[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

आदरणीय साहेब एका कुटुंबाचे भूसंपादन झाल्यानंतर सदर त्या कुतुंबंचे राज्यात व इतर राज्यात कोतेही शेत नसल्यास सदर त्या कुटुंबातील व्यक्तीला उशिराने नोकरी मिळणे संबंदित कुटुंब भूसंपादन करते वेळी त्या कुटुंबाला योग्य मोबदला मिळाले नसल्यास योग्य दर मिल्नेसाठी कोर्टात गेलेनंतर १०-१५ वर्षांनी निकालास वेळ लागणे ह्याजामुळे त्या कुटुंबात प्रतीक्षा असणारे सर्व व्यक्तिंचे काहीही साधन nasalene शिक्षण पूर्ण न होत वय उलटून गेलेने त्याचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यासा त्याक कुटुंबातील दुसर्या व्यक्तींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे हि माझे अभिप्रायास माहिती मिळावे vinanti

प्रकल्प ग्रस्त दाखला कुटुंबात हस्तांतरित करता येतो .

namaste साहेब
साहेब १९९७ मदे भूसंपादन झालेले आहे सदर प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती त्यांचे स्वत चे कुटुंबातील वगळुन त्यांचे जात मधील दुसर्या भावांचे नातुना प्रकल्पग्रस्त दाखला हस्तांतर करता येईल काय? माहिती मिळावे .

साहेब
काही भरती प्रकियेत खुला व मागासप्रवर्ग साठी अर्ज मागवतात अर्ज करते वेळी मागासाप्रवार्गात अर्ज करताना त्यांचे वय ३४ असल्यास गुनुवात्तेनुसार त्यांचे खुला प्रर्गात नियुक्ती होण्यास पात्र असल्यास त्यांचे नियुक्ती होते काय ?

होय.

saheb
आमचे शेत जमीन १९९७ मदे भूसंपादन झाले . त्यानंतर आमचे आजोबाने नातुला प्रकल्पग्रस्त दाखल दिले .सदर दाखल्याचे आधारे आमचे भवानी २००९ मदे नोकरी मिळाले . सदर शेत जमिनीचे भूसंपादन होऊन सुद्धा राहिलेले शेत जमिनी मदे ३५ आर जमीन वारंवार पाण्याखाली जातात .आता आमचे आजोबा मयत झाले असून आमचे वडील व काकांचे नावाने वारसा झाले आहे.सदर पाण्याखाली शेत जमिनीचे भूसंपादन करून मंजूर झाल्यानंतर त्याच कुटुंबातील दुसर्या भावना दाखल देणेसाठी कुटुंबातील सर्वांचे समती असल्यास त्यांचे काय अडचण आहे का? जुना भूसंपादन झालेले व नवीन भविष्यात भूसंपादन होणारे शेत जमीनचे सर्वे नंबर एकच आहे व आता भूसंपादन होतंन नवीन जी आर नुसार होणार काय ?माहिती मिळावे

नमस्ते साहेब
मी आपल्या निवारण समिती कडे एक व्यक्तीने न कळत दोन वेगवेगळे सर्वे नंबर मिळुन एकच प्रकल्पग्रस्त दखल २००१ मदे काढले आहे. २००९ मदे नोकरी मिळाले .सदर त्यामाडे एक सर्वे नंबर गृहीत एक दखल नोकरी साठी गृहीत धराव आणि त्यामाडे एक सर्वे नंबर चे दखल वेगळे करून त्याच कुटुंबातील दुसर्यांना द्यावे कारण शासनाने भूसंपादन करताना १९९७ मदे दोनी सर्वे नंबर चे वेगवेगळे निवड जाहीर केले होते. २००० मदे रक्कम योग्य मोबदला न मिळाल्याने मुंबई न्यायालयात याचिका दखल केले होते २००६ मदे न्यायालयाने एक समिती नेमून आमचे चावडी मदे येउन पाहणी केले त्यावेळी आम्ही दोन्ही सर्वे नंबर मिळून योग्य मोबदला मिळण्यासाठी ekch अर्ज केले होते त्यावेळी शासनाने दोन्ही सर्वे नंबर साठी वेगवेगळे निवडा जाहीर केले.निवड जाहीर करताना भेदभाव केले आहे ज्याप्रमाणे दोनी सर्वे नंबर मिळून मोबदला मिलानेसाठी व दखल मिलानेसाठी अर्ज केले होते .सदर संबंदित कार्यालयाकडून दखल वेगवेगळे कदणेसाठी काहीही माहिती मिळाले नाही .निवडा प्रमाणे दाखला एकच गृहीत धरून एक वेगळे करून देणे बाबत तरतूद होणार काय?माहिती मिळावे विनंती

