[Ctrl+G for Marathi/English]       Reset Page

आदरणीय सर,सन १९५६ मध्ये एका डोंगराचे रजिस्टर खरेदीखत करून घेतले होते.व त्यात ताब्याबाबत न्यायालयात दावा दाखल करून ताबा घ्यावा.असे नमूद करण्यात आले होते.परंतु ७/१२ सदरी खरेदी घेणाऱ्याचे नाव दाखल झाले.त्यानंतर न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर दावा फेटाळण्यात आला.अशा वेळी इतर हक्कात जे सर्वसाधारण कुळ होते त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी एकतर्फी आदेशाने नावे ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी लावून घेतली.वास्तविक डोंगरावर कोणाचीच वहिवाट नव्हती.अशा वेळी सदरचे बिनकब्जाचे खरेदीखत उपयोगी आहे किंवा नाही?कारण सदर डोंगर आता भूसंपादनात जाणार आहे.खरेदीखताच्या आधारे मोबदला मिळू शकेल?किंवा कसे?कारण आज रोजी ७/१२ सदरील नावास कंस झाला आहे.कृपया मार्गदर्शन होनेस विनंती....

१९५६ साली डोंगर खरेदी करण्यात आला होता त्या वेळी डोंगर कोणाचे मालकीचा होता ? जर सरकारी मालकी असेल तर काहीही उपयोग होणार नाही .
१९५६ साली डोंगर जागेबाबत न्यायालयात वाद चालू होता का ?
आपण ज्यावेळेस प्राथमिक भू संपादन ( Preliminary Notification/notice ) सूचना प्राप्त होईल त्यावेळेस आपण आपली हरकत नोंदवा . जेणेकरून नुकसान भरपाई वाटप या वेळेस संबंधित भू संपादन अधिकारी आपली हरकत विचारात घेतील व आपण डोंगराचे मालक असाल तर , आपणास नुकसान भरपाई देतील .
नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आपणास आपली मालकी सिद्ध करावी लागेल .

आदरणीय सर,म.न.पा.हद्दीत आम्ही बिनशेती परवानगी घेतली असून आम्हास बांधकाम परवानगी मिळाली आहे.त्या जागी पूर्वीची खाजगी विहीर आहे.सदर विहिरीवर आम्हास स्लॅब टाकावयाचा आहे.व पाणी घेण्यापुरती आम्ही त्यावर झाकण करणार आहोत.तरी यासाठी कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

आपणास बांधकाम परवानगी दिली आहे . त्यात या बाबत उल्लेख असेल . आदेश बघून घ्या

खाजगी विहीर आहे . त्या विहिरीवर कोणाचा पाणी घेण्याचा अधिकार आहे का ? अधिकार नसल्यास , आपण विहित बंद करू सःक्ता . त्या साठी परवानगीची गरज नाही

आदरणीय सर,वसुली व विक्री अधिकारी नागरी सहकारी पतसंस्था यांचेकडील जप्ती आदेशाने का.तलाठी यांनी जमीनदाराच्या ७/१२ तील इतर हक्कात जप्ती आदेशाची नोंद घेतली आहे.सदर आदेशाच्या नोंदीवर संबंधितास का.तलाठी यांचेकडे तक्रार अर्ज दाखल करता येईल का?किंवा कसे ? कारण संबंधित तलाठी तक्रार दाखल करून घेत नाही.कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..

तलाठी यांनी वसुली अधिकारी यांचे आदेशाने , जप्त केले बाबत नोंद घेण्यात आलेली आहे . त्या विरुद्ध तलाठी यांचे कडे तक्रार करता येणार नाही. प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील करा

आदरणीय सर, बिनशेती मोजणी करून कजाप.प्लॉट नुसार विभागणी करून भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्राप्त.झाला आहे.जमिनीचे विनिश्चीतीकरण झाले असून त्यानुसार बिनशेती चलन भरले आहे.सदर ठिकाणी अंशतः विकास परवानगी मिळाली आहे.त्यामुळे बिनशेतीची इतर हक्कात नोंद घेता येत नाही असे मा.तलाठी यांचे म्हणणे आहे.तर ७/१२ सदरी कजाप.नुसार प्लॉटिंग नुसार वेगळे ७/१२ तयार करता येतील का?आकारणी केव्हा करता येईल?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.बिनशेती नोंद करण्या अगोदर कजाप.ची नोंद घेता येऊ शकेल का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

