कार्यालयीन संपर्क

अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन
301 तहसीलदार, वेल्हे पुणे पुणे वेल्हे 02130 - 221223 221241
302 तहसीलदार, मिरज पुणे सांगली मिरज 0233 - 2722682 2228542
303 तहसीलदार, मुळशी पुणे पुणे मुळशी 020 - 22943121
304 तहसीलदार, मावळ पुणे पुणे मावळ 02114 - 235440 235760
305 तहसीलदार, वाळवा पुणे सांगली वाळवा 02342 - 222050 220631
306 तहसीलदार, हवेली पुणे पुणे हवेली 020 - 24472348
307 तहसीलदार, शिराळा पुणे सांगली शिराळा 02345 - 272127 272112
308 तहसीलदार, पुणे पुणे पुणे पुणे 020 - 24472850
309 तहसीलदार, पलूस पुणे सांगली पलूस 02346 - 226888 225019
310 तहसीलदार, अकोले नाशिक अहमदनगर अकोले 02424 - 221228 221238
311 तहसीलदार, संगमनेर नाशिक अहमदनगर संगमनेर 02425 - 225353 225511
312 तहसीलदार, कडेगाव पुणे सांगली कडेगाव 02347 - 243122 276333
313 तहसीलदार, राहता नाशिक अहमदनगर राहता 02423 - 242853 242854
314 तहसीलदार, खानापूर पुणे सांगली खानापूर 02347 - 272626 272223
315 तहसीलदार, कोपरगाव नाशिक अहमदनगर कोपरगाव 02423 - 223059 222611
316 तहसीलदार, श्रीरामपूर नाशिक अहमदनगर श्रीरामपूर 02422 - 222250 222906
317 तहसीलदार, राहुरी नाशिक अहमदनगर राहुरी 02426 - 232660 232620
318 तहसीलदार, नेवासा नाशिक अहमदनगर नेवासा 02427 - 241225 244615
319 तहसीलदार, शेवगाव नाशिक अहमदनगर शेवगाव 02429 - 221235 221400
320 तहसीलदार, तासगाव पुणे सांगली तासगाव 02341 - 240640 250051
अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन

This page was generated in 0.01 seconds.