ज केला व अपील दाखल केले आहे तर त्यांचा विलंब माफ होईल का ? त्यांचे अपील चालेल का ?
अपील दाखल करताना त्यांनी आमचे वडील हयात असताना मयत वारस म्हणून आमच्या मोठ्या भावांच्या नावे नोटिसा काढल्यात ते चालेल का ? आम्हाला काय करावे लागेल ? कृपया मार्गदर्शन करावे हि नम्र विनंती.


श्री. किरण पानबुडेसो, मोहसीनजी, नमस्कार,
1. दहन भूमी किंवा दफन भूमी हि गावठाणात असते का?
2. वाढीव गावठाण सोडून जुन्या गावठाणात असते का?

हो
हो

श्री. किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार, जर ग्रामसेवक याना ग्राम पंचायत बॉडी जाणून बुजून त्रास देत आहे कारण सरपंच याना बिलकुल अपहार करू देत नसल्यामुळे त्यांच्यावर खोट्या तक्रारी मा. सभापती पंचायत समिती यांच्याकडे केल्या जाताहेत. पर्वा तर त्यांनी ग्रामसेवकांवर पोलीस स्टेशन ला बॅनर लावला होता तो कोणीतरी फाडला म्हणून त्यांच्या विरुद्ध तक्रार दिली होती. त्यावर पोलीस स्टेशन ने त्यांना नोटीस पाठवली व त्यात त्यांनी म्हटले आहे कि बॅनर लावताना परवानगी घेतली का ते पहा. जर परवानगी घेतली नसेल तर तुमच्यावर वैयक्तिक कारवाई करावी लागेल व हि नोटीस त्याचा पुरावा म्हणून वापरला जाईल असे त्या नोटीस मध्ये नमूद करून ग्रामसेवकांना नोटीस दिली आहे- सदर ग्रामसेवक हे नगर कडचे आहेत. परंतु त्यांनी परवानगी मागितलेली आहे . व ग्रामसेवकांनीही परवानगी दिली आहे. पण त्या गावकर्यांनी लावलेला बॅनर कोणीतरी फाडला होता त्यावर ग्रामस्थानी तक्रार दिली व परत गावकर्यांनी जसा पहिला बॅनर होता तसाच बॅनर त्याच ठिकाणी लावला आहे व अजूनही तो बॅनर तेथेच आहे . मग पोलिसांच्या नोटीस ला ग्रामसेवकाने कसे सामोरे जावे कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.

सर नमस्कार
माझा प्रश्न असा आहे कि कमी जास्त पत्रक केव्हा केले जाते त्या साठी कोणत्या कायद्याचा अवलंब केला जातो कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

जमिनीचा आकार /क्षेत्र जर विभागणीमुळॆ बदलणे आवश्यक असल्यास , मोजणी करून आकारफोड पत्रक केले जाते

किरण पाणबुडे साहेब नमस्कार .
गावठाण प्लॉट न 18 व 22 बद्दल अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे केलेले अपील आमचे औंषतः मंजूर झाले आहे. ऑर्डर मध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे कि औंषतः अपील मंजूर करण्यात येते. प्लॉट न 18 व 22 बाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजमापे घ्यावी व नोंद करावी असा आदेश दिला आहे. तसेच पहिला झालेला नकाशा व चौकशी आदेश रद्द केला आहे. म्हणजे निकाल आमचे बाजूनेच झाला ना ? मग औंषतः या शब्धाचा अर्थ काय ? आता सिटी सर्वे वाले प्रत्यक्ष जागेवर येऊन काय करणार ? कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

औनशता म्हणजे आपण अपील मध्ये केलेल्या मागण्यापैकी काही मागण्या अपील अधिकाऱ्याने मंजूर करणे

सर नमस्कार ,
ग्रामसभेने ठरावानुसार नोद बदलली आहे त्यावर ग्रामसेवकाची शी आहे सरपंचाची सहि नाही. त्या ग्रामसभेला सरपंच हजर होते पण उप सरपंचाची सही आहे व उतार्यावर फक्त ग्रामसेवकाचीच सही आहे तसे चालते का ?

नमस्कार सर,
माझा प्रश्न असा आहे कि, ग्रामपंचायत ग्रामसभे नुसार eka ग्रामसेवकाने घेतलेला निर्णय दुसर्या ग्रामसभेने दुसर्या ग्रामसेवकाला बदलता येतो ka ?

