[Ctrl+G for Marathi/English]

नमस्कार सर, माझा प्रश्न 535 gat number आमचे आजोबा नाव कुळ मुळ मालकांनी त्या जमिनीवर सोसायटी कर्ज काढले व सोसायटी ने जमीन विकली आता काय करावे इतर हक्कात आमचे आजोबांचे नाव आहे

ज्या वेळी कर्ज काढले , त्यावेळी कर्जाची नोंद ७/१२ सदरी घेतली त्यावेळी आपण हरकत घेणे आवश्यक होते . आपण सध्या स्थितीत , विक्री व्यवहार दिवाणी न्यायालयात आव्हानात करा

माझ्या आजोबांनी मला मृत्युपत्राने 15 एकर पैकी 10 एकर जमीन दिली आहे. पण त्यांच्या वारसांनी मी वारसा अर्ज दाखल करण्यापूर्वी वारस लावून घेतला आहे. त्यानंतर मी तलाठी यांचेकडे वारसा नोंदणी साठी अर्ज केला तलाठी यांनी माझा वारसांचा फेरफार तयार केला व नोटीस बजावली आहे. आता मंडळ अधिकारी यांचे कडे तो फेरफार मंजुरी साठी प्रलंबित आहे त्यावर वारसांनी तक्रार दाखल केली आहे तरी मला आपण मार्गदर्शन करावे

उ वि अ कडे अपील करावी

माझे वडिलांच्या नावे 7 एकर जमीन त्यातील 4 एकर माझ्या व भावाच्या नावा वर करायची आहे आम्ही तहसीलदार यांचे कडे कलम 85 नुसार वाटप करण्यासाठी अर्ज केला आहे .पण 7 एकर जमीनीच्या 7/12 उतारावर फक्त माझ्या वाडीलांचेच नाव आहे . मग कलम 85 नुसार वाटणीपत्र होईल काय. नसेल तर साधा उपाय सुचविण्यात यावा

जमीन वडिलोपार्जित ( वडिलांची ) असेल , तर coparcenary तत्वानुसार , आपले वडील व आपले हिस्से दिवाणी न्यायालयातून h निश्चित करून घेणे प्रथम आवश्यक .

सर नमस्कार
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्जदाराने तलाठी कार्यालय संबंधित माहितीचा अर्ज तहसील कार्यालयात केल्यास तो अर्ज कलम ६(३)अन्वये तलाठी कार्यालयास हस्तांतरित कराता येतो काय?म्हणजे तलाठी यांना जनमाहिती अधिकारी म्हणून संबोधले जाते काय आणि सदर माहिती तलाठ्याने मुदतीत दिली नाही तेव्हा त्याचे प्रथम अपील कोणाकडे करावे.मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे करावे.कृपया मार्गदर्शन करावे हि विनंती

माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत , तलाठी यांना जण माहिती अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्यांचे निर्णयाविरुद्ध अपील तहसीलदार यांचे कडे आहे .
अर्ज तहसील कार्यालयाकडे केला असल्यास , ६(३) अन्वये , माहितीचा अर्ज तलाठी यांचेकडे वर्ग करणे आवश्यक

महोदय,
आत्ताच्या काळात मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट होत असल्याने आदिवासींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित होत आहेत तर त्यावर काही उपाय आहे का ...? त्याच प्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता आदिवासींच्या भामिनी हस्तांतरित करता येतात का ..?

जिल्हाधिकारी / शासनाचे पूर्व परवानगी शिवाया हस्तांतरित करता येणार नाही

माझे वडील महसूल मंडळ अधिकारी या पदाने माहे ऑगस्ट २०१७ मध्ये सेवानिवृत्त झाले आहेत. सदर त्यांना विभागीय चौकशीचे ज्ञापन माहे जुलै २०१८ दिले होते आणि माहे नोवेंबर २०१८ निकाल निर्दोष म्हणून दिला आहे. पण विभागीय चौकशी आरोपपत्रातील काही आरोप हे खोटी माहितीच्या आधारे टाकण्यात आले होते. खोटी माहिती देणाऱ्या शासकीय कर्मचारी विरुध्द तक्रार देऊ शकतो? शक्य असल्यास कोणाकडे करावी?

हो .
आपण फौजदारी तक्रार न्यायालयात दाखल करू शकता
मानहानी दिवाणी दावा दाखल करू शकता . मात्र हे न्यायालयात सिद्ध करणे खूप अवघड आहे

मा. पानबुडे सर , माझा प्रश्न असा आहे की , आम्ही आठ जणांमध्ये 7 गुंठे जागा सामाईक विकत घेतली आहे , परंतु जागेचे खरेदी खत करतांना आमच्या पैकी एक जण बाहेरगांवी असल्याने आम्ही सात जणांनी सदर जागा रजिस्ट्री करून घेतली , ही बाब बाहेरगावी असलेल्या आमच्या सहकाऱ्यास माहिती होती , त्याचा याबाबीला विरोध न०हता परंतू आता तो म्हणतो की , सातबारा वर तुमच्या सोबत माझेही नाव लावा . त्याचे नाव आमच्या हिस्स्याला लावण्यासाठी आम्ही तयार आहोत परंतू त्यासाठी आम्हाला काय करावे लागेल याचे मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती .

आपण आठ जणांमध्ये सात गुंठे जागा घेतली आहे . जर जागा , निवासी अथवा अन्य बिनशेती जमीन वापर विभागात नसेल तर , सदरचा व्यवहार हा तुकडेबंदी कायद्या विरुद्ध आहे . नवीन सुधारणेनुसर , शीघ्र सिद्ध गणक किंमतीच्या २५ % रक्कम भरून व्यवहार नियमित करून घ्या ( जर व्यवहार २०१६ पूर्वीचा असेल )
आता कोणताही मार्ग शिल्लक नाही

आमची वडिलोपार्जित 10 एकर जमीन आहे माझे वडील 1975 साली मयत झाले आई देखील मयत आहे परंतु 2016 साली वारस नोंद झाली असून सातबारावर आम्ही दोन भाऊ व तीन बहिणी आहेत बहिणींची लग्ने 1990 पूर्वी झाली आहेत आता आम्हाला जमीन वाटप करायची आहे तर बहिणीना किती हिस्सा द्यावा लागेल

१० एकर जमिनीचे समान ५ हिस्स्यात वाटप करणे आवश्यक

सर मी जमीन १४ वर्ष आधी नोंदनीकृृत खरेदिखताने विकत घेतलेली होती मी पंरतु मी बाहेरगावी सरकारी नोकरीला असल्याने जमीनखरेदी करून नोकरीनिमित्त बाहेरगावी निघुन गेलो व मला आता ६ महिने झाले खाजगीकामानिमित्त ७/१२ उतार्‍याची आवश्यकता भासली मी तलाठी आॅफिस मध्ये सर्वे नंबर सांगितला तर त्या उतार्‍यावरती अन्य माणसाचे नाव होते.मि त्यानंतर पुढिल तपास केला तर मी जमिन घेतल्यानंतर माझ्या नावे ७/१२ वरती नावाची नोंदच झालेली नव्हंती त्यांचा फायदा घेवुन ज्या मालकाकडुन मी जमिन विकत घेतलि त्या मालकाने अन्य माणसाला १३वर्ष आधिच विकलेलि आहे तर मला ती जमीन परत कश्याप्रकारे मिळेल व कोणत्या बेसवरती मिळेल योग्य मार्गदर्शनाची अपेक्ष्या सर...

