[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

नमस्कार सर ३२ ग चे सर्टिफिकेट आमच्याकडे नाही ७/१२ वर इतर हक्कात जमीन मालक यांना जमिनीची रक्कम ३३७८ तारीख १/१०/१९६३ पासून वार्षिक १० हप्त्यात मिळाली आहे असा शेरा इतर हककात आहे सदर त्याबाबतच्या पावत्या आहे तरी सदर भोगवटा वर्ग२ व इतर हक्कातील शेरा कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल

आपले तहसील / शेत जमीन न्यायाधिकरण कार्यालयात जाऊन ३२ मी प्रमाणपत्र ( जमिनीचे हप्ते भरले बाबत ) घ्या . त्या आधारे तलाठी इतर हक्कातील हि नोंद कमी करतील

११ आर जागा २००६ मध्ये ११ जणांच्या नावे घेतली आहे सादर व्यवहार तुकडेबंदी विरुद्ध असा शेरा इतर अधिकारात आहे नवीन सुधारणेनुसार किमतीच्या २५ % रक्कम भरण्याबाबत काही परिपत्रक अथवा जि आर आहे का ते मिळावे हि विनंती

कायद्यात सुधारणा झाली आहे . महाराष्ट्र शासनाचे संकेत स्थळावर सुधारणा कायदा प्रत आहे

जिल्हाधिकारी यांनी भूमिहीनांना वाटप केलेल्या जमिनीना वन खात्याने विक्री करण्यास बंदी घातली आहे परंतु सादर जमिनी ह्या १९०२ साली महसूल खात्याकडे हस्तांतरित झाल्या बाबतची नोंद वनखात्याकडे आहे तरी हि वन खाते अश्या जमिनींना विक्रीस परवानगी देत नाही त्या साठी काय करावे लागेल

निवासी झोन मध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू नाही उत्तर दिल्याबद्दल आपले धन्यवाद सर त्यामधील नवीन कायदेदुरुस्तीची प्रत मिळेल का

शासन संकेत स्थळावर , ए gazzte पहा

नमस्कार सर,
तुकडेबंदी कायद्यविषयी परिपत्रक किंवा जी आर असल्यास मिळावा निवासी झोन मध्ये २ आर किंवा ३ आर चा दस्त नोंद होतो का

निवासी जमीन वापर विभागास ( झोन ) तुकडेबंदी कायदा लागू नाही . नवीन शासन कायदे दुरुस्तीनुसार

नमस्कार सर लीस पेंडन्सी चा शेरा ७/१२ च्या इतर अधिकारात नोंद असल्यास सदर ७/१२ चे खरेदी खत करता येईल का

लीस पेंडन्सीचा शेरा ७/१२ च्या इतर अधिकारात नोंद असल्यास सदर मिळकतीचे खरेदी खत करण्यात अडचण नाही. तथापि, सदर खटल्यात होणारा न्यांयालयीन निकाल नवीन खरेदीदारावर बंधनकारक राहील.

१९६५ साली वडील वारल्यानंतर ४ भावांपैकी मोठया भावाचे नाव एकूम म्हणून ७/१२ वर दाखल झाले १९८९ साली ४ हि भावांनी सध्या कागदावर ४ भावांनी जमिनीचे वाटप केले त्यापैकी २ भावांनी आपल्या हिश्याच्या जमिनी एकूम असलेल्या भावाच्या नावाने विक्री केल्या व इतर ३ भावांनी त्यास संमती दिली २ भावाचा हिस्स्यास त्या जमिनी गेल्याचा उल्लेख विक्री दस्तामध्ये आहे परंतु एकूम हे नाव उरलेल्या २ भावाच्या ७/१२ वर तसेच राहिल्या मूळे त्याच्या वारसांनी एकूम चा फेरफार काढून त्याच्या वारस नोंदी करून घेतल्या तरी त्याची नावे काढण्यासाठी काय करावे लागेल वाटप पत्र हे रजिस्टर नाही ते सध्या कागदावर आहे परंतु वक्री दसतात वाटप केलेल्या त्याचा उल्लेख आहे

एखादी व्यक्ती मयत झाल्यावर वारसाची नोंद 7/12 वर न करता त्याचे रजिस्टर हक्क सोड पात्र करता येते का

वारस नोंद प्रथम 6 क म्हणजे वारस रजिस्टरला होणे आवश्यक . नंतर हक्क सोड पत्र करा .

