[Ctrl+G for Marathi/English]

साहेब नमस्कार
माझी प्रांत साहेबांच्याकडे मृतू पत्राची जमिनीची केस चालू होती ,व आम्ही दिवाणी न्यायालयात सुद्धा केस चालू आहे त्याच्या तारखा चालू आहेत, परंतु प्रांताधिकारी यांच्याकडील केस केसचा निकाल डिसेंबर २०१७ ला निकालावर पडली ,निकाल झाल्यानंतर
निकाल पोस्टाने येईल असे सांगण्यात आले ,परंतु निकाल पोस्टाने आला नाही ,निकालाची वाट बघून आम्ही निकालाची नक्कल मिळण्यासाठी ०१.०८.२०१८ ला अर्ज केला ,व निकाल
23.०८.२०१८ ला हातात मिळाला आहे,निकाल आमच्या विरोधात गेला आहे ,आम्ही अप्पर जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे अपील करणार आहे ,आमच्या परस्पर तलाठी ,व मंडल अधिकारी यांना निकाल लागल्यानंतर लगेच पोस्टाने अगोदर पोहोच झाला होता ,आंम्ही चौकशी केली असता तलाठी यांनी ७/१२ वरती नोंद केली आहे ,पण आम्हाला निकालाची नक्कल लेट दिली ,आता पुढील स्टेप काय घ्यावी काय करावे हे कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती

आता अपील लवकर दाखल करा

आदरणीय सर. मी प्लॉट विकत ज्या व्यक्ती कड्णे घेतला. त्या व्यक्ती ने मला रजेस्ट्रि कार्यालय या ठिकाणी रजेस्ट्रि करून दिला.व तो तेथे रेकॉर्ड यादी मध्ये रजिस्ट्रि रेकॉर्ड ला आहे.पण मी ज्या व्यक्ती कड्णे विकत घेतला त्या व्यक्तीचा त्या प्लॉट वर फेर झाला नाही.त्या वर जो जुना मालक आहे.त्या व्यक्तीचे नावे आहे. या विषयी मला पडलेले काही प्रश्न. (1)जर का रजेस्ट्रि फ्रॉड आहे तर मंग रजेस्ट्रि कार्यालयात सर्व प्रोसिजर होऊन सुधा ती खोटी कशी. (2)जर ती खरच खोटी असेल तर कुणावर करवाई करता येईल.व याचा उपाय काय. (3)मी ज्या कड्णे विकत घेतली तो व्यक्ती मरण पावला आहे.व त्याच्या घरचे त्यांची वाईफ आहे.पण ते ही म्हणतात.की तो प्लॉट कुणाकुण विकत घेतला अम्हाला काही माहीत नाही. (4)मी माहिती आधिकार पत्र दुय्यम निबंद कार्यलयात माझ्या खरेदीखत नंतर तो प्लॉट ज्या क्षेत्रात आहे त्या ठिकाणचे नाव व गट नम्बर व प्लॉट व त्या नम्बर व त्या व्यक्तीचे नाव हे सर्व लिहून मी आर्ज केला.पण त्यांनी माला असे उत्तर दिले की तुम्ही स्वतः येऊन शोध घ्या हे त्यांचा उत्तर बरोबर आहे का (5)व माझ्या नावे फेर होण्या करिता कुणाकडे आर्ज करू शकतो. तरी मी आपणास विनंती करतो की मी जे काही माझ्या ह्या प्रकरणा विषयी मला जेवढे सुचले आहे ते मी आपणास ह्या मेलच्या द्वारे आपणास मेल व विनंती करतो की आपण ह्या प्रकरणात मला आपल्या माहिती नुसार मार्गदर्शन करावे ही आपणास विनंती

आपण प्लॉट खरेदी करताना , विकणारी व्यक्तीचे नांवे प्लॉट आहे का ? याची खात्री करणे आवश्यक होते .
आपण ज्या व्यक्तीकडून प्लॉट घेतला त्या व्यक्तीने नोंदणीकृत दस्ताने सदरचा भूखंड खरेदी केला होता का ? जर नोंदणीकृत दस्त केला असेल व केवळ मिळकत पत्रिकेवर नाव लावायचे राहिले असेल , तर घाबरण्याचे कारण नाही . आपले नाव लागेल . मात्र जर नोंदणीकृत दस्त नसेल तर , जी मूळ मालक व्यक्ती आहे , त्याने मेहेरबानी केली तरच ..........

सर ,
आमचे खापर पणजोबा नि सॅन १९१८ साली सध्याच्या मीरा भायंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर पूर्वेकडील गावात गावठाण क्षेत्रात जागा विकत घेतली होती त्याचे खरेदीखत १९१८ साली वांद्रे कोर्टात रजिस्टर केले आहे तदनंतर माझे आजोबा आणि त्यांचे भाऊ यांनी सन १९८६ मध्ये त्यातील काही भाग विक्री खतअन्वये विकला त्यावर काही स्थानिकांनी अतिक्रमण करून इमारती व घरे बांधली आहेत तसेच आमचे मालकीची व ताब्यातील जी मोकळी जागा होती त्यावर मागील १२ महिन्यापासून सादर जागा हि देवालय ट्रस्ट च्या मालकीची आहे असा बोर्ड अनधिकृत पणे लावला आहे तरी सादर बोर्ड कायदेशीर रित्या हटविण्यासाठी काय करावे लागेल या बाबत मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती

जी जागा आपले आजोबा व चुलत आजोबांनी विकली त्या बाबत आपणास कोणतेही नुकसान असण्याचे काही कारण नाही कारण ती आपली जागा नाही
जी मोकळी जागा आहे , त्यावर , देववलंय असा बोर्ड लावला आहे , त्यांना , वकिलामार्फत नोटीस द्या . नोटीस ते उत्तर देतील व त्यांनी बोर्ड कसा लावला याचे उत्तर देतील

माझ्या गावाचा सिटी सर्वे १९८५ ला झाला असून चौकशी उताऱ्यावर नाव आहे पण प्रॉपर्टी कार्ड वर नाव दाखल झाले नाही. चौकशी उताऱ्यावर बिनशेती अनधिकृत केलेले बांधकाम असा शेरा आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून चौकशी उताऱ्याचा कारण पुढे करण्यात येत असून टाळाटाळ केली जात आहे. सदर शेती गट न मधील बाकीचे प्रॉपर्टी कार्ड ना त्या त्या मालमत्ताधारकाची नावे दाखल झाली आहेत. काय करावे याबद्दल मार्गदर्शन करावे

2005 साली सर्व वडीलोपार्जित जमिनीचे 1.आजोबा 2.आजी 3.वडील 4.काका व 5.आत्या धरुन पाच हिस्से करून रजिस्टर वाटप झाले. परंतु एका गटाचे क्षेत्र-10एकर होते ते चासकमान धरण लाभ क्षेत्र आरक्षण होते. म्हणून त्या एका गटाचे 100 रुपये स्टँप वर 2.वडीलांना -5एकर व 3.काकांना -5एकर असे 2 हिस्से केले. व 1.आजोबा 2.आजी व 5.आत्या यांनी त्यांचा असणारा हिस्सा विना मोबदला या वाटपपत्रान्वये सोडून दिला व त्यावर सर्वांनी साक्षीदारांसमवेत स्वास्वाक्षरी केली. व 7/12 पत्रकी आजोबांचे नाव राहिले. व असे ठरले की आरक्षण/बंदी गेल्यावर हे वाटपपत्र नोंदवून घ्यायचे.
2007 साली 2.वडिलांचा मृत्यू झाला. 2016 साली 1.आजोबांनी जमिन विक्री बाबत जाहीर नोटीस वर्तमान पत्रात दिली. त्या नोटीसीस रितसर हरकत घेऊन कोर्टात वाटप झाले बाबतचा ठराव करून मिळामिळावा यासाठी दावा दाखल केला. व 2016ला दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोटीस आॅफ लिस पेंडेंसी नोंदविली.
2017 1. आजोबा, 2. आजी, 4. काका व 5. आत्या यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत नोंद केली. खरेदीखत होताच 3 दिवसात आम्ही 7/12 नोंदीस हरकत दिली. कोर्टाने त्यावर खरेदीवर स्टे आॅर्डर दिली. ती स्टे आॅर्डर मंडल अधिकारी यांना दिली. त्यांनी 7/12 खरेदीखत नोंदणीसाठी मंजूरी दिली. त्या वर आम्ही प्रांत यांना अपिल केले त्यावर त्यांनी कोर्ट निकाल होई पर्यंत स्थगिती स्टे दिला.
त्यानंतर खरेदीदार यांनी कोर्टात अर्ज दिला की आम्ही खरेदीखताच्या किमती ची संपूर्ण स्टँप Duty भरावी अन्यथा दावा रद्द करण्यात यावा. त्यावर कोर्टाने आदेश दिला की हे खरेदीखत आमच्या वर म्हणजेच वादी यांच्या हिश्यावर बंधनकारक नाही असा आदेश देऊन अर्ज फेटाळण्यात आला.
तर मला वाटप झाले बाबतचा ठराव करून मिळेल का?

