[Ctrl+G for Marathi/English]

मी राधिका मोरे बोलत आहे.माझा प्रश्न असा आहे की
1) माझे काका शेतकरी नाहीत.त्यांनी 2001 साली ग्रामपंचायत हद्दीत
भोगवटादार वर्ग 1 शेतजमीन खरेदी केली होती त्यांचा व्यवहार सन २०१६
चा अधिनियम क्रमांक 20 प्रमाणे दंड आकारून नियमित होऊ शकतो का ? सध्या जमीन नगरपंचायत हद्दीत आहे.परंतु नगरपंचायतीचा विकास आराखडा अजून तयार झाला नाही.
2) सरकारी नोकरी असलेल्या व्यक्तीला शेतकरी दाखला मिळू शकतो का ? सरकारी नोकरी करणार्‍या व्यक्तीचे वडील यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन असून ते शेती करतात.
3) संभाव्य बिनशेती म्हणून एका शेतकरयाकडून रस्त्याच्या हक्कासहीत शेतजमीन खरेदी केली असल्यास ती जमीन आता अधिकृत निवासी बिनशेती होऊ शकते काय ?
4) संभाव्य बिनशेती खरेदी म्हणजे काय ?
कृपया प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत ही विनंती.

१. व्यक्ती शेतकरी नसेलतर जमीन खरेदी करू शकत नाही . २०१६ अधिनियम नुसार जमीन व्यवहार नियमित होऊ शकत नाही
२. होय
३. जर जमीन गावठाण हद्दी पासून ५०० मीटर हद्दीत असेल तर , जमीन मानीव बिन शेती आहे .

माझ्या मुलाचा जन्म 2018 मध्ये झाला आहे तरी त्याचा दाखला काढलेला नाही काढायचा आहे त्याच्यासाठी प्रोसिजर काय

प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचेकडे अर्ज करा

मला २०१६ मधील ८४ क संधर्बातील शासन निर्णय कोठे मिळतील .

महाराष्ट्र्र शासनकजे संकेत स्थळावर नवीन कायदा सुधारणा आहेत
Google वर , महाराष्ट्र्र शासन निर्णय तुपे करा

साहेब माझा प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहे माझी आजी गावच्या ठिकाणी 1985 / 86 निधन पावली. तेव्हा तिच्या मृत्यु ची नोंद केल्याची ग्रामपंचायत मध्ये कल्पना नाही. तरी तिचे सातबारावरील नाव अजून प्रयन्त तसेच आहे ते आम्हाला कमी करायचे आहे तलाठी साहेब मृत्यु दाखला मागत आहे आणि तो आमच्याकडे नाही तर आता आम्ही आमच्या आजीचे नाव सातबारावरून मृत्यु दाखल्या शिवाय कसे कमी करू शकतो याचे मार्गदर्शन करावे हीच नम्र विनंती

प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे कडे अर्ज करा . JMFC मृत्यू नोंद दिनांक जाहीर करतील . त्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मृत्यूची नोंद होईल व आपणास मृत्यू दाखला मिळेल

मालकी हक्काचा पुरावा खालीलपैकी कोणता आहे
सिटी सर्व्हे उतारा की ग्रामपंचायत 8 अ उतारा

हे दोन्ही हि मालकी हक्काचे पुरावे नाहीत

नमस्कार सर
मी परळी येथील रहिवाशी असून माझ्या आजोबाच्या नावावर pr कार्ड ला मोकळी जागा होती त्यांना 8 मुले होते त्यांनी 1993 ला माझ्या वडिलांच्या नावावर ग्रामपंचायत कार्यालय नमुना 8 ला काही जागा नावे करून दिली नंतर त्या जागेवर वडिलांनी घर बांधले पण काही वर्षात त्यांचा मृत्यू झाला नंतर ते घर ग्रामपंचायत ला वारसा आधारे माझ्या नावावर झाले पण pr कार्ड वर आजोबाचीच नोंद आहे तर माझ्या वडिलांनी बांधलेल्या घरावर कोणी दुसरा हिस्सा मागू शकतो का pr कार्ड आधारे व जर pr कार्ड ला नोंद करायची असल्यास ती कशि होईल?

आजोबानी कि त्यांचे इतर वारसांनी आपले वडिलांचे नावावर जमीन करून दिली ?
जमीन नावावर नोंदणीकृत दस्त द्वारे करून दिली कि केवळ अनोंदणीकृत दस्त द्वारे ग्राम पंचायत रेकॉर्ड ला नाव दाखल झाले ?