ग्रामसभा निर्णय बदलु शकते......... ग्रामसेवक नही

लहान पासून दत्तक वडिलांच्याकडे असणार्या मुलाला दत्तक वडील आजारी होते म्हणून आजीनी १९५० साली दत्तक वडिलांच्या मांडीवर १२ वर्षे वय असताना दत्तक घेतला आहे नंतर दत्तक वडील मरण पावले त्यामुळे धार्मिक कार्यक्रम करायचे राहून गेले तसा उल्लेख करून दत्तक घेणार्या आजीनी १९६१ साली धार्मिक कार्यक्रमानुसार दत्तक पत्र करून ठेवले त्यात त्यांनी नवरयाच्या इच्छेनुसार दत्तक घेतला आहे धार्मिक कार्यक्रम राहिला तो करून दत्तक पत्र करून ठेवले व आजीनी नंतर स्वताचे मृत्यू पत्र हि करून ठेवले असेल तर दोनीही चालू शक्तेका ? वारस नोंद जर दत्तक पत्राने असेल, तर त्याच्या वारसाबद्दल कोणी आक्षेप घेऊ शकते का ? ते मुदतीत बसते का ? व तो आक्षेप कोणी घेतला पाहिजे त्याच्या भाऊकितील लोकांनी का इतर कोणीही व्यक्ती जिच्या बरोबर आमचा जमिनीचा वाद चालू आहे अशी इतर कोणीही व्यक्ती ?

याच site वर असलेला दत्तक कायदा वाचवा. वारस नोंद जर दत्तक पत्राने असेल, तर त्याच्या वारसाबद्दल कोणीहि आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. आक्षेप असल्यास तक्रार केस चालून निर्णय घेता येईल.

सर मी परवा विचारलेल्या कृषी सहाय्यकांची माहिती एवढ्या साठी पाहिजे आहे कारण ते माझ्या विरोधात फोजदारी केस मध्ये खोटी साक्ष देण्यासाठी आले होते म्हणून मी तालुका कृषी अधिकारी, चिपळूण यांना माहितीच्या अधिकारात न्यायालयीन कामासाठी माहिती हवी आहे असा अर्ज केला आहे तर मला माहिती मिळेल का ?

सर मला खरवते तालुका चिपळूण येथील कृषी सहायक यांची ऑफिस मधून त्यांच्या मस्टर ची माहिती/ त्यांनी घेतलेल्या रजा, त्यांची झालेली सेर्विचे, त्यांचावर असलेल्या काही तक्रारी, त्यांना बाहेरील असणार्या कामाचा भत्ता , त्यांच्या झालेल्या बदल्या व त्याचा कालावधी ई. माहिती माहितीच्या अधिकारात कृषी अधिकारी चिपळूण यांचाकडे मागवली तर चालेल का ? नाहीतर कानाकडे व कशी मागवावी ?.

दुसर्‍याची वैयक्तीक माहिती मिळणार नाही

श्री. किरण पानबुडे साहेब नमस्कार
माझा प्रश्न असा कि आम्ही गावठाणातील जागेवर ग्रामपंचायतीचे नाव कमी करून आमचे नाव लावले व तसा चुकीची दुरुस्ती होऊन मिळणेसाठी सातारा जिल्हा भूमी अभिलेख यांच्याकडे अपील दाखलहि केले आहे कि ग्रामपंच्यायती चे नाव चुकीने लागले आहे व ग्रामपंच्यायती ने आमच्या नावाची नोंद केली आहे तर त्या चुकीची दुरुस्ती होऊन मिळावी त्यासाठी आम्ही तालुका भूमी अभिलेख यांना व सध्या त्या जागेवर असणार्या एकाला पार्टी केले आहे पण अजून ते अपील बोर्डावर यायला २ ते ३ महिने लागतील. आता ग्रामपंच्यायत विरोधकांच्या कडे आहे मग आता ग्रामपंच्यायत आमचे नाव कमी करू शकते का ? किवा त्यांना तसे करायचे असल्यास काय कोणत्या नियमाने व आम्हाला न कळवता त्यांना आमचे नाव कमी करता येईल का ? व आमचे नाव कमी करू नये म्हणून आम्हाला काय करावे लागेल ? कृपया मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती.

ग्राम पंचायातीस , परस्पर आपले नाव कमी करता येणार नाही .
याही उप्रोक्षा ग्राम पंचायतीने नाव कमी केल्यास , आपण गट विकास अधिकारी यांचे कडे अपील करा

श्री. किरण पानबुडे साहेब नमस्कार
प्रथम आपले धन्यवाद माझा प्रश्न असा कि आम्ही गावठाणातील जागेवर ग्रामपंचायतीचे नाव कमी करून आमचे नाव लावले व तसा चुकीची दुरुस्ती होऊन मिळणेसाठी सातारा जिल्हा भूमी अभिलेख यांच्याकडे अपील दाखलहि केले आहे कि ग्रामपंच्यायती चे नाव चुकीने लागले आहे व ग्रामपंच्यायती ने आमच्या नावाची नोंद केली आहे तर त्या चुकीची दुरुस्ती होऊन मिळावी त्यासाठी आम्ही तालुका भूमी अभिलेख यांना व सध्या त्या जागेवर असणार्या एकाला पार्टी केले आहे पण अजून ते अपील बोर्डावर यायला २ ते ३ महिने लागतील. आता ग्रामपंच्यायत विरोधकांच्या कडे आहे मग आता ग्रामपंच्यायत आमचे नाव कमी करू शकते का ? किवा त्यांना तसे करायचे असल्यास काय कोणत्या नियमाने व आम्हाला न कळवता त्यांना आमचे नाव कमी करता येईल का ? व आमचे नाव कमी करू नये म्हणून आम्हाला काय करावे लागेल ? कृपया मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती.