ज्या फेरफार नोंदणीच्या आधारे , अन्य इसमाची नावे लागली आहेत , तो फेरफार आव्हानात करा

sir mi 6 varsha purvi ek row house book kele hote. builder payment kelelya pavatya(Reciepts) mazyakade ahet. pn ata to builder maran pavala (dead) ahe. ani to project dusrya builder ne take over kela ahe. problem asa ahe ki mi mazyakade fkt pavatya(Reciepts) ahet. mazya relative ne to row house book karun dila hota. ata mala navin builder ani maze relative mala tya row house mazya navavar karnyas adchnit anat ahet. tya baddal aple margdharshan milave. hi vinati

आपण payment कॅश नि कि cheque द्वारे केले आहे ?
cheque द्वारे केले असेल तर , आपण न्यायालयात दावा दाखल करा
पावट्याच्या आधारे आपण row house चे पैसे दिले होते हे सिद्ध करणे थोडे अवघड आहे .
वकिलांच्या सल्ल्याने दावा दाखल करा

सर मी जमीन १४ वर्ष आधी नोंदनीकृृत खरेदिखताने विकत घेतलेली होती मी पंरतु मी बाहेरगावी सरकारी नोकरीला असल्याने जमीनखरेदी करून नोकरीनिमित्त बाहेरगावी निघुन गेलो व मला आता ६ महिने झाले खाजगीकामानिमित्त ७/१२ उतार्‍याची आवश्यकता भासली मी तलाठी आॅफिस मध्ये सर्वे नंबर सांगितला तर त्या उतार्‍यावरती अन्य माणसाचे नाव होते.मि त्यानंतर पुढिल तपास केला तर मी जमिन घेतल्यानंतर माझ्या नावे ७/१२ वरती नावाची नोंदच झालेली नव्हंती त्यांचा फायदा घेवुन ज्या मालकाकडुन मी जमिन विकत घेतलि त्या मालकाने अन्य माणसाला १३वर्ष आधिच विकलेलि आहे तर मला ती जमीन परत कश्याप्रकारे मिळेल व कोणत्या बेसवरती मिळेल योग्य मार्गदर्शनाची अपेक्ष्या सर...

आपले नाव ७/१२ सदरी दाखल झाले नाही / आपण करून घेतले नाही .आपले नन्तर ज्या त्रयस्थ इसमाचे नाव ७/१२ सदरी दाखल झाले आहे . ज्या फेरफाराने त्याचे नाव दाखल झाले आहे त्याचे विरुद्ध प्रांताधिकारी यांचे कडे अपील दाखल करा . तसेच त्या अपील मेमो मध्ये आपले नाव ७/१२ सदरी डंख करणे बाबत विनंती करा

गट नं हा 45 गुंठे चा आहे त्या पैकि 20 गुंठे पांडुरंगला पुर्वी विकले आहे पण तो आतिक्रमण करून माझ्या हिशात निमी व तेझ्यातनिमी काडली आहे व विहिरीचा गाळ कचरा सर्वच माझ्या जमिनीत 8 ते 10 वर्ष झाल टाकला आहे त्या विहिरीत मला हिस्सा मिळेल काय किंवा जमिन मिळेल

आपणास प्रथम आपल्या जागेत अतिक्रमण करून विहीर बांधले बाबत , नुकसान भरपाई मिळणेबाबत , दिवाणी दावा दाखल करावा लागेल व पर्यायी मागणी विहरीत निम्मा हिस्सा मिल्ने बाबत करावी लागेल

नमस्कार साहेब,
माझ्या आजोबानी माझ्या नावावर खरेदी खत करून त्यांची थोडी जमीन माझ्या नावावर केली आहे.तर त्यावर माझे वडील किंवा काका कोणी दावा करू शकतात का?
आणि आता आजोंबांना त्याची राहिलेली जमीन मला द्यायची आहे त्याला काय करावे लागेल?

आजोबांची स्वकष्टार्जित जमीन असल्यास , वडील किंवा चुलते दावा करू शकणार नाहीत
मात्र आजोबांची वडिलपार्जीत जमीन असल्यास , त्यांनी वडिलांना व चुलत्यानां त्यांचे हिस्स्याची जमिनदिली नसल्यास , चुलते , वडील दावा दाखल करू शकतात

मालमत्ता पत्रिका असताना 7/12 तपासून रूपांतरण कर भारतात का?
gr आहे का
प्लीज guide
माझया कडे प्रॉपर्टीकार्ड आहे रूपांतरण कर भारणेसाठी 4महिने अर्ज केला आहे
clerk बोलतो 7/12, फेरफार चेक करावा लागतो
प्लीज मार्ग सांगाr3dq

संभंधित तहसीलदार यांना भेटा
आवश्यकता नाही

नमस्कार सर
माझे वडीलांचे नावे असलेली जमिन सन १९८८ला पाटबंधारे प्रकल्पात गेली आहे.
२ जमिनिंचे नुकसान भरपाई(वडीलांना मिळाली नसल्यामूळे) मुलकी अनामतीस जमा झाली आहे.
त्यावेळी योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामूळे वडीलांनी पर्यायी जमिनीसाठी अर्ज केला नाही किंवा पुनर्वसन नको असेही सांगितले नाही अथवा लेखी दिले नाही.
परंतु पुनर्वसन खात्यामधे 'पुनर्वसन नको' अशी परस्पर नोंद केली आहे.
आम्हास १९८६ चा पुनर्वसन कायदा लागु आहे.
माझे वडीलांचे २०१७ मधे निधन झाले आहे.
सन २०१५ कींवा २०१६ मधे पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने नवीन योजना आणली होती.त्यावेळी वडीलांनी पुनर्वसन धोरणात सामील करावे यासाठी अर्ज केला होता परंतु पुनर्वसन खात्याकडुन काही उत्तर आले नाही.
मला कॄपया मार्गदर्शन करावे की----
१) मी आता पर्यायी जमीन मागु शकतो का? कारण काही रक्कम मुलकी अनामतीस आहे.
२) त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
३) गावाकडील दुस-या जमिनीवरील वारस नोंद चालु शकेल का?
४) पर्यायी जमिनीसाठी किती रक्कम भरावी लागेल? प्रती एकर दर काय आहे?

