[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

सर crpc 133 अंतर्गत अर्जामध्ये स्वतःचे नाव नमूद न करता अर्ज sdm ला पाठविल्यास ते त्या public nuisance वर कारवाई करू शकतात का ते पण नगर पंचायतीच्या विरुद्ध

नाही

सर डोमीसाईल चा दाखला 2007 मध्ये काढलेला आहे किती दिवस चालणार त्याची मुदत किती असते

अधिवास प्रमाणपत्र आपले महाराष्ट्र राज्यातील मागील वास्तव्य १०/१५ वर्षे आहे त्यावरून दिला जातो .
आपण पूर्वी घेतलेला आदिवासी दाखला २००७ चा आहे . आपण मध्यंतरीच्या कालावधीत , महाराष्ट्र राज्याबाहेर वास्तव्यास असल्यास , आपण अधिवास दाखला मिळण्यास पात्र होऊ शकत नाही . आपले मागील १५ वर्षे वास्तव्य , महाराष्ट्रात होते याची पडताळणीकरण्यासाठी , दरवर्षी अधिवास प्रमाणपत्र (आवश्यकतेप्रमाणे) काढणे आवश्यक .

सर रजिस्टर पॉवर ऑफ attorny द्वारे जमीन हस्तांतरित होऊ शकते बरोबर आहे का
2) court/ मॅजिस्ट्रेट याना search वॉरंट काढण्याचा अधिकार असतो तसा तहसीलदार यांना हा अधिकार असतो का? ते पण मॅजिस्ट्रेट च असतात ना

जमीन हस्तांतरित होऊ शकत नाही . मात्र जमीन हस्तांतरित करण्याचा जमीन मालकाचा अधिकार , मुखत्यारयास मिळतो

सर एका शेतकऱ्याने ५ का ७ फूट चा असलेला सर बांध फोडून १ फुटाचा ठेवलाय तरी आता सर बांध फोडल्याने आमचा शेतीत वाहतुकीसाठी रास्ता बंद झाला आहे.तहसीलदारांकडे तक्रार अर्ज केल्यास तो सर बांध पहिल्या सारखा मिळू शकेल का तो आहे तसा मिळ्वण्यासाटी काय करावे लागेल
२) सर बांध चे रेकॉर्ड कुठे मिळेल व त्यासाठी कोणते नकाशे व कागदे कडवे लागतील कळावे

आपण मामलतदार कोर्ट कायद्याखाली तहसीलदार यांचे कडे अर्ज करा .
बांधाचे रेकॉर्ड नसले तरी , परंपरागत रस्ता, रिकामा करून देण्याचे या कायद्याने तहसीलदार यांना अधिकार आहेत

Sir 68 gunthe shetjamin asnarya jaminit itar adhikarat tukda ashi nond ahe. Tar ti jamin vikta yete ka
2) sadar jamin parvangi n gheta vikli aslyas kay karave

६८ गुंठे क्षेत्र असेल तर तुकडा असू शकत नाही . जुने फेरफार पहा .

Sir majya vatnila ८ gunthe shetjamin येत ahe Teri mala तुकडे bandi kaydyanusar vatap patrala adchan yeyil ka. १) mi register vatap karu shakto ka court vatap karu shakto plz detail dya

तुकडेबंदी कायदयाचा भंग होतो

आपली जमीन कोणत्या स्वरूपाची आहे ? बागायती असल्यास अडचण येणार नाही . नसल्यास तुकडेबंदी विरुद्ध व्यवहार आहे

Sir mi aplya website var itke prashn vachle te prashn wachun mala asa prashn padla ki 20 gunthe 22 gunthe kitihi gunthyacha dast hotay mag tukde bandi kaydyacha faayda kay te dast awaidh kA hot nahi plz kalave

२० गुंठे क्षेत्र हे पडीक जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र आहे , त्या पेक्षा कमी क्षेत्राची विक्री झाली तर , तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याच्यान्वये कारवाई केली जाते

१)पाणबुडे सर मॉर्टगेज चे प्रकार व व्याख्या सांगा
२)तुकडा व तुकडेबंदी म्हणजे काय व त्याची लिमिट

१. कृपया मालमत्ता हस्तांतरण कायदा वाचा . प्रकरण IV कलम ५८
२. बागायती , एकपिकी व पडीक जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे . अनुक्रमे ५ , १५ व २० गुंठे प्रमाणभूत क्षेत्र मर्यादा बागायत, एकपिकी व पडीक जमिनीसाठी आहे . या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची विक्री करता येत नाही .