किरण पाणबुडेसो, नमस्कार
जर जमिनीमध्ये १९५६ पासून आज साधे कुल इतर हक्कात असेल आणि जमीन मालक जर जमीन विकत असेल, तर ती घेतली तर चालेल का? विकत घेण्यासाठी काय करावे लागेल? ज्या व्यक्तीला हे कुल लागले आहे ती व्यक्ती वारली आहे व कुल हि वारले आहेत पण आता त्यांच्या वारसांची नावे आहेत व जे जमीन मालक होते ते आता वारले आहेत त्यांच्या मुलांची नावे आत्ता वारस म्हणून लावायची आहेत व विकत घ्यायची आहे
मध्यंतरी १९७० - ७१ च्या काळात कुल पण विधवा होते व जमीन मालक पण विधवा होत्या मग आता जमीन आम्ही घ्यायची झाल्यास काय करावे लागेल? खरेदी पत्र होईल का? काय अडचण येईल का ? कुपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.
आणि माझा दुसरा प्रश्न असा आहे कि आम्ही गावठाण प्लॉट नंबर १८ व २२ बदल जिल्हा भूमी अभिलेख येते अपील केले आहे व विलंब माफीचा अर्ज केला आहे कि १९९५ साली झालेला सिटी सर्वे मधील प्लॉट नंबर १८ ला लागलेले ग्रामपंचायतीचे नाव चुकीचे आहे आता आम्ही ग्रामपंचायतीचे नाव कमी करून आमचे नाव लावले आहे त्या नुसार सिटी सर्वे रेकॉर्डला आमचे नाव लावावे व प्लॉट नंबर २२ ला चौकशी उताऱ्याला बरोबर लावले आहे पण नकाशा बनवताना नकाशा व मोजमाप चुकीचे बनवले आहे त्याची दुरुस्ती व्हावी असे अपील व विलंब माफी चा अर्ज केला आहे तर चालेल का ? व सिटी सर्वे ला आणखी काय करावे लागेल म्हणजे सिटी सर्वेला आमची नोंद होईल कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

१. राजे ,
खरतर कुल हे मालक झाले आहेत . मुल जमीन मालक यांचा केवळ ३२ ग किंमत मिळण्याचा हक्क उरलेला आहे .

२. जर मालक यांना जमीन खरेदी करायची असेल , तर त्यांना केवळ कलम ३१ , मुंबई कुल्वहिवत व शेतजमीन अधिनियम कायद्या अंतर्गत घेत येयील . .त्या साठी मालकाने १९५६ पूर्वी कुअलल नोटीस दिलेलेइ असणे आवश्यक आहे .

३. नाही तर सध्या स्थित , कुल अथवा त्याचे वारस तयार असतील तर , कुळाने त्याचा कुल्वाहीवात हक्क , मालकास विकणे .


४. विलं माफीचा अर्ज दाखला करा

श्री. किरन पाणबुडसो,
नमस्कार ,
मला स्मशानभूमी गावठाणात येते का? व बरेच वर्षापासून वाणी समाजाच्या स्मशानभूमीच्या जागेचा वापर स्मशानभूमीसाठी होत नसेल तर त्या जागेवर त्या समाजाला व्यक्तीशहा खाजगी व्यवसाय करता येतोका? ती जागा आम्ही त्यावेळी वाणी समाजाला स्मशानभूमीसाठी दिली होती व आता त्यांनी ६ गुंठे जागेची वाढून शेजारील आमच्या जागेच्या हद्दी पर्यंत जागा सिटी सेर्वेला लावली आहे कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

१.आपण वाणी समाजास जागा दिली म्हणजे , आपली खाजगी जागा दिली आहे का ?

२. शासनाने ने जागा दिली आहे?

जर आपण आपली खाजगी जागा दिली असेल तर , ती दान पत्राने दिली आहे का ?

नमस्कार सर ,
एखादी जागा सुरवातीला सर्वे नंबर मध्ये ६ गुंठे असेल आणि सिटी सर्वे ला गावठाण मध्ये वाढून ७ ते ८ गुंठे लावली असेल तर चालेल का ?
जर सर्वे नंबर चा प्लॉट सिटी सर्वे ला गावठाण मध्ये घ्यायचा असेल तर काय करावे लागेल ? का एकदम सिटी सर्वे ला गावठाण चा नंबर मिळतो.