साहेब
आमचे भावांनी न कळत दोन सर्वे नंबर मिळून एकच प्रकल्पग्रस्त दाखल २००१ मदे कडले त्यादाखालावरून नोकरी मिळाले आहे .सदर आपल्या निवारण समितीकडून दोनी सर्वे नंबर मिळुन एकच दाखल मिळतो असे उत्तर दिले आहे. सदर दोनी सर्वे नंबर मिळुन एकच दाखला मिळावे असे उल्लेख नाही .अर्ज करताना दोनी सर्वे नंबर टाकला आहे महसुल विभागाकडून त्याबाबत दोन सर्वे नंबर वेगवेगळे असताना आम्हाला कोणतेही माहिती समजून सांगितले नाही सदर कोर्टनी रक्कम मंजूर करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आले होते .त्यावेळी सुद्धा दोनी सर्वे नंबर मिळुन एकच अर्ज दिले .त्या समितीने रक्कम मंजूर करताना एक सर्वे नंबर ला १हे .१३ आर साठी १९९७ पासून व्याज सहित ३१७००० रु मंजूर केले. आणि दुसरे सर्वे नंबर ला ३हे १५ आर साठी १७०००० रु मंजूर केले .रक्कम मंजूर करताना भेदभाव केले आहे .दखल देताना भेदभाव केलेले नाही.ज्या प्रमाणे रक्कम मंजूर मदे वेगवेगळे केले आहे त्याप्रमाणे त्यांना एक सर्वे नंबर चे दखल मंजूर करवा आणि दुसरे सर्वे नंबर त्याच कुटुंबातील इतरांना देणेत यावे करण येते रक्कम मंजूर वेगळे असताना महसुल विबगाने समजाउन सांगायला हव होते . योग्य माहिती मिळावे विनंती.

निवारण समितीने दिलेले उत्तर बरोबर आहे. प्रकल्पग्रस्त दाखला , कितीही स.नंबर , संपादित झाले तरी एका कुटुंबास yekach दाखला मिळतो.

सर
इतर hakkatil १ नंबर बहिणीचे लग्न करून dilyanantar मुली जन्मल्यानंतर तिची पतीचे मृय्तु झाले त्यानंतर तिला दुसरे लग्न करून dile . मग ती bahininche वडील मरण पावल्यानंतर vadiloparji सदर ७/१२ उतार मदे वारसा नोंदीसाठी१ li पतीचे नाव लावणार का? २रे पतींचे नावालावणार?

सर
१९९७ मदे भूसंपादन कायदा १८९४
कलम ९ (३) व (४) अन्वये जमीन मालक व इतर हक्कातील वारासादाराना नोटीस दिले होते
त्यावेळी इतर हक्कातील वारसदार व मयत वारसांचे वारसदार कोणतेही हरकत
दाखल केले नाही .सन २००० मदे मुंबई हायकोर्टात याचीकाका दाखल केले होते सदर कोर्टाकडून
२००६ मदे १८९४ च्या १
अच्ताच्या ९ व्या कलमाच्या ३ र्या व ४ पोताकालामान्वाये. नोटीस दिले त्यावेळीवारसदार मयत झाल्याने वारसाचे वारसदार konatehi