महोदय,
मी नितीन दत्तात्रय साळुंके राहणार कविटखेडा तालुका वैजापुर जिल्हा औरंगाबाद
आमची जमीन पंचवीस वर्षांपूर्वी चुलत आजोबांनी ३ हिस्सा मध्ये वाटली होती .माझ्या आजीच्या नावे चार एकर अजून आजीच्याच नावे आहे पण जी पंचवीस वर्षांपूर्वीची चुलत आजोबांनी वाटणी केली होती त्यामध्ये मला एक एकर जमीन कमी दिल्या गेली ,ती जमीन आता ते त्यांच्या नावे आहे (आजीची सोडून)आणि मला जमीन हलकी पण दिली गेली त्यासाठी मी आता मागणी करत आहे पण आता मला उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहे. त्यासाठी मी काय करू.
आजीच्या नावे जमीन आहे तिच्यावर स्टे ऑर्डर आणू असा विचार चालू आहे
तर यासाठी मार्गदर्शन करावं अशी विनंती.

आपण न्यायालयात जाऊन आपला हिस्सा व जमिनीचा ताबा मिल्ने बाबत दावा दाखल करा

नमसकार सर आपली माहीती माझ्यासाठी फार महत्त्व पुर्ण आहे,
गट रस्ता संदर्भात माझ्या शेतात जाण्यासाठी तहसीलदार यांनी 143 नुसार रस्ता मंजूर केला आहे त्यानंतर अपील झाले उपविभागीय अधिकारी त्यांनी देखील तहसीलदार याचा आदेश कायम केला आहे त्यानंतर पुन्हा अपील अप्पर जिल्हाअधिकारी यांचेकडे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी देखील तहसिलदार याचा आदेश कायम ठेवला आहे त्यानंतर प्रकरण दिवाणी न्यायालयात गेले त्यांनी देखील निकाल माझ्या बाजूने दिला आहे . तरी देखील माझा रस्ता मोकळा झाला नाही माझी शेत जमीन गेल्या 10 वर्ष पडीत आहे .tahsildar कोणतीही कारवाई केली जात नाही तर सर रस्ता मोकळा करण्यासाठी काय करावे लागेल. आता तर समोरील माणसाने जीतून रस्ता मंजूर केला आहे तेथें त्या बांदाच्या एकाकडेला कडेला रस्त्यावर घर बांदले आहे तरी सर मला योग्य सल्लाह द्यावे ही नम्र विनंती.

दिवाणी न्यायालयात निकालाचे अनुषंगाने Execution proceedings दाखल करा . न्यायालयामार्फत रस्ता देणे बाबत आदेशित करेल

मा. महोदय वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी वनक्षेत्रात गुरे चरण्यासाठी मनाई केली आहे,, गावात दुसरे कुठे राखीव गुरचारण जमीन नाही तर, कायमस्वरूपी गुरेचारण्यासाठी जमीन मिळणेसाठी काय करावे लागेल,, 2) राखीव वनजमिन शेती साठी व बांबू लागवड, फळबाग, देशी वृक्ष लागवड करून पर्यावरण शुद्ध राहावे, इत्यादी गोष्टींसाठी हवी असल्यास , पाणबुडे साहेब मार्गदर्शन करावे , ही आपणास विनंती,,

सर, मी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२ अन्वये माझ्या क्षेत्रालगत तयार झालेली मळई जमीन मिळणेकामी महसुल उपजिल्हाधिकारी यांचे कडे सन २०१५ मधे अर्ज केला आहे.
नदी पात्राच्या पलीकडील लोकांचे माझ्या ताब्यातील मळई जमीन त्यांना मिळण्याचे अर्ज कलम ३२ अन्वये फेटाळले आहेत. त्यामुळे
अर्जाच्या अनुषंगाने आज पर्यंत सुमारे ४ वेळा स्थळपाहणी झाली आहे. सर्व रिपोर्ट नुसार मळई जमीन माझ्या गटालगत आहे.
मी कलम 32,33 तसेच महसुल परिपत्रक क्रमांक 5 दिलेले आहे. माझा पुर्ण अर्ज कायदेशीर आहे. परंतु दुर्दैव असे आहेत की वाळूमाफिया आणि त्यांचा वाली असणारा स्थानिक आमदार हे सर्व महसुल कलेक्टर बरोबर हातमिळवणी करून बसले आहेत त्यामुळे माझा अर्ज मुद्दाम प्रलम्बीत ठेवला आहे.
काय करू मी आता इथे कुंंपणच शेत खात आहे.

प्रकरणावर केवळ विहित मुदतीत निर्णय घेणे बाबत आपण उच्च न्यायालय कडून रीत याचेकेद्वारे आदेश घेऊ शकता . मात्र सदर मलाई जमीन आपणासच द्यावी अशे आदेश उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही .
जमीन प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत . या बाबत आपण जिल्हाधिकारी यांना भेटा

