[Ctrl+G for Marathi/English]

नमस्कार सर आम्ही 2011 ला आमच्या जमीनीवर घर बांधले ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन पण ग्रामसेवक अजून मला घरपट्टी भरू देत नाही कारण माझ्याकडे माझ्या आत्यांची संमतीपञक नाही जर शासनाच्या नविन नियमानुसा मी अनिधीकुत घर म्हणून घरपट्टी भरली व नंतर संमतीपञ सादर करून माझ घर नावावर करून घेऊ शकते का?

परवानगी असेल तर , ग्राम सेवक आपणास घर पट्टी भरून घेण्यास नाकारू शकत नाही .
गट विकास अधिकारी यांचे कडे अर्ज करा

मा. सर,,
नगरपंचायत क्षेत्रात पेसा कायदा लागू होतो का???
''संपूर्ण अनुसिचित क्षेत्र'' याचा अर्थ काय होतो??नगरपंचायत निवडणुकीत नागरिकांच्‍या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करताना एकूण सदस्‍य संख्‍याच्‍या 27% जागा राखून ठेवण्‍यात येतात.


मात्र, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रा बाबतीत अनुसूचित जाती / जमातीचे सदस्य वगळून,, उर्वरित सदस्य संख्येच्या 27% सदस्य नागरिकांच्‍या मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात येतात का?? या संबंधी शासन आदेश/माहिती द्यावि.

Panchayat ( Extension to Scheduled Areas) Act हा अद्याप पर्यंत शहरी भागास लागू केला नाही '
अनुसूचित क्षेत्रात ५० % जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत .
तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर तपासून देतो

एकञीकरण योजनेअंतर्गत गाव फाळणी बारा तयार करताना खरेदीने घेतलेल्या शेतजमिनीचे क्षेत्र कमी झाले असल्यास कोणत्याही कायदेशीर फेरफार जाब जबाब शिवाय केवळ एकञीकरण अधिकारी यांनी फाळणी बारा तयार केला या पञाद्वारे 7 एकर क्षेत्र कमी झाले आहे... तर ते कमी झालेले क्षेत्र मला परत मिळेल का? ?? जर होय तर त्यासाठी मला कोठे कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल? ??

इतर अधिकारामध्ये विहिर हक्काची नोंद फेरफार ने कमी केली तसा फेरफार तयार झाला व नावाला कंस झाला परंतु सदर फेरफार समोर रद्द चा शेरा दिला 7/12 पञकी फेरफार नंबर लिहला होता त्यावर रद्द लिहिले माञ नावाला कंस तसाच राहिला व नंतर नाव उता-यावरून कमी झाले आहे अशा स्थितीत इतर अधिकारात नाव कायम यावे यासाठी काय करावे.

आपणास इतर अधिकारात जी , विहीर हक्काची नोंद आहे ती कमी करून हवी आहे कि ती कमी झालेली पूर्ववत करावयाची आहे ?

आपणास इतर अधिकारात जी , विहीर हक्काची नोंद आहे ती कमी करून हवी आहे कि ती कमी झालेली पूर्ववत करावयाची आहे ?

आम्ही 2011 ला आमच्या जमीनीवर घर बांधले ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन पण ग्रामसेवक अजून मला घरपट्टी भरू देत नाही कारण माझ्याकडे माझ्या आत्यांची संमतीपञक नाही जर शासनाच्या नविन नियमानुसा मी अनिधीकुत घर म्हणून घरपट्टी भरली व नंतर संमतीपञ सादर करून माझ घर नावावर करून घेऊ शकते का?

उत्तर दिले आहे

नमस्कार,

गावी वडिलोपार्जित सक्खे चुलत काकांचे मिळून चांगल्या अवस्थेतील घर आहे ते आता माझे काही बंधू घर पडून आम्हा काही बंधूंना तसेच चुलत्यांना विश्वासात न घेता घर बांधत आहेत. काही बंधूंची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे नवीन घरात त्यांच्या नावावर एकही खोली नाही आहे. तसेच एक बंधू बाहेरगावी असल्यामुळे त्याला या नवीन घराची काही कल्पना नाही आहे.

सात बारवर सर्व काकांची नावे आहेत. सर्व बंधूंना तसेच चुलत्यांना विश्वासात न घेता घर बांधणे बरोबर आहे का ?? तसेच वडिलोपार्जित घर पडून नवीन घर बांधतेवेळी ग्रामपंचायतीकडून कोणती परवानगी घ्यावी लागते ? सात बारावरील सर्व सभासदांची नवीन घर बांधण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते का ? ग्रामपंचायत सर्वांची संमती न घेता घर बांधण्यास परवानगी देऊ शकते का ? दिली असल्यास इतर भावंडानी काय करावे ?

कृपया आपण मार्गदर्शन करावे.