आपणास आकार फोड पत्रक म्हणायचे आहे , कजाप नाही . जो पर्यंत आकारफोड पत्रक येत नाही तो तोपर्यंत बिनशेती नोंद व आकारणी ७/१२ वर करता येणार नाही

आदरणीय सर,मा.अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब.यांचेकडे फेरफार नोंदीबाबत सुनावणी चालू असताना त्यांनी नोंदीवर दिलेली स्थगिती अंतरिम आदेशाद्वारे उठविली आहे.परंतु केसची सुनावणी चालू आहे.,त्याबाबत स्थगिती मिळविणे कामी मा.अप्पर आयुक्त साहेब यांचेकडे अपील दाखल करता येऊ शकते का?किंवा कसे? मार्गदर्शन होणेस विनंती...

हो

आदरणीय सर,हद्द्कायम मोजणी किती वर्षापर्यंत ग्राह्य धरली जाते.BND खाली अर्ज करणे म्हणजे काय?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

आदरणीय सर,आम्ही लेआऊट प्लॅन मंजूर करून घेऊन बिनशेती मोजणी २०१० मध्ये ७/१२ वेगळे करून घेतले.परंतु त्यानुसार आम्ही पक्के बांधकाम कंपाऊंड केले नाही त्याचा गैरफायदा घेऊन शेजारील व्यक्तीने त्याच्या जागेत मोजणी न करता संरक्षित भिंत बांधली.व ओपन व अमिनिटी spaceमध्ये अतिक्रमण केले. आम्ही ७/१२
नुसार आमच्या क्षेत्रात बांधकाम करणेकामी सदर प्लॅन मंजूर करून सदर क्षेत्र बिनशेती करून घेतले त्यावेळी शेजारील व्यक्तीने अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले.त्यामुळे आम्ही आमच्या क्षेत्रापुरते त्याचे अतिक्रमण काढून बांधकाम केले.त्यावेळी सदर व्यक्तीने बिनशेती आदेश रद्द करणेकामी sdo . यांचेकडे अर्ज दिला व आम्ही अतिक्रमण केले असे नमूद केले.परंतु त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला.आमचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.त्याने त्याचे जागेची आता हद्दकायम मोजणीकामी अर्ज दिलेनंतर आम्ही हरकत घेतली.त्याबाबत सुनावणी होऊन मा.उपअधीक्षक यांनी आमच्याविरुद्ध निकाल देऊन निकालपत्रात आम्ही पूर्वी केलेला मंजूर लेआऊट व बिनशेती मोजणी सदोष असल्याचे म्हटले आहे.व त्याची मोजणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे.आम्ही निमताना मोजणीसाठी अर्ज देण्यासाठी गेलो त्यावेळी त्यांनी सांगितले. की त्याचा काहीही फायदा होणार नाही.तुम्ही तडजोड करा.वास्तविक आमच्या क्षेत्रात पूर्वी मोजणी न करता अतिक्रमण केले आहे.मा.जिल्हा अधीक्षक साहेब यांना भेटलो असता त्यांनी अपिलापुर्वी निमताना मोजणी करण्याचे सुचविले.त्यामुळे नक्की काय करावे?शेजारील व्यक्ती राजकीय असल्याने आम्ही रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे.त्यास धोका निर्माण होऊ शकतो का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

फेर मोजणी होणे गैर नाही
आपण अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे अर्ज करा

आदरणीय सर,एखादा व्यक्ती /सोसायटी इमारतींबाबत म.न.पा.मध्ये कर भारत असेल तर आज रोजी शहरी भागात बिनशेती परवानगी आत शिथिल झाल्याने शासनाकडे बिनशेती कर भरणे गरजेचे आहे का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

आदरणीय सर,
एखाद्या व्यक्तीस धरणग्रस्त/प्रकल्पग्रस्त असल्याने पुनर्वसनात जमीन मिळाली असल्यास तिची विक्री करणेकामी शासकीय परवानगीची आवश्यकता असते का?किंवा कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..