सर, मी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२ अन्वये माझ्या क्षेत्रालगत तयार झालेली मळई जमीन मिळणेकामी महसुल उपजिल्हाधिकारी यांचे कडे सन २०१५ मधे अर्ज केला आहे.
नदी पात्राच्या पलीकडील लोकांचे माझ्या ताब्यातील मळई जमीन त्यांना मिळण्याचे अर्ज कलम ३२ अन्वये फेटाळले आहेत. त्यामुळे
अर्जाच्या अनुषंगाने आज पर्यंत सुमारे ४ वेळा स्थळपाहणी झाली आहे. सर्व रिपोर्ट नुसार मळई जमीन माझ्या गटालगत आहे.
मी कलम 32,33 तसेच महसुल परिपत्रक क्रमांक 5 दिलेले आहे. माझा पुर्ण अर्ज कायदेशीर आहे. परंतु दुर्दैव असे आहेत की वाळूमाफिया आणि त्यांचा वाली असणारा स्थानिक आमदार हे सर्व महसुल कलेक्टर बरोबर हातमिळवणी करून बसले आहेत त्यामुळे माझा अर्ज मुद्दाम प्रलम्बीत ठेवला आहे.
काय करू मी आता इथे कुंंपणच शेत खात आहे.

tenancy act...protected tenanants right was not recorded till 1957....the land transfered to salt deptt in the year 1953....limitation of claiming deemed purchasers right is valid afterwords is it possible?...the same land was not utilised for the purpose for which was acquired..in the year1982 same land transfered to CIDCO....till date cidco has not utilized land..the same was transfered to New mumbai corporation...a piece of 5 acres is utilised by nmmc...rest is not utilised for development any kind till date...can we claim the PROTECTED TENANTS right 32g..now?...now LAQ officer says your are liable to have claim of 12.5p.c.benifits..as per nmmc.norms..is it possible to have all land to back to P.T.?would like to meet you for cosultation...reply your availability..comming accordingly...thanks,regards....inamdar.

your right as a protected tenant is not recorded. Then how you can claim that you are deemed purchaser ? Before such claim is made , you need to be recorded as protected tenant in revenue record . However land has been transferred to salt Department which has been transferred to CIDCO . At this stage you cannot claim to be tenant and deemed purchaser

ग्रामपंचायत हद्दीत संभाव्य बिनशेती म्हणजे काय ?
एक शेतकरी जर त्याची 6 गुंठे जिरायत शेतजमीन संभाव्य बिनशेती म्हणून विकायला तयार आहे मला ती शेत
जमीन निवासी कारणासाठी घ्यायची आहे परंतु मी शेतकरी नाही आणि माझ्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नाही.सदर शेतजमीन खरेदी करावी काय ?

संभाव्य बिनशेती संकल्पना हि शीघ्र सिद्ध गणक म्हणॆ नोंदणी विभागाने दरवर्षी , जमिनीचे बाजार मला काय याची प्रसिद्ध केलेली सूची .
संभाव्य बिबशेती म्हणजे अशी जमीन बिनशेती झाली आहे असा नाही .
कुल कायद्याच्या कलम ६३ प्रमाणे जमीन खरेदी करणारा शेतकरी असणे आवश्यक आहे .

तथपि २०१६ मधील , कुळकायदा सुधारणा कायद्या नुसार , जमीन रहिवासी , वाणिज्य अथवा औद्योगिक वापर विभागात ( झोन ) स्थित असेल व तिचा वापर या उपरोक्त कारणासाठी करण्याचा असेल तर तर शेतकरी असण्याची आवश्यकता नाही .

जमिनीचे एकत्रीकरण झाल्या नंतर दोन्ही खातेदाराला समान जमिन मिळते काय?
म्हणजे त्यांचा एकत्रीकरणाच्या अगोदरची जमिन त्यांना परत मिळते की पू्रण जमिनीत दोघांचा समान हक्क पडतो

एकत्रीकरण प्रक्रिया हि जमिनीच्या उत्पादकतेवर अवलंबून असते . मात्र जे क्षेत्र प्रमाण दुसर्यास गेले आहे तेवढजेच क्षेत्र प्रमाण देण्याचा प्रयत्न केला जातो . मात्र जर दोनीही जमिनीत ( जाणाऱ्या व आपणास येणाऱ्या ) उत्पादकता भिन्न असेल तर , मिळणारी जमीन कमी क्षेत्राची असू शकेल अथवा जादा क्षेत्राचीही असू शकेल

आदिम जाती कल्याण विभाग व जनपद जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था कडे हस्तांतरित केल्याचा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक मिळणे आवश्यक आहे. पंचायत समिती च्या कोर्ट केस साठी आवश्यकता आहे.

जमिनीला कुळ लावन्याअगोदर जमीन मालकाच्या जातीचा विचार करण्यात येतो का व कुळ लावण्या अगोदर अशाप्रकारचा काही कायदा आहे का किवा त्याविषयी विचार केला जातो का ?