एखाद्या व्यक्तीचे 50 आर क्षेत्र आहे त्यामधील 18 आर त्याने विकासकाला रजिस्टर दास्ताने अग्रीमेंट करून दिले परंतु विकासकाने सदर व्यक्तीस कोणतीही माहिती न देता 50 आर क्षेत्र बिगरशेती करून घेतले नगर रचना व प्रांत कार्यालयाने 18 आर दिलेल्या क्षेत्राचा विचार ना करता संपूर्ण क्षेत्राचा बिनशेती आदेश दिला गेला मंजूर नकाशावर मूळ मालकाच्या सह्या नाही .तरी सदर बिनशेती आदेश रद्द करण्यासाठी काय करावे लागेल

बिन शेती आदेश दुरुस्त करण्यासाठी ज्या अधिकाऱ्याने आदेश दिले आहेत त्याचे कडे अर्ज करा . जर त्याने दुरुतीस नकार दिला तर , आपण अपील करू शकता

अपील

7/12 च्या इतर अधिकारात पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा आहे सदर पुनर्वसनसची अधिसूचना अपव्यक्त होऊन 10 वर्षे झाली आहे तरी सदर शेरा कायम ठेवून जमीन विक्रीची परवानगी मिळू शकेल काय

जिल्हान पुनर्वसन अधिकार्यां कडे चौकशी करावी

शेतीत बांधलेले घर विकता येते का त्याचा रजिस्टर दस्त होतो का

परवानगी असो व नसो आपणास घर नोंदणीकृत विकता येईल . मात्र परवानगी घेतलेले घर विकत घेणे/ विकणे हितावह .

शेतीत बांधलेले घर जर रितसर परवानगी घेऊन बांधले असेल तर विकता येते आणि त्याचा रजिस्टर दस्त होतो.

40 वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या कामासाठी खडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्याच्या जमीन संपादित केल्या आहे 7/12 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावे आहे सदर जागेचा 25 वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणताही वापर केला नाही ह्या जमिनी मूळ मालकाच्या ताब्यात आहे ह्या जमिनी मुलं मालकांना मिळण्यासाठी काय करावे लागेल

संपादित जमिनीचा वापर संपादन प्रयोजनासाठी न केल्यास जमीन मूळ मालकास परत देता येत नाही .
या बाबत भास्कर पिले विरुद्ध केरळ शासन या , सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार , अशी जमीन अन्य सार्वजनिक उपक्रमासाठी वापरण्यात यावी. अन्यथा जाहीर लिलावाद्वारे जिल्हाधिकारी यांनी विक्री करावयाची आहे .
आपणास जमीन मिळणार नाही .

दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल

पूर्वीच्या वनजमिनी परंतु 50 वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी भूमिहीनांना नवीन शर्तीने वाटप केल्या सदरजमिनीच्या विक्री भाडेकरार करता येतात का याचे उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद सर सदर जमिनी निर्वनीकरण करण्यासाठी काय करावे लागेल याबाबत मार्गदर्शन करावे

निर्वनीकरण करण्यासाठी , तेवढेच क्षेत्र वन विभागास वन लागवडीसाठी द्यावे लागते
तसेच निर्वनीकरण आदेश भोपाळ येथून घ्यावा लागतो
सविस्तर प्रस्तावासाठी आपण उपवनसौंरक्षक यांचे कार्यालयात चौकशी करा

पूर्वीच्या वनजमिनी परंतु 50 वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी भूमिहीनांना नवीन शर्तीने वाटप केल्या सदरजमिनीच्या विक्री भाडेकरार करता येतात का

या जमिनीचे निर्वनीकरण झाले आहे का ? निर्वनीकरण होऊन त्या प्रमाणे आदेश झाले असतील तर , ही जमीनचा वन दर्जा राहत नाही . आपणास वविक्री भाडे करार मा. आयुक्त यांचे परवानगीने करता येईल
मात्र निर्वनीकरण झाले तर , ही जमीन वन स्वरूपाची आहे . अश्या जमिनीचे हातांतरां गैर आहे . ही जमीन वन असल्याने या जमिनीवर गैर वन काम करता येणार नाही . या ही अपरोक्ष ज्यांना जमीन वाटप करण्यात आली आहे त्यांचा भोगवटा बेकायदेशीर आहे

भोगवटा वर्ग 2 मिळालेल्या वनजमिनी विकता येतात का किंवा त्याचे साठेखत अथवा भाडेकरार होतो का त्याबाबत मार्गदर्शन करावे

वन जमिनी भोगवटादार वर्ग 2 म्हणून कोणत्या कायद्याने दिली आहे ?
वनजमिनी अश्या पद्धतीने देता येतात का ?
वनजमिनी अन्य सरकारी जमिनी प्रमाणे प्रदान करता येत नाही .
अल्पेकडील वस्तुस्थिती स्पष्ट शब्दात मांडा.