सर आम्हाला धडक योजनेतून १९७२ ला सामायिक विहीर शासनाकडून पडून मिळाली
७ १२ वर इस्लामिक सहकारी पाणी पुरवठा संस्था म्हणून उल्लेख आहे. तरी सर मला याबद्दलचे कागदी पुरावे कोठे व कशी मिळतील
२) सादर विहीर सर्वानी हक्क सोडल्यास एका व्यक्तीची ची होऊ शकते का

सदर नाव कसे दाखल झाले याबाबचा फेरफार बघावा. तहसिलदार कार्यालयातील अभिलेख कक्षात मिळेल

सर सामायिक जागेत स्वखर्चाने बोअर घेतल्यास बोर ची स्वतःचा नवे ७ १२ वर नोंद होऊ शकते का
२) घर परवाना कोठे मिळतो
३) शासकीय योजनेतून पडलेली विहीर सामायिक मूजवता येते का व सामायिक विहीर एकाच्या नावावर करता येऊ शकते का
४) कंडिशनल बाय सेल मॉर्टगेज काय
सर्व मॉर्टगेज चा प्रकार बद्दल mahiti मिळू शकते का प्लीज

सर एका शेतकऱ्याचे भोगवटादार २ चे ७० गुंठे ६ गुंठे व ११ गुंठ्याचे असे तीन तुकडे आहेत त्या शेतकऱ्याने २००८ रोजी तिन्ही तुकडे शासनाची परवानगी न घेता एका वेळेस एका शेतकऱ्याला विकले .
तर तुकडे जोड बंदी कायद्यानुसार तो दस्त रद्द होऊ शकतो का त्याला वरील पैकी कोणता तुकडा परत मिळू शकतो का

७० गुंठे क्षेत्र हे प्रमाणभूत क्षेतर्पेक्षा जादा आहे त्यामुळे तो तुकडा ( Fragment ) नाही . त्यामुळे झालेला व्यवहार वैध आहे .
६ गुंठे व ११ गुंठे क्षेत्र , कोणत्या प्रकारच्या जमिनीचे आहेत ? जात जमीन बागायत स्वरूपाची असेल तर , ते हि क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जादा असल्याने , व्यव्यहार अवैध होणार नाहीत .
एकपिकी व जिरायत क्षेत्रासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र अनुक्रमे १५ व २० गुंठे आहे . त्यामुळे आपली जमीन कोणत्या प्रकारात मोडते ते पहा .
तुकडेबंदी कायद्याचा भंग झाला असेल तर , असा व्यवहार रद्द होतो . अशी जमीन लगतचे खातेदारास देऊ केली जाते ( जागेची किंमत भरण्यास तयार असल्यास ) . जर लागतच खातेदार जमीन घेण्यास तयार नसल्यास ,जमीन शासनास जप्त होते . खरेदी घेणाऱ्यास / ज्याला वाटप झाली होती त्यास नुकसान भरपाई मिळते .
मूळ मालकास जमीन परत मिळत नाही

दस्त रद्द करण्याचे अधिकार महसूल खात्याला नाहीत. दिवाणी न्यायालयाला आहेत.

सर तुकडे जोड बंदी कायदा लागू असताना भोगवटादार वर्ग २ जमिनीचा ६८ गुंठ्याचा खरेदी दस्त२००८ साली झाला आहे. तर तो दस्त वैध आहे का. सदर दस्त पहिल्या मालकाला कॅन्सल करायचा असेल तर काय करावा लागेल

संबंधीत गावात सिलिंग लिमीट काय आहे ते बघा. सर्वसाधारणपणे २० गुंठे सिलिंग लिमीट आहे. दस्त रद्द‍ करण्यासाठी नोंदणीकृत Cancellation Deed करावे लागेल.

सर गट नम्बर 150 सामयिक आहे त्यामधे hissedarancha तोंडी vatni zaleli आहे तर त्या सर्व हिस्से दारंचे सामयिक 7/12न निघता वेगळा 7/12 निघेल का. 2) समयीक गट नम्बर काढून वेगळा seprate गट नंबर मिळण्यासाठी काय करावे लागेल

सह हिस्सेधारकाचे वाद नसल्यास , म.ज.म.अ. 1966 च्या कलम 85 खाली वाटप अर्ज दाखल करा . तहसीलदार सरस निरस वाटपासाठी प्रकरण भूमी अभिलेख खात्याकडे पाठवतील. सरस निरस वाटप व मोजणी झाल्यावर , आकारफोड पत्रकाप्रमाणे , 7/12 स्वतंत्र होईल.
अथवा , आपण मोजणीसाठी भूमी अभिलेख खात्याकडे अर्ज करा. सह खातेधारकांच्या वहिवाट हद्दी वरून , मोजणी केली जाईल . मोजणी नंतर आकारफोड पत्रकावरून स्वतंत्र 7/12 होईल.