धन्यवाद

आता जमीन मागणी करता येणार नाही

सर माझा कडे 3000 स्क्वेअर फुट चा भुखंड आहे तरी तो मला वानिज्य कडे वर्गीकरण करायला प्रक्रिया सांगा

सक्षम महसूल अधिकारी कडे वापरात बदल करीत अर्ज करावा

नगर पंचायत क्षेत्रात माझे
घर / प्लॉट आहे . नझुल मध्ये नोंद करणे आवश्यक आहे का... किंवा करता येईल का ?
याबाबत मार्गर्शन करावे.

samayik june ghar padun tya jagi navin ghar bandhavayache aslyas grampanchayatichi tasech itar konti parvangi ghyavi lagel kay ?? saat baryavaril pratyekachi parvangi gyavi lagel kay ?? Tasech bhavishyat kahi vaad upasthit hovu naye mhanun kay kalji gyave lagel. krupaya margadarshan karave.

जागा गावठाणात असेल तर , ग्राम पंचायतीची घर बांधकाम परवानगी लागेल . जागा गावठाणात नसेल व गावठाणाबाहेर आहे व त्यास सर्वे नंबर असल्यास मात्र नियोजन प्राधिकारी -जिल्हाधिकारी/प्रांताधिकारी यांची परवानगी लागेल
बांधकाम परवानगी अर्ज , ७/१२ वर जय व्यक्तींची नावे आहेत , त्या सर्वानी मिळून अर्ज करणे आवश्यक आहे म्हणजे सर्वांची संमती आवश्यक आहे

गट न.235 (भोगवटदार वर्ग - 2 ) हा 7 गुंठे + पोटखराबा 3 गुंठे असा एकूण 10 गुंठे चा असून त्याच्या इतर हक्कात नवीन अविभाज्य शर्त ,तुकडा व स.सा.कुळ म्हणून 8 व्यक्तीचे नावे हे जी 1988 रोजी वारसांनी लागेली होती.माझा स्वतःचा गट न.236(130 गुंठे) हा गट न.235 च्या शेजारी असून...
1. मी तुकडे बंदी कायद्या अधीन तो खरेदी करू शकतो का..? मूळ मालक मला विकण्यास तयार आहे.
2. कुळाची खरेदीसाठी परवानगी घ्यावी लागेल का..?
3.मागील 50 वर्षी पासून मूळ मालकच जमीन कसत असून पिकपेरे त्याचेच नावानी आहे तर जमीन वर कुळ असलेले व्यक्तीचे नाव तहसीलदार साहेब कमी करतील का ? कुळाच्या वडील चे कूळ म्हणून 1968 साली लागले आहे.
आपले उत्तर -
१. आपण लगतचे खातेदार असाल व सदर तुकडा पूर्वीचा असेल ( कायदा येण्यापूर्वीच ) तर आपण खरेदी करू शकता .
२. अविभाज्य शर्थ जमिनीस कुल कसा लागू शकतो . अविभाज्य शर्थ जमीन म्हणजे , एखाद्यास कसण्यासाठी दिलेली जमीन . कुल आहे म्हणजे त्या व्यक्तीने जमीन स्वतः कसलेली नाही , म्हणजे तो शर्थ भंग हि होऊ शकतो .
३. कदाचित जमीन vatan जमीनही असू शकते . असल्यास संबंधित vatan कायद्याच्या तरतुदीनुसार विक्री /खरेदी शक्य .
४. कुळाचे नाव कमी करणे सध्यस्थित अशक्य . तथापि कलम १४ , १५ अथवा ३१ चा आधार घेऊन काही शक्यता तपासू शकता

वरील प्रमाणे आपण माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते.
1.आपण सांगितले की कायदा येण्यापूर्वी तुकडा असेल तर पण 1947 च्या तुकडेबंदी कायद्याने च तर जमीन तुकडा आहे की नाही हे ठरविण्यात आले होते.तर कायदा येणे अगोदर तुकडा प्रकार होता काय?
3.एखाद्या जमिनीचा इनाम वर्ग ची कुठून माहिती मिळेल.
4.सदर गट हा 11 गुंठे चा तुकडा आहे व मी लगत चा खातेदार आहे तर मी शासनच अर्ज करुन खरेदी रक्कम देऊन खरेदी करू शकतो का?

१.कायदा अमलात आल्यानंतर , जे जमिनीचे क्षेत्र , प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी होते , त्यास तुकडा असे संबोधण्यात आले . अश्या सर्व सर्वे नंबरची यादी करण्यात आली आहे .
२. जुने फेरफार पहा
३.होय . मात्र मालकाची विकण्याची इच्छा असली पाहिजे

खरेदी खत नोंदणी प्रत मागणी केल्यानंतर मिळालेल्या नोंदणी पुस्तक प्रतीमध्ये नोंदणी सुरु तारीख आणि अंतिम पानावर नोंदणी पूर्ण तारीख यामध्ये २ वर्षाचा गॅप आहे . तसेच नोंदणी पुस्तकामध्ये प्रथम पानावर व अंतिम पानावर नमूद रजिस्ट्रार सही दोन वेगळ्या रजिस्ट्रारची आहे . तसेच नोंदणी पुस्तकामध्ये जमीन देणाऱ्याची सही नसून तेथे अंगठ्याचा ठसा असा शिक्का आहे तेथे अंगठ्याचा ठसा लावलेला नाही . तसेच खरेदी देणार इसम सही करत होता व तो मयत आहे . सदर खरेदी १९६८ ची आहे
१) वरील खरेदी खत बोगस इसम नेऊन केली असेल का ?
२) नोंदणी सुरु तारीख आणि नोंदणी पूर्ण तारीख यामध्ये २ वर्षाचा गॅप का असेल ?

१. हे आपण कोणत्या आधारे म्हणत आहात
२. होय. दस्त नोंदणीसाठी प्रलंबित असेल

1. Tashil record room madhil record 7/12 ferfar sodhanychi swata shetkaryana parvangi hai ka? 2. Tysathi konta circular or konachi parvangi ghavi lagel 3. Mi tashildar saheb yana arja kela asta te mahnta ka circular dakhav mahnun.

शेतकऱ्यांना स्वतः ७/१२ , फेरफार शोधण्याची परवानगी नाही . मात्र अभिलेख कक्ष लिपिकाने असे दप्तर उपलब्ध करून दिल्यास , त्याचे परीक्षण करता येते .
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत नियम आहेत

माझ्या वडिलांनी सन-2000 साली संबंधित जमीन मालकाकडून त्याचे 31 गुंठ्यापैकी 5 गुंठे शेतजमीन (कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये) खरेदीखत केली आहे. खरेदीखताची मूळ प्रत उपलब्ध आहे. परंतु जमीनीचा मालक मयत झाला असून त्याचा मुलगा जमीन नावावर करुन देण्यास तयार नाही. तरी सदर जमीन माझ्या वडीलांच्या 7/12 वर नोंद करणेकरिता काय करावे लागेल?