घर गावठाणात आहे का ? कि घर शेतामध्ये ( सर्वे नंबर मध्ये ) आहे ?
घर बांधण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे .
गावठाण क्षेत्रात , ग्राम पंचायतीची व इतर ठिकाणी ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे .
बाहधकामास परवानगी घेतली नसल्यास , आपण स्थानिक नियोजन अधिकारी यांचे कडे तक्रार दाखल करू शकता . जर परवानगी दिलेली असेल तर , स्थानिक नोयोजन प्राधिकारी यांचे निदर्शनास , जेजेच्या मालकी हक्क बाबत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देऊ शकता

महोदय, आमचे दिवाणी कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने वाटप झाले होते. परंतु दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५४ अनुसार काहीही कार्यवाही न करता तत्कालीन तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांनी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे म्हणजे तहसीलदार यांचे अधिकार वापरून सदर हुकूमनाम्याची फेरफार नोंद घेऊन तो फेरफार प्रमाणित केला. आम्ही सदर फेरफार नोंदीवर हरकत घेऊन नोंद मान्य नसल्याचे सांगितले. तरीही मंडळाधिकाऱ्यांनी सदर फेरफार प्रमाणित केला. माझा प्रश्न आहे कि, वरीलप्रमाणे झालेले कामकाज कायदेशीर आहे का? कारण माझ्या वाचनात असे आले आहे कि, दिवाणी न्यायालयात हुकूमनामा झाला असेल तर त्याची पुढील कार्यवाही हि तहसीलदार व भूमी अभिलेख विभाग यांनीच दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५४ अनुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ८५ अनुसार करायची असते. माझा अजून एक प्रश्न आहे कि, जर तत्कालीन तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांनी केलेले कामकाज हे बेकायदेशीर असेल तर मी पुढे त्यावर कोणती कार्यवाही करावी याबाबतही कृपया मार्गदर्शन मिळावे.
धन्यवाद.

फेरफार आव्हानित करा
कलम २४७ - प्रांताधिकारी यांचेकडे अपील करा

महोदय, आमचे दिवाणी कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने वाटप झाले होते. परंतु दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५४ अनुसार काहीही कार्यवाही न करता तत्कालीन तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांनी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे म्हणजे तहसीलदार यांचे अधिकार वापरून सदर हुकूमनाम्याची फेरफार नोंद घेऊन तो फेरफार प्रमाणित केला. आम्ही सदर फेरफार नोंदीवर हरकत घेऊन नोंद मान्य नसल्याचे सांगितले. तरीही मंडळाधिकाऱ्यांनी सदर फेरफार प्रमाणित केला. माझा प्रश्न आहे कि, वरीलप्रमाणे झालेले कामकाज कायदेशीर आहे का? कारण माझ्या वाचनात असे आले आहे कि, दिवाणी न्यायालयात हुकूमनामा झाला असेल तर त्याची पुढील कार्यवाही हि तहसीलदार व भूमी अभिलेख विभाग यांनीच दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५४ अनुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ८५ अनुसार करायची असते. माझा अजून एक प्रश्न आहे कि, जर तत्कालीन तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांनी केलेले कामकाज हे बेकायदेशीर असेल तर मी पुढे त्यावर कोणती कार्यवाही करावी याबाबतही कृपया मार्गदर्शन मिळावे.
धन्यवाद...

उत्तर दिले आहे

महोदय, १९९७ रोजी माझ्या वडिलांच्या खोट्या व बनावट सह्या करून व कोणतेही कुलमुखत्यारपत्र दिलेले नसतानाही ते दिल्याचे भासवून आमची जमीन विकली. सदर बनावट खरेदीखतावरून १९९८ रोजी फेरफार नोंद घेतल्यानंतर त्याविरुद्ध आम्ही हरकत घेतल्यानंतर त्यावर तक्रार केस चालून सदर नोंद मंडळाधिकाऱ्यांनी रद्द केली. प्रतिवादींनी मंडळाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही दिवाणी अगर महसुली न्यायालयात अपील केले नाही. त्यांनी पुन्हा एकदा १९९९ रोजी सदर बनावट खरेदीखतावरून दुबार नोंद केली. त्याविरुद्धही आम्ही हरकत घेतल्यानंतर तक्रार केस चालून सदर फेरफार नोंद महसूल न्यायालयाने रद्दबातल केली. आम्हाला आमची जमीन मिळाल्यामुळे आम्ही सदर बनावट खरेदीखत दिवाणी न्यायालयातून रद्दबातल करून घेतले नाही. किंबहुना त्याबद्दल तेव्हा आम्हाला याची माहितीच नव्हती कि बोगस खरेदीखत दिवाणी न्यायालय रद्द करते.आता आमचे वडील हयात नाहीत.
महोदय, याचा गैरफायदा पुन्हा एकदा प्रतिवादींनी घेतला व तब्ब्ल २० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा सदर बोगस खरेदीखतावरून तिबार/तिसऱ्यांदा फेरफार नोंद घेतली व यावेळी ती प्रमाणातही केली. यावेळी तलाठी व मंडळाधिकारीही प्रतिवादींबरोबर सामील झाले. कारण त्यांनी आम्हाला कोणतेही नोटीस पाठविले नाही. मी या फेरफारची RTS फाइल मिळवली असता असे दिसून आले कि आम्हाला रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविल्याचे दिसत आहे(जरी ती आम्हाला मिळाली नसेल तरी) परंतु येथे विशेष गोष्ट हि आहे कि, सदर पोस्टाच्या रजिस्टरची पावती पहिली असता असे दिसते कि, मंडळाधिकाऱ्यांनी फेरफार प्रमाणित केल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्याचे दिसत आहे. म्हणजे हे तर पूर्ण बोगस कामकाज केल्याचे दिसते कारण नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवस गेल्यानंतर नोंद प्रमाणित करायची असते.
तर महोदय, या फेरफारविरुद्ध मी प्रांतांकडे अपील केले आहे. माझा प्रश्न आहे कि, वर सांगितल्याप्रमाणे एकदा महसूल न्यायालयाने खरेदीखताची फेरफार नोंद रद्द केल्यानंतर पुन्हा त्याच खरेदीखतावरून दुबार/तिबार नोंदी घेता येतात का?? व मी आता अपील केलेली फेरफार नोंद रद्द होईल का??
धन्यवाद...