प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे . न्यायालयातच या याबाबत मागणी करा

महोदय १९९८ रोजी तालुका दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याने आमच्या वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप झाले. त्यानुसार एकूण ६ एकर जमिनीपैकी ४ एकर जमीन माझ्यासह इतर ३ भावांना ,१कर जमीन बहिणीला व उरलेली १ एकर जमीन आईला दिली. परंतु या हुकूमनाम्याने आईला दिलेल्या जमिनीवर अटी लावल्या होत्या कि तिला सदरची १ एकर जमीन विकत येणार नाही व तिने विकू नये तसेच जमिनीवर कोणताही बोजा करू नये. हे आईसह आम्हा सर्व मुलांना मान्य होते व त्यामुळे हुकूमनाम्यावर आईचा अंगठा व आमच्या सह्या आहेत. असे असतानाही माझ्या ३ नंबरच्या भावाने आईला फसवून २००६ रोजी खरेदीखत करून जमीन त्याच्या बायकोच्या नावावर केली. मी पोलीस स्टेशन ला केलेल्या तक्रारीनंतर खरेदीखताचे साक्षीदार बोगस निघाले. आईला समजल्यानंतर आईने खूप विनंती करून त्याला जमीन परत द्यायला सांगितली. परंतु त्याने ती दिली नाही. म्हणून २०१६ रोजी मी जमीन परत आईच्या नावे होण्यासाठी प्रांताधिकारी साहेबांकडे अपील केले. त्या अपिलात मी आईला प्रतिवादी म्हणूनच ठेवले होते कारण जमीन तिच्याकडून भावाच्या बायकोकडे हस्तांतरित झाली होती म्हणून तसेच तिच्या आजारपणामुळेही. वस्तुतः आई माझ्याच बाजूने होती व आहे. यावर प्रांतसाहेबानी डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या बाजूने निकाल देऊन जमीन परत आईच्या नावे करण्याचा निकाल दिला. परंतु निकाल विरोधात गेल्यामुळे भावाने परत एकदा आईचे फसवून अंगठे घेऊन खोटे प्रतिज्ञापत्र करून मा.अपर जिल्हाधिकारी साहेबांकडे अपील केले आहे.त्याबाबत १ सुनावणी झाली आहे व पुढील सुनावणी १ महिन्यानंतर आहे. आईने फसवून अंगठे घेतल्याबाबत पोलीस स्टेशन ला तक्रार केल्यानंतर भावाच्या विरोधात FIR नोंद झाली आहे. आता माझा प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.
--आईकडून जमीन भावाच्या बायकोकडे हस्तांतरित झाल्यामुळे मी प्रांताधिकारी साहेबांकडे केलेल्या अपिलात आईला प्रतिवादींमध्येच ठेवले होते. वस्तुतः आईला प्रांताधिकाऱ्यांचा निकाल मान्य आहे. परंतु भावाने फसवून अंगठे घेऊन आईला त्याच्या बायकोबरोबर वादींमध्ये ठेऊन सदर अपील केले आहे. याविरुद्ध आईने मागच्या सुनावणीत लेखी अर्ज दिला आहे. पुढील सुनावणीत मी स्वतः आईला घेऊन अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबांसमोर जाणार आहे. तर माझा प्रश्न आहे कि , आईला प्रांताधिकारी साहेबाचा निकाल मान्य असल्यामुळे व फसवून अंगठे घेऊन वादी केल्यामुळे आता तिला वादींमधून माझ्याबरोबर प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करता येईल का? आईचेही हेच म्हणणे आहे. तर त्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी साहेबांसमोर कशी बाजू मांडावी? याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे.धन्यवाद..

आपले आई ने अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे कडे अर्ज करून , आई चे नाव अपीलकर म्हणून कमी करून सामनेवाला म्हणून सामाविस्ट करणे बाबत मागणी करावी . अप्पर जिल्हाधिकारी प्रकरणाचा विचार करून , आई ची मागणी मान्य करतील
मात्र आपले आई ची भूमिका पहिली तर , आई एकदा आपले बाजूने तर एकदा आपले भावाचे बाजूने निर्णय घेत असल्याचे दिसून येते . आई ची भूमिका ठाम असणे आवश्यक .
दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदी या जरी अर्ध न्यायीक कामास लागू नसतील तरीही , त्यातील तरतुदींचा आधार घेतला जातो . दिवाणी प्रक्रय संहिता
Order I - वाचावी

श्री किरण पाणबुडे सर
१) जमीन २ बिल्डरांना विकलेली आहे पण त्यांनी अजून तरी जमिनी चा ताबा घेतला नाही त्यांना आमचा ताबा माहित आहे म्हणून त्यांनी स्वस्तात जमीन विकत घेतली त्या जागेवर आम्ही शेती करतो हि जागा ठाणे भागात आहे .
२) सामनेवाले ह्यांनी पहिले जमीन विकण्याअगोदर आमच्या विरुद्ध केस दाखल केली आम्ही केस ला गेलो पण काही दिवसांनी त्यांनी जमीन विकली आम्हाला वाटलं जमीन विकली कि सगळे संपले , त्यावेळेला तो सामनेवाला बोलला कि तुम्हाला अर्धे पैसे देईन जमिनीचे पण ते अर्धे पैसे पण दिले नाही आम्हाला वाटलं कि केस बंद झाली असेल त्यांनी उर्वरित जमीन नावी करून देण्याचे आश्वासन दिले मग केस ला जाण्याचे बंद झाले आमचे, पण काही वर्षांनी त्याने बाकी राहिलेली जमीन पण विकली आणि आम्हाला कोर्टाचा निकाल दाखवला कि त्याच्याबाजूने निकाल लागला आहे ,
३) आमच्या नकळत सामनेवाले ह्यांनी १ केस कोर्टात चालू ठेवली तो निकाल २०१६ ला लागला त्या निकाल विरुद्ध अपील करावे का ? कि adverse possession act खाली अपील करावे ?
४) adverse possession act साठी कोणते पुरावे सादर करावे लागतील कोर्टात फेरफार आहेत आमच्या नावावर जमीन झाल्याचे खरेदीखत पण आहे ब्रिटिश कालीन आपण मार्गदशन करावे
५) २०१६ ला लागला आहे निकाल त्याविरुद्ध आत्ता काही करता येईल का? आपण मार्गदर्शन करावे ...

आपण जमीन विकली आहे . केवळ जमिनीवर आपला ताबा आहे , व ज्यास विकली त्याचे नावावर नाही म्हणून , आपण , हरकत घेत आहेत .
निकाल त्याचे बाजूने लागला आहे . निकाल लागून जवळ जवळ २ वर्षे कालावधी पूर्ण होत आला आहे . त्यामुळे आता प्रथम झालेला विलंब न्यायालयाने अपील दाखल करते वेळी मान्य करणे आवश्यक आहे

नमस्कार साहेब
मी राहुल सावंत माझे गाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यात आहे . माझा प्रश्न असा आहे कि आमची वडिलोपार्जीत जमिनीतील सातबारांवर माझ्या वडिलांनी गाव नमुना 6 क च्या अनुषंगाने त्याची व माझे लहान चुलते यांच्या नावानी तालाट्यांकडे वारस तपासणीसाठी अर्ज केलेला होता . तरी तळाटी यांनी सातबारावरील सर्व सहवारसदारच्या सही घ्याला सांगितले आहे पण आमचे सर्व वारसदार या नोटिशीवर सही करण्यास तयार नाहीत तरी आता आम्ही काय करावे त्याच्या सही शिवाय माझ्या वडिलांचे व काकांचे नाव सातबारावर लागेल काय याचे मार्गदर्शन करावे
आपला नम्र
राहुल सावंत

७/१२ वरील जो सह धारक मयत होतो , त्याचेच वारस , नोंद होण्या करता अर्ज करू शकता . आपले कथनावरून ७/१२ वर , आपले आजोबांचे नाव असावे . ते मयत असतील तर . त्यांचे नंतर, त्यांचे वारसांची नावे ७/१२ सदरी , लावता येतील . त्यासाठी अन्य सह धारकांची संमती आवश्यकता नाही

चार भावांची समान एकत्रित जमीन असून त्यातील दोन भावामध्ये वाद असल्या कारणांनी खाते वाटपासाठी दोन भावाचा
खाते वाटपासाठी नकार आहे ती सामान वाटप करावयाची आहे त्यासाठी काय करावे लागेल

दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या कलम ५४ प्रमाणे जमिनीतील प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित करून , हिस्स्याप्रमाणे ताबा मिळण्यासाठी दावा दाखल करा

सर नमस्कार, शेतजमिनीचे रजिस्टर वाटणी पत्र झाले आहे. फेरफार सुद्धा झाला आहे. फेरफार नुसार सातबारावर क्षेत्रफळ सुद्धा प्रत्येक नावासमोर दर्शवले आहे . आता आम्हाला आमच्या नावे वेगवेगळे सात बारा पाहिजे असल्यास काय करावे लागेल ? एकूण 2 सातबारा आहेत. त्यातील एक सातबारावरील जमीन गावाशेजारी आहे तर दुसरी गावाबाहेर लांब आहे. मला गावाशेजारील जमीन मिळाल्यामुळे इतर भाऊ नाराज आहेत. तरी आता जमिनीचे अदलाबदल करण्यासाठी काय करावे लागेल? कृपया मार्गदर्शन करावे.