नाही

Respected sir me sheti kharedi keli ahe tya shetivar adhiche malkache pik karj ahe sadar Malak karj bharnyas nakarat ahe talathi yanche Kade nondani karne karita kharedi dili parantu 2 mahine Zale Tari nondani zali nahi krupaya marg Darshan karave hi vinanti tasech satbaravar adhiche malkache karj asatana va tyane ti vikali asatana navin shet ghenarache navane nondani karata yet nahi ya prakaracha kahi shasan nirnay asalyasa tyachi mahiti dyavi hi vinanti

जामिनावर परत फेड न केलेल्या कर्जाचा बोजा आहे म्हणून नोंद प्रलंबित ठेवता येत नाही . तलाठी यांने २ महिने होऊन गेले आहेत , नोंद तात्काळ मंजूर करणे आवश्यक आहे
आपण मेहेरबान तहसीलदार साहेब यांचे निदर्शनास हि बाब आणून द्या

शेतकरी जमीन विक्री नंतर कीती कालावधीत विक्री विरोधात हरकत/तक्रार करु शकतो?

दस्त नोंदणीकृत झाल्यावर , तलाठी यांचेकडे दस्त नोंदणीचा तपशील online पद्धतीने प्राप्त होतो . तलाठी यांनी वाजवी हरकत नसेल तर , नोंद १५ दिवसात मंजूर करणे आवश्यक

नमस्कार सर,
आमची शेतजमीन १२ वर्षांपूर्वी माझ्या वडिल व चुलते यांनी नोंदणी कृत दस्ताने विक्री केली होती, परंतु आजही ७/१२ वर आमच्या वडीलांचे, चुलत्यांचे नाव आहे.
खरेदी झाले पासून किती दिवसात ७/१२ वर नाव नोंद केली पाहिजे?
आम्हाला ती जमीन परत मिळेल का? किंवा
तो दस्तावेज रद्द करता येईल का ? व कसा?
त्याचा काही दंड किंवा खरेदी ची रक्कम परत करता येते का?
वारस म्हणून आम्ही मुले काय करू शकतो ....

शुभम साहेब
दस्त नोंदणीकृ झाल्यावर , तो तात्काळ फेरफारांसाठी तलाठी यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे . सध्या स्थितीत तो online पद्धतीने तलाठी यांचेकडे येतो
जमीन जरी अजूनही आपले वडील व चुलत्याची नावे असली तरी , ज्या दिवशी दस्त नोंदणीकृत झाला त्याच दिवशी जमीन आपलेकडून हस्तांतरित झाली आहे . जमीन आपणास परत मिळू शकत नाही .
वारस म्हणू आपण काहीही करू शकत नाही
दस्त हा जर सुरवाती पासूनच अवैध व परिणामकारक शून्य असेल तरच , जमीन आपले नावावर राहू शकते . मात्र दस्ताची वैधता ठरवण्याचा अधिकार , न्यायालयास आहे

राज्यातील देवस्थानच्या जमिनीची तपासणी तसेच या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरित झाल्या असल्यास पूर्ववत देवस्थानच्या नावे करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन,
शासन परिपत्रक क्र. डीइव्ही-२०१०/प्र.क्र ९/ल -४
महसूल व वन विभाग
दिनांक ३० जुलै २०१०

वरील संदर्भाचे शासन परिपत्रक मला पाहिजे आहे तरी आपण कृपया ते द्यावे हि विनंती

प्रकल्पग्रस्तांना पय़ाॅयी जमीन भोगवटादार वर्ग १ ची मिळाल्या नंतर
आदेशा वरील अटी चे पालन न करताच विक्री केली आहे तरी तो शर्त भंग होवून ती जमीन शासन जमा होते का त्या साठी काय करावे कुणाकडे तक्रार करावी.

ज्या प्रकल्पना पुनर्वसन कायदा लागू केला असेल अश्या प्रकल्प ग्रस्तांना दिलेल्या जमिनी जर त्याची जमीन वर्ग २ म्हणून संपादित झाली असेल तरच , त्याचा धरणाधिकार वर्ग २ असतो . अन्यथा धरणाधिकार वर १ चा असतो
या अपरोक्ष या पूर्वी ज्या जमिनी वर्ग २ म्हणून दिलेल्या असतील त्याही वर्ग१ करणे बाबत / वर्ग १ झाले बाबत शासन निर्णय २०१४ चे आसपास झाला आहे ( तो शासन निर्णय माझ्याकडे नाही )

जमिनीच्या ७/१२ वर माझे नाव जगन्नाथ नामु पवार असे आहे परंतु इतर सर्व कागदपत्रावर आधार कार्ड ,शाळेचा दाखला,
पॅन कार्ड वर नाव जगन्नाथ नामदेव पवार असे आहे
तरी मला ७/१२ वर नाव माझे नाव जगन्नाथ नामदेव पवार (नामु चे नामदेव )असे करण्यासाठी काय करावे लागेल .
जमीन वडिलार्जित आहे .