एकदा नोंद मंजुरी बाबत मंडळ अधिकारी यांनी निर्णय घेतल्या नांतर पुन्हा त्याच नोंदी बाबत निर्णय घेता येत नाही
आपण अपील केले आहे . अपील मेमो मध्ये हे मुद्दे मांडा .
त्याच बरोबर खरेदी खत रद्द करून घ्या

Dear sir/madam, I want to inquire, for Succession Certificate/legal heirship which documents is required . If name of the Disease is different. in death certificate and 7/12 because of marriage . How we can produce documents to court because marriages done in the year 1950. We don't have any records. Pls suggest and advice suitably. Thanks and Regards Pravin G Kalyan

Succession certificate and Legal Heirship certificate are both different things .
Succession Certificate - It is issued by the Civil Court to the legal heirs of the deceased to establish the identity of the legal heirs to authorise them to inherit debts, securities , funds invested in banks by deceased . The purpose is limited only to get shares , securities and other assets of the deceased .
A succession certificate may be used in situations where banks, financial and private institutions release funds to the nominee (where such nominee is not the legal beneficiary of the asset) and the nominee refuses to cooperate in distribution of the asset to the legal beneficiary. Similarly, a succession certificate may be useful to prove genuineness of the claimant where the inheritance amount is substantial.
Documents required are as follows
1. applicant has to file petition in the court within the jurisdiction where deceased died .
2. Death certificate of the deceased
3. list of other heirs
Legal Heirship Certificate - It is issued to the heirs of the deceased to recognise them as legal heirs of the deceased to inherit the immovable property . In case of the dispute or if there are differing claimants to the property , the issue is determined by the Civil Court by regular trial

सर, आमच्या जमिनीची मोजणी 2009 साली झाली आहे.हद्द कायम नकाशाची क प्रत आमच्याकडून गहाळ झाली आहे.

ती आम्हाला भूमिअभिलेख कार्यालयातून मिळेल का. काय करावे लागेल. आमच्याकडे मोजणी झाल्याच्या पुरावा नाही.

माहिती मिळावी ही विनंती...

भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून आपणास प्रत मिळेल

सर, 1953 साली फ़ॉरेस्ट जमीन माझ्या पंजोबाला अनुसूचित जाती अंतर्गत साऱ्याच्या सहापट रक्कम भरून कायमची जमीन मिळाली आहे. पंजोबाच्या निधनानंतर 1978 मधे वारस म्हणून त्यांची मुले ( म्हणजे माझे आजोबा )सुना, (आजी )आणि नातवंडे (माझे वडील )यांची नावे 7/12 वर लावली आहेत.तेव्हा पंजोबाच्या मुलींनी (वडिलांच्या आत्या ) यांनी नावे दाखल करण्यास नकार दिला.

1978 साली पंजोबाच्या निधनानंतर त्यांच्या तिन्ही मुलींनी नावे वारस म्हणून 1995 साली दाखल केली.त्या आजोबाच्या 3 बहिणींचे (वडिलांच्या आत्या ) निधन होऊन अनुक्रमे 20, 10, 5 इतकी वर्ष झाली आहेत.

त्यांच्या मुलाची नोंद वारस म्हणून लागू शकते का...

1994, आणि 2005 सालचा कायदा याबद्दल काय तरतुदी सांगतो...

त्यांनी दावा केला तर काय होऊ शकते..?

उत्तर मिळावे ही विंनती....

आत्याचे निधन होऊन कितिही दिवस झाले तरी , त्यांचे वारसांची नावे लागू शकतात . त्यांना न्यायायलायात जाण्याची आवश्यकता नाही . प्रांतधिकारी यांचेकडे अपील करून त्यांच्या वारसांची नावे लावता येतील

नमस्कार सर, आमची फ़ॉरेस्ट जमीन पुणे विजापूर बायपास मार्गांवर आहे. सरकारी जमीन मोजणी केल्यानंतर रस्त्याच्या पलीकडे आमच्या जमीनीची हद्द 65 ते 70 फुटापर्यंत आहे.

त्या रस्त्याच्या पलीकडचा शेतकरी तुमची जमीन रस्त्यात गेली आहे असे म्हणून बळजबरीने तो पलीकडचा शेतकरी आमच्या त्या 65 ते 70 फूट जमिनीवर रस्त्याच्या कडेला मंगलकार्यालयाचे बांधकाम आमच्या जमीनीवर करत आहे.

आम्हाला धमकावत आहे. आम्ही कोणाची मदत घ्यावी. रस्त्याची भूसंपादन झाल्याची नोंद आमच्या उताऱ्यावर (कजाप )वर नाही. त्या बद्दल आम्हाला माहिती द्यावी.?

रस्त्याची हद्द किती फुटापर्यंत असते? .या बायपासचे भूसंपादन झाले नाही.

भविष्यात रस्ता गेल्यास त्या फॉरेस्ट जमिनीचा भूसंपादनाचा मोबदला आम्हाला मिळेल का..?

आपण शासकीय मोजणी केली आहे . त्या मोजणीच्या आधारे न्यायालयात तुमच्या जागे वर अतिक्रमण करण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल करा .
जागा तुमची संपादनात गेल्यास , त्याचा मोबदला आपणास मिळेल

नमस्कार सर, आमची फ़ॉरेस्ट जमीन पुणे विजापूर बायपास मार्गांवर आहे. सरकारी जमीन मोजणी केल्यानंतर रस्त्याच्या पलीकडे आमच्या जमीनीची हद्द 65 ते 70 फुटापर्यंत आहे.