सर
१९९७ मदे आमचे शेत जमीन भूसंपादन झाले आहे. सदर भूसंपादन कायदा १८९४ च्या कलम ९ (३) व (४) अन्वये नोटीस दिले होते. सदर नोटीस इतर हक्कातील वारसदार यांची नाव आहे .त्यावेळी इतर हक्कातील वारसदार व मृय्तुय झालेले वारसांचे वारसदार काहीही हरकत दाखल केले नाही. सदर भूसंपादन बाबत मुंबई हाय कोर्टात २००० मदे याचिका दाखल केले होते.त्याबाबत सुनावणी घेणेसठी १८९४ च्या १ अच्ताच्या ९ व्या कालामानान्वाये ३ ऱ्या व ४ त्या पोताकाल्मान्वाये नोटीस दिले होते. त्यावेळी सुद्धा इतर हक्कातील वारसदार मृय्तुय झालेने वारसांचे वारसदार कोणतेही हरकत दाखल केले नाही . सदर जमीन मालक योग्य भूसंपादन मिलावानेसाठी त्यावेळी अर्ज सादर केले. त्यावेळी इतर हक्कातील हरकत केले नसलेने त्यांचे हक्क कायम राहतो का? माहिती मिळावे व भूसंपादन १८९४ च्या ९ व्या कलम ३ व ४ चे नियम काय आहे?

इतर हक्काचे स्वरूप काय आहे त्या वर अवलंबून आहे.
कलम ९(३) अन्वये ज्या व्यक्तींचा मिळकतीत हित्सम्भन्द आहे अशे प्रतःम दर्शनी दिसून येते त्यांना , notice दिली जाते .
कलम ९ (४) अन्वये साम्बाह्न्डीत व्यक्ती त्या गावात राहत नसेल तर ती ज्या गावात राहते त्या गावात पोस्टाने notice पाठवली जाते

इतर हक्कातील व्यक्तींचा हक्क कायम राहतो .

सर
इतर हक्कातील वारसदार मृय्तु झाल्यास वारसदारांचे वारसा नोंदी करणेसाठी नियम काय आहे? माहिती द्यावे.

सर
७/१२ मदे इतर हक्कात बिगर कब्जेदार वारसदार यांची म्र्युत्यू झाला आहे. सदर त्यांचे वारसदार २ मुलगा व ३ मुलगी असेल तर त्यामधील एकाचे उपस्तीतीवर अर्युडेत स्टंप करता येईल काय ? एकाच वेळी वारसा नोंद हक्क सोड पत्र दोन्ही करता येईल काय? इतर हक्कातील म्र्युत्यू झाल्यास त्यांचे वारसदारांचे वारसा नोंदीचे नियम सांगावे विनंती.

प्रश्न सोप्या व स्पष्ट शब्दात मांडावा

सर
माझे भाऊ न कळत दोन वेगवेगळे स .नं मिळुन एकच प्रकल्पग्रस्त दाखला काढण्यात आले आहे .सदर दाखल्यावरून नोकरी मिळाले .सदर दोन स,नं पैकी एक प्रकल्पग्रस्त दाखला वाटणी करून देणे शक्य नसल्याचे माहिती देणेत आले आहे. मग शानाने दोन स.नं मिळुन एक प्रकल्पग्रस्त दाखला कडण्यासाठी उपयोग केलेले आहे.सदर त्यांचे नोकरी उशीर लागल्याने दोन्ही स.नं फायदा व्हावा म्हणून हमी पत्रावर प्रकल्पग्रस्त आरक्षण कोट्यांतर्गत पदोन्नती मिळ्वनेसाठि अर्ज करता येईल काय ? माहिती द्यावे.

सर्व क्षेत्र मिळून एकच दाखला मिळतो .

साहेब
अ या व्यक्तींना २००१ मदे शिक्षण सेवक इतर मागास प्रवर्ग प्रकल्पग्रस्त आर्क्षण मदे निवड होत असताना भारती क्रियेपासून डावलण्यात आले आहे. सदर त्या व्यक्तीला २००९ मदे तेच पदासाठी सामाजिक व सामंतर आरक्षण मदे नियुक्ती झालेले असल्यास .सदर व्यक्तीचे २००१ ते २००९ आतील होणार नुकसान मिळवण्यासाठी कोठे अर्ज करता येईल माहिती मिळावे . त्यावेळी अर्ज करण्यासाठी आमचा कुटुंबातील कोणीही काय्देबाबत माहिती नसलेने .प्रचंड आमचे कुटुंबातील प्रतेकांचे नुकसान झालेले आहे त्याबाबत कोणते न्यायालयात जावू शकते माहती मिळावे विनंती.