अदला बदल करण्यासाठी , सर्वांचे संमतीने Exchange Deed करा .
७/१२ वेगळा करण्यासाठी जमिनीची मोजणी करून , आकारफोड पत्रकाद्वारे , स्वतंत्र ७/१२ करता येईल

माननीय सर/मॅडम,
आमची वडिलोपार्जित भोगवटा वर्ग 2 च्या अंतर्गत 33 गुंठे (लागवड) + 5 गुंठे (पोटखराबा) अशी एकूण 38 गुंठे जमीन आहे.
त्यावर मयत आजीचे नाव कमी करून 6 आत्या आणि वडील यांची वारसनोंद करून घेतली.
वडिलांच्या निधनानंतर आई, 3 विवाहित बहिणी, 1 अविवाहित बहीण व मी स्वतः अशी वारसनोंद करून घेतली आहे.
सध्या सातबारा वर एकूण 12 नावे आहेत, त्यातून 6 आत्या आणि 3 विवाहित बहिणी अशी 9 नावे हक्कसोड करून कमी करायची आहेत.
मला आत्ता जमीन विकायची नाहीये पण भविष्यात काय होईल ते माहीत नाही.
भविष्यात जमिनीचा काही विक्री झाल्यास त्यांना त्यांचा हक्क देण्यात येईल अशा प्रकारचा समजोता करार 6 आत्या आणि 3 विवाहित बहिणींच्या सम्मत्तीने नोटरी करून करायचा आहे, तर हे शक्य आहे का?
समजोता कराराद्वारे हक्कसोड करून घेता येतो का, त्यासाठी काय करावे लागेल, अशा हक्कसोड साठी स्टॅम्प ड्युटी किंवा इतर काही फी भरावी लागते का?
आणि समजोता कराराद्वारे हक्कसोड करण्यापूर्वी भोगवटा वर्ग 2 जमिनीला वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करावी लागेल का?

जमीनवर्ग २ ची आहे . त्यामुळे आत्या व आपल्या बहिणींनी आपले लाभत हक्क सोड पत्रक केले तर , आपणास अनार्जित उत्पनाच्या ५० % रक्कम शासनास जमा करावी लागेल .
तसेच हक्क सोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी / आयुक्त यांची परवानगी घ्यावी लागेल

पदोन्नती बाबत सर माझी नियुक्ती दिनांक १०/०७/१९८६ रोजी डी एड स शी या पदावर व मी २००७ ते २०१२ पर्यंत माझी शैक्षणिक पात्रता बी ए बी एड पूर्ण केली असून दिनांक ३१/०७/२०१८ रोजी मु अ सेवानिवृत्त झालेत श्री डी आर
काळे यांची नियुक्ती दिनांक ०६/०७/१९८७ रोजी बी ए बी एड
या पदावर झाली आहे तर मी श्री मते मु अ होऊ शकतो का
ध्यानवाद

या मंचावर महसूल विषयी व महसूल आस्थापनेविषयी उत्तरे दिली जातात .

नमस्कार साहेब!
प्रश्न - मी एका गरीब घरातील मुलगा असून जातीने आदिवासी आहे.मी उदारनिर्वाहा साठी चहा विकतो एका खेडे गावात.मी भूमिहीन असून मी शासनाकडे कसण्यासाठी जमीन मागू शकतो का..? हो तर काय काय कागदपत्रे पुरवावी लागतील.

हो
आपण जिल्हाधिकारी यांचेकडे जमीन मागणीचा अर्ज द्या

प्रश्न -
एका खंडू नावाच्या व्यक्तीची 2 एकर शेती होती.तो 1970 रोजी मयत झाला व वारसाने त्याच्या नातू माधव चे (मुलगा मयत असल्याने ) नाव मूळ खातेदार व दोन मुलीचे नाव इतर हक्कात लागले. माझ्या वडिलांनी 1991 साली ही 2 एकर शेती माधव कडून खरेदी केली त्या दोन बहिणीचे नाव इतर हक्कात कायम ठेवून .आज 2016 साली त्या दोन्ही बहिणी मयत असून त्याच्या वारसांनी वारस नोंद केल्या नाही.तरी ही आज त्या वारसांना आमच्या जमिनीत हक्क उरला आहे का ? आम्ही त्याची नावे कमी करण्याचा अर्ज देऊ शकतो का? मागील 27 वर्षा पासून संपूर्ण पिकपहानी व कब्जा आमचाच आहे.

हिंदू वारसा कायद्याने मुलींचा मिळकतीत हक्क आहे . उलट पक्षी त्यांचे नाव , कब्जेदार सदरी असणे आवश्यक आहे .
त्यांचे नाव कमी करता येणार नाही

वाटणी पत्र झाल्यावर वाटणीपत्रा आधारे वाटून आलेली वडिलोपार्जित जमीन आई व वडील वडिलोपार्जित जमीन विकू शकतात का ?

वडिलोपार्जित जमीन चे वाटप झाल्यावर , ज्याचे वाटपास जमीन आली त्याची ती जमीन स्वकष्टार्जित होते . त्यामुळे त्यांना अशी जमीन विकत येते

किरण सर नमस्कार :
दि. ०६-१०-२०१० मध्ये रजिस्टर्ड वाटणी पत्र झाले. रजिस्टर्ड वाटणी पत्रा आधारे माझ्या आईला ६ एकर जमीन वाटून आली. रजिस्टर्ड वाटणी पत्र झाल्यानंतर माझ्या वडिलांनी काहीं घरगुती कारणावरून माझ्या आईला घराबाहेर काढले. नंतर आई माझ्याकडे लगभग ९ वर्ष राहिली.
नंतर काहीं वर्षांनी म्हणजे दि. १४-०७-२०१६ मध्ये जमिनीची फोड करण्यासाठी मी स्वतः, माझा मुलगा, माझी पत्नी (बायको) व आई सुद्धा असे सर्वजण मिळून माझे स्वतंत्र वाटणी पत्र केले (रजिस्टर्ड नसून नोटरीराइज्ड आहे). याच नोटरीराइज्ड वाटणी पत्रात मी माझ्या आईच्या नावावरील रजिस्टर्ड वाटणी पत्रा आधारे वाटून आलेल्या ६ एकर जमिनीपैकी २ एकर जमीन माझ्या पत्नीच्या (बायकोच्या) नावाने केली. फेर करण्यासाठी हे नोटरीराइज्ड वाटणी पत्र मी तलाठयाकडे दिले. फेरीची नोटीस आल्यानंतर काहीं कारणावरून आईने नकार दिला. त्यामुळे नोटरीराइज्ड वाटणीपत्राचा फेर रद्द झाला.

प्रश्ण ? :

१) तरी माझी बायको नोटरीराइज्ड वाटणीपत्रा आधारे आईच्या नावावरून आलेल्या २ एकर जमिनीचा फेर व्हावा म्हणून कोर्टात अपील करू शकते का ?
२) किंवा ती २ एकर जमीन आईला इतर कोणालाही विक्री करता येऊ नये यासाठी या नोटरीराइज्ड वाटणी पत्राचा आधार मिळू शकेल का ?

१. नाही
२. आईला जमीन वाटपाने मिळाली आहे . जमिनीची विल्हेवाट लावण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे .
३. आईचे मृत्य नांतर , वारसाने जमीन आपणास मिळणार च आहे . मग आईचे इच्छे विरुद्ध , असा व्यवहार करू नये

आदरणीय सर,
एखाद्या भूसंपादन प्रकरणामध्ये पारित अंतिम निवडया नुसार मूळ ७/१२ चे मालकी हक्क कमी करता येतील की कमी जास्त पत्रक प्राप्त झाल्यानंतरच हक्क कमी करता येतील याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती.