म ज म अ १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये , लेखन प्रमाद दुरुस्तीचा अर्ज तहसीलदार यांचेकडे करा

माझे आजोबा कुलकर्णी इनाम जमिनी ला कुळ होते. नंतर तेहसिल दार यांनी ३२ ग या इनाम जमिनीला लागू नसलेले कलम अंतर्गत चौकशी करून कुळ बेदखल केले. परंतु त्या पूर्वीही आणि त्या नंतरही शासकीय खंड भरून ती जमीन आजोबा वहिवाट करत होते ७/१२ सादरी तशी नोंद आहे. १९७२ ला मा. प्रांत साहेबांनी ऑर्डर काढून आजोबांना व बाकी इतर जणांना कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यास सांगितली ऑर्डर तेहसील दार साहेब यांच्या नावे होते मूळ ऑर्डर ची प्रत आमच्याकडे आहे. ऑर्डर मध्ये आजोबांचे नाव कुळ म्हणून दाखल करण्यात यावे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु तशी काही कार्यवाही त्यांनी पुढे केली नाही.
१९७९ ला आजोबांनी तहसील दारंच्य परवानगी ने कब्ज हक्काची रक्कम भरली परंतु अजनाते पणी पुढील कार्यवाही करायची राहून गेली तरी आजोबा तिथून पुढे त्याचा प्रत्येक वर्षी त्याचा खंड भरत होते तशा पावत्या आहेत.
पुढे जाऊन वडिलांनी त्या जमिनीची मागणी केली ती मागणी प्रांत साहेबांनी मान्य करून त्या कारणी बुडीत खंडाचे २० rs चालना द्वारे भरून घेतले व तहसील दारांना पुढील कार्यवाही करून अहवाल त्वरित सादर करायला सांगितला.
तहसील दारांनी ती फाईल खूप वर्ष कोणतीच कारवाई न करता स्वतः कडे ठेवली खूप पाठपुरावा करून देखील उत्तर मिळाले नाही लेखी अर्ज करता फाईल गहाळ झाली वाळविणे खाल्ली असा शेरा देण्यात आला.
पुन्हा परत जमीन नावे करण्या कामी अर्ज केला असता कोणतीच कारवाई न करता चुकीच्या पद्धतीने बेदखल केलेल्या कुळाचा हवाला देण्यात आला परंतु नंतर च्यां प्रांत साहेबांच्या कुळ दाखल करण्याच्या ऑर्डर कडे लक्ष दिले नाही पुरेस म्हणणं ऐकून घेतले नाही.
पुढे जाऊन वडिलांनी परत प्रांत साहेबांकडे मागणी केली असता त्यांनी खूप वेळ झाला असा निकाल दिला.
वास्तविक आजोबा त्या जमिनीचे कुळ आहेत याकडे लक्ष दिले नाही.
प्रांत साहेबांच्या निकालाच्या २० दिवसात मूळ वतनदार की ज्याने १९४८ पासून कधीच जमिनीचा भोगवटा केला नाही किंवा कसलेच भोगवटा मूल्य कधी शासन दरबारी जमा केले नाही अश्या इसमाने तहसील दारांकडून स्वतः नावे ऑर्डर करून घेतली. व त्या आधी १ वर्षा पूर्वी एका इसमाला सरकारी अकरि पड शेरा जमिनीवर असताना साठे खत करून दिले.
आम्ही काय करावे आमचं सर्व कुटुंब त्या जमिनीवर अवलंबून आहे.

As per Bombay Pargana and Kulkarni Watan (Abolition) Act १९५१ च्या कलम ८ नुसार , कुलकर्णी वाटण जमीन निर्धारित दिनांकास , त्रयस्थ व्यक्तीस कायदेशीर रित्या कसण्यासाठी दिली असल्यास , अशी मिळकत /जमिनीस , मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या तरतुदी , कुल व जमिनीच्या धारकास त्यांचे हक्क व जबाबदारी संदर्भात लागू असतील .
आपले जमिनीचे कुल असल्याचे प्रांत साहेबांनी जाहीर केले होते . केवळ त्यांचे नाव ७/१२ सादरी दाखल केले नाही म्हणून , आपला कुल मी हणून असलेला हक्क कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही . तहसीलदात यांचे आदेश आवाहणीत करा . ( अपील करा )
मात्र आपले प्रश्नात आपण नमूद केले आहे कि , जमीन सरकारी नोकरी पड असताना , , साठे खत करून , त्रयस्थ पक्ष हिट संबंध निर्माण केले .
जर आपले आजोबा या जमिनीचे कुल होते व जामीन कस्त होते तर जमीन पड म्हणून कशी नोंद झाली? आजोबांनी जमीन कसली नाही का ?
तहसीलदार यांनी पूर्वाश्रमीचे वतनदारास ५ वर्षे होऊन गेल्यानंतर ( हा कायदा अमलात आल्या नंतर ) पुनर्प्रदान कशी केली ? हा तहसीलदार यांचा आदेश अहवानीत करा .

महोदय
अस्थाई पद हे किती दिवसांन करीता असते ...... कारण माझ्या वडीलांनी नगर पालीकेत ३४ वर्ष अखंडीत सेवा केली आहे. त्यांना ४ पे, ५ पे, ६पे.. देण्या अले आहेत परंतु अत्ता निवृत्ती वेतन देण्यास नगरपालीका तयार नाही . तरी यावर आपले मार्गदर्शन मिळावे
9028551283

अस्थायी पद जो पर्यन्त , संबंधित विभाग स्थायी करत नाही तो पर्यंत अस्थायी पद राहू शकते .