खरेदी खताच्या आधारे नोंद होण्यास काही अडचण नाही .
मालक मयत असला तरीही नोंद होणे आवश्यक . मुलास हरकत असल्यास त्याने खरेदी खत न्यायालयाकडून रद्द करून घेणे आवश्यक
उपलब्ध खरेदी खताच्या आधारे नोंद मंडळ अधिकारी यांनी नोंद मंजूर करू शकतात

कब्जे हक्काची रक्कम मुदतीत न भरल्याने कब्जेदार सादरी असलेले जमीन मालकाचे नाव कमी करून सरकार नाव दाखल झाले त्या अनुषंगाने मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखावरून सरकार हे नाव कोणत्या शासन निर्णयानुसार कमी करता येईल

कब्जेहक्काची रक्कम भरली नाही म्हणजे , जमीन वर्ग १ झाल्याचे आदेश रद्द झालेले आहेत . आपणास परत अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागेल

आदरणीय श्री पाणबुडे सर आमच्या घरा शेजारी आमचाच काका गावठाण (सरकारी) जमिनीवर चाळी बांधतो आमची परवानगी ना घेता,,आणि नगरपालिका संदर्भात पूर्ण गावाची केस चालू आहे त्यामुळे सगळे कायदेशीर बांधकाम बंद आहेत,, काका चाळी बांधतात ती जमीन आणि आमचे घर 1च सर्वे नंबर ची आहे,,त्याच्या ७/१२ वर सरकार आणि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स नाव आहे,,त्या चाळी बांधून ते विकणार आहेत,,तर ह्या संदर्भात त्यांनी चाळी ना बांधण्यासाठी काय करावं लागेल मार्गदर्शन करावे ,,,,

काका सरकारी जागेवर चाल बांधत आहे . म्हणजे नक्कीच त्याचे बांधकाम अवैध आहे . जमीन ज्या स्थानिक प्राधिकरणाचे अखत्यारीत येते ( महानगर पालिका , नगर पालिका , ग्राम पंच्यात ) त्यांचे कडे तक्रार करा .

नमस्ते सर ,

आमची जमीन धरण कालव्यांसाठी संपादित झाली असून माझ्याकडे प्रकल्पग्रस्थ प्रमाणपत्र आहे, मी माझे शिक्षण पूर्ण केले असून मला आत्ता नोकरीची गरज असून त्यासाठी कोणाकडे आणि कसा अर्ज करावा हे माहित नाही , हे जर मला कळले तर खूप मदत होईल.

मी आपल्या मौल्यवान अभिप्रायाची वाट पाहत आहोत.

धन्यवाद सर ,

गौरव वाळके
अहमदनगर

कोणत्याही पदासाठी जाहिरात आल्यानंतर , प्रकल्प ग्रस्तांसाठीं आरक्षण असते . त्यावेळेस अर्ज करा

नमस्कार सर आम्हला सरकारी जमीन पट्टा आधारित २.०० हे जमिन मिळाली आहे . त्या जामिनीची मि मा.तहशीलदार साहेब यांच्या आदेशानुसार भुमीअभिलेख कार्यालया कडून मोजनि करून घेतली आहे माझ्या मोजनि च्या वेळी मा. तलाटी, वनरक्षक, ग्रामसेवक याच्या समक्ष मोजनि करून दिली आहे. त्यावेळी माझ्या विरोधकाचे सात/बारा वर देखील नव्हते.
1.मा.तहशीलदार साहेब यांना सरकारी (गायरान )जमिन मोजनि चा आदेश देता येथील का?
2. एक वेळा केलेली मोजनि रद्द करता येते का? रद्द करण्याचे आदेश कोणाला आहेत.
3.मोजनि करून घेतलेल्या जमिन ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळेल का?
4 . विरोधक ति जमिन माझीच आहे म्हणून भाडने करत आहेत.जमिन पडीत आहे.
5 पोलीस संरक्षण साठी आर्ज कोठे करावा लागेल

आपणास शासकीय जमीन मिळाली आहे . ती आपणास केंव्हा मिळालाय आहे ? ७/१२ सदरी आपले नाव दाखल झाले आहे का ?
जर ७/१२ सदरी आपले नाव दाखल झाले असेल तर , मोजणी साठी आपणास अर्ज करावा लागेलं . मोजणी मान्य नसल्यास , अपील करा .
जर ७/१२ सदरी नाव दाखल नसेल तर , जमिनीचा ताबा तहसील कार्यालयाकडून मिळेल

महोदय,
मी पुणे जिल्ह्यातील कोळवाडी गावचा आहे. नोकरी साठी मुंबईत वास्तव्यास आहे. १९९९ साली आमच्या वडिलउपार्जित शेत जमिनीचे वाटप झाले. गावातील जेष्ठ आणि नातेवाईक यांच्या समक्ष शेतजमीन तसेच इतर स्थावर मालमत्ताचे वाटप पत्र रजिस्टर करण्यात आले. त्या प्रमाणे आम्ही तिघे भाऊ आपल्या वहिवाटीची शेतजमीन वाटपाच्या बोलीप्रमाणे कसू लागलो. मी मुंबईत असल्याने शेती कडे दुर्लक्ष झाले . २०१० साली माझ्या वाटेचे काही क्षेत्र लागवडीखाली आणले या दरम्यान माझे मोठे भाऊ यांनी जमिनीच्या ताब्यास हरकत घेतली व माझ्या हिश्याच्या जमिनीची परस्पर विक्री करण्याचा प्रयत्न केला. या साठी वाटप पात्राची त्या कडे मागितली असता ती देण्यास नकार दिला. कचेरीतुन प्रत कडून तपासली असता माझ्या वाटेस बोली प्रमाणे आणि नोंदी प्रमाणे असलेली शेत जमीन यात फरक आढळला. तसेच माझ्या हिश्यास ३ एकर क्षेत्र कमी असल्याचे आढळले. या साठी गाव तंटा मुक्ती समिती समोर चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्या मध्ये त्यांनी सहकार्य केले नाही. या वर दिवाणी न्यायालयात सामान वाटणी हक्क साठी अर्ज करू शकतो का ?

वाटप होत असताना आपण लक्ष दिलेले दिसत नाही .
१. आपणास ३ एकर क्षेत्र कमी आहे . आपणास त्या बाबत तंटा मुक्ती मध्ये विषय घेऊन बघा . तंटा मुक्ती समितीने तुमच्या भावास सांगून तो ऐकत असेल तर , , कमी ३ एकर क्षेत्र प्राप्त करून ह्या . जर ऐकलं नाही तर मात्र आपणास न्यायालयात जावे लागेल
२. प्रत्यक्ष ताबा व ७/१२ प्रमाणे क्षेत्रात तफावत असल्यास त्या बाबत , आपापसात बसून प्रश्न मिटतो का पहा . अन्यथा आपणास या याबाबत हि न्यायायलायात जावे लागेल

माझी 32 ग ची केस चालू आहे . मी वादी असून प्रतिवादीला नोटीस देण्यात आली आहे पण नोटीसी मध्ये जमिनीचा सर्वे नं व क्षेत्र तसेच गावाचे नाव चुकीचे टाईप झाले आहे प्रतिवादीचा प्रतिनिधीने तारखेला हजर राहून आमच्या अर्जाची झेराॅकस घेतली आहे अर्जामधील वर्णन बरोबर आहे.
तरी भविष्यात काही अडचण येईल का? यावर मार्गदर्शन करावे

नोटीस देण्याचा उद्देश हा आहे कि , प्रतिवादीचे आपल्या दाव्याच्या अनुषंगाने म्हणणे ऐकून घेणे . आपले दाव्याची प्रत त्यांना आपण त्यांना दिलेली आहे . त्यामुळे त्यांना , नक्की कोणत्या मिळकती बाबत वाद आहे ते समजू आले आहे . या ऊपरोक्ष रोजनाम्यात तसा उल्लेख करून घ्या

नवीन अविभाज्य शरतीची जमीन भुसम्पदान प्रस्ताव कार्यान्वित असतांना विक्री करता येते का? National highway act section 3D अंतर्गत भारत सरकार राजपत्रत अधिसूचना प्रसिद्ध झाले नन्तार संपादन क्षेत्रचि विक्री करता येते का?

राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ अन्वये , ३ अ अ अथवा ३ ड प्रसिद्ध झाल्यावर विक्रीस प्रतिबंध नाही . तथापि सक्षम प्राधिकारी , ३ अअ अथवा ३ ड प्रसिद्ध झाल्यावर विक्री बंदी बाबत , प्रशासकीय आदेश काढू शकतात . असा आदेश असल्यास , विक्रीस प्रतिबंध आहे

सर आमच एकूण 18 एकर क्षेत्राचा गट आहे त्यातील आमचे 9 एकर व चुलत्याचे 9 एकर क्षेत्र असे आहे
आमचे 9 एकर क्षेत्र भरत नाही
मोजणी करायला गेलो तर भूमिअभिलेखकडे फाळणी 12 केला नसल्याकारणाने ते 18 एकर गटाची मोजणी करावी लागेल म्हणत आहेत
पण वास्तविक मोजणी आमच्या हिस्श्याच्या 9 एकराची करावयाची आहे...

ती कशी करता येईल कृपया मार्गदर्शन करावे...
आणि
फाळणी 12 करायचा असेल तर तो कसा करावा
कारण चुलत्याच्या आणि आमच्या सहमतीने फाळणी 12 करणे शक्य नाही कारण चुलते त्यांचे क्षेत्र जास्त असल्या कारणाने त्यास सहमती देणार नाहीत

आपणास फाळणी १२ करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्राची मोजणी करणे आवश्यक आहे . क्षेत्र बाबत वाद असल्याने आपण , दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून , मोजणी /हिस्से /हद्दी निश्चिती बाबत दावा दाखल करा .

सर्वात प्रथम सर्व महसूल अधिकाऱ्यांचं या लोकोपयोगी उपक्रमाबद्दल आभार..
आदरणीय साहेब,
जून २०१६ मध्ये मी कोर्ट तडजोड हुकूमनामा नुसार नोंदी घालणेसाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज दिला होता. तदनंतर ऑनलाइन ७/१२ च्या कामकाजामुळे व सर्वरच्या
अडथळ्यांमुळे तलाठी यांनी जुलै २०१७ मध्ये नोंद घातली. त्यानंतर ४ महिने अशीच काही कारणे मंडळ अधिकारी देत राहिले व त्यानंतर त्यांनी कोणतीही तक्रार नसताना व त्यांना काही शंका होत्या तर आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी नदेता नोव्हेंबर २०१७ मध्ये नोंद रद्द केली.
जानेवारी २०१८ मध्ये आम्ही प्रांतांकडे अपील केले तारखांना हजर राहिलो जुलै २०१८ मध्ये शेवटची तारीख झाली त्यानंतर अजून निकाल नाही. आम्ही ७ ते ८ वेळा प्रांतांना विनंती केली तरी निकाल भेटत नाही.
महसूल अर्धन्यायिक न्यायालयामध्ये मंडळ अधिकारी व प्रांत यांनी लावलेला विलंब हा उचित नाही असं मला वाटत. महसूल न्यायालयाचे कामकाज याविषयी काही आचार संहिता आहेत का ? अंतिम हेअरिंग नंतर किती दिवसात प्रांतांनी निकाल द्यायला हवा आहे ?. साहेब कृपया याची माहिती द्या.
आपला विनीत,
अजितकुमार पाटील,
९६६५१५५६७७

नवीन सुधारणेनुसार , अपील निर्गतीचा कालावधी हा १ वर्ष निश्चित करण्यात आला आहे . अपवादात्मक परीस्थित तो कालावधी १.५ वर्षे एवढा आहे . आपण हि बाब आपले जिल्हाधिकारी यांची निदर्शनास आणून द्या

नमस्कार सर,
गावाचे चालू आकारबंद पुस्तकातील सर्व्हे नंबर चे एकूण क्षेत्र व चालू सातबारा वरील सर्व्हे नंबर चे एकूण क्षेत्र यात फरक आहे. हा फरक एका सातबारा उतारावरील क्षेत्राचा नसून गावातील बरेच सर्व्हे नंबरचे सातबारा उतारावरील आहे. बहुतेक सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र आकारबंद मधील असलेले क्षेत्राशी जुळत नाही. बरेच सातबारा उतारावरील क्षेत्र हे जास्त झालेले आहेत. त्यामुळे उतारावरील जास्त असलेले क्षेत्र कमी करण्यासाठी कोणी अर्ज करीत नाही वा क्षेत्र वाढव आहे हेही माहित नाही.
सदर बाबतीत तलाठी यांचेकडे विचारणा केली असता गावाचे सातबाराचे उताराचे २००० पान झालेले आहेत फरक असलेले क्षेत्र शोधण्याचे एवढेच काम करत बसलो तर बाकीचे कामाचे काय असे उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली.
कृपया विनंती की, कुणाकडे अर्ज करावा किंवा भेट घ्यावी म्हणजे कार्यवाही होईल. सदर प्रकरणात माझेही दोन वेगवेगळे सर्व्हे नंबर असून जुने अभिलेख व आकारबंद काढल्यामुळे क्षेत्राचा फरक लक्ष्यात आला. तलाठी याना क्षेत्राचे फरकाची चूक माहित नाही असे नाही असे निष्काळजी तलाठी यांचे बाबतीत काय केल्याने योग्य ती कारवाई होऊन सातबारा उतारे दुरुस्ती होतील.

७/१२ संगणीकीकरण या मध्ये , आकारबंद वरील व ७/१२ वरील , क्षेत्राचा मेळ/रुजवात घेण्यात आली आहे . हा टप्पा सर्वत्र पार पडला आहे .
कोणते गाव आहे ? तालुका /जिल्हा
आपल्या जिल्ह्याचे DDE म्हणजे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास हि बाब आना

राष्ट्रिय महामार्ग करिता, संपादन होणार्या जमिनीची, भुसंपादन प्रक्रिया अथवा भुसंपादन प्रस्ताव सुरू आहे, असे 3a अधिसुचना प्रसिध्द झाले पासुन मानण्यात येते का?