भू संपादित जमिनीचा ताबा दिल्यांनतर , मालकी हक्क बदलले जातात

श्री किरण पाणबुडे सर त्या २ बिल्डरांनी अजून जमिनीचा ताबा घेतला नाही आम्हीच तेथे भात लागवड करतो आत्ताही केले आहे
२) सामनेवाले ह्यांनी २००७ ला आमच्याविरुद्ध केस दाखल केली होती अर्धी जमीन तुम्हाला नवी करून देतो केस बंद करू, असा बोलून त्यांनी ती केस आम्हाला ना समजता चालू ठेवली २०१६ ला त्या केस चा निकाल त्याच्या बाजून लागला आम्ही केस ला गेलोच नाही ह्या कारणाने आत्ता ती केस परत चालू करता येईल का? 2 वर्ष झाले त्या केस ला अपील दाखल करता येईल का? केस चालू आहे हे हि माहित नव्हते आत्ता कोणते कारण सांगावे काय करावे ? आपण मार्गदर्शन करावे...

पी .डब्ल्यू .डी . खाण असा एखाद्या सात बारा उतारा वर नोंद असेल , तिथे अतिक्रमण सुरू असेल आणि पी डब्ल्यू डी विभाग जर जबाबदारी घेत नसेल तर अशा रायगड जिल्ह्यातील जमीनीच्या संदर्भात कोणाकडे तक्रार करावी

खाण सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे . सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे

आदरणीय सर,मा.अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब.यांचेकडे फेरफार नोंदीबाबत सुनावणी चालू असताना त्यांनी नोंदीवर दिलेली स्थगिती अंतरिम आदेशाद्वारे उठविली आहे.परंतु केसची सुनावणी चालू आहे.,त्याबाबत स्थगिती मिळविणे कामी मा.अप्पर आयुक्त साहेब यांचेकडे अपील दाखल करता येऊ शकते का?किंवा कसे? मार्गदर्शन होणेस विनंती...

हो

श्री. किरण पानबुडेसाहेब, नमस्कार
मिळकत पत्रिकेला क्षीरसागर यांचे नाव लागले आहे. कर आकारणी पत्रकास नोंद व्हावी असा अर्ज क्षीरसागर यांनी ग्रामपंचायतीकडे केला त्या अर्जाबरोबर मिळकत पत्रिकेचा उतारा , फेरफार उतारा व खरेदी पत्राची नक्कल जोडली आहे. पण ग्रामसेवक याआधी तोंडी आम्हाला सांगतात कि बॉडीचा अधिकार आहे. त्यांनी सांगितल्याशिवाय मी नोंद करू शकत नाही. सिटी सेर्वेला तारीख चालू असताना ग्रामपंचायती तर्फे ग्रामसेवक हजर राहून सांगतात कि उताऱ्या शिवाय दुसरा पुरावा आमच्या कडे नाही. त्यानुसार निकाल झाला v आमची नोंद सिटी सेर्वेला झाल्यानंतर मोजणी मागवली त्या दिवशी सरपंच , उप सरपंच व ग्रामसेवक यांनी आम्हाला पुन्हा नोटीस दिली जागेत अतिक्रमण करू नये. नोव्हेंबर मध्ये बॉडीने ठराव केला कि कोर्टात जायचे आहे. परत क्षीरसागर यांनी फेब्रुवारी मध्ये अर्ज दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीने ठराव केला कि कोर्टात जायचं आहे. आज पर्यंत ते कोर्टात गेले नाहीत. आम्ही मा. बीडीओ साहेब व मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब सातारा यांच्याकडे अर्ज केला त्यानुसार सातारा ऑफिस ने त्यांना १. पत्र व ४ स्मरण पत्र पाठवली बीडीओ साहेबाना. बीओडीओ साहेबानी ग्रामपंचायतीत चौकशी साठी विस्तार अधिकारी याना पाठवले परंतु त्यांनाही ग्रामपंचायत चौकशीस सहकार्य करत नाही. म्हणून शेवटी बीडीओ साहेब यांनी वरिष्ठ कार्यालय व या कार्यालयाने वारंवार सूचना व पत्रव्यवहार करूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करून या कार्यालयाची दिशाभूल करत आहात म्हणून ग्रामविकास अधिकारी याना १९६४ खाली नोटीस दिली आहे.

1- ग्रामपंचायत आता काय करू शकते ?
2- ग्रामसेवक काय करू शकतात ?
३- आम्ही काय करावे ?

आपण मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे समक्ष भेटून आपली व्यथा मांडा
अन्यथा , लोकशाही दिन / आपले सरकार या माध्यमातून आपली तक्रार देऊ शकता

प्रथम माझी ओळख करून देतो . माझे नाव अनंत जयराम झेपले . माझ्या व*डलांनी असुर्डे - k$Tr\ , चिपळूण या गावी सन २००७ मध्ये श्रीमती भारती बळीराम महाडिक यांच्याकडून 18 गुंते जमीन विकत घेतली , पण वडिलांनी त्यावेळी 7/12 वर "तुकड्या विरुद्ध व्यवहार " हे पेन्सिलीन लिहिलेले बघितले नाही आणि श्रीमती. बळीराम महाडिक ह्यांनीही कडी सांगितले नाही . वडिलांनी त्यांच्याबरोबर व्यवहार पूर्ण केला . वडील जेव्ह्या जेव्ह्या जमीन नावावर करायला चिपळूण ला गेले ठेव्हा तेतील अधिकार्याने त्यांना हा मुधा सांगितला कि जो पर्यंत हे तुमच्या 7/12 वरून काडला जात नाही तो पर्यंत तुमच्या नावावर जमीन होऊ शकणार नाही . त्यानंतर भरपूर खेपा घातल्या परंतु योग्य मार्गदर्शन मिळालं नाही. वदिळांना ५ वर्ष्यापुर्वी लकवा मारल्यामुळे ते गावी जाऊ शकले नाही आणि आम्हाला गावच्या या गोष्टी बदल जास्त माहिती नसल्यामुळे aamhi chokashi karunahi aamhala pan tech uttar milal je vadlana milal.

Tyamadhe jamin malak mahnto ti jamin tumhi tumchya navavar kara mi tumachya kharedi khatavar sahi karto. Pan khardi khat karnyasathi aadhi 7/12 navavar karayala lagato. Tyamadhe to kahihi madat karnar nahi ase mahnato.

Tyamule mazi aapnas vinatee aahe ka aapan mala yavar kahitari todga sangava jene karun yevadya varshya pasun pending aslel kam purn hoiel aani ti jamin aamchya navavar hoiel.
Sadhya eka guntyacha bhav kay aahe.
Kharedi khat kontya amount var hoyeal ? jaga ghetalelya ka sadhyachya ready raknor pramane.

Applyala aankhi mahiti havi aslyas tase sangave.

खरेदी केलीली जमीन जर निवासी , औद्योगिक , वाणिज्य जमीन वापर विभागात येत असेल तर , आपला व्यवहार नियमानुकूल होऊ शकतो
जमिनीचा वापर विभाग( झोन ) पहा

नमस्कार महोदय, मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे. माझ्या वडीलांनी १९७८ मध्ये आमच्याच गावात १७ गुंठे (०.१६ गुंठे बागायत तरी वरकस आणी ०.०१ गुंठे जिरायत )जमिन खरेदी केली (त्याचे ओरीजनल खरेदीखत त्याच्याकडे आहे) आणी १९८२ मध्ये ७/१२ नोंद करण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा तुकडा जोड तुकडा बंदी वाल्यानी तुकडा पडू शकत नाही कारण देत नोंद रद्द केली. आणि माझे वडील आर्मी मध्ये नोकरीला आसल्याने ते नावावर करायचे राहून गेले. आणि तसेच त्यानंतरच्या काळात ओरीजनल खरेदी खत आमच्याकडे नव्हते. ते आता आम्हाला सापडले आहे. आता अशी परिस्थिती आहे की विक्रीदार आणि खरेदीदार दोघेही मयत आहेत, आता माझ्या आईने ७/१२ ला आपले नाव चढवण्यासाठी अर्ज केला आहे ( अजून ७/१२ ला मुळ विक्रीदाराचे नाव आहे.) आता त्यावर सर्कल साहेबांनी व्वेरी काढली आहे की आता प्रथम विक्रीदाराच्या वारसांचा वारस तपास करावा लागेल आणि नंतर त्याच्या नावावर चढवावे लागेल नंतर ते खरेदीदाराच्या वारसांच्या नावावर चढेल. त्या जमिनीवर आमच्या कुटुंबाचे ३० वर्षे वास्तव्य आहे. तेथिल घर माझ्या वडीलांच्या नावावर आहे.जर आम्ही सर्कलांच्या सांगण्यावरून जर तसे केले आणि पुढे विक्रीदाराच्या वारसांनी नावावर करायला नकार दिला तर आम्ही काय करायचं याची कोणत्या पध्दतीने नोंद घेता येईल यासाठी कायद्यामध्ये काय तरतुद आहे कींवा कसे तुमचे मार्गदर्शन त्याच्यासाठी खूप मोलाचे असेल.