एखाद्या व्यक्तीने फेब २००८ वर्षाचे खरीदीखत ने जमीन नवे करण्यास अर्ज दिला आहे तर त्या नुसार फेरफार नोंद दाखल करून मंजूर करतात येईल का

होय
नोंदणीकृत खरेदी खतास मुदतीच्या कायदा च्या तरतुदी लागू होत नाहीत

सर,मी एक सुशिक्षित बेरोजगार द्राक्ष शेती करत आहे परंतु शेतामध्ये जाणे रस्त्यामुळे अश्यक्यप्राय झाले आहे त्यामुळे ट्रकटर उपलब्ध असून रास्ता नसलेने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे तहसील ऑफिसेस मध्ये गेलो कि दावा कर वकील द्या अशी उत्तरे मिळतात काय करावे लागेल .

आपले शेतात जाण्यासाठी पूर्वी कोणत्या रस्त्याचा वापर करत होता ?
मामलतदार कायदा १९०५ नुसार , शेतात जाण्यासाठी , पारंपरिक रास्ता आल्यास त्याचा वापर , करता येतो .
जर असा पारंपरिक रस्ता नसेल तर , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत , शेतात जाण्यासाठी शेजारी शेतकऱ्याच्या , बांधावरून जाण्यासाठी आपण मार्ग मागू शकता .
मात्र ट्रॅक्टर ने जाण्या साठीचा मार्ग मिळू शकत नाही

सेवेत नवीन रूजू झालेल्या कर्मचार्यांना अर्जित रजा केंव्हा पासून लागू होतात किंवा कधी पासून देय असतात?

सेवेत हजर झाल्यापासून ६ महिन्याची सेवा पूर्ण झाली कि , १५ दिवस रजा , कर्मचाऱ्याच्या नावे संचित ( जमा ) होते .

महोदय,
जर एखाद्या अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवेत राहून किंवा अध्ययन रजा न घेता
उच्च शिक्षण घ्यावयाचे आहे. तर त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?
जसे Appointment Authority किंवा Office Head. तसेच परवानगी द्यावयाची झाल्यास
कोणत्या नियमान्वये याचे कृपया मार्गदर्शन व्हावे हि विनंती.

सेवेत राहून अध्ययन रजा घ्याची असल्यास , त्याचा परिणाम त्याचे नियमित कामावर होता काम नये .

या अटीवर , कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख , परवानगी देतात . या बाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचा शासन निर्णय आहे . ( सदर शासन निर्णय माझ्याकडे नाही )

विर प्रकल्पात जमिन संपादीत करण्यात आली असून
सदर जमिण दुसऱ्या ठिकाणी मिळण्यासाठी काय केले पाहिजे

ज्यावेळी जमीन संपादन झाली असलं त्यावेळेस , तत्कालीन पुनर्वसन कायदा संपादनास लागू केला असल्यास , आपणास पर्यायी जमीन मिळू शकते . मात्र आपण त्यावेळी जमीन मिळणेबाबतची मागणी केली होती का ?

सर, मी एक गुंठेवारी प्लॉट खरेदी केला आहे. पण प्लॉट चा मालक रजस्ट्री करण्याअगोदर मरण पावला. त्या मालकाला 2 मुले आहेत व त्यांचा फेरफार झालेला नाही. मुले प्लॉट देण्यासाठी तयार आहेत पण त्यांच्याही नावावर प्लॉट नाही. माझ्या नावावर होईल का? माझ्या नावी करण्यासाठी काय करावे लागेल?

मुले भूखंड आपले नावावर करून देण्यासाठी तयार असतील तर , प्रथम वारस नोंद लावून घ्या व मुलांची नावे ७/१२ ( मिळकत पत्रिकेवर ) लावून घ्या .
जर मुले तयार नसतील तर , ओतले कड़े जमीन खरेदी केल्याबाबत साठेकरार आहे का ? खरेदी किंमत धनादेशाद्वारे दिली असल्यास , आपण न्यायायालयात दावा दाखल करा

Sir amchya purvjanna madad mas inam 2 jam in Hyderabad KUL kayda antargat (1950) special tribunal yanche samaksh sale deed ne kharedi keli ahe amche purvajanche nave protected tenant hoti tar hi sale deed kaydeshir she ka Sale deed 11/08 /1958 la Salle ahe

सर नमस्कार
मी बाहेर गावी राहत असल्याने, ग्रामपंचायत च्या मदतीने माझ्या खासगी गटात जिल्हा परिषद शाळेचे अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे परंतु याबाबत कुठलाही ठराव अथवा भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. माझे 9 गुंठे इतके क्षेत्र आहे त्यापैकी 3 गुंठ्यांत अतिक्रमण आहे. काय करावे