आपली संपादित झालेली जमीन वर्ग २ ची असल्यास , आपणास शासनाकडून देण्यात आलेल्या जमिनीचा धारणा प्रकार हा वर्ग २ असतो व पर्यायाने आपणास विक्री परवानगी आवश्यक असते . मात्र जर आपली संपादित जमीन वर्ग २ ची नसल्यास , परवानगीची गरज नाही .( पुनर्वसन कायदा १९९९)
मात्र काही प्रकरणात जमीन , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत जमीन प्रदान करण्यात आलेली आहे ( ज्या वेळी पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात नव्हता - कोयना प्रकल्प ग्रस्त अथवा पुनर्वसन कायदा लागू केला नाही ) त्या अंतर्गत , जमीन वाटप झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत , हस्तांतरण न करणे बाबत अट आहे . १० वर्षानंतर , जमिनीचा धारणाधिकार वर्ग २ जाऊन , जमीन वर्ग १ होते

आदरणीय सर,अ व्यक्तीने ब व्यक्तीस जमिनीची रजि.खरेदीखताने विक्री केली.गावदप्तरी फेरफार नोंद घेण्यात आली.परंतु त्यानंतर इन्कम टॅक्स विभागाकडून अ व्यक्तीच्या नावे सदर जमिनीच्या इतर हक्कात रिकव्हरी बोजा दाखल करण्याचे आदेश पत्र का.तलाठी यांना प्राप्त झाल्याने त्याचीही नोंद त्यांनी घेतली असल्यास खरेदीखताची नोंद मंजूर करता येईल का? किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

नोंद मंजूर करता येईल .परंतु आयकर विभागाचे आदेश/पत्र काय आहे ?
प्रत मेल करा

आदरणीय सर,ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जातीतील उमेदवार इतर मागासवर्ग / SC /इतर प्रवर्गात अर्ज दाखल करू शकतात का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

नाही . ज्या प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव आहे त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीने अर्ज दाखल करणे आवश्यक

आदरणीय सर मनपा. हददीत महार वतन जमीन ७/ ८ वर्षांपूर्वी बिनशेती प्रयोजनार्थ जुन्या शर्तीवर करण्यात आली होती. त्यावेळी चालू बाजारभावाच्या ५०% नजराणा भरण्यात आला होता. आज रोजी सदर जमिनीचा वापर बिनशेतीसाठीं करावयाचा असल्यास चालू बाजारभावानुसार फरकाची रक्कम भरावी लागते का? किंवा कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

होय

आदरणीय सर,
पिंपरी चिंचवड हद्दीत बांधकाम परवानगी कामी एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकास १ कोटीपेक्षा जास्त रक्कम चलनाद्वारे भरावयाची आहे.(१ महिन्याच्या आत)परंतु आर्थिक मंदी असल्याने सदर रक्कम ते आज रोजी भरू शकत नसल्यास त्यांना २/३ महिन्याची मुदत मिळू शकते का?किंवा कसे?त्यासाठी काय करावे लागेल? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..

आदरणीय सर,महार वतनाची जमीन ९९ वर्षाच्या नोंदणीकृत भाडेकरकाराने घेता येते का? किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विंनती....

नाही

आदरणीय सर,एखाद्या जागेत इमारतीचे बांधकाम चालू असताना गौणखनिज उत्खनन केल्यास त्याबाबतचा का.तलाठी यांनी पंचनामा करतेवेळी मूळ मालक किंवा त्यांचा प्रतिनिधी यांची उपस्थिती आवश्यक असते का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

मूळ मालक किंवा प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे . त्यांना आगाऊ सूचना देणे आवश्यक . जात ते जाणूनबुजून हजर नसतील तर , पंचांचे उपस्थित पंचनामा करण्यात यावा . पंचनाम्यात , मालकांना नोटीस दिल्याचे व ते गैर हजर राहिल्याचे नमूद करावे . सादर बाब पंचांचे हि निदर्शनास आणून द्यावी

आदरणीय सर,इमारत बांधकाम करणेसाठी २०१२-१३ मध्ये गौणखनिजचे उत्खनन करण्यात येऊन त्याचा वापर त्याच जागी केलेला आहे.परंतु त्याबाबत मा.तहसीलदार साहेब यांनी तीन पट दंड भरणेची नोटीस काढल्यास त्या नोटीसवर मा.प्रांत साहेब यांचेकडे अपील करणे योग्य होईल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

आदरणीय सर,पूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी बिनशेती आदेश घेतला होता.परंतु मनपा.कडून व्यावसायिक प्रयोजनासाठी परवानगी घेऊन त्यानुसार बांधकाम केले असल्यास बिनशेती आदेश व्यावसायिक प्रयोजनासाठी करण्यासाठी काय करावे लागेल? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