१. वास्तविक जमीन गावात म्हणजे गावठाणात असेल अथवा , गावचे जवळ असेल अथवा जमीन बिनशेती जमीन वापर विभागात येत असेल तर , या व्यवहारास , तुकडेबंदी कायद्याची बाधा येण्याचा प्रश्न नव्हता .
२. सध्या प्रादेशिक योजना अथवा विकास आराखडा ( जो लागू असेल त्या प्रमाणे ) , जमिनीचा वापर विभाग काय आहे पहा . जर बिनशेती वापर विभागात जमीन येत असेल तर , आपले नावावर जमीन व्यवहार निहायमित होऊन , होऊ शकते . आपणास २५ % शिग्र सिद्दगणकाचे किंमतीएवढी रक्कम भरावी लागेल .
३. मंडळ अधिकारी यांना नोंद बाबत निर्णय घेण्यास सांगा . विक्रेता मयत आहे म्हणून , वारसांचे नावे लावण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . कारण विक्रेत्याने जमीन आपणास विकली आहे . त्यामुळे वारसांचा कोणताही हक्क उरलेला नाही .

प्रश्न - 1.जमिन एकत्रीकरण योजने दरम्याम घेण्यात येणाऱ्या जंगल पाहणी (परिस्थिती) बद्द्दल सविस्तर माहिती द्यावी.2.भुतकाळ जमीन कसण्याच्या सोयीने अदलाबद्दल झाली असेल तर ती नोंद , ताबे पावती ,जबाब कुठे मिळतील?
3.आज रोजी जमिनीची सोयी नुसार अदलाबदल करू शकतो का खरेदीखत न करता?

जंगल पाहणी म्हणजे , जमाबंदी होण्यापूर्वी जी पाहणे भूमी अभिलेख खात्यामार्फत होते त्यास , जंगल पाहणी असे संभोधतात .
Exchange Deed करावे . मात्र ते नोंदणीकृत करावे लागते . म्हणहे मुन्द्रानक शुल्क भरावे लागेल

प्रश्न - माझ्या मालकीचा गट न.241/ब हा 4 एकर चा असून तो गाव नकाशा वर दिसत नाहीं. भूमिअभिलेख मधून गट स्कीम उतारा मिळाला त्यात हा गट सर्वे नंबर 75/3 पासून बनला आहे .माझा कब्जात ह्या सर्व्ह नंबर मध्ये 4 एकर जमीन आहे.भूमिअभिलेख मधून जुना सर्वे 75 चा नकाशा मिळाला असून त्यात सर्व्ह न.75/3 हा आज माझ्या ताब्यातील जमीन दाखवतो.पण भूमिअभिलेख कर्मचारी त्या वर शासनाचा स्टॅम्प मारून न देता बोलत आहे कि तुम्ही मोजणी टाका. तर
1.तर ही दुरुस्ती करण्यासाठी काय करावे.
2.आजूबाजूच्या सह हिस्सादाराची काही हरकत नसल्यास खाजगी मोजणी करून तो नकाशा सर्वांची संमतीने भूमिअभिलेख मध्ये दिला तर भूमी अधीक्षक त्याची दखल घेऊन दुरुस्ती करतील का?.

नमस्कार सर,
आमची वडिलोपर्जित शेत जमीन आहे. या शेत जमिनीस जाण्यास मुख्य रस्त्यापासून (मुख्य रस्ता जिल्हा परिषद् यांच्या अखत्यारित येतो) 01कि.मी इतक्या लांबीचा समाईक कच्चा रस्ता आहे त्या रस्त्यावरती लागतच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे त्यावरील अतिक्रमण कडून संबंधित रस्ता मा मुख्यमंत्री यांनी तयार केलेली (बारमाही शेतरस्ता/ पाणंद ) या योजने अंतर्गत सुधारायचा आहे. या करिता काय करू शकतो. कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही विनंती.
मागील समस्येचे मार्गदर्शन मिळाले त्या बद्दल आपले आभार.

ग्रामपंचायत मिळकत नंबर चा असेसमेंट उतारा शासन निर्णयानुसार पती पत्नी चया नावे होता पती मयत झालेनंतर उताऱ्यावर पत्नी चे नावणे उतारा ग्रामपंचायत ने पतीचे नाव कमी करून दिला तर पत्नीला सदर मालमता विक्री करायची झाल्यास खरेदी होऊ शकते का ? गावाचा सिटी सर्वे झालेला नाही तसेच इतर पतीला वारस आहेत

मला माझ्या आजोबांनी मृत्यु पत्राने जमीन दिली आहे ते मृत्यु पत्र नोंदणी कृत नाही त्याचा फेरफार तलाठी यांनी तयार केला आहे तो मंजुरी साठी मंडळ अधिकारी यांचे प्रलंबित आहे ते मृत्यू पत्र नोंदणीकृत नाही म्हणून नोंद नामंजूर करू शकतात के?याची माहाती मिळावी

मृत्य पत्र नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही .
फेरवार मंजूर करणे आवश्यक आहे .
मृत्य पत्राचे वैधतेबाबत वाद असेल तर , आपणास मृत्य पत्र प्रोबेट करून मागतील

प्रश्न - गट नंबर - 241/ब ही जमीन सखाराम नावाच्या व्यक्तीची होती.या गटावर 24 डिसेंबर 1957 रोजी अशी नोंद आहे की - 'सखाराम यांच्या जमिनीस विश्राम पाटील हे 1954 -55 पासून कुळ असल्याने इतर हक्कात स.सा. कुळ - विश्राम पाटील ही नोंद केली.' पण सदर जमिनीची पिकपहानी 1966 ते 1991 ही बापू नावाच्या व्यक्तीची आहे व 1991 साली ही जमीन मी बापू कडून खरेदी केली इतर हक्क कायम ठेवून .1991 ते 2018 पिकपहानी माझी च आहे.1988 साली विश्राम च्या वारसांनी वारस नोंद करून त्याची 9 नावे इतर हक्कात लावून घेतले व आज ही ती नावे कायम आहे.तर
1.जर मागील 52 वर्षी पासून कुळ हक्कातील व्यक्तीचा ही जमीन कसत नाही तर त्याचे नावे कमी होतील का?
2.जर आमची 1991 साल ची माझी खरेदी बेकायदेशीर ठरते का ? कारण कुळाची परवानगी घेतली नव्हती.
3.कुळाची नावे कमी करण्याचे प्रकरण दाखल केले तर तहसीलदार 27 वर्षाच्या माझ्या पिकपहानी वरून नावे कमी करतील का?

१. कुल जमीन कसत नसेल तर , जमीन मालकाने त्या बाबत पुढील कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे
२. आपणास जमीन अश्या ( पीक पाहणी सदरी ज्याचे नाव आहे ) त्या कडून जमीन खरेदी करता येत नाही . खरेदी निष्फळ आहे
३. ज्यांची नावे पीक पाहणी सदरी आहेत , ती योग्य पद्धत न अवलंबून , नोंदी केल्या असतील तर , रद्द होऊ शकतील

नमस्कार महोदय, मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे. माझ्या वडीलांनी १९७८ मध्ये आमच्याच गावात १७ गुंठे (०.१६ गुंठे बागायत तरी वरकस आणी ०.०१ गुंठे जिरायत )जमिन खरेदी केली (त्याचे ओरीजनल खरेदीखत त्याच्याकडे आहे) आणी १९८२ मध्ये ७/१२ नोंद करण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा तुकडा जोड तुकडा बंदी वाल्यानी तुकडा पडू शकत नाही कारण देत नोंद रद्द केली. आणि माझे वडील आर्मी मध्ये नोकरीला आसल्याने ते नावावर करायचे राहून गेले. आणि तसेच त्यानंतरच्या काळात ओरीजनल खरेदी खत आमच्याकडे नव्हते. ते आता आम्हाला सापडले आहे. आता अशी परिस्थिती आहे की विक्रीदार आणि खरेदीदार दोघेही मयत आहेत, आता माझ्या आईने ७/१२ ला आपले नाव चढवण्यासाठी अर्ज केला आहे ( अजून ७/१२ ला मुळ विक्रीदाराचे नाव आहे.) आता त्यावर सर्कल साहेबांनी व्वेरी काढली आहे की आता प्रथम विक्रीदाराच्या वारसांचा वारस तपास करावा लागेल आणि नंतर त्याच्या नावावर चढवावे लागेल नंतर ते खरेदीदाराच्या वारसांच्या नावावर चढेल. त्या जमिनीवर आमच्या कुटुंबाचे ३० वर्षे वास्तव्य आहे. तेथिल घर माझ्या वडीलांच्या नावावर आहे.जर आम्ही सर्कलांच्या सांगण्यावरून जर तसे केले आणि पुढे विक्रीदाराच्या वारसांनी नावावर करायला नकार दिला तर आम्ही काय करायचं याची कोणत्या पध्दतीने नोंद घेता येईल यासाठी कायद्यामध्ये काय तरतुद आहे कींवा कसे तुमचे मार्गदर्शन त्याच्यासाठी खूप मोलाचे असेल.