कोणतीही सर्वे नंबर स्वतंत्र रित्या एकटाच कधीच ज्यादा किंवा कमी होत नाही ..................थोडक्यात जमिनीचे क्षेत्र कमी - ज्यादा होण्यासाठी कमीत कमी दोन सर्वे नंबर लागतात ............उदा. जमीन एकत्रीकरण योजनेवेळी / जमीन सम्पदनवेलि तसे आदेश झाले असतील तर मग तो सर्वे नंबर दुसर्या सर्वे नुंबर बरोबर कमी ज्यास्त होतो .

नमस्कार सर ,
वाणी समाजाची स्मशान भूमीची जागा सुरवातीला सर्वे नंबर मध्ये ६ गुंठे असेल आणि सिटी सर्वे ला गावठाण मध्ये वाढून ७ ते ८ गुंठे लावली असेल तर चालेल का ?
जर सर्वे नंबर चा प्लॉट सिटी सर्वे ला गावठाण मध्ये घ्यायचा असेल तर काय करावे लागेल ? का एकदम सिटी सर्वे ला गावठाण चा नंबर मिळतो. त्या जागेचा वापर आता स्मशानभूमी म्हणून होत नाही आणि स्मशानभूमी गावठाणात येते का ?

श्री. किरण पाणबुडे सर,
नमस्कार ,
माझा प्रश्न असा आहे कि,
१.ग्रामपंचायतिच्या पोकळ लागलेले नाव दिनाक १५ auguest २०१४ ला रद्द करून आमचे नाव लावले आहे. आता सिटी सर्वे ला चुकीची दुरुस्ती करून आमचे नाव लावायचे आहे त्यासाठी काय करावे लागेल व कोणते पुरावे द्यावे लागतील.
२. ग्रामपंचायतीने सदर जागेत दोन भाडेकरू ठेवले होते ते अजून तसेच आहेत त्यांना काढण्यासाठी त्यासाठी काय करावे लागेल.
३. ग्रामपंचायतीच्या रेकोर्डला ग्रामपंचायतीचे नाव आहे , सिटी सेर्वेच्या रेकॉर्डला दुस्रर्या खाजगी मालकाचे नाव आहे पण ते चुकीचे आहे कारण त्या मालकाची जागा तिथे नाही. मुळातच तो शेजारच्या जागेत भाड्याने राहतो आहे त्याला स्वताची जागा नसताना त्याने त्यावेळी नाव लावले आहे व सिटी सर्वे च्या नकाशाला मात्र ते स्पष्ठ होत नाही कारण नकाशा सिटी सर्वे च्या अधिकार्यांना दाखवला तर त्यानाही नीट सांगता येत नाही त्यासाठी काय करावे.
कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.

आपणास City Survey Officer कडे अर्ज करावा लागेल
जे भाडेकरू जागा खाली करत नसतील त्यांना , जागा खाली करणे बाबत notice द्या
तद नंतर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा


सर, नमस्कार
माझा प्रश्न असा आहे कि आमची जागा ग्रामपंचायतीने त्यांच्या नावावर १९७० पूर्वी केली होती त्यावर आमच्या आजोबांनी हरकत घेतली होती परंतु ग्रामपंचायत आमच्या विरोधातली असल्यामुळे आमचे नाव सदर मिळकतीस लावले नाही आता आम्ही नाव लाऊन घेतले आहे मग आम्हाला आता त्या जागेचा कब्जा घ्य़ायचा आहे परंतु त्या जागे मध्ये ग्रामपंचायतीने दोन भाडेकरू ठेवले होते ते अजून तसेच आहेत मग आम्हाला आमची जागा ताब्यात घेण्यासाठी काय करावे लागेल

आपणास दिवाणी न्यायालाय्त दावा करावा लागेल.
प्रथम त्यांना आपली जागा सोडण्यास लेखी सूचना द्यावी.
जागा सोडली नाही तर , दिवाणी न्यालयात दावा दाखल kara

किरण पानबुडेसो, नमस्कार आम्ही आमची जागा भाडे पट्ट्याने इब्राहीम ला दिली त्याने त्याचे घर पडल्यानंतर आमच्या मोकळ्या जागेचे खरेदी पत्र पांडू ला गुपचूप करून दिले त्यावेळी त्याला त्या जागेचा कब्जा घेत आला नाही म्हणून त्याने ती जागा सरूबाई हिला रजिस्टर खरेदी पत्राने दिली तिलाही जागेचा कब्जा घेत आला नाही मग तिनेही ती मोकळी जागा रजिस्टर खरेदी पत्राने मधु पाटील याला विकली आता आम्ही दावा केला आहे त्यात इब्राहिमने कोर्टात आफ्फी डिवेट केले कि ती जागा माझ्या मालकीची नाही व आता मधु पाटील यांनी त्यांच्या बाजूने दाखल केलेल्या म्हणण्या मध्ये पांडू च्या मुलांच्या सह्या घेऊन म्हणणे दाखल केले व मधु पाटील याच्या वकिलाच्या वकील पत्रावर सह्या केल्या आहेत. त्या नंतर आम्ही त्या पांडू च्या मुलांना भेटलो त्यांनी आम्हाला सांगितले कि नुसत्या सह्या दिल्या आहेत परंतु मधु पाटील यांनी जे म्हणणे दिले आहे. त्या बद्दल आमचे काही म्हणणे नाही आम्ही तुम्हालाही सह्या देतो मग आम्ही त्यांच्या दुसरया वकील पत्रावर सह्या घेऊन सदर जागा हि आमच्या वडिलांच्या मालकीची न्हवती असे म्हणणे कोर्टामध्ये सादर केले आहे. तर ते चालेल का ?