सर
अ या व्यक्तीचे १९९७ मदे भूसंपादन नोटीस मिळाल्यानंतर ब या व्यक्तींना
सदर शेत जमीन १९९८ विक्री करता येईल का? असे विकण्याचे तरतूद असल्यास नियम सांगावे विनंती.

पूर्वीच्या कायद्यानुसार भू संपादन notice नंतर हस्तांतरास प्रतिबंध नाही.

सहेब
सदर एका व्यक्तींना भूसंपादन करणेबाबत नोटिस मिळाल्यानंतर किती दिवसाचे आत ती व्यक्ती त्यांचे शेत जमीन दुसरे व्यक्तींना जमीन विकण्याची तरतूद आहे का ? माहिती मिळावे .व तसे शासन नियम आहे काय ? नियम सांगावे विनंती.

प्रचलित कायद्याच्या कलम ११(४) नुसार , प्राथमिक भू संपादन अधिसूचना निर्गमित झालेवर ,जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही .
मात्र आपण दुसर्या प्रश्नात नमूद केल्यानुसार , जर हस्तांतरण १९९७ ला झाले असेल तर, त्या वेळे भू संपादन कायद्यानुसार , जमीन संपादना पर्यंत हस्तान्तारानावर निर्बंध नव्हते.

mhoday
एका व्यक्ती चे ७/१२ उतार वाटणी करताना मोठे भाऊ निरिक्षर असल्याने लहान भावांनी त्यांचे उतरवर इतर हक्कात बहिणींचे नाव न लावता ,मोठे भावांचे ७/१२ वर नाव लावले आहे. लहान भावांचे बाबत काय निर्णय घेईल. सदर इतर हक्कातील लहन भावन समती असल्यास , मोठे भावना इतर हक्कातील बहिणींचे मृय्तुय झालेने त्यांचे वारसदार समती देत नसल्यास,कायन कराव ? इतर हक्कातील वारसदारांचे हिस्सा किती टक्के असते? माहिती माझे इ मेल वर पाठवावे विनंती .
मैल

आपण नमूद केलेल्या udharnatil सर्वांना हिंदू उत्तराधिकारी कायद्या प्रमाणे समान हक्क आहे.

साहेब आम्ही कन्नड. मध्यम अल्पभाषिक असल्याने आमचा भावू दोन सर्वे नम्बर मिळून एकाच प्रकल्पग्रस्त काडण्यात आलेले आहे त्या दाखल्याचे
आधारावर नोकरी मिळवले. आम्हाला त्यावेळी मराठी भाषेची पुरेशी ज्ञन नसल्याने चूक झालेले

आहे .तर आमचे पर्स्तीती अत्यंत गरीब आहे .महाराष्ट्र शासन अल्पभाशिकांचे चूक
मान्य करून दोन स.नं पैकी माझे नावाने एक दाखल मिळवणेस.
माहिती द्यावे. कारण भूसंपादन
jhalyanantar माझे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे.

प्रचलित शह्षण धोरणानुसार आपणास ekach dakhaala milu shaktu.

साहेब
आपण संगेतले प्रमाणे शासनाकडून ३हे .१५आर साठी १७०००० रुपये मंजूर झालेले आहे . त्या पैसे मदे ४०आर शेत जमीन सुद्धा मिळत नाही .आमचे पर्स्तीती गरीब आहे .दरोरोज कामाला गेल्या शिवाय पोट भारत नाही सद्याचे भोगावत किमत भाराने अवगड आहे .१९९७ मदे शेत जमीन गेले आहे. कोर्टात गेल्याने १९९७ पासून २००० पर्यंत आमचे व्याज देनेत आलेले आहे . सदर आमचे शेत जमीन असेल तर १७ वर्षाचे उत्पन्न विचारे करून भोगावत किमत न भरत शेत जमीन
मिळण्याचे माहिती द्यावे करण आमचे वर शासना ने कृपा करून जमीन देण्याचे मार्ग सांगावे.कारण शेत जमीन गेले नंतर मला खूप पास्च्यातर झालेले आहे. पैसे नसलेने मी फार अडचणीत आलेले आहे.मोबदला एवजी भोगावत किमत न भरता जमीन मिळण्याचे माहिती द्यावे.