या पूर्वी उत्तर दिली आहे पण पून्हा उत्तर देतो .
१६ गुंते जमीन बागायत होती /आहे . त्यामुळे या मिळकतीस तुकडे बंदी कायदा लागू होणार नाही अथवा खरेदी वेळी लागू झाला नसता
असोत , आपले नावाने ७/१२ होण्यास कोणतीही अडचण नाही
विक्रेत्याने जमीन विकली आहे त्यामुळे , त्याचे वारसांना कोणताही हक्क उरलेला नाही

नमस्कार सर ,माझा दिवाणी न्यालयात दत्तक बहिणीविरुद्ध दावा चालू आहे ,त्या पुरवी कोर्टातच त्यांनी माझा नवे जमिनीवरचा हक कोर्टातच सोडला आहे पण तो हुकूमनामा नोदनि करण्याचे राहून गेले ती जमीन बहिणींनी तिसऱ्या व्यक्तीला विकली आहे ,तयांचे नाव ७/१२ ला लागले आहे ,पण मी तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे दिवाणी कोर्टात दावा दाखल केला आहे तो दस्त रद्ध करण्यासाठी ,वकिलांनी निशाणी ५ च सुद्धा अपील केले आहे ते नाकी काय असते ? व त्या वरून माझे नवा ७/१२ ला लागेल का ? कृपया मार्गदर्शन करा ?

दावा दाखल केला आहे . निशाणी ५ काय आहे ते पहा . वकिलास विचारा

ग्रामपंचायतीकडून वडिलोपार्जित घराच्या दुरुस्तीला कायदेशीर वारस म्हणून नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दिलेल्या अर्जाला १८ महिन्यानंतर परवानगी नाकारण्यात येत आहे असे कळविले आह. याबद्दल नक्की नियम काय आहे?

गट विकास अधिकारी यांचेकडे अपील करा

प्रश्न - गट नंबर 241 / अ हा 94 गुंठे उत्तर दक्षिण आयताकृती असून तो शंभू नावाच्या व्यक्तीचा होता. त्यातील 47 गुंठे (अर्धाहिस्सा उत्तरेकडील) शेती माझ्या आजोबांनी 1948 साली शंभू कडून खरेदी केली होती.उरलेली 47 गुंठे शेती ही शंभू चिंच होती.1972 साली शंभू मयत होउन त्याच्या नातू माधव चे व पत्नी हिराबाई चे नाव मूळ कब्जेदार सदरी व दोन मुली (मंदाबाई व गोदाबाई) ईतर हक्कात लागले.पण 7/12 पुनरलेखनात जालेल्या चुकांनि मंदाबाई व गोदाबाई चा हक्क हा संपूर्ण 94 गुंठे वर दिसू लागला.

1992 साली आम्ही एकत्र असताना ( माझे वडील + तीन काका) उर्वरित दक्षिणेकडील 47 गुंठे जमीन माधव कडून खरेदी केली मंदाबाई व गोदाबाई चे इतर हक्कातील नाव कायम ठेवून व संपूर्ण गटावर पिकपहानी आमचीच लागली .सन 2015 साली सदर जमीन प्रत्येकी 20-20 गुंठे अशी माझे वडील + तीन काका यांनी म. ज.म. अ. कलाम 85 प्रमाणे वाटून घेतली इतर हक्क कायम ठेवून.तर..
1.माझे वडील याना आलेली 20 गुंठे जमीन ही उत्तरेकडून असून त्या मध्ये मंदाबाई व गोदाबाई यांचा हक्क नाही हे सिद्ध करू शकतो का?
2.आम्ही 47 गुंठे चा स्वतंत्र 7/12 बनवू शकतो का उत्तर दिशेचा?
2.तसेच जमीन ची विक्री ही 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी झाली आहे तर दोन्ही मंदाबाई व गोदाबाई चे नावे इतर हक्कातून कमी करू शकतो का प्रकरण दाखल करून.

नमस्कार महोदय, मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे. माझ्या वडीलांनी १९७८ मध्ये आमच्याच गावात १७ गुंठे (०.१६ गुंठे बागायत तरी वरकस आणी ०.०१ गुंठे जिरायत )जमिन खरेदी केली (त्याचे ओरीजनल खरेदीखत त्याच्याकडे आहे) आणी १९८२ मध्ये ७/१२ नोंद करण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा तुकडा जोड तुकडा बंदी वाल्यानी तुकडा पडू शकत नाही कारण देत नोंद रद्द केली. आणि माझे वडील आर्मी मध्ये नोकरीला आसल्याने ते नावावर करायचे राहून गेले. आणि तसेच त्यानंतरच्या काळात ओरीजनल खरेदी खत आमच्याकडे नव्हते. ते आता आम्हाला सापडले आहे. आता अशी परिस्थिती आहे की विक्रीदार आणि खरेदीदार दोघेही मयत आहेत, आता माझ्या आईने ७/१२ ला आपले नाव चढवण्यासाठी अर्ज केला आहे ( अजून ७/१२ ला मुळ विक्रीदाराचे नाव आहे.) आता त्यावर सर्कल साहेबांनी व्वेरी काढली आहे की आता प्रथम विक्रीदाराच्या वारसांचा वारस तपास करावा लागेल आणि नंतर त्याच्या नावावर चढवावे लागेल नंतर ते खरेदीदाराच्या वारसांच्या नावावर चढेल. त्या जमिनीवर आमच्या कुटुंबाचे ३० वर्षे वास्तव्य आहे. तेथिल घर माझ्या वडीलांच्या नावावर आहे.जर आम्ही सर्कलांच्या सांगण्यावरून जर तसे केले आणि पुढे विक्रीदाराच्या वारसांनी नावावर करायला नकार दिला तर आम्ही काय करायचं याची कोणत्या पध्दतीने नोंद घेता येईल यासाठी कायद्यामध्ये काय तरतुद आहे कींवा कसे तुमचे मार्गदर्शन त्याच्यासाठी खूप मोलाचे असेल.

खरेदी देणार व खरेदी घेणार हयात असताना , खरेदी खत नोंदणीकृत झाले आहे . त्यामुळे आपले नाव मिळकतीस लागणे आवश्यक आहे . वारसांची नावे लावणे आवश्यक नाही .

नमस्कार महोदय, मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे. माझ्या वडीलांनी १९७८ मध्ये आमच्याच गावात १७ गुंठे (०.१६ गुंठे बागायत तरी वरकस आणी ०.०१ गुंठे जिरायत )जमिन खरेदी केली (त्याचे ओरीजनल खरेदीखत त्याच्याकडे आहे) आणी १९८२ मध्ये ७/१२ नोंद करण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा तुकडा जोड तुकडा बंदी वाल्यानी तुकडा पडू शकत नाही कारण देत नोंद रद्द केली. आणि माझे वडील आर्मी मध्ये नोकरीला आसल्याने ते नावावर करायचे राहून गेले. आणि तसेच त्यानंतरच्या काळात ओरीजनल खरेदी खत आमच्याकडे नव्हते. ते आता आम्हाला सापडले आहे. आता अशी परिस्थिती आहे की विक्रीदार आणि खरेदीदार दोघेही मयत आहेत, आता माझ्या आईने ७/१२ ला आपले नाव चढवण्यासाठी अर्ज केला आहे ( अजून ७/१२ ला मुळ विक्रीदाराचे नाव आहे.) आता त्यावर सर्कल साहेबांनी व्वेरी काढली आहे की आता प्रथम विक्रीदाराच्या वारसांचा वारस तपास करावा लागेल आणि नंतर त्याच्या नावावर चढवावे लागेल नंतर ते खरेदीदाराच्या वारसांच्या नावावर चढेल. त्या जमिनीवर आमच्या कुटुंबाचे ३० वर्षे वास्तव्य आहे. तेथिल घर माझ्या वडीलांच्या नावावर आहे.जर आम्ही सर्कलांच्या सांगण्यावरून जर तसे केले आणि पुढे विक्रीदाराच्या वारसांनी नावावर करायला नकार दिला तर आम्ही काय करायचं याची कोणत्या पध्दतीने नोंद घेता येईल यासाठी कायद्यामध्ये काय तरतुद आहे कींवा कसे तुमचे मार्गदर्शन त्याच्यासाठी खूप मोलाचे असेल.