कृपया जमीन /जागा खरेदी विक्री करताना " ती आपल्या मालकीची असेल तरच विकता येते" ही मूलभूत बाब लक्ष्यात ठेवावी ................त्यामुळे जी जागा इब्राहीमची नव्हती त्याबाबत त्याने कितीही खरेदी-विक्रीखते झाली तरी त्याचा उपयोग होणार नाही॰...कृपया दिवाणी न्यायालयात ह्या बाबी निदर्शनास आणा ॰

श्री, किरण पाणबुडे साहेब, नमस्कार माझा प्रश्न असा आहे कि, ग्रामपंच्यायतिने आमची मोकळी जागा होती त्यावर ग्राम पान्च्यायतीचे नाव लावले आहे त्यावेळी ग्राम पंचायत आमच्या विरोधात होती व आमची भांडणे होती त्यावेळी आम्ही तसा अर्ज दिला कि ती जागा आमची आहे परंतु त्यांनी भांडणामुळे आमच्या अर्जावर कोणतीच करवाई केली नाही व आमच्या गावचा पहिला १९७० ला सिटी सर्वे झाला त्या वेळी सुद्धा आम्ही सिटी सर्वेला आमचा अर्ज दिला कि ग्रामपंचायतीचे लागलेले नाव चुकीचे आहे ती जागा आमची आहे त्यावेळी त्यांनी तसा उल्लेख केला त्या जागेवर आम्ही objection घेतले व त्या जागेवर आम्ही claim केला आहे म्हणून दुसरा १९९५ ला सिटी सर्वे झाला त्या वेळी सिटी सर्वे ने आम्हाला त्या बाबत नोटीस दिली नाही व ग्रामपंचायतीचे नाव लावले परंतु आता ग्राम पंचायत आमची आहे व आम्ही आता अर्ज करून आमचे नाव त्या जागेला लावले व आता आम्हाला सिटी सर्वे ला आमचे नाव लावावयाचे आहे तर आम्ही काय केले पाहिजे

राजे ,
१९९५ ला सर्वे झाले नंतर हि आपले नाव मिळकत पत्रिकेला लागले नाही . आपण tyach वेळी अपील करणे आवश्यक होते.
आता आपण अपील दाखल करा.
नाही तर दिवाणी न्यायालयात आपले title जाहीर करून मिळणे साठी दावा दाखल करावा.

श्री. किरण पाणबुडे सो, नमस्कार माझा प्रश्न असा आहे राजेम्हादिक यांची खाजगी वडिलार्जित स्वमालकीची गावठाण मिळकत होती ती त्यांनी २ फेबुर्वारी १८९७ रोजी दादा अप्पाभाई यांना भाडेपट्ट्याने दिली पुढे त्या जागेत दादाचे नातू इब्राहीम हे रहात होते त्यांनी ती जागेवर असणारे त्यांचे घर पडले म्हणून त्यांनी तो पसारा १५ ऑगेस्त १९५७ ला पांडू निमत यांना विकला असे सांगून गुपचूप त्या जागेचेच रजिस्टर खरेदीखत १६ एप्रिल १९५६ रोजी केले त्यावेळी पांडू निमत हा साहित्य न्हेण्यासाठी आला असता त्यास राजेम्हादिक यांनी इब्राहीम याचेक्डून भुई भाड्याची रक्कम येणे बाकी आहे तो पसारा न्ह्यायचा नाही म्हणून सांगितले त्यानंतर निमत याने २९ ऑगस्ट १९६६ ला सरस्वती कदम यांना रजिस्टर खरेदी पत्राने मोकळ्या जागेचे खरेदी पत्र केले त्यानंतर सरस्वती कदम यांनी रजिस्टर खरेदी पत्राने मोकळ्या जागेचे खरेदी पत्र मधुकर पाटील यांच्याशी केले ते तिथे कब्जा करणेसाठी आले असता त्यास राजेम्हादिक यांनी कब्जा घेऊ दिला नाही व दैवात्सिंघ राजेम्हादिक यांनी त्याच्यावर दावा दाखल केले परंतु त्या दाव्याचेवेली इब्राहीम ने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिले कि ती जागा माझी मालकीची न्हवती ती भाड्याने मी राजेम्हादिक यांचे कडून घेतली होती मग मधुकर पाटील यांचेवर केलेला दावा कोर्टाने खर्चा सह फेटाळला मग अशा वेळी आम्ही दैवात्सिंग राजेम्हादिक यांचा बहीण माणगाव जिल्हा रायगड येथे राहतात तर त्यांचे नावाने आम्ही सुवातीचे म्हणजे इब्राहीम यांचा वारसावर इब्राहीम याने केलेले खरेदी पत्र रद्द करण्याची मागणी केली तर चालेल का ? कोणत्या आधारे दावा करावा कृपया माहिती द्यावी हि विनंती आहे.