त्या रस्त्याच्या पलीकडचा शेतकरी तुमची जमीन रस्त्यात गेली आहे असे म्हणून बळजबरीने तो पलीकडचा शेतकरी आमच्या त्या 65 ते 70 फूट जमिनीवर रस्त्याच्या कडेला मंगलकार्यालयाचे बांधकाम आमच्या जमीनीवर करत आहे.

आम्हाला धमकावत आहे. आम्ही कोणाची मदत घ्यावी. रस्त्याची भूसंपादन झाल्याची नोंद आमच्या उताऱ्यावर (कजाप )वर नाही. त्या बद्दल आम्हाला माहिती द्यावी.?

रस्त्याची हद्द किती फुटापर्यंत असते? .या बायपासचे भूसंपादन झाले नाही.

भविष्यात रस्ता गेल्यास त्या फॉरेस्ट जमिनीचा भूसंपादनाचा मोबदला आम्हाला मिळेल का..?

सर 1993 मध्ये भोगावतादार वर्ग 2 च्या जमिनीच्या इतर हक्कमध्ये पुनर्वसन कायदा 1986 कलम 12 नुसार हस्तांतरण करण्यास बंदी असा शेरा आहे तरी तो शेरा आजपर्यंत कायम आहे।
तरी अशी जमीन विकली असल्यास त्याच्यावर आपण कार्यवाही करू शकतो का व खरेदीपत्र रद्द होऊ शकेल का

पुनर्वसन कायद्याखाली जमीन दिलेली असल्यास त्या वरील हस्तांतनाचे निर्बंध दूर करण्यात आले आहेत . त्यामुळे जमीन विकली असेल तर काही करता येणार नाही .
मात्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत दिली असल्यास , अनार्जित रक्कम व दंड वसूल होतो अथवा जमीन शासन जमा होऊ शकते

नमस्कार सर माझा प्रश्न असा आहे की, A व B हे दोन कर्मचारी आहेत जिल्हातील जेष्ठतेमध्ये A कर्मचारी सिनियर आहे. दोघेही दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अहर्ता परीक्षा उतीर्ण आहेत आणि A कर्मचारी यांचे CR खराब आहेत A कर्मचारी मागासवर्गीय आहे. A कर्मचारी यांची जेष्ठता डावलून B कर्मचार्यास पदोन्नती देण्यात येईल का सर असे नियमात बसते का सर कृपया याबाबत मार्गदर्शन करावे ही नम्र विनंती.

नमस्कार सर,
मी भूमिहीन शेतमजूर आहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या नावावर शेत जमीन (मालमत्ता) नाही. आम्ही ज्या शेत जमिनीत वस्ती करून राहात आहोत (७० वर्षाहून अधिक काळ ) त्या शेत जमिनीचे शेत मालक (स्वखुषेने, विना मोबदला) आम्हला दोन गुंठे (०.२"R") इतकी शेत जमीन खरेदी देण्यास तयार आहेत तरी दोन गुंठेची खरदी होवू शकते का आणि सातबारा वरती नोंद होईल का

कृपया मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती.

मुंबई कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम कलम १८ अंतर्गत दावा दाखल करा . खरेदी करण्याची हि गरज नाही . तुकडेबंदी कायद्याची बाधा येणार नाही

तुकडे बंदी तुकडे जोड कायद्याविरुद्ध पूर्वी व्यवहार झाला असल्यास व त्याची नोंद सातबारा सदरी घेण्यात आली आहे पण आता क्षेत्र जुळत नसल्याने त्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनिय1966 चे कलम 155 अन्वये अर्ज दाखल केल्यास त्यावर कोणती कारवाई करावी कृपया मार्गदर्शन करावे

आमच्या गावामध्ये १९८० मध्ये वाढीव गावठाण अंतर्गत प्लॉट पडले आहेत, त्या मधील काही प्लॉट शिल्लक आहेत ते खरेदी करण्यासाठी काय करावे लागेल
त्यासाठी काही प्राधान्य क्रम आहे का ? ते प्लॉट कोणाला मिळू शकतात

हि वेबसाईट इतक्या उशिरा का update होते?.
महिन्यात एकदा पण माझे मांडलेले प्रश दिसत नाही.
खूप कामाची आहे ही वेबसाईट specialy शेतकरी वर्गासाठी.

सागरजी आपले म्हणणे मान्य आहे
website Maintenance साठी update नव्हती .
असुविधेसाठी दिलगीर आहोत

माझी आई व तिची चार भावंड यांची मिळून ५८ गुंठे जमीन आहे. त्यांचे आई वडील हयात नसून सर्वांची ७/१२ वर नोंद झालेली आहे. परंतु पाचहीजणांची लग्न झालेली असून ती वेगवेगळी राहत आहेत. त्यातील ३ जणांना सध्या पैश्याची गरज असल्यामुळे ती जमीन विकण्याचा विचार चालू आहे.
परंतु अंतर्गत वादामुळे २ जणांचा ह्या विक्रीला विरोध आहे तो म्हणजे निव्वळ इतरांना त्रास व्हावा म्हणून.
तरी पैश्याचा गरजेपोटी ती जमीन विकायची असल्यास काय करता येईल.