नमस्कार महोदय, मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे. माझ्या वडीलांनी १९७८ मध्ये आमच्याच गावात १७ गुंठे (०.१६ गुंठे बागायत तरी वरकस आणी ०.०१ गुंठे जिरायत )जमिन खरेदी केली (त्याचे ओरीजनल खरेदीखत त्याच्याकडे आहे) आणी १९८२ मध्ये ७/१२ नोंद करण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा तुकडा जोड तुकडा बंदी वाल्यानी तुकडा पडू शकत नाही कारण देत नोंद रद्द केली. आणि माझे वडील आर्मी मध्ये नोकरीला आसल्याने ते नावावर करायचे राहून गेले. आणि तसेच त्यानंतरच्या काळात ओरीजनल खरेदी खत आमच्याकडे नव्हते. ते आता आम्हाला सापडले आहे. आता अशी परिस्थिती आहे की विक्रीदार आणि खरेदीदार दोघेही मयत आहेत, आता माझ्या आईने ७/१२ ला आपले नाव चढवण्यासाठी अर्ज केला आहे ( अजून ७/१२ ला मुळ विक्रीदाराचे नाव आहे.) आता त्यावर सर्कल साहेबांनी व्वेरी काढली आहे की आता प्रथम विक्रीदाराच्या वारसांचा वारस तपास करावा लागेल आणि नंतर त्याच्या नावावर चढवावे लागेल नंतर ते खरेदीदाराच्या वारसांच्या नावावर चढेल. त्या जमिनीवर आमच्या कुटुंबाचे ३० वर्षे वास्तव्य आहे. तेथिल घर माझ्या वडीलांच्या नावावर आहे.जर आम्ही सर्कलांच्या सांगण्यावरून जर तसे केले आणि पुढे विक्रीदाराच्या वारसांनी नावावर करायला नकार दिला तर आम्ही काय करायचं याची कोणत्या पध्दतीने नोंद घेता येईल यासाठी कायद्यामध्ये काय तरतुद आहे कींवा कसे तुमचे मार्गदर्शन त्याच्यासाठी खूप मोलाचे असेल.

नमस्कार सर,
एका खातेधारकाने त्याच्या मालकिची जमीन अ या व्यक्तिस नोंदनीकृत रजिस्टर खरेदिखताने विकली.परंतु ती जमीन 7/12सदरी नाव लागले नाही व अर्ज पण केला नाही नोकरी निमित्त बाहेरगावी असल्याचे म्हणत आहे??? व ती जमीन खातेधारकच 3-4 वर्ष वहिवाटित राहिला व 3-4 वर्षाने खातेधारकाने 'ब' या व्यक्तिस नोंदनीकृत रजिस्टर खरेदिखताने विकली. "ब"या व्यक्तिचे नाव 7/12 सदरी लागले व 2-3 वर्ष जमिन वहिवाटली सुध्दा सदर ''ब" या व्यक्तिने 2-3 वर्षाने जमिन "क" या व्यक्तिस नोंदनीकृत रजिस्टर खरेदिखताने विकली. "क"या व्यक्तिचे नाव 7/12 सदरी लागले व 25 वर्ष जमिन वहिवाटत आहे व जमिनिच्या पिक पेरे व महसुल विभागाचा कर भरणा आजपावेतो भरत आहे. परंतु "अ" हा व्यक्ती जमिनीचा हक्क मागणी करत आहे त्याचा कुठेहि फेरफार नाहि व जमिन वहिवाटली सुध्दा नाही.व्यक्ति फक्त नोंदनीकृत रजिस्टर खरेदिखता आधारे हक्क मागनि करत आहे.व खोटि माहिति तक्रार मध्ये देत आहे ति अशी खालीलप्रमाने.
कि मि सदरिल जमिन घेतलि तेव्हा पासुन वहिवाटत आहे?परंतु त्याव्यक्तिचा कोणताहि फेर व कर तसेच 7/12 सदरी नाव पण नाहि. फक्त नोंदनीकृत रजिस्टर खरेदिखताने म्हणत आहे ते सुध्दा खोटे व लबाडिने आम्हि पण सदरील जमिन सर्व फेर बरोबर बघुन व नोंदनीकृत रजिस्टर खरेदिखताने घेतलेलि आहे.
सर योग्य मार्गदर्शन मिळणेस विनंती.

अ या व्यक्तीच्या नावे, सर्वात पहिले खरेदी खत आहे . कायद्या मध्ये
Who is prior in time , is prior in law .........
त्यामुळे जरी फेरफार नसला तरी त्याचा हक्क आहे . त्याचे नाव लागणे आवश्यक आहे

महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र दिनांक 4 फेब्रुवारी 1988 ची प्रत कोणाकडे असल्‍यास कृपया rtrathod1506@gmail.com वर देण्‍यात यावी, ही विनंती.

राजेश्वर राठोड साहेब
आपण राजपत्राची प्रत शोधा

किरण साहेब प्रथमतः आपल्या अमूल्य सल्ल्यांबद्दल आणि वेळेबद्दल धन्यवाद.
पांडुरंग (ए.कु.मॅ), कानिफ, सर्जेराव (माझे वडील), बाजीराव आणि गोपाळा हि पाच भावंडे आहेत. पांडुरंग (ए.कु.मॅ) यांचे नावे ८ गट २३५अ ,२३५ ब,२४५ अ, २४५ ब, ४०१,६३५, ६९३,१०४८ होते. १९७९ मध्ये दिवाणी न्यायालयात वाटपाचा हुकूमनामा झाला त्यानुसार,
पांडुरंग : २३५ अ आणि ब,
कानिफ, सर्जेराव, बाजीराव : २४५ अ आणि ब, ४०१, ६३५, ६९३,१०४८ असे गट मिळाले. गोपाळ हे दुसऱ्या गावी दत्तक असलेने त्यांनी सर्वाधिकार सोडले आहेत.
पांडुरंग (ए.कु.मॅ) हे १९८० साली मयत झाले त्यानंतर तो हुकूमनामा नोंदीत करून ७/१२ दप्तरी खातेफोड झाली नाही.
हुकूमनामा कालबाह्य झाला असा समज करून पांडुरंग (ए.कु.मॅ) यांच्या वर्ग १ वारसांनी २३५ अ/ब, २४५अ व ६९३ वरती त्यांच्या वारसनोंदी करून घेतल्या इथे हुकूमनामा झालाच नाही असं दर्शवून २००८ साली महसूल न्यायालयात १९६५ सालच्या पांडुरंग (ए.कु.मॅ) यांच्या खरेदी खतांचा आधार घेऊन काही गटांवर वारसनोंद करण्यात आली.
तेंव्हाचे महसूल सचिव क्षत्रिय साहेब यांच्या सल्ल्यानुसार मी १९७९ सालाचा हुकूमनामा विलंब शुल्क भरून २०१७ मध्ये नोंद करून आणला. आता ह्या नोंदीत हुकूमनामा प्रमाणे नोंदी करण्यासाठी अर्ज केला असता तलाठी यांनी फेरफार नोंद केला परंतु मंडल अधिकारी यांनी २ गट ७/१२ मध्ये बदल तेंव्हा त्या वारसांची परवानगी आवश्यक शेरा मारून रद्द केला. कोर्ट आदेश असताना व त्यावर पांडुरंग यांची सही असताना ह्या २ गटांवरील नोंदी घालण्यासाठी पांडुरंग यांच्या वारसांची परवानगी हवीच आहे का ? ६ गटांचा काही प्रॉब्लेम नाही परंतु २ गट जादाचे २४५ ब आणि ६९३ हे पांडुरंग यांच्या नावावरचे हुकूमनामा प्रमाणे सर्जेराव-बाजीराव-कानिफ यांच्या नावे होतील का ?
साहेब कृपया मार्गदर्शन करा.

आपला विनीत,
अजितकुमार पाटील, (तांबवे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली )
९६६५१५५६७७

मंडळ अधिकारी यांनी घेतलेली हरकत योग्य नाही . वारस / भोगवटादार जरी बदलेले असले तरी , न्यायालयाचा हुकूमनामा आहे . त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे .
तथापि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजी कि , हुकूमनामा अंमल बजावणी कालावधी १२ वर्ष इतका असतो . आपल्या हुकूमनाम्यास १२ वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे . त्यामुळे हुकूमनामा याची वैधता संपली आहे . जर सध्याचे भोगवटादारांनी हरकत घेतली नाही तर आपले नाव ७/१२ सादरी लागू शकते . अन्यथा आपण हुकूमनामाचा अंमलबजावणी करणेसाठी ज्या न्यायालयाने वाटप केले त्या न्यायालयाकडे अर्ज करा . न्यायालयाने विलंब माफ केला तर , अंमलबजावणी करणेसाठी दिवाणी न्यायालय आदेशित करेल

आदरणीय सर,हद्द्कायम मोजणी किती वर्षापर्यंत ग्राह्य धरली जाते.BND खाली अर्ज करणे म्हणजे काय?कृपया मार्गदर्शन होणेस विनंती....

