विशेष संकलने

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
21 लाचलुचपतीबाबतेची प्रकरणे चालवण्यासाठी पुर्वपरवानगीबाबत शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


22 लाचलुचपतीबाबतची प्रकरणे जलद निपटारा करणेबाबत शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


23 वर्ग १ अधिकार्‍याची चौकशी (लाचलुचपतीबाबत) शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.