महोदय सर ,
ग्रंथपाल रिक्त पदांचे बारती साठी जाहिरात देनेत आले असून त्यामदे एक पद ंशकालीन कर्मचारी साठी एक पद रिक्त पदांचे उपलब्द आहे . ती पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार ंशकालीन आरक्षन पदासाठी कोठे काम केल्याचे अनुभव ग्राह्य धरण्यात येईल.आणि शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय मदेकाम करणारे कर्मचार्यासाठी अंशकालीन कर्मचारी आरक्षन अंतर्गत कोणते कोणते इवबागत अर्जकट yeil

साहेब
७/१२ उतार मदे कुळाचे नावामदे बिगर कब्जेदार वारसदर मयत झाल्यास त्यांचे नावे कमी करता येईल काय? माहिती मिळावे विनंती .

प्रश्न क्रमांक १० चे उत्तर aahe

जन्मनाव व व्यावहारिक नाव ? ........
आपले शाळा अभिलेखात कोणते नाव आहे ? जन्मनाव कि व्यावहारिक नाव?
तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा. ......
आपला प्रश्न विस्ताराने हि मांडा
१. ७/१२ वर नाव काय आहे?
२. आपले व्यावहारिकनाव काय आहे ?
३. जन्मनाव ७/१२ सादरी लावण्याचे प्रयोजन काय होते ?
४. शाळा अभिलेखात जन्म नाव आहे का?
५. नाव बदल बाबत राजपत्रात जाहीर करण्यात आले आहे काय ?


सर
मी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील आहे. १९९७ मदे आमचे १हे.१३आर व ३हे.१५आर जमिन संपादित झालेले आहे.त्यावेळी आम्हाला योग्य नुकसान भरपाई मिळाले नसलेने पैसे घेनेत आलेले नाही.त्याबाबत सर्व शेतकरी सोबत कोर्टात याव्हिक दाखल केले होते..त्यमदे पैसे घेतलेले शेतकरी जास्त असलेने मुंबई हयकोरत डेक २०११ पैसे घेणेबाबत १२ नंबरचे नोटीस देण्यात आले . आम्ही कोर्टाकडून मुक्त करून घेण्यासाठी नोटीस घेतले असून .क्षेत्र जमीन मदे २०१२ शासन नाव नोंद झालेले आहे. ४हे २८ आर साठी ५०००००/ कोर्टाकडून मंजूर झालेले आहे सदर त्यपैसे मदे शेत तेवढे शेत जमीन मिळत नाही.त्या कारणाने पैसे ऐवजी शेत जमीन घेणार आहे .त्यावेळी अर्ज करण्यासाठी आमचे आजोबा काका va आमचे वडील निरक्षर अल्पभशिक आणि ोळ्यांनी अपंग असलेने त्याबाबत पाठ पुरव केले नाही.आता आमचे दुसरे शेत जमीन देशात कुठेहि नाही. सदर आम्हाला शेत जमीन घेनेसाथि कराव कारण कोर्टाकडून योग्य न्याय मिळाले नसलेने त्याबाबत अपील करण्यासाठी आमचे पैसे नसलेने १७ वर्ष पासून अत्यंत कठीण जीवन जगात आहे.जमीन संपादन होऊन १७ वर्ष जाले. आम्हाला पैसे एवजी शेत जमीन मिळेल त्याबाबत आम्हाला त्यावेळी स्र्वे३ करणारे अधिकारी किंवा कोणाही मार्फत माहिती मिळाले नसलेने अडचणीत सापडलेले आहे . शासनाने या गरीब कुटुंबाना उचलून धारणेचे मार्ग सांगावे. विनंती.

