अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
61 वजन आणि मापे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


62 गौण खनिज कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


63 वक्फ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


64 पीक पहाणी आणि वहिवाट प्रकरणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


65 मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण) कायदा, १९८६ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


66 गोपनीय अहवाल बाबत माहिती कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


67 हक्क नोंदणीसाठी कागदपत्रांची यादी आणि तपासणी यादी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


68 वारस कायदे आणि मृत्युपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


69 Revenue Stamps कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


70 Power of Attorny कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


71 तालुकास्तरीय समित्या रचना व कार्ये डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


72 वारसा कायदे आणि मृत्युपत्र विषयक तरतुदी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


73 मृत्यूपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


74 पारसी वारसा कायदा कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


75 हिंदू वारसा कायदा कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


76 सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांची कर्ततव््े व जबाबदाऱ्या
-सविस्तर सूचना
श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


77 मुस्लिम वारस कायदा बाबत माहिती कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


78 मृत्यू पत्र बाबत माहिती कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


79 मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतगगत अजग
करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत....
श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


80 डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.