ज्यांचा विरोध आहे त्यांना जमीन खरेदी करण्यास विंनती करा
अन्यथा नायायालायात दिवाणी दावा दाखल करून , हिस्से पाडुन, ताबा मिळणेच हुकूम मागा

गजकर्ण रोग असलेल्या पेशंटला ठेवणारी संस्था महाराष्ट्र मध्ये कुठे आहे का कारण माझ्या एरियामध्ये अशी व्यक्ती आहे ते पूर्ण शरीरावर उठला आहे

कृपया अशे प्रश्नास उत्तरे देण्यासाठी हे माध्यम नाही .
आपणच अश्या व्यक्तीस चांगल्या त्वचा वैद्याकडे घेऊन जा व उपचार करा

इतर इसमाने जमिनीवर दावा टाकल्यानंतर त्या जमिनीची विक्री करता येते का? विक्री केल्यास खरेदी करणाराचे नांवे फेरफार करून 7/12 निघू शकते का? विक्री केल्यांनंतर रजिस्ट्री रोखता येते का ?

दावा प्रलंबित आहे म्हणून जमिनीची विक्री होण्याचे थांबू शकत नाही . घेणारे या भीतीवर जमीन खरेदी करतो कि , विक्री करणारांचे विरुद्ध निकाल लागला तर , कामीं त्याचेकडून जाऊ शकते . न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असल्या शिवाय , खरेदी रोखता येत नाही .

सर माझा प्रश्न असा आहे की गेली १५ वर्षा पासून माझे वडील पुजारी आहे जागा मालकाने १ गुंठा जागा देण्याचं आश्वासन दिले होते परंतु आता जागा देण्यास नकार देत आहे पण कोर्ट पंचनामा करून वडिलांचे पुजारी आहे याचे नाव लागले आहे

प्रश्न विस्ताराने मांडा .
पुजारी आहेत म्हणून जागा देण्याचे मान्य केले होते . त्या बाबत काही अभिलेख करण्यात आला आहे का ?

1950साली खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याने खरेदी केलेल्या जमीनीला वारस म्हणून नातवाचे (वय 4) नाव आहे पण 6क ला नातवाच्या नावासोबत अ.पा.क नातवाच्या आईचे नाव आहे त्याचबरोबर ए.कु.म्हणून वर्ग 2चे मयताच्या 3भावांची पण नावे आहेत पण फेरफार ला फक्त एकट्या नातवाचे नाव आहे व एकत्र कुटुंब पुढारी म्हणून कुठेही उल्लेख नाही तर मयताच्या भावांची त्या जमिनीवर नाव लागु शकतील का?

गेली ४० वर्षापासुन जवळपास ८० कुटुंबे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जमिनीवर घरे बांधून रहात आहोत.तर ही घरे आमच्या मालकीची होतील का?

वनहक्क कायद्या अंतर्गत , आदिवासी कुटुंवचे बाबतीत २००५ पूर्वीचे वास्तव्य पुरावा व अन्य बिगर आदिवासी यांचे बाबतीत ७५ वर्षांपूर्वीच पुरावा सादर करून , घराखालील जागा आपले मालकीची होऊ शकते

माझे वडील यांचे नाव ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात कुळकायदा कलम ३अ प्रमाणे इसप ३००० ६/१/१६३ ३२ पी खाली (१) असे आहे.
मुळ मालक हे मयत आहेत व त्यांचे वारस कोठे आहेत हे मला माहित नाही.माझी वहिवाट त्या जमिनीवर सुरु आहे. ७/१२ वर मी माझे नाव कसे लावू शकतो.
कुलकायद्याने जमीन माझे नावावर होयील का ?

आपण ३२ ग किंमत निश्चित करण्यासाठी आपण अर्ज करा . जमीन मालक कृषक दिनी विधवा (१.४.५७)होत्या काय ? असल्यास त्या मयत झाल्यापासून २ वर्षाचे आत , उपरोक्त अर्ज करणे क्रमप्राप्त .
नसल्यास आपण अर्ज करा . बाकीची प्रक्रिया शेत जमीन न्यायाधिकरण मार्फत होईल
मालक मयत आहे व वारस माहित नाही , अश्या स्थितीत , वर्तमान पटार्ट नोटीस प्रसिद्ध केली जाते . तसेच जागेवर नोटीस प्रसिद्ध केली जाते

नमस्कार सर
माझा आजोबाचा जमिनीवर कुळ लागलेले आहे त्यामध्ये इतर हक्क मध्ये असे मनःतले आहे की वहिवाट मध्ये हुंकूम नंबर 767 दिनांक 06/10/80 हुकमाप्रमाणे
पण त्या 7 /12 वर माझा चुलते व वडिलांची नावे वारसप्रमाणे लागलेली आहेत तरी हे कुळ कसे काढता येईल त्याबद्दल मार्गदर्शन करावे

कलम १४ खाली आपण कुळवहिवाट समाप्त करू शकता . त्यासाठी कलम १४ वाचा . खालील कारणासाठी कुळवहिवाट समाप्त करता येऊ शकते .
१. कुळाने ३१ मे पूर्वी खंड न देणे
२.कुळाने जमीन अन्य त्रयस्थ इसमास कसण्यास देणे
३. जमिनीचा पोत खराब करणे
या तिन्हीपैकी एका बाबीची पूर्तता होत असेल तर , खुलासा तीन महिने अवधीची नोटीस द्यावी . या उक्त कालावधी उपरोक्त भंग दुरुस्त झाला नाही तर , कुलवहिवाट समाप्त होऊ शकते

