कार्यालयीन संपर्क

अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन
281 तहसीलदार, श्रीवर्धन कोंकण रायगड श्रीवर्धन 02147 - 222226
282 तहसीलदार, म्हसाळा कोंकण रायगड म्हसाळा 02149 - 232224
283 तहसीलदार, माणगाव कोंकण रायगड माणगाव 02140 - 262632
284 तहसीलदार, गगनबावडा पुणे कोल्हापूर गगनबावडा 02326 - 222038 222043
285 तहसीलदार, पन्हाळा पुणे कोल्हापूर पन्हाळा 02328 - 235026 235063
286 तहसीलदार, ताळा कोंकण रायगड ताळा 02140 - 269317
287 तहसीलदार, शाहुवाडी पुणे कोल्हापूर शाहुवाडी 02329 - 224130 224156
288 तहसीलदार, महाड कोंकण रायगड महाड 02152 - 222142
289 तहसीलदार, पोलादपूर कोंकण रायगड पोलादपूर 02191 - 240026
290 तहसीलदार, हातकनंगले पुणे कोल्हापूर हातकणंगले 0230 - 2483128 2483129
291 तहसीलदार, जुन्नर पुणे पुणे जुन्नर 02132 - 222047 222143
292 तहसीलदार, आंबेगाव पुणे पुणे आंबेगाव 02133 - 244214 244265
293 तहसीलदार, शिरोळ पुणे कोल्हापूर शिरोळ 0232 - 236447 236458
294 तहसीलदार, खेड पुणे पुणे खेड 02135 - 222040 222079
295 तहसीलदार, शिरूर पुणे पुणे शिरूर 02138 - 222138 222210
296 तहसीलदार, दौंड पुणे पुणे दौंड 02117 - 262324 262362
297 तहसीलदार, इंदापूर पुणे पुणे इंदापूर 02111 - 222334 223128
298 तहसीलदार, बारामती पुणे पुणे बारामती 02112 - 224386 222539
299 तहसीलदार, पुरंदर पुणे पुणे पुरंदर 02115 - 222331 222312
300 तहसीलदार, भोर पुणे पुणे भोर 02113 - 222539 222602
अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन

This page was generated in 0.07 seconds.