एखाद्या धरणासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध होवून १५ वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला आहे ७/१२ वर इतर अधिकारात पुर्नवसनासाठी राखीव शेरे पडले आहे परंतु त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही पुनर्वसन कार्यालयाने केली नाही त्याबाबतचे मोबदले मिळाले नाही तरी शेरे कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल

शासनाच्या आदेशाची आवश्यक आहे

नवीन गावठाण विस्तार मधील मिळालेला प्लॉट ला १५ वर्षे झाले आहे सदर प्लॉट विकता येतो का त्यास विक्रीस परवानगी मिळते का कोणाकडून परवानगी घ्यावी

गावठाण विस्तार योजनेतील भूखंड प्रांत अधिकारी यांचेकडून प्रदान ( Grant ) केले जातात त्यामुळे , हस्तांतरास परवानगी देण्याचे अधिकार हि त्यांनाच आहेत .
आपण प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्या

tahsildar कार्यालयात चौकशी करावी

एखाद्या प्रकल्पासाठी ४ ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असेल परंतु सदर अधिसूचनेप्रमाणे १५ वर्षे होऊन भूसंपादन झाले नसेल परंतु ७/१२ च्या इतर अधिकारात पुनर्वसनासाठी असे शेरा दाखल आहे तर खरेदी विक्रीसाठी शेरा कायम ठेवून परवानगी मिळेल काय किवा सदर शेरा ७/१२ वरुन कमी होऊ शकतो काय

४ ची आधी सूचना निर्गमित होऊन १५ वर्षे होऊन हि , जर भू संपादन झाले नसेल तर , भू संपादन व्यपगत झाले आहे
इतर हक्कातील शेर कमी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी /जिल्हाधिकारी यांचे कडे अपील/अर्ज करा

ताबेसाठेखाताची नोंद ७/१२ च्या इतर अधिकारात करता येते का येत असल्यास त्याबाबत काही नियमावली आहे काय अशी नोंद झाली असल्यास काय करावे

नोंद ठेवता येत नाही

नोंदणीकृत ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खत:
कायदा: भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ व १५०.
एखादा खातेदार दुसर्या. इसमास नोंदणीकृत दस्ताने स्वत:च्या मालकी हक्काच्या जमिनीचे नोंदणीकृत ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खत करून देतो. गाव कामगार तलाठी यांच्याकडे या संबंधीची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यावर गाव नमुना नं. ६ मध्ये त्याची नोंद होते.
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवल्यानंतर सर्व हितसंबंधीत हजर राहून नोटीस पुस्तकावर संमतीदर्शक स्वाक्षरी करतात. १५ दिवसानंतर मंडलअधिकारी संबंधीत नोंदीवर योग्य तो निर्णय घेतात.
महत्वाचे: * काही ठिकाणी, विशेषत: सातारा जिल्ह्यात असे निदर्शनास आले आहे की, नोंदणीकृत ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खत याची नोंद करतांना गाव कामगार तलाठी, गहाण देणार (जमिनीचा मूळ मालक) याचे नाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरातून कमी करून ते इतर हक्कात नोंदवतात आणि जमीन गहाण घेणार्याच इसमाचे नाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी नोंदवतात. ही पध्दत अत्यंत चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. कब्जेदार सदरी नाव आल्यामुळे जमीन गहाण घेणारा इसम त्या जमिनीची विक्री करतो, जमीनीवर मोठ्या रकमेचे कर्ज काढतो. यामुळे पुढील कायदेशीर गुंतागुंत वाढत जाते.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५३ अ अन्वये ताबा गहाणखतामुळे जमीन गहाण घेणार्याण इसमास मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याचा हक्क निर्माण होत असला तरीही त्यास 'मालकी हक्क' प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खतानुसार, जमीन गहाण घेणार्या' इसमाचे नाव ‘इतर हक्क’ सदरीच नोंदवणे कायदेशीर आहे. गहाण देणार (जमिनीचा मूळ मालक) याचे नाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरीच ठेवावे.
* महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ६३ अ अन्वये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन विकता येणार नाही किंवा त्याच्याकडे शेतजमीन गहाण ठेवता येत नाही.