वापरात बदल ची महसूल अधिकारी यांची परवानगी घावी

आदरणीय सर,एखाद्या महसूल अधिकाऱ्याकडे नोंदीबाबत तक्रार केस चालू असताना सदर केस निकालावर ठेवली असता,अर्जदारास आपले लेखी म्हणणे दाखल करता येईल का?दाखल केल्यास सदर मुद्दे निकालपत्रात समाविष्ट केले जातात का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

निकालावर ठेवली म्म्हणजे दोनी बाजूंचे पुरावे संपले आहेत . तथपि विरोधी पक्षाने संमती दिल्यास , लेखी म्हणणे देता येईल

आदरणीय सर, ७/१२ सदरील इतर हक्कात बाँडिंग तगाई बोजा र.रु.....आहे सदर रकम कोठे भरावी लागेल कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

तगाई बोजे कधीं टाकणे बाबत , शासन निर्णय आहे . ( माझ्याकडे प्रत नाही ) . कालबाह्य अंतर हक्कातील बुजे काढून टाकणे बाबत शासन निर्णय आहे

आदरणीय सर ,१० वर्षांपूर्वी आजोबांच्या नावावर शेतजमीन आम्ही पैसे देऊन विकत घेतली होती.आजोबांचे निधन झाल्यानंतर आम्ही वारसनोंद करताना फक्त आमचीच नावे लावून घेतली कारण फक्त आम्हीच पैसे दिले होते.त्यामुळे सादर नावे लावण्यास इतर वारसांचीही हरकत नव्हती.व आजही नाही.आज रोजी सदर जमीन आमच्याच ताब्यात आहे .व आम्ही ती विकसित करणार आहोत.परंतु भविष्यात इतर वारसांनी हरकत घेऊ नये म्हणून आम्हास काय करावे लागेल?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

त्यांचे हक्क सोड पत्र घ्या

आदरणीय सर,स्वकष्टार्जित मिळकतीचे एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र करून ठेवल्यास त्याच्या मृत्यूनंतर वाद उदभवल्यास सदर मृत्युपत्र कोर्टाकडून प्रोबेट करणे आवश्यक आहे का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

मृत्युपत्राबाबत वाद उदभवल्यास आवश्यक आहे

आदरणीय सर, ७/१२ उताऱ्यातील इतर हक्कातील बंडिंग तगाई बोजा कमी करणेबाबत काही शासन निर्णय असल्यास कृपया नं व दिनांक सांगा .तसेच सादर शेरा कमीकरणेबाबत काय करावे लागेल? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

रकमेची परतफेड केल्याचा पुरावा तलाठीकडे द्यावा

आदरणीय सर,शिवेवरील रस्त्या बाबत कोणते कलम असून ते कोठे पाहावयास मिळेल?तसेच शिवेवरील रस्त्याबाबत मालकी हक्क सांगता येतो का?किंवा कसे ? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

भूमी अभिलेख कार्यालयातील टिपण बुक मध्ये आपणास शिवेवरील रस्याता बाबत माहिती मिळेल. शिवेवरील रस्याची मालकी शासनाची असते. त्यामुळे त्यावर मालकीहक्क सांगता येत नाही.

आदरणीय सर,इनामवर्ग ६ ब जमिनीबाबत प्रकरणी संपूर्ण चौकशी होऊन नजराणा भरणेकामी अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब यांचेकडून पत्र प्राप्त झाले होते.परंतु आर्थिक अडचणीमुळे १ वर्षापर्यंत रक्कम भरता न आल्याने सदर प्रकरण निकाली काढण्यात येऊन तहसील ऑफिस मध्ये पाठविण्यात आले.परंतु आज रोजी अर्जदार सदर रक्कम भरण्यास तयार आहेत .तरी नव्याने पुन्हा अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे का?पुन्हा संबंधितांचे जाब-जबाब व प्रतिज्ञापत्र घ्यावे लागतील का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती........

आदरणीय सर,५ वर्षांपूर्वी जमीन विक्रीकामी मूळ मालकांकडून नोटरी केलेले कुलमुखत्यार घेतले आहे.आज रोजी त्याला आधार म्हणून मूळ मालकांकडून रजि.मान्यतापत्र घेतल्यास त्या आधारे खरेदीविक्री व्यवहार केला तर चालेल का?