हो

सर नमस्कार
शासनाने अकृषिक परवानगी नविन ४२ड कलम सुधारणा केली आहे.या नविन कलमानुसार अर्जदारास वाणीज्यक अकृषिक परवानगी द्यावयाची असल्यास त्यास शासनाच्या विविध विभागांचे परवानगीची आवश्यकता आहे काय?
सर परवानगी करिता देण्याची कार्यपध्दती विषद करावी हि विनंती.(सहाय्यक संचालक नगर रचना किंवा इतर विभागांच्या)

४२ ड , नुसार गावठाणाच्या हद्दीपासून २०० मी परिघातील क्षेत्रातील जमीन निवासी कारणासाठी अथवा , जमीन प्रादेशिक योजनेच्या वापर विभागानुसार , अन्य बिनशेती कारणाकरिता रूपांतरित होते .
आपली जागेचा वापर विभाग काय आहे ( झोन ) याचे फक्त प्रमाणपत्र सहायक संचालक नगर रचना यांचे आवश्यक . अन्य परवानगी आवश्यक नाही . हि मानीव तरतूद आहे .

सर माझ्या आई नि माझ्या चुलतायकडून एक जुने घर विकत घेतले होते घेताना त्यांनी आमाला सांगितले की ते 55 चौरस मीटर आहे ग्रामसेवकाच्या उताऱ्यावर ते 55 चोरस मीटर आहे पण सिटी सर्वे ला त्याच्या नावावर फकत 43 चोरस मीटर आहे त्यामुळे आमची नोंद सिटी सर्वे ला होत नाही त्यांना अमी विनंती केली की ते सरळ करून द्या पण ते काय ध्यान देत नाहीत व ग्रामसेवाककडे सुद्धा त्याचे काय 43 चे 55 चोरस मीटर कसे झाले याची नोंद नाही तरी अमी पुढे काय करावे pl मार्गदर्शन करा

दुरुस्त खरेदी खत करा

आदरणीय सर नमस्कार,
आम्हाला "महाराष्ट्र शेती महामंडळ मुंबई" यांचेकडून शेत जमीन मिळाली आहे. शेत जमीन ही भोगवटादार वर्ग-2 आहे. ही सर्व जमीन ही सामाईक क्षेत्र मध्ये आहे व इतर अधिकार मध्ये
(1) नवीन शतवर असे आहे.
आम्हाला त्यांचे वाटप पत्र/ गट फोड (स्वतंत्र ८अ) करायचे आहे (कारण शेती सुधारना करने करीता.आम्ही यांची विक्री किवा हस्तांतरण करणार नाही ) तर यांचे वाटप पत्र किवा गट फोड होवू शकते का. होत असेल तर कोणाकडे अर्ज करू शकतो. तसेच या मध्ये 6 पैकी एक व्यक्ति वाटप करण्यास किंवा बँकेचे कर्ज घेण्यास तयार नाही कृपया मार्गदर्शन मिळावे ही नम्र विनंती

वर्ग २ ची जमीन जर , वारसांमध्ये वाटप करायची असल्यास त्यास निर्बंध नाहीत . एक व्यक्ती तयार नसल्यास , दिवाणी न्यायायलायात दावा दाखल करणे आवश्यक

महोदय ,
माझ्या मालकीचा गट न.237 असून माझ्या लगत चा गट नंबर 238 (न.अ.शर्त + भोगवटदार वर्ग 2) असून तो 58 गुंठे चा आहे.गट न.238 च्या इतर हक्कात 'तुकडा' लिहलेले असून ते जुने फेरफार बघितले असता 1947 च्या तुकडे बंदी कायद्या नुसार 1949 रोजी लागले आहे व आज ही तुकडा सातबारा इतर नमूद आहे.तर..
1.सदर गट न.238 च्या मालकांना जमीन विकण्यास ठरली तर माझी समंती घ्यावी लागेल का..?
2.मर बऱ्याच द ऐकले आहे की जमीन विक्री स निघाली तर सर्व प्रथम लगत चे खातेदार यांना घेण्याचा अधिकार असतो.कृपया हे स्पष्ट करावे.

५८ गुंठे क्षेत्र असेल तर ते तुकडा क्षेत्र नाही . प्रमाणभूत क्षेत्र पेक्षा ते क्षेत्र जादा आहे .
शेजारील जमीन जर , दुसऱ्या वारसाची असेल तरच , हिंदू वारसा कायदा २२ अन्वये असा अधिकार आहे .
आपल्या संमतीची आवश्यकता नाही

सर आमची जागा सर्वे नं १११ व ११२ आहेत व त्या जागेच्या दक्षिणेला नं १०९ चा जो गट आहे ती जागा आमची होती परंतु चुकीमुळे (१९७३ साली झालेल्या सिटी सर्वे )ती जागा दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर खाजगी वाट म्हणून लागली आहें तर सर मला ती आमची जागा परत मिळू शकेल काय ?

उपसंचालक भूमी अभिलेख यांचेकडे अपील करा . मात्र खूप विलंब झालेला आहे . विलंब माफ होणे महत्वाचे

tahshil NA ani collector NA madhye ky fark ahe

सध्या NA परवानगीची आवश्यकता नाही . बांधकाम परवानगी चे वेळी , बिनशेती आकार बदल करावयाचा असतो . नगरपालिका क्षेत्रात मानीव NA ची तरतूद आहे
पूर्वी जेंव्हा परवानगीची गरज होती त्यावेळी , जर बिनशेती परवानगी तहसीलदार यांनी दिली असेल तर त्यास तहसील NA म्हणत असतील व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिली असल्यास , त्यास जिल्हाधिकारी NA म्हणत असतील
किंवा
म ज म अ १९६६ च्या कलम ४५ खाली दंड आदेश काढलेले असतील तर त्यास तहसील NA म्हणत असतील
मात्र तहसील NA / जिल्हाधिकारी nA असा प्रकार नाही .

Namaskar,

Mazya ajobana 5 mule aahet . 2 kaka, maze vadil and 2 aatya.

Aaji Ajobancha 30-35 varshapurvi mrutyu zala aahe . 30 varshapurvi maze donahi kaka rahate ghar sodun dusarikade rahayala gele hote. Tyapasun maze vadil tethe rahat hote. aamcha janm tithech and aamhi motehpan tithech zalo .Ammhi jithe rahato tithe aamhala magil 50 varshapsun bhade pavati bhetat hoti. Colony madhe ekun 70 ghre aahet. Suravatil bhade pavati aajobanchya navavar hoti, pan kalantarane vadilanchya navavar yayala lagali karan vadlch ajobancha sambhal karat hote. ajobani swatahun pavati vadilanchya navavar dyayala sangitali hoti. pan aamchya kade tyacha kahi likhit purava nahiye.
donahi kaka ajobana pahayala navhte. Ammchya kade vadilanchya navachya khup sarya pavatya aahet, tasech ration card sudha aahe. Ration card madhe kakanchi nave nahi aahet.
mazya vadilancha magil varshi mrutyu zala aahe , tyanantr ata ek kaka, aamchya ghravar adhikar dakahavat aahe ki hissa pahije mhnun.

Tar tyala hissa dene amhala bandhanakarak aahe ka ?