मुस्लिमाना दिलेल्या इनामी भोगवटादार वर्ग 2cha जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार असतो का

वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम ३(आर) अन्वये “वक्फ” या शब्दाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार असलेली कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो. सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्यता दिली जाते.

Kiran panbude sir v sanjay kundetkar sir aplya doghani dilelya margdarshanamule eka garibala tyacha haqq milala tyamule mi apla manpurvak aabhari ahe..mi ek samajik karykarta aahe..tumchasarkhe adhikari janmala yavet ashi mazi ishwarakade ichha ahe..

धन्यवाद सादिक साहेब. जनतेला जास्तीत जास्त कायदेशीर मदत करणे हाच या संकेतस्थळाचा उद्देश आहे. आमच्या सल्यामुळे आपले काम झाले याबाबत आम्ही समाधानी आहोत.

1 bigha mhnje kiti acre

विविध क्षेत्रात बीघा या मोजमापात फरक आहे.
बिहार मध्ये् एक बिघा म्हणजे 2529.2 चौरस मीटर (27,225 चौरस फिट)
राजस्थानमध्ये् एक बिघा म्हणजे 2500 चौरस मीटर
बंगाल मध्ये् एक बिघा म्हणजे 1333.33 चौरस मीटर
आसाम मध्ये् एक बिघा म्हणजे 14,400 चौरस फ़ीट
अंदाजे चार बिघा म्हणजे एक एकर

सर शेतजमिनीच्या कोणत्या बाजूच्या बांधावर आपला अधिकार असतो

शेतकऱ्याच्या गरजेनुसार बांधावरून रस्त्याचा हक्क आहे . Kalam 143 प्रमाणे कोणत्या एक बाजूने हक्कनसतो. रस्ता हक्क मान्य करताना ज्याचे बांधावरून रस्ता देण्याचा आहे, त्याचे ही कमी ता कमीनुकसान व्हावे .

सर नाझी जमीन एक माणूस 5 वर्ष करत होता सात बारा माझ्या नावावर आहे आता मला तो जमीन पेरून देत नाही मी काय करू

जर आपण जमीन 5 वर्ष कालावधीसाठी कसण्यासाठी त्या इसमास दिली असेल व तो आता जमिनीचा ताबा देण्यास टाळा ताल करत असेल, व 6 महिन्याचा कालावधी संपला नसेल तर , आपणमामलतदार कोर्ट कायद्याचे कलाम 5 चा. आधार घेऊन दावा दाखल करू शकता.
जर ही वस्तुस्थिती नसेल तर , आपणास न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध दावादाखल करावा लागेल व आपणास जमिनीचा ताबामागावा लागेल वभविष्यात. आपले कासवणुकीस अडथळा करूनये म्हणून मनाई हुकूम मागावालागेल.

तहसीलदारकडे अर्ज करा. म. ज. म . अधिनियम 1966, कलम 242 नुसार तहसीलदार कारवाई करू शकतात

प्रायव्हेट जागेत सभामंडप बांधण्यासाठी आमदार निधी मिळतो का मिळाल्यास त्या जागेवर आपला मालकी हक्क राहतो ka

नाही .
आमदार निधी हा सार्वजनिक कामासाठी दिला जातो .
मालकी ग्राम पंचायत ची चालू शकते

सर 25 varshapurvi jaminichi gharguti zaleli vatni amhala nako aahe Kay karu

सर्व संमतीने परत वाटप करू शकता .
अथवा. पाहिले वाटपजर. चुकीच्या पध्तूने झाले असल्यास , त्यास आव्हानात करा .

सर प्रश्नाचे उत्तर please द्या Sir mazya ajobacha vadilani viklel ghar mazya ajobani 50 te60 varshapurvi vikat ghetal.. pan kalantarane ajobancha donhi bavhanchi nave sudha tya gharacha malki hakkamadhe nondavili geli..ani sadya te amcha gharamadhech rahat ahe.tari aata tyanchi zaleli pokal nond kami kashi karu? Ani mala sambandhit gharache june purave kothun v kashi miltil?