जमीन मालक करून देण्यास तयार असल्यास हरकत नाही

आदरणीय सर,कु.का.क.४३ ची जमीन ,साऱ्याची ...पट रक्कम भरून भोगवटादार वर्ग १ झाली आहे.सदर जमीन आता रहिवासी झोनमध्ये आहे.तसेच म.न.पा.हद्दीमध्ये आहे.तरी सदर जमीन बिनशेती करणेकामी आता चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा रक्कम भारवी लागते का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती......

आदरणीय सर,१५ वर्षापूर्वी मोबदला देऊन जमिनीचे कुलमुखत्यार पत्र नोटरी केलेले होते.त्यानंतर त्याबाबत संबंधित व्यक्तींकडून रजि.मान्यतापात्र घेतले होते.त्यापैकी एक व्यक्ती मयत झाली.तरीही आजरोजी कुलमुखत्यारधारकाने सादर जमिनीची विक्री केल्याने गावदप्तरी नोंद घेण्यात आली आहे.तरी सडे व्यवहार कायदेशीर आहे का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..

कुलमुखत्यातरपत्र देणार्यांपैकी मयत झालेल्या व्यक्ती्ची जमीन, तो मयत झाल्यानंतर विकली असेल तर ते अवैध आहे.

आदरणीय सर,बांधकाम व्यावसायिकाने सोसायटीस रजिस्टर Convence Deed करून दिले आहे.त्याची नोंद गावदप्तरी घेतली असता नोंद घेता येत नाही या कारणास्तव नोंद रद्द केली आहे.तरी अशी नोंद गावदप्तरी घेता येईल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

कोणत्या कारणामुळे नोंद घेता येत नाही याचे कारण दिले आहे का ?

आदरणीय सर,शेतजमीन निवासी झोनमध्ये करण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त साहेब,यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत का?किंवा कसे? त्याबाबत शासन निर्णय आहे का?शेतजमिनीची मर्यादा किती असावी लागते?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

आदरणीय सर,रहिवासी क्षेत्रात 4 वर्षांपूर्वी जमिनीची मोजणी करून कंपाऊंड केले आहे.सादर जागेचा लेआऊट प्लॅन मंजूर कौन घ्यावयाचा असल्यास पुन्हा मोजणी करणे आवश्यक आहे का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

पुन्हा मोजणी करून घेणे याोग्‍य राहील.

आदरणीय सर,एखाद्या महसूल अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी चालू असताना तो सेवानिवृत्त झाल्यास त्याची ग्रॅच्युइटीची रक्कम रोखून ठेवता येते का?किंवा कसे?त्याबाबत शासन निर्णय आहे का?

आदरणीय सर,ग्रामीण भागातील रहिवासी झोनमधील 20 आर च्या आत क्षेत्र असल्यास बिगर शेती करण्यासाठी स्थळपाहणीबाबत मा.तलाठी व सर्कल साहेब यांचा अहवाल अर्जासोबत सादर केल्यास चालेल का?कि तहसीलदार साहेब यांचा अहवाल आवश्यक आहे.त्याबाबत काही नियमावली आहे का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

आपणास केवळ अर्ज करावा लागेल . अर्ज समवेत , प्रस्तावित बिनशेती आराखडा सादर करावा लागेल . अर्ज प्राप्त झालेनंतर , सक्षम अधिकारी ( जिल्हाधिकारी/प्रांत अधिकारी/तहसीलदार ) , अर्जाचे अनुषंगाने चौकशी करतील .
आपणास अगोदरच , हे चौकशी हव्हल जोडण्याची गरज नाही

आदरणीय सर,नगरपरिषद हद्दीत(रहिवासी झोन) 07 आर क्षेत्राची सरकारी मोजणी करून ,तसेच ले-आऊट मंजूर करून रीतसर बांधकाम परवानगी घेतलेली आहे त्याबाबत मा.उपविभागीय अधिकारी यांचा बिनशेती आदेश असल्याने त्यानुसार बांधकाम करून बिनशेती मोजणीही केली आहे.बांधकाम पूर्ण झाले आहे.परंतु शेजारील व्यक्तीने त्यावेळी कोणतीही हरकत न घेता आता भिंत बांधून अतिक्रमण केलेबाबत तक्रार केली आहे.व त्यानेही आता सरकारी मोजणी केली आहे.त्यामध्ये कोणताही बदल नाही.परंतु तो आता दबाव आणून तडजोड करून भिंत पाडा.असे म्हणत आहे.भिंत पाडल्यास बिनशेती आदेश रद्द होईल का?तसेच आम्हाला मिळालेली क प्रत रद्द होईल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

