कार्यालयीन संपर्क

अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन
161 तहसीलदार, नेर अमरावती यवतमाळ नेर 07238 - 267763 267716
162 तहसीलदार, घाटंजी अमरावती यवतमाळ घाटंजी 07230 - 227209 227210
163 तहसीलदार, पुसद अमरावती यवतमाळ पुसद 07233 - 246032 246242
164 तहसीलदार, महागाव अमरावती यवतमाळ महागाव 07236 - 222238 222239
165 तहसीलदार, महाबळेश्वर पुणे सातारा महाबळेश्वर 02168 - 260229 260262
166 तहसीलदार, उमरखेड अमरावती यवतमाळ उमरखेड 07231 - 237217 237230
167 तहसीलदार, कोरेगाव पुणे सातारा कोरेगाव 02163 - 220240 220241
168 तहसीलदार, किनवट औरंगाबाद नांदेड किनवट 02469 - 222008 222701
169 तहसीलदार, माहूर औरंगाबाद नांदेड माहूर 02460 - 268521 220230
170 तहसीलदार, मान पुणे सातारा मान 02165 - 220232 220249
171 तहसीलदार, खटाव पुणे सातारा खटाव 02161 - 231238 231208
172 तहसीलदार, कराड पुणे सातारा कराड 02162 - 234840
173 तहसीलदार, पाटन पुणे सातारा पाटण 02372 - 283022 283040
174 तहसीलदार, हादगाव औरंगाबाद नांदेड हादगाव 02468 - 222328 222401
175 तहसीलदार, हिमायतनगर औरंगाबाद नांदेड हिमायतनगर 02468 - 244428 244420
176 तहसीलदार, भोकर औरंगाबाद नांदेड भोकर 02467 - 222622
177 तहसीलदार, मुदखेड औरंगाबाद नांदेड मुदखेड 02462 - 275551 266567
178 तहसीलदार, अर्धापूर औरंगाबाद नांदेड अर्धापूर 02462 - 275551 266567
179 तहसीलदार, सातारा पुणे सातारा सातारा 02162 - 230681 222860
180 तहसीलदार, जावळी पुणे सातारा जावळी 02378 - 285223 285254
अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन

This page was generated in 0.02 seconds.