अतिक्रमण केले आहे . आपण प्रथम जिल्हा परिषद , पंच्यात समिती , संबंधित शाळा यांना , अतिक्रमण काढून टाकणे बाबत नोटीस पाठवा . त्यांनी ना काढून टाकल्यास , दिवाणी दावा दाखल करा

आदरणीय सर नमस्कार मी गोकुळवाडी /फतियाबाद गंगापुर औरंगाबाद येथील रहिवाशी आहे इस्माइलपुर गावठान बैचिराग गाँव आहे गाव नकाशा मध्ये गट नंबर नाहि त्याचे सर्वे नंबर गट नंबर साठी कोनाकडे आर्ज करावे याचे मार्गदर्शन दिल्यास शासकिय मालमत्ता वर झालेले अतिक्रमण हटवण्यास मद्दत होईल धन्यवाद

गाव नकाशात मध्ये , गावठाणाचा गट नम्बर नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे असे मी समजतो . गावठाणासाठी गट नम्बर नसतो .

नमस्कार,
मला
महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक संकीर्ण –2018/प्र.क्र. 36/ज - 1अ, दि. 29/08/2018 ची कॉपी हवी आहे तसेच पोटखराब लागवडयोग्य नोंद करणेसाठीची कार्यपद्धती व काल मर्यादा व विहीत अर्जाचा नमुना व संबधित विभाग याची माहिती मिळावी.

आपण शासनाचे संकेत स्थळ अथवा महसूल विभाग यांचेकडून प्राप्त करून घ्या

सर, आमचा वारस तपास झालेला आहे तरी काही ७/१२ वरती आम्हा सर्व भावांची आडनावे हि वर्णाक्षरे प्रमाणे चुकीची दिसत आहेत .तसेच आमच्या राहत्या घराचा ७/१२ अजून आमच्या आजोबांचे नावावरती दिसत आहे आणि त्यांमध्ये आजोबांचे आडनाव हे " झिम्ब्रे" न लागता ते "सोगम" लागले

लेखन प्रमाद दुरुस्तीसाठी , तहजसिलदार यांचेकडे अर्ज करा

सर, आम्ही ३ सहकारी मिळून ४००० चौरस फूट क्षेत्राचा भूखंड ग्रामपंचायत हद्दीत घेत आहोत.
खरेदी करताना प्रत्येकाचा स्वतंत्र ७/१२ होईल का ? त्यासाठी काय कायदेशीर पूर्तता आवश्यक आहेत ?

१. भूखंड जर मंजूर न्यासातील असेल तर , स्वतंत्र ७/१२ , नियोजन प्राधिकरी यांचे परवानगीशिवाय होणार नाही .
२. भूखंड जर गावठाणातील असेल तर त्यास ७/१२ असणार नाही , ग्राम पंचायत मिळकत पत्रिका असेल .
३. भूखंड अद्यापही शेती ( बिनशेती झालेला नसेल ) असेल व निवासी , औद्योगिक किंवा वाणिज्य जमीन वापर विभागातील असेल तर स्वतंत्र ७/१२ होऊ शकतो . जर नसेल तर , जमीन खरेदीही करता येणार नाही . तुकडेबंदी कायदेही बाधा येऊ शकते

मी राजगुरुनगर येथील रहिवासी असुन माझ्या आजोबांनी 2एकर 6गुंठे शेतजमीन सन 1944 रोजी खरेदी घेतली होती पण सन 1977 ला गटवारी झाली व 7/12 ला फक्त 67 गुंठे क्षेत्र लागले आहे तर 19 गुंठे क्षेत्राचे काय झाले कळत नाही क्रुपया मार्गदर्शन करा

गटवार झाल्यावर लगेच हरकत घेणे आवश्यक होते . आता सध्या काहीही करता येणार नाही

ग्रामीण (तहसील) हद्दीतील भागातील तेरा गुंठे जमीन, एन ए करणे करीता तुकडे जोड, तुकडे बंदी, नियमांतर्गत तहसीलदारांना जे अधिकार आहे त्या संदर्भातील शासन निर्णय मिळणेबाबत.. म्हणजे तहसीलदार N.Aकरू शकतात अशा पद्धतीचा जीआर.

कृपया म ज म अ १९६६ चे कलम ४२ ड/ ४२ क वाचा

नमस्कार सर माझा प्रश्न असा आहे की, माझे वडील शासकीय सेवेत असताना सन २०११ मध्ये मरण पावले होते, माझी आई त्यापुर्वीच म्हणजे १९९८ मध्ये मरण पावली. आमची आई मरण पावल्या नंतर वडीलांनी दुसरे लग्न केले होते, दुसऱ्या पत्नी पासून त्यांना दोन मुले झाली होती, ( वडील वारल्यानंतर मी काका कडे ग्रामीण भागात वास्तव्यास होती) वडील वारल्यानंतर दुसऱ्या पत्नीने कोर्टाचे वारस प्रमाणपत्र काढले व माझ्या​ अज्ञान पणाचा फायदा घेत सर्व आर्थिक लाभाचे हक्क सोड स्वाक्षऱ्या घेतल्या, व दुसऱ्या पत्नीने स्वतःचे मुलाचे नांव अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी अर्ज केला, त्या अनुषंगाने विचारायचे आहे की, मी पहील्या पत्नीची मुलगी म्हणून मला अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी हक्क सांगता येईल का ? कींवा कसे कृपया मार्गदर्शन करावे.