१९२९ चे क पत्रकानुसार एका सर्वे नंबरचे क्षेत्र ३० एक १० गुंते होते. त्याची तीन हिस्से केलेबाबत क पत्रकाला नोंद दिसून येते . त्यानुसार २५७/१ क्षेत्र १० एक. ६ गुंते , २५७/२ क्षेत्र ९ एक. ३८ गुंते याचे ७/१२ सॅन १९३०-३१ मध्ये तयार झाले. पण २५७/३ क्षेत्र ९ एक. ३८ याचा ७/१२ तयार झाला नाही. सादर क्षेत्र वारसाचे ताब्यात आहे. सादर वारस आत्ता २५७/३ चा ७/१२ तयार करून वारसाची नावे लावणे बाबत अर्ज करत आहेत. आत्ता नव्याने ७/१२ तयार करता येईल का. ङ्कयदेशीर तरतूद काय. अधिकार कोणाला आहेत. कोणत्या बाबी तपासावेत

आकार बंदास किती क्षेत्र नमूद आहे ? आकारबंदास ३० एकर क्षेत्र असेल तर , मोजणी करून घ्या . आकारफोड पत्रक केले कि , २५७/३ चा ७/१२ तयार होईल
संगणीकृत ७/१२ मोहिमे दरम्यान , क्षेत्र दुरुस्ती झाली असेल .

सर , माझे वडील याना 3 भाऊ होते .2015 साली चौघे भावांनी आपली 40 एकर (वडिलोपार्जित व एकत्र असताना खरेदी केलेल्या) शेती प्रत्येकी 10 - 10 एकर वाटून घेतले.माझे मोठे काकांनी 2002 साली एकत्र असताना आपल्या मुलाच्या नावे 4 एकर जमीन आमच्या शेजारील गावी खरेदी केली होती , ही मिळकत त्यांनी आम्हा पासून लपवून ठेवली होती व आज ही त्याच्या मुलाच्या नावे आहे.तर त्यात आम्ही 1/4 हिस्स्या साठी दावा ठाकू शकतो का व आम्हाला हिस्सा मिळेल का?

नाही
ती काकांची स्वकष्टार्जित मिळकत आहे . त्यावर आपला हक्क कसा ?

प्रश्न - गाव एकत्रीकरण योजने दरम्याम घेण्यात येणाऱ्या जंगल पाहणी (परिस्थिती) बद्द्दल सविस्तर माहिती द्यावी.तसेच भुतकाळ जमीन ची कसण्याच्या सोयीने अदलाबद्दल झाली असेल तर ती नोंद , ताबे पावती ,जबाब कुठे मिळतील? धन्यवाद!

नमस्कार साहेब!
मौजे लाखलगाव ,ता.जी.नाशिक माझ्या चुलत भावाच्या 5 एकर शेतीत ७/१२ इतर हक्कात सौरक्षित कुल म्हणून माझ्या आजोबा चे नाव आहे.आजोबा १९५०रोजी मयत झाले व सदर जमीन चुलत भावाने 1972 साली श्रीधर बर्वे नावाच्या व्यक्ती कडून खरेदी केली आहे. माझे वडील १९९४ ला मयत झाले.माझ्या कडे वडील व आजोबा चे मृत्यपत्र आहेत.तरीही आज रोजी वारस म्हणून माझे व माझ्या भावाचे नावे इतर हक्कात लागतील का?मार्गदर्शन करावे.ध्यन्यवाद!


आजोबा १९५० ला मयत झाले . आजोबा मयत झाल्यावर , वारस म्हणून , आपले वडील , चुलते यांची नावे ७/१२ सादरी लागली का ? आजोबांचंद वारसांची नावे न लागल्याने , चुलत भावाने ७२ साली ती जमीन खरेदी केली . आता या गोष्टीला ४६ वर्षे झाली आहे . एवढा प्रदीर्घ विलंब माफ होईल का ?
होणार नाही .
खरेदी खात रद्द करणेसाठी आपण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता का ?हि श्यक्यता पडताळून पहा

प्रश्न - गट नं.238 ही जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीची असून 'सक्षम अधिकाराच्या परवानगी शिवाय हस्तांतरणस बंदी' हा शेरा इत्तर हक्कात आहे.पूर्वी ही जमीन पुंजा नावाचं व्यक्तीची होती.पुंजा हा 1952 साली मयत झाला व त्याच्या दोन वारस मुलाचे नाव मोगल पुंजा आणि दादा पुंजा यांचे नाव 7 / 12 दिसू लागले.दादा पुंजा हा 1972 साली मयत होऊन त्याच्या 3 मुले ,2 मुली व पत्नी चे नाव वारस म्हणून लागले.2000 साली मोगल हा मयत होऊन त्याच्या 2 मुले व 2 मुली व पत्नी चे नाव वारस म्हणून लागले.आज मितील ह्या दोन्ही परिवारात कटुता असून त्याची वाटणी झालेली नाही व ही सर्व जमीन सामायिक क्षेत्र म्हणून 9 जणांचे नाव 7 / 12 ला आहे.माझा स्वतःचा गट 237 हा गट या 238 गट शेजारी असून मी हा गट विकत घेऊ इच्छितो व आज ती सर्व जमीन माझाकडे कासण्यासाठी असून कब्जा आमचाच आहे तर...
1.सामाईक वारसा पैकी दादा पुंजा चे 6 वारसा मला त्याचा 1/2 (अर्धा ) हिस्सा विकू इच्छिता तर मी ती जमीन खरेदी करू शकतो का?.
2.जिल्हाधिकारी 1/2 (अर्धा ) जमीन विक्री ची परवानगी देतील का?.
3.मागील 20 वर्षी पासून सदर जमीन कसतोय पण पिकपहानी मालकाची आहे तर मी पीक पाहनि कशी लावू अथवा सिद्ध करू शकतो.
4.आणेवारी करून घेण्या साठी काय करावे लागेल?

दादा पुंजयाची जमीन आपण परवानगीने खरेदी करी शकता ( तुकडे बंदी कायदा अधीन ) .
जिल्हाधिकारी परवानगी देतील
आपण पीक पाहणी लावली तर याचा अर्थ असा होतो कि मूळ मालक जमीन कसत नाही . त्यामुळे जमीन सरकार जमा होऊ शकते

रयत इनाम जमीन असून ती जमीन बिनशेती करणे बाबत तरतूद अथवा नियम या बाबत मार्गदर्शन होणेस विनंती आहे

इनाम जमीन आपणास पुनर्प्रदान करण्यात आली असेल . पुनर्प्रदान आदेशात जमिनीचा वापर फक्त शेती करण्यासाठीच करणेच आहे अशी शर्थ आहे का ?

प्रश्न - विश्राम , दामू ,नामदेव ,तुकाराम असे चार भावाचे एकत्र कुटुंब होते व विश्राम हा कर्ता पुरुष होता.विश्राम ने 1948 साली गट न.241/ब जो 4 एकर होता त्या पैकी 2 एकर जमीन खरेदी घेतली शंभू नावाच्या व्यक्तीकडून.व उरलेली 2 एकर चौघे भाऊच कसत.1948 साली चारही भाऊ विभक्त झाले व ही 2 एकर (विश्राम ने खरेदी केलेलीं) नामदेव च्या वाट्यास अली.आत्ता शंभू ची 2 एकर जमीन आहे त्या वर अशी नोंद आहे की - ता.24 /12/1958 रोजी शंभू बर्वे यांच्या जमीनस विश्राम पाटील हे 1955 /56 पासून कुळ असल्याने इतर हक्कात स.सा. कुळ म्हणून दाखला घेतला. ह्या गटाचे 7/12 1966 पासून अगोदरचे मिळत नाही.1966 - 1977 पासून मात्र पिकपहानी ही संपुर्ण गटावर (4 एकर ) नामदेव ची आहे व इतर हक्कात स.सा. कुळ विश्राम कायम आहे .1977 साली शंभू ची 2 एकर जमीन शंभू च्या वारसांनी बापू नावाच्या व्यक्ती ला विकली इतर हक्क कायम ठेवून.1977 ते 1992 पर्यंत पिकपहानी ही बापु चिंच होती.1988 साली विश्राम मयत होऊन त्याच्या 8 वारसांची नावे बिंन कब्जी वारसदार म्हणून लागले स.सा. कुळ म्हणून. 1992 साली माझ्या मोठा काकांनी बापू कडन खरेदी केली इतर हक्क कायम ठेवुन.1992 ते 2015 पिकपहानी काकांची होती.2015 साली ही 2 एकर जमीन 20 - 20 गुंठे प्रत्येकी अशी माझे वडील व त्याचे तीन भाऊ यांनी म. ज.म.अ.कलम 85, तहसीलदार याच्या आदेशा नुसार वाटून घेतली.
तर...
1.जर मागील 30 वर्षी पासुन पिकपहानी व कब्जा आमचा च आहे तर स.सा. कुळ चे नावे कमी होतील का.
2.आम्ही मा.तहसीलदार याच्या कडे अर्ज दिला आहे तर आम्हाला त्यात काही अडचणी येतील का?
मार्गदर्शन करावे.धन्यवाद!