हरकत नाही. Declatory suit दाखल kara

श्री. किरण पाणबुडेसो, नमस्कार मला इनाम वर्ग १, २, ३, ४, ५ व ६ असे आहेत इनाम वर्ग १ म्हणजे काय? इनाम वर्ग २ म्हणजे काय? इनाम वर्ग ३ म्हणजे काय? इनाम वर्ग ४ म्हणजे काय? इनाम वर्ग ५ म्हणजे काय? व इनाम वर्ग ६ म्हणजे काय? या सर्व इनाम वर्गापैकी कोणते इनाम वर्ग खालसा झालेत व कोणते खालसा झाले नाहीत? कोणत्या अटीवर ते खालसा केलेत याची माहिती मिळावी हि विनंती

इनाम जमिनीचे एकून ७ प्रकार आहे, त्या पैकी ४ इनाम प्रकार १९४७ पूर्वी खालसा करण्यात आले आहे. नंतर 3 इनाम बाकी होते. त्या मधील
इनाम वर्ग -१ साताऱ्याच्या सरजाम इनाम हे इनाम राजे प्रतापसिंग शाहू महाराज भोसले जिवंत असे पर्यंत अस्तित्वात राहील नंतर आपोआप खालसा होईल असी तरतूद होती.
इनाम वर्ग-३ देवस्थान इनाम
इनाम वर्ग-७ शाळा, महाविध्यालय,दवाखाने ,क्रीडांगणे ईत्यादी.
इनाम वर्ग -७ हा सर्व महाराष्ट्रात आहे, तर इनाम वर्ग १ व ३ हे पश्चिम महाराष्ट्रात आहे.श्री. किरण पाणबुडे सो,
७/१२ व फेरफार काढला आहे त्यावरून किंमत निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे limitetion ची बाधा येणार नाही ना ?

राजे ,
विधवा जमीन मालक १९८० मध्ये मयत झालेल्या आहेत. कुळाने २ वर्षात , जमीन खरेदी करणे आवश्यक होते. जमीन खरेदी केलेली नसल्यास , किंमत निस्षित कार्यवाही निरर्थक होईल .३२ प कारवाई सुरु होईल.

सर,
कुळाच्या नावे ३२ ग किंमत निश्चिती झाली आहे का नाही याची माहिती कशी घ्यावी लागेल

७/१२ पहा . फेरफार काढा. शेतजमीन न्यायाधिकरणाकडे तपासा.

सर, मागील विचारलेल्या सर्व प्रश्नांपेकी फेरफार संबंधी प्रश्नाबाबत सविस्तर माहिती आपल्याला द्यायची आहे परत सविस्तर माहिती देऊन प्रश्न विचारला तर चालेलका?

होय.

एकूण जमीन मालक ११ आहेत त्या ११ जमीन मालकांची आणेवारी प्रमाणे नावे आहेत व कुळाने ताराबाई २ आणे वगेरे ४ यांचे साधे कुल म्हणून फेरफार ९६९ सरठीफाय केला त्या फेरफार मध्ये वगेरे ४ यांची आणेवारी चा उल्लेख नाही किवा वगेरे ४ कोण याचा उल्लेख नाही शेरे कोष्टकात नोटीस रुजू करणे, नोटीस देणे असे शेरे आहेत परंतु नोटीस रुजू असा शेरा नाही त्या फेरफार मध्ये आता जे जमीन मालक आहेत त्यांचे नाव नाही वा त्यांच्या अनेवारीचा उल्लेख नाही असा सरठीफाय केलेला फेरफार आहे फेरफारास कबुलायतीचा किवा दुसरा कोणताही आधार नाही कुळ सदर फेरफारच्या आधारे कुळ हक्क सांगत आहेत mutation register हे कुळ हक्क शाबित करणारा पुरावा होत नाही असा मुंबई हाय कोर्टाचा निकाल आपल्याकडे आहे कुळ हक्काचे जमिनीमध्ये कुळाची रीत ३ असते सन १९४० ते १९५३ पर्यंत व १९६५ ते १९८० पर्यंत अखेर जमीन कसणाराची रीत १ असा उल्लेख आहे सन १९५४ ते १९६४ पर्यंत रीत ३ असा उल्लेख आहे फक्त सन १९६२ - ६३ व १९६३ - ६४ साला करिता खंडाचा उल्लेख १२ दिसतो खंडाचा उल्लेख १९५३ सालापासून का नाही जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा होती तिला कायद्याचे ज्ञान न्हवते व तिला नोटीस मिळाली नाही त्या मुळे तिने तक्रार करण्याचा अगर हरकत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही मग अशा वेळी जमीन मालकीण १९८० साली मयत झाली व कुळाने १९८४ साली मयताच्या नावे ३२ ग खाली नोटीस दिल्याचा पुरावा दिला असेल हे जमीन मालकाच्या वारसाला २०१२ साली वरील बाबी वारस नोंद झाल्यानंतर लक्षात आले शिवाय tillers day postpone झाला त्यामुळे land lord ची dissability सम्पुष्टात आली असेल व फेरफार ९६९ हा सर्व कायदेशीर तरतुदी डावलून अस्तित्वात आणला आहे मूलतः रद्दबातल असल्याने त्याबाबतच्या तक्रारीस limitation ची बाधा येत नाही आपण प्रांत साहेबांच्याकडे सरठीफाय झालेला फेरफार रद्द करू शकतो असे आमच्या वकिलांचे म्हणणे आहे मग अश्या वेळी आम्ही कोणता आधार घ्यावा किंव्हा काय करावे