घर/ जमीन खरेदी बाबत , दुय्यम निबंधक कार्यालयात अभिलेख भेट तीळ .
Chulat आजोबांचे नाव कमी करण्यासाठी , गट विकास अधिकारी यांचेकडे अपील करा
जर चुलत आजोबा घरातून जात नसतील तर , कोर्टात दावा दाखल करावा लागेल

सर1) gharache june purave kothun v कसे miltil?
2)अभिलेखाधिकारी,पुरालेखागार पुणे येथून जमिनीचे कोणकोणते पुरावे मिळतात सविस्तर सांगा
3)दिवाणी कोर्टाची अपिलाची मुदत संपलेली आहे तरी मी आता काय करू

1. संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका कार्यालयात चौकशी करावी
2. अभिलेखाधिकारी,पुरालेखागार पुणे यांचेकडे चौकशी करावी
3. अपिलाची मुदत संपलेली असेल तर उशीर माफीचा अर्ज सादर करा. तो स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हे कोर्टाच्या मर्जीवर अवलंबून असेल.

1)सर aadverse possesion म्हणजे काय व त्याचे नियम कोणाला लागू होतात?
2) सर आम्ही चुलत आजोबांच्या 50 वर्षे झाले घरामध्ये राहतो व शेती ही 50 वर्षे झाली करतोय चुलत आजोबा पहिल्यापासूनच परगावी असतात तर आम्ही दिवाणी कोर्टात aadverse possession चा दावा करू शकतो का?किंवा मी मुस्लिम असल्यामुळे मुस्लिम कायद्यात याबद्दल काही तरतूद आहे का
3)सर जी.आर. वटहुकूम आणि परिपत्रकामधे काय फरक आहे व हे काढायचे अधिकार कोणाला आहे तरी सर याचे आपण सविस्तर उत्तर द्यावे.
4) केंद्राचा व राज्य शासनाचा मुस्लिम अल्पसंख्यानक हा दाखला मिळतो का व कोठे मिळतो
सर कृपया या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे द्या please

म्हणजे दुसऱ्याचे मालकीचे जमिनीवर 12 वर्षाहून अधिक काळ vahivat असणे
आपण दावा दाखल करू शकता

1)सर नोटरी म्हणजे काय? नोटरी केव्हा केली जाते व ती कितपत खरी मानली जाते
2) रजिस्टर्ड साठेखत व अन रजिस्टर्ड साठेखत म्हणजे काय व ते केव्हा करतात
3) koni कोऱ्या स्टॅम्प var jar aapli sahi ghetali tar तो आपली प्रॉपर्टी त्याच्या स्वतःच्या नावावर karu शकतो ka

काही कागदपत्र , notorized करून मागितली जातात
Notorized document म्हणजे , अश्या कागदपत्रावर ज्या व्यक्ती ने सही केली आहे ती नोटरी समोर केली आहे. नोटरी मार्फत अश्याअभिलेख मध्ये जे काही नमूद आहे हे सहीकरणारास माहीत आहे याची खात्री केली जाते .

2. साठेखत म्हणजे जमीन विकणे बाबत करार करणे . भारतीय नोंदणी कायद्याप्रमाणे , जमीन हस्तांतरण करताना जमिनीची नोंदणी दुय्यम निबंधक यांचे कडे करणे आबश्यक आहे. नो दणी करणे म्हणजे कायद्याच्या भाषेत जगाला नोटीस dene की जमिनीची विक्री अथवा हस्तांतरणझाले आहे. He कळवणे . Nondni करतानामुंद्रणक शुल्क भरावे लागते .

3. Nahi

Sar आम्ही दिवाणी कोर्टामधून 7/12 वरील पोकळ नोंद कमी व्हावी ही केस जिंकलेली आहे . तरी आता पोकळ नोंद कमी करण्यासाठी काय प्रोसेस आहे मार्गदर्शन करावे व खर्च किती येईल ते सांगा.

कोर्टाचे आदेश तलाठी यांचे कडे द्या .
खर्च शून्य

Sir mazya ajobacha vadilani viklel ghar mazya ajobani 50 te60 varshapurvi vikat ghetal.. pan kalantarane ajobancha donhi bavhanchi nave sudha tya gharacha malki hakkamadhe nondavili geli..ani sadya te amcha gharamadhech rahat ahe.tari aata tyanchi zaleli pokal nond kami kashi karu? Ani mala sambandhit gharache june purave kothun v kashi miltil?

आपले आजोबानी घर विकत घेतले , ते नोंदणीकृत दाताने विकत घेतले का ? केवळ स्टँम्प पेपर वर विकार घेतले आहे .जात घर नोंदणीकृत दास्ताने घेतले असेल तर , आपण त्या दस्त आधारे , गट विकास अधिकारी यांचे कडे अर्ज/अपील करा व इतर चुलत आजोबांची नावे कमी करण्या बाबत कारवाई करा
मात्र आपले चुलत आजोबा , घरातून जाणेसाठी , आपणास ( जात ते आपली विंनती ऐकत नसतील तर ) दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल