अवर्गीकृत साहित्य

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 राज्यात नवीन पोलीस ठाणे निर्माण करण्यासाठी विचारात घ्यावयाची मार्गदर्शक तत्त्वे व त्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाहीबाबत. 202308251749493329 Administrator


2 राज्यातील पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्ह्यामधील पोलीस ठाण्यांच्या आवश्यकतेनुसार पोलीस ठाणेसाठी मनुष्यबळाचे प्रमाणक/निकष ठरविणेबाबत. 202308251753347129 Administrator


3 विविध प्राधिकरणांसमोरील प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक सुनावणीसाठी नोटीस कालावधीबाबत २०२३०७१४ Administrator


4 मंत्रिमंडळ अधिसूचना १४.०७.२०२३ २०२३०७१४ Administrator


5 पोलीस विभागाच्या पत्राला मंडळ अधिकारी, अहमदनगर श्री मोहसीन शेख यांचे अभ्यासपूर्ण उत्तर Administrator


6 रेरा अधिनियम, नियम आणि एफ.ए.क्‍यू. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


7 पुरवठा आणि अन्य तपासण्या कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


8 Preventive Actions कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


9 MLRC Sec. 150 कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


10 1 धारण जमिनीचे वाटप कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


11 Table Manners कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


12 CHAPTER Cases कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


13 नोटीस बजावणे कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


14 थकबाकी वसुली कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


15 आपल्‍या "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमचे- कलम ५ ते १९" नवीन स्वरूपात. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


16 आपल्‍या "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमचे- कलम १ ते ४" नवीन स्वरूपात. कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


17 मूत्रपिंड (Kidney) निगा व घरगुती उपचार कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


18 87. गौणखनिज जप्ती निर्देश-मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


19 आयुष्यमान भव - डॉ. संजय कुंडेटकर कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


20 हृदयाच्‍या रक्तवाहिन्‍या उघडण्‍यासाठी घरगुती औषध कुंडेटकर संजय नरेंद्र
उप जिल्हाधिकारी


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.