सर एका ७/१२ वर ३ आणेवारी आहेत त्यामधील २ आणेवारीचे खरेदी खत मी वेगवेगळे केले आहे पण ७/१२ च्या एका आणेवारी वर बोझा आहे त्याचा फेरफार प्रलंबित दाखवत आहे तर माझी एक प्रथम खरेदी खताची ची नोंद पण प्रलंबित दाखवत आहे तलाठी आता बोलत आहेत कि बोझा कमी झाल्याशिवाय तुमचे नाव ७/१२ वर चढणार नाही
तसेच दुसऱ्या आणेवारीच्या खरेदी खताची नोंद पण टाकू शकत नाही आपण मार्गदर्शन करावे

बोजा जमीन महसुलाचा असेल तर जमीन महसूल जमा करा
अन्य बाबाईचा बोजा असल्यास ( बँक कर्ज ) , नोंद प्रलंबित ठेवता येणार नाही . तो बोजा आपले ७/१२ वर तसाच राहील . व आपल्याल्या कर्ज परतफेड करावी लागणार . ज्याचे कडून आपण जमीन खरेदी केली आहे त्यास बोजा रक्कम भरण्यास सांगून बोजा कमी करून घ्या . अन्यथा आपणस परत फेड करावी लागेल

एका ७/१२ वर खरेदी खत झाले आहे पण ७/१२ वर नोंद मजूर करताना त्या ७/१२ वर बोझा चा फेरफार प्रलंबित असल्यामुळे
मी केलेल्या खरेदी खताची नोंद बोझा फेडल्याशिवाय होणार नाही असे सांगत आहेत हे योग्य आहे का माझे नाव ७/१२ कसे लागणार आपण मदत करावी

मला जातीच्या (N.T.-B)दाखल्यासाठी माझ्या स्वर्गीय वडिलांचा *गावाकडचा रहीवासाचा पुरावा हवा आहे.* .परंतु गावी जन्म —मृत्यू नोंदणीत नोंद सापडत नाही(जन्म तारीख १९/०९/१९३५) . वडीलांच्या नावे जमिन नसल्याने ते वयाच्या चौदाव्या वर्षी त्यांच्या आई सोबत व मोठ्या भावासह मुंबईत आले.त्यांचा मतदान यादीतील १९६६ चा उतारा सापडला .
दरम्यान माझ्या सख्ख्या चुलत्यांनी गावात शेतजमिन घेतल्याने व त्यांनी गावी घर बांधले असल्याने (१९९२) त्यांच्या रहीवासाचा दाखला प्राप्त झाला . परतू माझे चुलते आणि माझे वडील यांच्यात रक्ताचे नाते दर्शवणारा कोणताही ग्राह्य पुरावा उपलब्ध होत नाही .
गावातील शाळेतील दस्त पूराच्या पाण्यात (२००५)वाहून गेल्याने तेथूनही काही माहीती मिळाली नाही .
सदरचा पूरावा मला शेतकरी दाखल्यासाठी देखिल आवश्यक आहे .
माझ्या सख्ख्या आणि चुलत कांकांची घरे सध्या गावी अस्तित्वात आहेत .
कृपया मार्गदर्शन करावे.

आपला प्रवर्ग हा पूर्वी इतर मागास प्रवर्ग होता. या प्रवर्गातील बहुतांशी सर्व जाती १९६७ साली , इतर मागास वर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत .
१९६६ चा वडिलांचा मुंबई येथील मतदार यादीत नाव असल्याचा पुरावा आपल्याला मिळाला आहे परंतु त्यावर जात नमूद नसते . त्यामुळे अन्य पुरावा ज्यावर आपली जात नमूद आहे व तो १९६७ अथवा त्या पूर्वीचा असणे आवश्यक आहे
आपले चुलते , चुलत यांचे प्रमाणपत्र आहे का पहा ? आपल्या अन्य भावंडाना ( चुलत -चुलत ) यांना जात प्रमाण पत्र व वैधता प्रमाण पात्र दिले आहे का पहा .

Sir/madam,
तलाठी पदासाठी झालेल्या पदभरती च्या जळगाव जिल्हा निवड यादीमध्ये 160 गुण मिळवून OBC चा मुलगा आलेला आहे पण मला जास्त 162 गुण असूनही यादीमध्ये नाव नाही
अशावेळी कुणाशी संपर्क साधायचा आणि काय process करायची?
काय आपण मला प्रत्यक्ष मदत करू शकता?
माझी exam login id आहे- REV_TI_०२८३५०३

संपर्क- 8329952629

नमस्कार सर
माज्या वडीलांचे नाव गोविंद बाळू गोळे आहे पण 7/12 वरती त्यांच नाव गोविंद विठू गोळे लागला आहे त्यांच्या नावा मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी कोणाशी संपर्क करावा लागेल

तहसीलदार यांचेकडे महाराष्ट्र जमीन आदिनियम १९६६ खाली अर्ज करा

नमस्कार सर
माझ्या आजोबानी व इतर तिघे नातेवाईक यांनी २५ नोव्हेंबर १९७४ रोजी
" पाटील इनाम/वतन -भोगवटादार-२ " जमीन पाटलांकडून खरेदीखत करून विकत घेतली.
खरेदीखत रक्कम -८५०० त्यात
४५००- सदरची रक्कम खरेदीप्रमाणे दस्ताचे भरण्यात जमा करण्याकरीत दिली आहे.
४०००- सरकारी तगाई भागवणे यासाठी लिहून घेणार याना रोख दिली.
असे नमूद आहे. सध्या या ४ जणांपैकी ३ जणांच्या वारसाची नोंद सातबाऱ्यावर झाली आहे.
१) यात दस्त रक्कम ५०% नजराणा याप्रमाणे देण्यात आली आहे का? असे असेल तर खरेदीनंतर जमीन "भोगवटादार-२" मधून "भोगवटादार-१" का झाली नाही ?
२) महाराष्ट्र शासनाने २००२ मध्ये काढलेल्या जमीन हस्तांयेततराच्या परिपत्रकाप्रमाणे आजोबानी जमीन घेताना १९७४ मध्ये ५०% नजराणा भरला असेल तर आता ४५ वर्षांनी वारसदार भोगवटादार-१ ते भोगवटादार-२ करण्यासाठी अर्ज करता येईल का ?
३) आता वारसांना परत ५०% नजराणा भरावा लागेल का?
४) या पाटील इनाम जमिनीवर नवीन शर्त (शर्तीचा भंग-७०० ) असा उल्लेख आहे याचा अर्थ काय ?

पाटील वतनदार यांचेकडून जमीन खरेदी करताना , जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतलेली आहे का ?
केवळ जमिनीचा वापर कृषी इतर कामासाठी करण्यात आला असेल तरच ५० % नजराणा भरण्याचा आहे .
४ त्या वारसाचे नाव लागण्यास , नजराणा भरण्य्ची आवश्यकता नाही

नमस्कार सर,
मी भूमिहीन शेतमजूर आहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या नावावर शेत जमीन (मालमत्ता) नाही. आम्ही ज्या शेत जमिनीत वस्ती करून राहात आहोत (७० वर्षाहून अधिक काळ ) त्या शेत जमिनीचे शेत मालक (स्वखुषेने, विना मोबदला) आम्हला दोन गुंठे (०.२"R") इतकी शेत जमीन खरेदी देण्यास तयार आहेत तरी दोन गुंठेची खरदी होवू शकते का आणि सातबारा वरती नोंद होईल का

कृपया मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती.

या पूर्वी उत्तर दिले आहे
कलम १८ - कुळवहिवाट कायदा
त्या खाली अर्ज करा

नमस्कार सर,
मी भूमिहीन शेतमजूर आहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या नावावर शेत जमीन (मालमत्ता) नाही. आम्ही ज्या शेत जमिनीत वस्ती करून राहात आहोत (७० वर्षाहून अधिक काळ ) त्या शेत जमिनीचे शेत मालक (स्वखुषेने, विना मोबदला) आम्हला दोन गुंठे (०.२"R") इतकी शेत जमीन खरेदी देण्यास तयार आहेत तरी दोन गुंठेची खरदी होवू शकते का आणि सातबारा वरती नोंद होईल का

कृपया मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती.

नमस्कार सर,
मी भूमिहीन शेतमजूर आहे माझ्या व माझ्या कुटुंबाच्या नावावर शेत जमीन (मालमत्ता) नाही. आम्ही ज्या शेत जमिनीत वस्ती करून राहात आहोत (७० वर्षाहून अधिक काळ ) त्या शेत जमिनीचे शेत मालक (स्वखुषेने, विना मोबदला) आम्हला दोन गुंठे (०.२"R") इतकी शेत जमीन खरेदी देण्यास तयार आहेत तरी दोन गुंठेची खरदी होवू शकते का आणि सातबारा वरती नोंद होईल का

कृपया मार्गदर्शन मिळावे हि विनंती.

खरेदी केलेल्या जमिनीची नोंद घेताना फेरफार नमुना 6 मध्ये भूसंपादन अधिकारी यांची खरेदीस मान्यता घेऊन नोंद घ्या,हा शेर आहे. तर काय करावे. कोणती कागदपत्रे लागतील ? नोंद घेण्यास किती कालावधी लागेल ? भूसंपादन अधिकारी दाखल्यासाठी कसा अर्ज करावा ? फी किती भरावी लागेल ?

फेरफार पूर्ण तपशील whatsapp पाठवा
प्रश्नावरून समजून येत नाही
भू संपादन अधिकरी यांची संमतीचे कारण समजून येत नाही
कदाचित इतर हक्कात भू संपादनासाठी प्रस्तावित असा शेरा असेल . व त्या भागातील जमीन खरेदी विक्री वर मनाई असेल

1987 च्या चौकशी नोंदवही वर वारस नोंद झालेली आहे. A व B यांना वारस म्हणून ठरविले. पण त्याच वेळेस आखीव पत्रिकेवर वारस नोंद करताना फक्त A चे नाव नोंदवले गेले B चे नाव नजरचुकीने नोंदवायचे राहिले ही पत्रिकेतील चूक दुरुस्त करावी अशी B ने विनंती केली.पण उप अधिक्षक भुमी अभिलेख यांनी जिल्हा अधीक्षकांकडे वकिलामार्फत अपील करा असे पत्र पाठवले आहे.कुणाचाही विरोध नसताना B ने कोणा विरुद्ध अपील करायची? का करायची? चूक तर सरकारी अधिकाऱ्यांची आहे जी त्यांनी आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी करून दुरुस्त करावी अशी B ने विनंती केल्यावर सुद्धा ऐकत नाहीत. पुढे B ने काय करावे?

