अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
61 वक्फ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


62 पीक पहाणी आणि वहिवाट प्रकरणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


63 मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण) कायदा, १९८६ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


64 गोपनीय अहवाल बाबत माहिती कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


65 हक्क नोंदणीसाठी कागदपत्रांची यादी आणि तपासणी यादी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


66 वारस कायदे आणि मृत्युपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


67 Revenue Stamps कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


68 Power of Attorny कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


69 तालुकास्तरीय समित्या रचना व कार्ये डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


70 वारसा कायदे आणि मृत्युपत्र विषयक तरतुदी कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


71 मृत्यूपत्र कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


72 पारसी वारसा कायदा कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


73 हिंदू वारसा कायदा कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


74 सादरकर्ता अधिकाऱ्ाांची कर्ततव््े व जबाबदाऱ्या
-सविस्तर सूचना
श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


75 मुस्लिम वारस कायदा बाबत माहिती कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


76 मृत्यू पत्र बाबत माहिती कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


77 मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतगगत अजग
करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत....
श्रीमती.लीना फाळके
तहसीलदार


78 डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


79 DCPSकपातीचे वार्षिक विवरण (R3-Report)शोधण्याची पध्दती.
१ नोंव्हे २००५ नंतर शासकिय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचारी / अधिकारी यांना अंशदायी निवृत्ती योजना DCPS लागु केली आहे त्या नुसार आपले मासीक पगारातुन दरमाह १०% रक्कम कपात करण्यात येते व तेवढीच रक्कम शासन जमा करत असते. त्या कपाती नुसार सन २००७-२००८ पासुन ते सन २०१४-२०१५ पर्यंतचे वार्षिक विवरण ( Form R3-Report)आपले सेवार्थ खातेवर देण्यात आले आहे. ते सर्व विवरण पाहुन missing amount बद्यल प्रस्ताव सादर करुन हि रक्कम आपले खात्यात जमा करुन घ्यावी लागेल.खालिल लिंक चा वापर करुन आपन आपले R3report पाहु शकता व missing amount शोधुन
ते आपले DCPS खात्यात जमा करु शकाल.
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी
तलाठी


80 7/12 उताऱ्यावरील पोटखराबा क्षेत्र -मोहसिन शेख डॉ.मोहसिन युसूफ शेख
मंडळ अधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.08 seconds.