विशेष संकलने

अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
21 Center 's new Land reform Policy श्री. किरण पानबुडे
उप जिल्हाधिकारी


22 changing role of revenue officers;;talathi श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


23 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


24 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


25 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


26 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


27 police patil duties श्री. कदम राजाभाऊ सोपानराव
तहसीलदार


28 लाचलुचपतीबाबतेची प्रकरणे चालवण्यासाठी पुर्वपरवानगीबाबत शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


29 लाचलुचपतीबाबतची प्रकरणे जलद निपटारा करणेबाबत शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


30 वर्ग १ अधिकार्‍याची चौकशी (लाचलुचपतीबाबत) शशिकांत सुबराव जाधव
नायब तहसीलदार


अ.क्र. मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.