राजे,
कुळाचे नावें ३२ ग किंमत निश्हीत झाली आहे का?
किंमत निश्हीत झाली नसल्यास , विधवा मालक झाले पासून २ वर्षाचे आत किंमत निश्हीत न झाल्याने, कलम ३२ प अन्वये , जमिनीची vilhevat लावावी लागेल. विल्हेवाट लावताना जमीन मालकास प्राधान्य हक्क आहे.
मात्र किंमत निस्षित झालेली असल्यास , मुदत कायद्याची badha येयील.

आपण सर्व बाबी अत्यंत उत्कृस्ठ्णे मांडलेल्या आहेत त्यामुळे आपण तज्ञ वकिलांचा सल्ला घेणे व अपील करणे उचित होईल.

श्री. किरण पाणबुडे सो, नमस्कार आपण सुरु केलेल्या वेबसाईट मुळे आमच्या प्रश्नांना आपल्या मार्फत मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे आमच्या सारक्या सामान्य नागरिकांच्या ज्ञानात वाढ होऊन आम्हाला महसूल कायद्या विषयीची माहिती आपल्याकडून प्राप्त होते. हि बाब अतिशय चांगली आहे त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार.

वेब सायीट मी सुरु केलेली नाही. Dr विकास नाईक साहेब यांनी सरू किली आहे. आपण सार्वजन त्यांना धन्यवाद देयू.

श्री. किरण पाणबुडेसो, नमस्कार मी विचारलेल्या पहिल्या तीन प्रश्नांना आपल्याकडून चांगल्याप्रकारे प्रतिसाद मिळाला त्याबद्दल धन्यवाद!
माझा पुढचा प्रश्न असा आहे कि, १९८० साली विधवा जमीन मालकीण वारली नंतर १९८४ साली साधे कुळाने मयताच्या नावाने नुसती नोटीस दिल्याचा पुरावा दिला. त्या नोटिसीवर कोणतीच कारवाई झाल्याचा पुरावा त्याच्याकडे नाही. विधवा जमीन मालकीण वारल्यानंतर कुळाने दोन वर्षाचे आत किमत ठरवून घेतली नाही आणि १९५५ साली महसूल कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून फक्त सर्ठीफाय केलेला फेरफार त्याच्याकडे असेल, हे जमीन मालकाच्या वारसाला त्याची वारस नोंद २०१२ साली झाल्यानंतर लक्षात आले तर त्याने काय करावे.

पूर्वीच सांगितले प्रमाणे , ३२ ग विक्री किंमत निशिती निरर्थक ठरेल. जमिनीची विहेवत ३२प प्रमाणे ल्वावाई लागेल. जमीन मालकास प्राधान्य हक्क आहे.

प्रश्न : जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा असेल तिला १९५५ साली साधे कुळाने जर नोंद मंडल अधिकारी यांचे कडून certify करून घेतली याची माहिती नसेल आणि कायद्याची माहिती तिला नसेल, सन २०१२ पर्यंत जमीन मालक म्हणून तिची नोंद ७/१२ ला आहे म्हणून तिच्या वारसाने वारस नोंद २०१२ साली करून घेतली त्यावेळी जर त्याला १९५५ साली झालेला फेरफार महसूल कायद्याचे उल्हंगण करून झाल्याची माहिती मिळाली व सदरचा फेरफार आणि ७/१२ मंजूर केला त्यावेलेपुर्वी पासून आज अखेर पर्यंत खंडाचा व कुळ वहिवाटीचा सलग उल्हेख नसेल असा महसूल कायद्याचे उलंघन करून झालेला फेरफारला कायदेशीर म्हणता येईल का? मग अशावेळी जर विधवा जमीन मालकाच्या वारसाला सदरची माहिती आज मिळाली तर १९५५ साली झालेला cirtify फेरफार रद्द करण्याची मागणी जमीन मालक म्हणून प्रांत साहेबांच्याकडे करू शक्तो का?