जल संपदा प्रकल्पासाठी जमीन संपादन झाली असल्यास , लाभ क्षेत्रात जमीन चे बदल्यात पर्यायी जमीनदेण्याची तरतूद आहे.
अन्य संपादनासाठी अशी तरतूद नाही.
आपण नुकसान भरपाई स्वीकारणे सयुक्तिक आहे.
म.ज.म. आ १९६६ अन्वये जमीन मागणी करा. मात्र आपणास जमिंची भोगवटा किंमत भरावी लागेल.

महोदय
आमचे आजोबांचे नावार असलेले सन. २५५/२अ १.हे १३आर व २५६/२अ ३हे १५आर या दोन्ही सन. चे शेत जमीन १९९७ मदे भूसंपादन झाले असून दोन्ही सन मिळून एकच प्रकल्पग्रस्त दखल काढण्यात आलेले आहे .आता सनम २५५/२अ पैकी ९० आर शेत जमीन उरलेले आहे.सदर जमीन आमचे वडील व दोघ काकांचे नावावर ३०-३०-३० तिघांचे नावावर ७/१२ उतार मिळतात .उतार नमुना ८ तिघांचे नावावर आहे. त्यामदे पण प्रत्यक उतार मदे तिघा जनाचे नाव येतात जमीन ल .पा.मदे संपादन झाले असलेने उरलेले जमीन पैकी २० आर पर्यंत जमीन वारंवार पाण्याखाली जातात .ते जमीन आम्हाला कसनेसाठी येत नाही,भूसंपादन झाल्यापासून आमचे नुकसान होत आहे . आणी आम्हाला वाराव्वर पाण्याखाली जाणार जमीन चे प्रकल्पग्रस्त दखल मिळवण्यासाठी व त्याबाबत पाठ पुरव कोणते कार्यालयाकडे करायचे त्याबाबत माहिती मिळावे. विनंती

आपले ऐकून जमिनीपैकी काही जमीन संपादित झाली असून उर्वरित जमीन जी आपले नावावर आहे ती पाण्याखाली जात आहे. पाण्याखालील जमीन संपादित झाल्याशिवाय आपणास प्रकल्प ग्रस्त दखल मिळणार नाही.

साहेब
मी अत्यंत गरीबप्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्य आहे . आमचे शेत जमीन १९९७ मदे भूसंपादन झालेले आहे.त्यावेळी आमचे आजोबा निरिक्ष्रर असल्याने आमचे सर्व शेत जमीन बागायत होते .सदर ७/१२ उतार मदे जिरायत नोंद असलेने जिरायत म्हणून मोबदला स्वीकारण्यासाठी नोटीस काढण्यात आले. आम्ही ते स्वीकारण्यात आले नसुन त्याबाबत मार्च २००० मदे मुंबई हाय कोर्टात ३०० शेतकरी सोबत याचिका दाखल केले . त्यमदे २५० शेतकरी ८० टक्के मोबदला घेतले होते. ५० टक्के काही नाही घेतले . २५० शेतकर्यांनी त्यांना वाटेल तसपैसे देऊन न्याय पदरात पडून घेतले.आमचे पूर्ण शेत जमीन भूसंपादन झाल्याने आमचे दुसरे काही उत्पन्न नसल्याने त्याबाबत काही पाठ पुरव केले नाही .भूसंपादन करते वेळी मी ७वि वर्ग मदे शिकत होते. आमचे आजोबा वडील काका निरक्षर असल्याने .पैसे नसल्याने आम्ही काहीही करू शकले नाही. दिसेम्बेर २०११ मदे हाय कोर्टाने दिलेले निर्णयानुसार भूसंपादन विभागाने नोटीसा दिले ते नोटीस स्वीकारण्यात आले असून १२ एकर शेत जमीन साठी जुन्या बाजार भाव प्रमाणे ५०००००/ पैसे मंजूर करण्यात आले . आम्हाला पैसे नकोय आम्हाला तेवढे शेत जमीन हवाई त्यासाठी मार्गदर्शन द्यावे कारण पैसे घेतलेले शेतकरी बरोबर निकाल देनेत आलेले आहे. आम्ही काही पैसे न घेतल्याने आमचे शैक्षनिक नुकसान झालेले आहे.शैक्षनिक अर्हता कमी असल्यास नोकरीसाठी अर्ज सुद्धा करतयेत नाही .आमचे थोरला भाऊ २००१ मदे प्रकल्पग्रस्त दखल कादले असून त्यांना २००९ मदे नोकरी मिळाली . सदर २००१ मदे मी १०वि वर्गात शिकत होते. त्यानंतर पैसे नसल्याने माझे शैक्षनिक नुकसान झाले शासनाने पूर्ण भूसंपादना झालेले प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांचे शैक्षनिक अर्हते मदे सूट देनेचे तरतूद आहे काय?काही पैसे नघेतलेने शेत जमीन मिळवण्याचे तरतूद आहे काय? व प्रकल्पग्रस्त कोट्यात नोकरी लागलेले कर्मचाऱ्यांना पूर्ण भूसंपादना झाल्यास सद्य kahi शेत जमीन नसल्यास हमी पत्रावर पदोन्नतीसाठी अर्ज करण्याचे तरतूद आहे काय? माहिती सर्व वाचून मार्गदर्शन द्यावे विनंती .