अज्ञानपणाचा फायदा घेतला म्हणजे , आपण आपल्या सावत्र बहिणीस/ भावास अनुकंपातत्वार नोकरीसाठी संमती दिली त्यावेळेस आपण अज्ञान ( १८ वर्षे ) कमी वयाचे होतात का ?
जर अज्ञान नसाल तर आता काही करता येणार नाही

३० जून २०१६ पुणे विभागीय कार्यालयातून माझे
पदोन्नतीने वर्ग २ नायबतहसिदार पदावर प्रमोशन झाले आहे परंतु माझे आमचे बॅच मधील कोणाचेही ग्याझेटेड ऑफिसर म्हणून ग्याझेट (राजपत्रित अधिकारी म्हणून राजपत्र झाले नाही किंवा मला त्याची प्रत मिळाली नाही काय करावे ? मी आता राजपत्रित अधिकारी कि अराजपत्रीत अधिकारी याचा बोध होत नाही कृपया मार्गदर्शन व्हावे

राजपत्रात आपले नाव प्रसिद्ध झाले नाही म्हणून आपण राजपत्रित अधिकारी नाही असा होत नाही . आपण राजपत्रित अधिकारी आहेत .
कृपया आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , नियम ९(२०)आपण वाचावे .आपल्याला अजून या बाबत स्पष्ट येईल

if employee is alive and he his change nomination of first wife and gives nomination of second wife. he does not gives second marrage certificate.

Nominee is trustee for legal heirs . He cannot inherit a property .
In this case , employee is alive ., He has applied for a change of nominee . If he dies , then only , question of nominee claiming property/economic benefits to nominee will arise . As said earlier , nominee is a legal trustee for legal heirs . he/she cannot get economic benefits .
In a a case before you , you can summon first wife too before the change of nomination . Or ask employee to produce , whether his first marriage has been dissolved or he has divorced his first wife.

सर..
मी भारतीय शशस्त्र सेनेत कार्यरत एक सैनिक आहे..मी भूमिहीन आहे..माझ्या गावात गायरानाची जमीन आहे.ती मला शेतीसाठी मिळू शकते का..त्यासाठी काय करावे लागेल...कृपया मार्गदर्शन करावे .

सध्या गायरान जमीन वैयक्तिक कारणासाठी शासनाकडून प्रदान करण्यात येत नाही . मात्र आपणास अन्य सरकारी जागा मिळू शकते .

नमस्ते, विक्री मनाई हुकूम असताना देखील जमीन विक्री करून नोंद झाली आहे,रजिस्ट्रार कडे पण खरेदीची नोंद आहे।पण अशी नोंद होणे शक्य नाही तरीपण झाली आहे,तर त्यासाठी कुठे आणि कशी कार्यवाही करावी

ज्या न्यायालयाने मनाई हुकूम दिला होता , गत्य न्यायालयाचे निदर्शनास हि बाब आणून द्या

पतसंस्थेतुन राजीनामा देऊन सरकारी नोकरी मिळालेल्या कर्मचाऱ्याने पतसंस्थेकडे रजा रोखीकरण म्हणून ०३ महिन्याच्या पगाराची मागणी केली आहे तरी या कर्मचाऱ्यास सदर लाभ डे आहे का

मी महसूल खात्यामधून सेवानिवृत्त झालो असून, मला घरबांधणी अग्रिम कर्ज पूर्तता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. मी कुणाकडे अर्ज करू? मार्गदर्शन करावे.

सर्वे नंबर काढण्यासाठी अर्ज कोणाकडे करायचा

आपणास आपल्या जमिनीचा सर्वे नम्बर माहित नाही म्हणून आपणास त्याचा नंबर माहित करून घ्याचा आहे असे मी समजतो . आपली जमीन ज्या ठिकाणी आहे त्याचा शेजारी ( चारी बाजूनी कोण आहे ) यांची नावे माहित करून घ्या . तसेच आपले जमीनीचा ७/१२ असेल . तलाठी यांचेकडून ७/१२ घ्या . सर्वे नम्बर कळेल

सर नमस्कार
महसूल विभागातिल गाव कामगार म्हणजे कोतवाल तसेच गावाचा पोलीस पाटील यांनी शासकीय कामात अनियमितता किंवा दुर्लक्ष केले अशावेळी त्यांना निलंबित करता येते ❓

होय
त्यांचे सेवा नियम पहा . त्या नुसार कारवाई करता येईल