अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
81 DCPSकपातीचे वार्षिक विवरण (R3-Report)शोधण्याची पध्दती.
१ नोंव्हे २००५ नंतर शासकिय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचारी / अधिकारी यांना अंशदायी निवृत्ती योजना DCPS लागु केली आहे त्या नुसार आपले मासीक पगारातुन दरमाह १०% रक्कम कपात करण्यात येते व तेवढीच रक्कम शासन जमा करत असते. त्या कपाती नुसार सन २००७-२००८ पासुन ते सन २०१४-२०१५ पर्यंतचे वार्षिक विवरण ( Form R3-Report)आपले सेवार्थ खातेवर देण्यात आले आहे. ते सर्व विवरण पाहुन missing amount बद्यल प्रस्ताव सादर करुन हि रक्कम आपले खात्यात जमा करुन घ्यावी लागेल.खालिल लिंक चा वापर करुन आपन आपले R3report पाहु शकता व missing amount शोधुन
ते आपले DCPS खात्यात जमा करु शकाल.
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


82 7/12 उताऱ्यावरील पोटखराबा क्षेत्र -मोहसिन शेख डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


83 हक्क नोंदणी - एक परिचय कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


84 प्रसुती रजा संदर्भात सेवा कालावधीची अट वगळण्याबाबत श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


85 pik paisewari श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


86 अपील पुनर्निरीक्षण अर्जांबाबत श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


87 नझुल बाबत सुधारित धोरण श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


88 पिक पाहणी केस .बाबत डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


89 महाराष्ट्रातील कार्यरत तलाठी यांची माहीती.
महाराष्ट्रातील कार्यरत तलाठी यांची संपुर्ण माहीती सर्व तलाठी मंडळींना मिळावी जेणे करुन जे तलाठी आपसी बदलीचे शोधात असतील त्यांना हृया माहीतीचा ऊपयोग होईल व महाराष्ट्रातील तलाठी यांची माहीती कधीही आपनास पाहता येईल किंवा डाऊनलोड करता येईल या करिता 'महाराष्ट्रातील तलाठी" हृया संकेत स्थळाच्या खालील लिंक चा वापर करुन आपली संपुर्ण माहीती भरा. धन्यवाद.....!
http://talathiinmaharashtra.blogspot.in
#आपली माहीती फार्म मध्ये भरण्यासाठी येथे क्लिक करा.#
#फार्म मध्ये भरलेली तलाठी यांची माहीती येथे पहा.#
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


90 ७ वा वेतन आयोग अह्वाल श्री.संजय शंकरराव शिंदे
उप जिल्हाधिकारी


91 दैंनीक कामकाजा साठी आवश्यक असनारे विवीध प्रकारचे android मोबाईल app डाऊनलोड कराण्यासाठी http://talathiinmaharashtra.blogspot.in ह्या लिंक चा वापर करावा.... महसुल विभागाविषयी व ईतर महत्वाच्या शासन निर्णयासाठी 'महाराष्ट्र शासन निर्णय सुविधा" हे app अवश्य वापरा. कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


92 गाव नमुने- तलाठी पायाभूत प्रशिक्षण डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


93 महसूल मार्फत होणारी चौकशींचे प्रकार - डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


94 7-12 वरील आणेवारी पै नुसार क्षेत्र काढणे ,अंक मांडणी व चिन्ह तकता डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


95 महसूल मार्फत होणारी अ प्रकारची वसुली माहिती डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


96 वर्ग २ जमीनीचे प्रकार, विक्री परवाना कोणाकडुन घ्यावयाचे याबद्द्ल सविस्तर माहिती शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


97 maharajasv abhiyan . श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


98 ओळख परेडबाबत कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


99 सात-बारा वरील आणेवारी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


100 तुकडेबंदी कायद्यात यवतमाळ जिल्हयासाठी विशेष निर्णायक बदल केला आहे ही त्याची आधिसूचना जाहिर केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय. कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.14 seconds.