साठेखाताची मुदत किती वर्ष असते मुदत संपली असल्यास काय करावे

असा उल्लेख नाही. नोंदणीकृत साठेखत असल्यास त्यात मुदत नमूद असावी अशी अपेक्षा आहे.

एखाद्या प्रकल्पासाठी अधिसूचना निघाली त्या दिनाका आगोदर संभाधित खातेधारक हा २० एकर चा एकत्र कुटुंब मनेजर होता त्याला ३ भाऊ होते अधिसूचना निघाली त्या दिनाका नंतर तो खातेदार विक्री परवानगी घ्याला गेला असता त्याला १ हे ६१ आर एवढा इतर अधिकारात शेरा ठेवून परवानगी मिळाली परंतु अधिसूचना निघाली त्यावेळेस २० एकरस ४ खातेदार होते त्यामुळे प्रत्येकाच्या नवे ८ एकराच्या आत क्षेत्र येते तर १ हे ६१ आर एवढा इतर अधिकारात शेरा कमी होऊ शकतो का त्याशाठी कोणाकडे अपील करावे लागेलं

आपण ज्यांचे कडून परवानगी घेतली त्यांचे कडे अर्ज करा

जमीन विक्रीचे अधिकार दिलेल्या कुलमुखत्यार ची मुदत किती वर्षे असते सदर कुलमुखत्यार कोणत्या कारणाने रद्द होईल

आता मुखत्यार पत्र नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे
मुखत्यार पत्रास मुदत नसते
मात्र आज्याने मुखत्यार पत्र करून दिले आहे तो , ते रद्द करू शकतो

पाटबंधारे विभागाने वैक्तिक उपसा सिंचानखाली क्षेत्र येते असा दाखला दिला आहे सदर खातेदाराचे क्षेत्र कमाल जमीन धारण कायद्यापेक्षा जास्त आहे प्रांत ऑफिस कडे वाटप परवानगी घेण्यास गेले असता तुम्हाला पुनर्वसन साठी क्षेत्र काढून द्यावे लागेल असे सागितले जाते परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात सादर गावाचा कोणताही उल्लेख नाही तर परवानगी घेण्यासाठी पुनर्वसन साठी क्षेत्र काढून द्यावे लागेल का याबाबत मार्गदर्शन करावे

१. यामध्ये प्रांत ऑफिस यांना परवानगी देण्याचे अधिकार नाही. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे कडे अर्ज सादर करावा.
२. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित पुनर्वसन व्यक्तीचे अधिनियम १९९९ खालील कमाल ११ व १३ ची अधिसूचना तपासून पहा .
३. कमाल जमीन धारण कायद्यानुसार कमाल धरण शेत्र व महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित पुनर्वसन व्यक्तीचे अधिनियम १९९९ खालील साल्याब खाली ठरविण्यात आलेले शेत्र व त्या नुसार वाटपास परवानगी ह्या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या आहे .

२५ वर्षा पूर्वी बक्षिसपत्र शाळेशाठी १ एकर व एका धर्मदाय संस्थेसाठी १ एकर करून दिले आहे परंतु त्या संस्थांनी त्या जागेचा कसलाही उपयोग केला नाही ती जागा आजही बक्षिसपत्र करुन देणाऱ्याच्या वारसाच्या ताब्यात आहे ७/१२ त्या संस्थांच्या नावे आहे तरी सदर ७/१२ आमच्या नावे करण्यासाठी काय करावे लागेल

बक्षीस पत्र हे २५ वर्षापूर्वी केलेले आहे . त्या बक्षीस पत्रात , जागेचा वापर ठराविक कालावधीत केला नाही तर , जागा परत घेतली जाईल असा उल्लेख केलेला असेल , तर भारतीय करारकायदा १८८२च्या कलम १२६ , अन्वये , बक्षीसपत्र रद्द करून , जागा परत देण्याबाबत , दिवाणी दावा दाखल करा .

२००२ साली केलेल्या ताबे साठेखाताची नोंद २०१० साली इतर अधिकारात घालण्याचा अधिकार सर्कल /तलाठी यांना आहे का अशी नोंद घातली असल्यास काय करावे

साठे कराराची नोंद ७/१२ सदरी घेत येत नाही