आपण उपाधीक्षक यांचेकडे अर्ज केल्यावर , त्यांना पूणर निरीक्षण प्रस्ताव अधीक्षक यांचेकडे पाठवणे आवश्यक .
असोत आपण पूणरनिरीक्षण अर्ज अधीक्षक यांचे कडे करा

मी शासकीय कॉलेजमध्ये शिक्षक आहे.माझी संपूर्ण सरकारी नोकरी आहे. माझे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख आहे. माझ्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नाही परंतु वडिलांच्या नावे शेतजमीन आहे ती जमीन वडिलोपार्जित आहे. मला एका गावात वैयक्तिक स्वतःचे नावे शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी दाखला मिळेल का ?

महाराष्ट्र कुल वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम २(२) व २(११) नुसार आपले , वडील शेतकरी आहेत व पर्यायाने आपण शेतकरी आहेत . त्यामुळे आपणास हेटकरी दाखल मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही . आपण तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा

विकास आराखडा मध्ये रहिवास झोन दाखविला आहे.परंतु त्या गटात अगोदरच घराचे बांधकाम केले असेल तर ती जागा आता बिनशेती करण्याचे काय पर्याय आहेत.40 पट दंड भरून बिनशेती होईल का ?

आपण जे बांधकाम केले आहे ते ,विनापरवानगी केलेले आहे असे दिसून येते .
आपण बांधकाम नियमानुकूल करून घ्या . आपोआप आपले क्षेत्र NA होऊन जाईल

माझे आजोबा रंगनाथ यांनी 1974 साली कुळ म्हणून जमीन विकत घेतली होती त्यांना मुंबई कुळ कायदा 1948 कलम 32 म चे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले होते सातबारावर नोंद झाली कुळ कायदा कलम 43 चे अटिस पात्र असा शेरा इतर हक्कात नोंद केली परंतु नंतर आजोबांनी सदर जमीन म.ज.म. स. क 85 नुसार अर्ज देऊन आमच्या आजी चंपाबई हिच्या नावे केली त्यानंतर गावी एकत्रिकण स्कीम झाली आणि तलाठी यांच्याकडून कुळ कायदा कलम 43 चे अटीस पात्र असा शेरा इतर हक्कात नोंद करायचा राहून गेला त्यानंतर 1993 साली आमची आजी चंपाबाई हिला
2 पुतण्यानी मिळून फसून सदर जमीन पांडुरंग याला विकली त्यानंतर माझे वडील यांनी तहसीलदार यांचेकडे कुळ कायदा कलम 84 क नुसार अर्ज करून कुळ कायदा कलम 43 क शर्ती चे उल्लंघन झलेने सदर जमीन सरकार जमा करण्याची मागणी केली त्यानुसार तहसीलदार यांनी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून 1995 साली सदर जमीन सरकार जमा केली परंतु पांडुरंग ने प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अपील केले आणि प्रांत अधिकाऱ्यानी जमिनीच्या आकाराच्या 40 पट नजराणा रक्कम भरून घेऊन व्यवहार कायदेशीर केला त्यावर माझ्या वडिलांनी महसूल न्यायालय (MRT) कडे अपील केले आणि MRT ने तहसीलदार यांचा निकाल कायम केला परंतु पांडुरंग याने High Court कडे अपील केले आणि मुद्दा मांडला की मुंबई कुळ कायदा 1948 कलम 32 म प्रमाणे जमीन विकत घेतली असल्यास त्याला 43 क हे कलम लागू होत नाही
तेव्हा महोदय माझा प्रश्न हा आहे की 1974 साली मुंबई कुळ कायदा 1948 कलम 32 म प्रमाणे जमीन विकत घेतली असल्यास त्याला कलम 43 क च्या शर्ती लागू आहेत का ?
2) सदर जमीन सरकार जमा झाल्यानंतर माझ्या वडिलांना घेता येईल का ?

१९७४ साली कुल कायद्याखाली प्राप्त जमिनीचे विक्रीसाठी परवानगीची आवश्यकता होती .
जमीन शासन जमा झाली असेल तर वाटपासाठी , आपला क्रम प्राथम्य यादीत नाही
आपणास मिळू शकत नाही
मूळ जमीन मालकास मिळू शकते

माझा प्रश्न असा आहे की अ व्यक्तीकडुन रजिस्टर खरेदी खताने गावात जागा घेतली व त्यावरुन सिटी सर्व्हे ला वडीलांच्या नावे नोंद झाली. परंतु ग्रामपंचायत ८अ (कर आकारणी) उतारा ब व्यक्तीच्या नावे आहे. सदरची जागा सद्यस्थितीत आम्हीच वापरतो. ब व्यक्तीचे नाव ग्रामपंचायत ८अ वरुन कमी करुन वडीलांच्या नावे कसे करावे. न केल्यास पुढे काही अडचण येणार नाही ना कारण सिटी सर्व्हे वरती वडीलांचे नाव आहे. आणि ब नावाची व्यक्ती गावात नाही आहे.

बी चे नाव कमी करण्यासाठी ग्राम पंचायत कडे अर्ज करा

JMFC मृत्यू नोंद दिनांक जाहीर करतील म्हणजे काय याची कृपया माहिती देणे

आपणास JMFC यांचेकडे अर्ज करावा लागेल . त्यांचेकडून मृत्यू दिनांक प्रमाण पत्र मिळेल

वडिलोपार्जित शेत वहिवाट रास्ता अडवणूक करत आहे,खरेदीखतामध्ये खाडाखोड केली,संपादित क्षेत्र अतिक्रमण केले,त्यासाठी तक्रार कोठे करावी

वही वाट रस्ता अडवणूक केली असेल तर , मामलतदार कोर्ट कायद्याखाली , तहसीलदार यांचेकडे अर्ज करा