आपले आजोबा मिळकतीचे भाडेकरू होते . त्यामुळे केवळ दोन काकाच नाही तर , दोन अत्याचाही घरामध्ये हक्क आहे

सर नमस्कार मी एक फ्लॅट जवळपास मी २००५ मध्ये घेतले व बांधून काढले तर मी फ्लॅट सात-बाराला लावले नाही आणि आता लावायचे आहे तर मी ज्या व्यक्ती कडून घेतले होते त्या वक्ती ला मिळ मालकांनी पावर ऑफ अटॉर्नी करून दिली होती आता असे झाले कि मूळ मालकाच्या नातूंनी माझ्यावर केस केली आणि कोर्टात दावा केला कि पावर ऑफ अटॉर्नी करून दिलेली आहे ती खोटी आहे पन पावर ऑफ अटॉर्नी खरी आहे आणि माझ फ्लॅट हे नमुना नं ८ ला आहे तर मी पण वकील मार्फत कोर्टात हजार आहे
योग्य मार्गदर्शनाची अपेक्षा धन्यवाद

पॉवर ऑफ अटर्नी च्या आधारे , मिळकत हस्तांतरित होत नाही . आपण मिळकत नोंदणीकृत दस्ताद्वारे खरेदी करणे आवश्यक होते .


आदरणीय सर .....माझा प्रश्न असा आहे कि

(1 ) A आणि B ला दोन मुले ( अ आणि ब ) आणि दोन मुली ( क आणि ड ) आहेत B हि A ( मयत ) ची विधवा आहे .

( 2 ) १९५१ रोजी " अ " चे निधन झाले अ ला एक मुलगा आहे. " ब " ला मुले बाळ नाही.

( 3 ) १९६१ साली त्यांची वडिलोपार्जित जमीन जी ( वाटणी मध्ये पूर्णतः अ च्या नावावर होती ) किसान कोलेज ला गेली .

( 3 ) त्या नंतर १९६३ साली त्याच मिळालेली रकम ने B ( आई विधवा ) च्या नावर ४ एकर शेती घेतली


( 3 ) १९७२ मध्ये B चे निधन झाले असता वारसाने ( ब चे नाव लागले क आणि ड चे नाव इतर हक्कात लागले ) आणि अ चे निधन पूर्वीच झाले असता त्यांचा मुलाचे नाव काही कारणाने लागले नाही किवा नाव डावले गेले.

( 4 ) १९८५ मध्ये "ब " चे निधन झाल्यास त्यांचा पत्नी चे नाव लावण्यात आले. आणि क आणि ड चे सुधा निधन झालास इतर हक्क असी नोंध आहे.

( 5 ) ब आणि त्याची विधवा संयुक्त घरात " अ " च्या मुला जवळ राहत होत्या

( 6 ) २००७ रोजी " अ " च्या मुलाचे निधन झाले अ च्या मुलाला सुधा एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत

( 7 ) २०१६ मध्ये अ च्या मुलाचा मुलगा कमी वयात २०१५ साली मृत्यू झाले त्याला दोन लहान मुले आहेत

( 8 ) २०१७ मध्ये "ब " च्या विधवा चे ( वयाच्या ८७ वर्षे अशिक्षित आणि स्वस्थ बरोबर नव्हते ) निधन झाले तिने मरण्य पूर्वी २०१६ मध्ये च रजिस्टर मृत्यूपत्रक द्वारे संपूर्ण शेती तिचा भाव च्या मुलाला करून दिली भावाच्या मुलाने २०१७ रोजी त्याची नोंध ७/१२ वर लावले.

( 9 ) ज्याची जाण अ च्या वारस विधवा आजी आणि विधवा सून ला लागली असता त्याच महिन्यात यांनी तहसीलदाराकडे हरकत घेतल्यास तहसीलदराने स्टे दिला

( 10 ) अ च्या भावाच्या मुलाने तहसील दराने स्टे वर इतका विलंब का माफ केला म्हणून अप्पर जिल्हाकडे फाईल घेतली.

माझा प्रश असा आहे कि अ च्या वारसांनी विधवा सून ने ब च्या विधवा ( आजल सासू ) च्या निधन नंतर वारस अर्जासाठी अर्ज केला असता तलाठी कडून पुष्कळ विलंब करण्या आला आणि सक्सेशन घेवून या नंतर नाव लावणार असे करता दोन महिने लावून दिले त्या दरम्यान ब च्या ( मयत विध्वाचा भावाच्या मुलाने संपूर्ण शेती वर ) त्याचे नाव मृत्यू पत्रा द्वारे लावून घेतले

हल्ली झिल्ला धुळे मुकामी तलाठी हा मृत्यूपत्रक करून घेणारा भासा चा नातेवाईक आहे.ज्याचा फायदा त्याने घेतला

सध्या तहसीलदराने स्टे दिला असता त्या भासा ने फाईल अपर जिल्हा मध्ये घेवून गेला

हि जमीन संयुक्त कुटुंबाची वारसागत असल्या मुळे विलंब चा प्रश्न कसा उद्भवतो ?

ब ची विधवा ने इतर हक्क आणि वारस असून संपूर्ण शेती चा म्र्युत्यूपत्र कसा केला ?

तलाठी ने कोणताही पंचनामा न करता कसी काय नोंधी केली ( इतर हक्काचे नाव होते तरी ) ?

त्या भासा च्या मृत्यूपत्रक नोदी अर्ज वर कोणत्याही प्रकारचा एफिडेवीट नाही.

अ च्या वारस ह्यांचे नाव १९७२ पासून नाही त्यामुळे ते त्यांचा हक्क नाही का ?

( क आणि ड चे इतर वारस ह्यात आहे ते २००१ पासून नाव लावण्यास प्रयत्न करीत आहे तरी त्यांचे नाव का लागत नाही ) ?

न्यायलयाने एका चुकाद्यात सांगितले आहे कि ७/१२ हा फक्त व्यवहार साठी पुरावा आहे त्याने मालकी हक्क साबित होत नाही.

एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवर सर्व वारसांचा अधिकार असतो त्यामुळे एकत्र कुटुंबाची मिळकत म्र्युत्यूपत्राने देण्याचा अधिकार नसतो. जरी असे मृत्युपात्र्क केले तरी मृत्यूपत्र तील असा भाग अवैध ठरेल
( वारस कायदा १९२५ कलम १५२ )

एकत्र कुटुंबातील स्वःतःच्य हिस्स्याची मिळकती मृत्यूपत्रा ने देता येईल ( ए.आई.आर.२००७ .)

मृत्यूपत्रात मिळकती ची खोटी आकारणी केल्यास संपूर्ण मृत्यूपत्र रद्द ठरेल. असा उलेक्ख मिळतो

त्या विधवा आजी आणि सून ला कमाई चे काही पण स्त्रोत नाहीत.-

मला ग्रामपंचायत एरीयात 2 गुंठे जागा खरेदी करावयाची आहे. ती खरेदी कशी करावी . 7/12 स्वतःच्या नावाने मिळतो का त्यासाठी किती जागा खरेदी करावी लागते.