बिनशेती आदेश रद्द होणार नाही

आदरणीय सर,5 वर्षांपूर्वी मोबदला देऊन जमिनीचे रजि.कु.मु.पत्र घेतले होते .त्यातील एक व्यक्ती मयत झाली असताना आज रोजी संपूर्ण जमिनीची कु.मु.पत्राआधारे रजि. विक्री झाली असल्यास 7/12 सदरी संपूर्ण क्षेत्रांची नोंद करता येईल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

व्यक्ती मयत होण्या पूर्वी जर , विक्री दस्त झाला असेल तर , नोंद 7/12 सादरी घेणे आवश्यक .
मात्र जर विक्री दस्त होण्यापूर्वी , व्यक्ती मयत असेल , त्याचे हिस्स्यांचे क्षेत्र वगळून ( जर सह धारकांचे हिस्से 7/12 वर नमूद असतील तर ) इतर क्षेत्रास खरेदीदारांची नावे लावता येतील

आपला प्रश्‍न फारच त्राोटक आहे. माोबदला देतांना नाोंदणीकृत दस्त केला हाोता काय? त्यातील एक व्यक्ती मयत झाली म्‍हणजे काोण? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. त्‍यामुळे नेमका सल्‍ला देता येत नाही.

आदरणीय सर,मनपा.हद्दीत रहिवासी झोनमध्ये पूर्वी विहीर होती. संदर जागा बिनशेती करावयाची आहे.7/12 सादरी विहिरींची नोंद आहे.आज रोजी सदर विहिरीत पाणी नाही.तसेच तिचा काहीही उपयोग नाही.तरी सदर विहीर बुजविणेकामी कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.

विहीर मनपाची नाही याची खात्री करा . विहीर आपले मालकीची असेल तर परवानगीची गरज नाही

तहसिलदारकडे तसा विनंती अर्ज सादर करावा.

आदरणीय सर,दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी पुरावा महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन घेताना चालेल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

चालेल

आदरणीय सर,महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करताना शेतकरी पुराव्याची आवश्यकता असते.त्याप्रमाणे कर्नाटक किंवा इतर राज्यात शेतजमीन खरेदी करावयाची असल्यास शेतकरी पुराव्याची आवश्यकता असते का?किंवा कसे?त्याबाबत तेथील शासनाचा काही अधिनियम आहे आहे का? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

राजस्थान राज्यात , शेतकरी असण्याची आवश्यकता नाही

शेत जमीन खरेदी करण्याचे कायदे राज्यनिहाय भिन्न आहेत. त्या त्या राज्यात चौकशी करणे योग्य .

दिवाणी कोर्टाचा शेतजमिनींबाबतचा निर्णय महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर बंधनकारक असतो का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

दिवाणी कोर्टाचा शेतजमिनींबाबतचा निर्णय महसूल अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो

आदरणीय सर,तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्यामुळे (शेती व ना विकास झोन)7/12 सदरील नोंद(15 आर क्षेत्र ) मा.विभागीय आयुक्त यांचे निकालानुसार रद्द होऊन 7/12 सदरील नावे कमी करण्याचा आदेश झाला आहे.त्यामुळे मालकी हक्क रद्द होईल का?दिवाणी न्यायालयात खरेदीखत ग्राह्य ठरविण्यात आले आहे.तरी 7/12 सादरी पुन्हा नाव दाखल करता येईल का?कांय कसे? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

महसूल खात्यातला मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार नाही. दिवाणी न्यायालयाचा मालकी हक्काबाबत स्पंष्ट आदेश असला तर संबंधित अधिकारी कागदपत्रे बघून योग्य तो निर्णय घेतील.