महोदय
माझे आजोबा यांचे नावे दोन्ही सर्वे नंबर चे शेत जमीन १९९७ मदे भूसंपादन केले त्या मदे निवड कमी असल्याने २००० मदे मुंबई हायकोर्टात ३०० शेतकरी सोबत याचिका दाखल केले २५० शेतकरी मोबदला घेतलेले काही न घेतलेले मदे आम्ही असून २०११ मदे १हे.१३आर चे बागायत व ३हे.१५ आर चे जिरायत निवाडा जाहीर केले .आम्ही नोटीसा घेतले त्यानंतर आमचे कुटुंबात वडिलांना बर नसलेने आम्ही गरीब कुटुंबातील असलेने त्याबाबत काही पथ पुरावा केलेले नाही .सदर आम्हाला ३हे.१५ आर चे रक्कम घेणार नाही .त्याबद्दल तेवढे शेत जमीन हवा आहे कारणा त्या शेत जामिनासाठी १७०००० रुपये मंजूर आहे .१९९७ पासुन नुकसान भरपाई सुद्धा देनेत आलेले नाही तोवदे रक्कम मदे ३हे.१५ आर शेत जमीन घेणे कठीण आहे हे शासनाला सुद्धा माहित आहे. आमचे दुसर शेत जमीन सुद्धा नाही .भूसंपादन झाल्याने आमचे शेक्षणिक नुकसान झाले आता नुक्रि सुद्धा लागत नाही .शेत जमीन सुद्धा नाही आम्ही शेत जमीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला तर शेत मिळेल काय? त्याबाबत माहिती मिळावे हि विनंती .

आपणास प्रकल्प ग्रस्त दखल मिळू शकेल. प्रकल्प गृस्ताना सरकारी नोकरीत ५% समांतर आरक्षण आहे.

जर एका घरात प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांचा आधारावर नोकरी लागलेले कमचरि संबधित कुटुंबातिल बाऊ व बहीण यांचे जबाबदार घेत नसेल तर, शासन उर्लेल्यंचे जबाबदार घेतला जाइल काय? माहिती मिळवा विनती .

महोदय , मी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्य असून माझे भाऊ २००१ मदे स नं २५५/२अ व २५६/२अ या दोन्ही स न.मिळून एकच दखल काढण्यात आले व २००९ माडे नोकरी लागले .आता मी त्या पाकी एक स.न.उपयोग करता येईल काय ? त्याबाबत माहिती मिळावे

नाही. कुटुंबातील सर्व जमीन विचारात घेऊन प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात येते. जर २००१ मध्ये स नं २५५/२अ व २५६/२अ या दोन्ही स न.मिळून एक प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात आलेला असेल तर आता त्या सर्वे नंबर करीता नवीन प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात येऊ शकत नाही.