गावठाणातील जागा असेल तर आपण २ गुंठे जागा खरेदी करू शकता
जर जागा , सर्वे नम्बरपैकी असेल व जमिनीचा वापर विभाग ( झोन )रहिवासी / वाणिज्य / औद्योगिक असेल तर आपण २ गुंठे जागा खरेदी करू शकता

सर, आम्हाला आपसी वाटणीपत्र करायचे आहे तर आम्हाला कोणता अर्ज भरवा लागेल आणि कोणाकडे? आणि त्यासाठी येणारा खर्च किती येणार?

तहसीलदात यांचेकडे
वाटप अर्जास , केवळ कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागेल . अत्यल्प कोर्ट फी आहे

Namaskar sir 1.maza question asa hota ki mazya panjobani year 1961 la 7 acre ani 1966 la 9 acre 21 gunthe kharedi keli(mhanje 16 acre 21 gunthe or 6.68 hectre ) tychi ferfar ani 7|12 la 1977 paryant nond ahe survey number la parantu mul malkane amhala tya velese fakt 5.34 hectore cha cha taba dila hota tymule pot hissa zala tya veles amcha 7|12 kami karun amchya navavarchi jamin jya vektichya tabyat hai tyla denyat ali tymule amche 1.34 hectre jamin 7|12 varun kami zali va pot hissa tayar zalycha konta ferfar 7|12 nahi mag amhi atta kay karu shakto?
2.pundhe 1978 madhe tycha pot hissa chya ekatrikaran houn gat number tayar zale 3. amhi kay karave ki amhala ti kami zaleli 1.34 hector jamin parat milnysathi?

विना फेरफार १.३४ हे जागा , दुसऱ्या व्यक्तीचे ताब्यात आहे . आपणास कोर्टाकडून ताबा घ्यावा लागेल .

देवस्‍थान इनाम वर्ग 3 असलेली जमीन ज्‍यासाठी
जिल्‍हाधिका-यांनी 1963 मध्‍ये "जमीन देवस्‍थान इनाम आहे, त्‍यांच्‍या कार्यालयाची परवानगीची जरुरी नाही, जमीनीचा बिनशेती साठी उपयोग करु शकता " असे पत्र दिलेले आहे, व या जमीनीत नंतर प्‍लॉट पडलेले आहेत व त्‍याचा ले-आऊट संक्षम प्राधिकारी म्‍हणजेच नगरपरिषदेने मंजूर केलेला आहे प नागरिकांना बांधकाम परवानग्‍या सुध्‍दा दिलेल्‍या आहेत, अशा जमीनीच्‍या 7 X12 उता-यांमध्‍ये अनधिकृत बिनशेती वापर असा तलाठी रिमार्क लि‍हितात. तसेच याचे सर्व्‍हे मधील 01 प्‍लॉट ला जिल्‍हाधिका-यांनी एनए परवानगी दिलेली आहे, तर उर्वरित जमीनीला म्‍हणजेच प्‍लॉटस.ला आता एनए परवानगी कोण देईल व त्‍यासाठी काही शासकिय शुल्‍क लागेल काय. ही जमीन एनए अकृषिक कशी करावाी याविषयी कृपया संविस्‍तर माहिती द्ययावी ही नम्र विनंती. अशी परवानगी देणे कोणाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येईल जसे कि जिल्‍हाधिकारी, प्रांत, तहसिलदार किंवा विभागीय आयुक्‍त इ. याविषयी कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

As the Exemption to Land Revenue Act 1863 ,
देवस्थान इनाम जमीन हि मुख्तवे , शेती कारणासाठीच दिलेल्या आहेत . या कायद्याचे Preamble पहिले तर , हा कायदा जमीन महसूल पूर्ण माफी अथवा अंशतः माफी देण्याचे , जे दावे आहेत ते निश्चित करण्यासंदर्भातील आहे . जमीन महसूलम्हणजे शेत जमिनीचा आकार . महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम या मध्ये , जमीन महसूल व बिन शेती आकार या दोन्ही संकल्पनांची व्याख्या दिलेल्या आहेत . या दोन्ही याख्या यांचा विचार करता , देवस्थान जमीन या शेती कारणासाठीच दिलेल्या आहेत . या कायद्यात बिन शेती कारणासाठी जमीन देण्याबाबत उल्लेख नाही . त्यामुळे आपले प्रकरणात ज्या बिनशेती परवानगी दिलेल्या आहेत त्या कश्या दिल्या आहेत ?
मला वाटत नाही अश्या जमिनीला बिन शेती परवानगी देता येईल का ? मला वाटत नाही बिन शेती परवानगी देता येईल

महोदय ,
जर जमीन मालकाने 2016 साली एक व्यक्तीला आपले जमीन विक्री चे रजिस्टर कुलमुखतीयर पत्र करून दिले असेल व नंतर 2018 साली जमीन मालक आपली जमीन कुलमुखतीयर व्यक्तीची ची परवानगी न घेता तिसऱ्या व्यक्तीला विकू शकतो का ?

कुल मुखतायर कोणत्या कारणासाठी दिले होते . जर कुल मुखत्यार पत्रानुसार , ज्यास कुलमुखत्यार दिले आहे त्याचा मिळकतीत हितसंबंध असेल , तर मूळ मालकास अशी जमीन विकत येणार नाही
दुसऱ्या व्यक्तीच्या लाभत दिलेले खरेदी दस्त रद्द करणेसाठी आपणास , ते दिवाणी न्यायालयाकडून रद्द करून घ्यावे लागेल

नमस्कार सर , एका अर्ध शासकीय संस्था (सिडको ) या संस्थेने आमचे तात्पुरते पुनर्वसन त्यांचे खाली असलेल्या प्लॉट मध्ये केले आहे .आणि तेथे २०१६ मध्ये महानगर पालिका अली आहे . त्याच प्रमाणे त्या ठिकाणी महानगरपालिकेचे काही अधिकारी म्हणाले कि तुम्हाला आम्ही नोटीस ठेऊन उठवू .तर माझा असा प्रश्न आहे कि एका संस्थेच्या जमिनीला महानगर पालिका अधिनियम १९४९ चे कलम 81(ब) एक ची नोटीस देऊ शकतात का .?
सर आपले उत्तर -८१ बी ची नोटीस म्हणजे , महानगर पालिकेच्या मिळकतीवर , अनधिकृतपणे , एखादा इसमाचा कब्जा असेल तर , अश्या इसमास त्या मिळकतीतून काढून टाकण्याचा , महानगरपालिकेस अधिकार आहे .
आपले पुनर्वसन CIDCO ने , महानगरपालिकेच्या जागेवर केले आहे का ?
आलेली नोटीस सिडको अधिकारी यांना दाखवा . त्यांना आपले कायमचे पुनर्वसन करणे बाबत मागणी करा .
परंतु ती जमीन अजून सिडकोने महानगरपालिकेला हात्तान्तरण केलेली नाही . त्यामुळे ती जमीन सिडकोच्या मालकीची आहे . तरी देखील ते ८१ ब ची नोटीस देण्याचा अधिकार आहे का ...?