आदरणीय सर,सन 2008 मध्ये मूळ मालकांकडून जमीन खरेदी केली.परंतु त्यापूर्वी सन 2006 मध्ये मालकांनी सदर जमिनीचे रजि.कु.मु.व विकसन करारनामा तिऱ्हाईत व्यक्तीच्या नावे करून दिले.त्याबाबत गावदप्तरी इतर अधिकारात त्यांची नोंद घेण्यात आली आहे.तरी सदर खरेदीखताची गावदप्तरी नोंद घेता येईल का?किंवा कसे?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

नोंदणीकृत खरेदी खत हा हस्तांतरणाचा वैध दस्त आहे. कु.मु.पत्र किंवा विकसन करारनाम्या ने हक्क हस्तांतरीत होत नाही. आपल्या नोंदणीकृत खरेदी खताची नोंद होण्यास काहीच कायदेशीर अडचण नाही.

आदरणीय सर,मा.उपविभागीय अधिकारी साहेब यांनी बिनशेती आदेश दिला असल्यास बांधकाम 95 टक्के पूर्ण होऊन बिनशेती मोजणी झाली असल्यास एखाद्या व्यक्तीने तक्रार अर्ज दिल्यास सदर बांधकामास ते स्थगिती आदेश देऊ शकतात का? तसेच बिनशेती आदेश रद्द करू शकतात का?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती.....

उपविभागीय अधिकारी कागदपत्रे बघून योग्य तो निर्णय घेतील. कागदपत्रे न बघता काहीही भाष्य करणे उचित ठरणार नाही.

आदरणीय सर,ग्रामपंचायत हद्दीत निवासी झोनमधील दिड आर जमीन खरेदी केली आहे.तर तुकजोड तुकडेबंदी विरुद्ध व्यवहार होईल का?तलाठी गावदप्तरी नोंद घेण्यास तयार नाहीत.कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

नियमा नुसार सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी यांचे पुर्वपरवानगी न घेता झालेला व्‍यवहार हा तुकडेबंदी कायदे विरुद्ध होईल.

आदरणीय सर,नगरपरिषद हद्दीत मा.उपविभागीय अधिकारी साहेब,यांचेकडून 0-07 आर क्षेत्राची बिगरशेती परवानगी घेऊन राहण्यासाठी घराचे बांधकाम 75%झालेले आहे.तसेच बिनशेती मोजणीही झालेली असून नगरपरिषदे कडून जोते तपासणी दाखलाही मिळाला आहे.तरीहीअतिक्रमण करून भिंत बांधलेबाबत(वास्तविक कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण झालेले नाही) तिऱ्हाईत इसमाने कु.मु.पत्राद्वारे बिनशेती परवानगी रद्द करणेकामी मा.उपविभागीय अधिकारी साहेब यांचेकडे अर्ज दाखल केला आहे.तरी सदरची परवानगी रद्द होऊ शकते का?किंवा कसे कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती..

तिऱ्हाईत इसमाचे म्हणणे जर अतिक्रमण केले आहे अशे असेल तर , त्याने आपण अतिक्रमण केले आहे हे दाखवून देणे आवश्यक . त्यासाठी मोजणी प्रतहाम करणे आवश्यक. मोजणी त्याने करणे आवश्यक

अनधिकृत बांधकाम केले बाबत नगरपालिकेकडून आपणास नोटीस प्राप्त झालेली आहे का ?
उत्तर नाही असेल तर , आपली परवानगी रद्द होणार नाही.

उपविभागीय अधिकारी सर्व पुरावे बघुनच निर्णय देतील. सुनावणीच्याकवेळेस तुम्हीम तुमच्याचकडील पुरावे सादर करा.

आदरणीय सर मा.उपविभागीय अधिकारी साहेब यांनी दिलेला बिनशेती आदेश रद्द करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ? कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती...

उपविभागीय अधिकारी यांच्या कोणत्याही निर्णयाविरुध्द मा. अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे मुदतीत अपील करावे लागते.

आदरणीय सर,ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये 4 एकर शेतजमीन आहे .सदर जमीन शेती झोन मध्ये आहे.ती रहिवासी झोन होण्यासाठी काय करावे लागेल?रहिवासी झोनसाठी किती क्षेत्र असावे लागते?कृपया मार्गदर्शन होण्यास विनंती.

झोन शासन स्तरावर बदलला जातो

आदरणीय सर,ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन औद्योगिक झोनमधील असल्यास 0-03 आर क्षेत्रास तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार लागू होतो का?का.तलाठी नोंद घेण्यास तयार नाही.कृपया मार्गदर्शन होण्यास विनंती.

नवीन महाराष्ट्र तुकडे बंदी व तुकडे जोड कायदा दुरुस्तीनुसार , हा व्यवहार वैध आहे