विधवा मालक मयत झाल्यावर कुळाने २ वर्षाचे आत, किंमत ठरवून घेणे आवश्यक आहे. जर किंमत ठरवून घेतली नाही तर , किंमत निरर्थक ठरते.

जमीन मालकीण १९५० पासून विधवा असेल तिला १९५५ साली साधे कुळाने जर नोंद मंडल अधिकारी यांचे कडून certify करून घेतली याची माहिती नसेल आणि कायद्याची माहिती तिला नसेल, सन २०१२ पर्यंत मालक म्हणून तिची नोंद ७/१२ ला आहे म्हणून तिच्या वारसाने वारस नोंद २०१२ साली करून घेतली त्यावेळी जर त्याला १९५५ साली झालेला फेरफार महसूल कायद्याचे उल्हंगण करून झाल्याची माहिती मिळाली व सदरचा फेरफार आणि ७/१२ मंजूर केला त्यावेलेपुर्वी पासून आज अखेर पर्यंत खंडाचा व कुळ वहिवाटीचा सलग उल्हेख नसेल असा महसूल कायद्याचे उलंघन करून झालेला फेरफारला कायदेशीर म्हणता येईल का? मग अशावेळी जर विधवा जमीन मालकाच्या वारसाला सदरची माहिती आज मिळाली तर १९५५ साली झालेला फेरफार रद्द करण्याची मागणी जमीन मालक म्हणून प्रांत साहेबांच्याकडे करू शक्तोका? किव्हा सदर फेरफार व कुळ रद्द करण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत आपले मार्गदर्शन हवे आहे. त्यासाठीचा कायदा व कलम याबाबत मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती

या पूर्वीच उत्तर दिल्याप्रमाणे , १९५५ च्या फेरफारास एवढ्या विलंबाने आव्हान देत यणार नाही. कृषक दिनी कुल ३२ ग प्रमाणे मालक झालेला आहे. कुळाने विक्री किंमत दिली नसल्यास , किंमत निरर्थक ठरवण्यासाठी आपण दावा करू शकता. मात्र कुल मालकाने किंमत जमा केल्यास आपणास कोणताही हक्क उरत नाही

साधे कुळ म्हणून १९५५ साली जमीन मालकाला notice न देता फेरफार certify झाला आहे परंतु कुळाकडे खंडाच्या पावत्या अगर कबुलायात हा पुरावा नाही आज पर्यंत कुळाने ३२ ग खाली notice दिल्याचा पुरावा दिला नाही मग अश्या वेळी तहसीलदार यांच्याकडे २०१२ साली जमीन मालकाने सदर कुळ नाहीत असे जाहीर होऊन मिळावे या साठी ७०/ब खाली अर्ज केला तर तहसीलदार तसा अर्ज कोणत्या आधारे मंजूर करू शकतात. त्याला १५७ कलमाची बाधा येते का.

१९५५ साली जर कुल नोंद लागली असेल तर , कृषक दिनी असा कुल मानीव खरेदीदार झाला असे कायद्याने मानण्यात येते. ३२ ग अन्वये किंमत ठरवणे , केवळ तांत्रिक सोपस्कार उरतात.
जर जमीन मालकास नोटीस न देत कुल जाहीर करण्यात आलेले असेल तर त्याच वेळी अपील करणे आवश्यक होते. ५८ वर्ष , जमीन मालक काय करत होते?
सध्या स्थितीत कुळाचे नाव कमी करता येणार नाही.
खंडाच्या पावत्या , कबुलायात हे पुरावे व्यक्ती कुल आहे कि नाही, हे ठरवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात . एकदा व्यक्ती कुल असल्याचे जाहीर झाल्यावर , खंड न दिल्यास कलम १४ खाली कुल- वहिवाट रद्द करण्याचा दावा करावा लागेल.
Yaa प्रकरणात कुल मालक झाले आहेत. त्यामुळे खंड देण्याचा प्रश्न तितका महत्वाचा नाही.

जर जमीन मालकाला नोतीसिरुजू न करता sartify फेरफार झाला परंतु काबुलायात अगर खंडाच्या पावत्या नसतील आणि विधवा जमीन मालकीण असेल व साधे कुळाने जमीन मालकीण वारल्यानंतर एक वर्षाचे आत ३२ ग खाली notice न दिल्यास तहसीलदार सदरचे साधे कुल रद्द करू शकते का?

अश्या प्रकरणात ३२ ग खालील विक्री निरर्थक ठरते. जमिनीची कलम ३२प खाली विल्हेवाट लावण्याचे माम्लेतदार यांना अधिकार आहेत. त्या मध्ये मुल जमीन मालकास कलम ३१ च्या अधीन परत करता येऊ शकते.