कार्यालयीन संपर्क

अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन
141 तहसीलदार, चिमूर नागपूर चंद्रपूर चिमूर 07170 - 265547 265548
142 तहसीलदार, सांगोला पुणे सोलापूर सांगोला 02187 - 220218
143 तहसीलदार, नागभीड नागपूर चंद्रपूर नागभीड 07179 - 240050 240048
144 तहसीलदार, वरोरा नागपूर चंद्रपूर वरोरा 07176 - 282110 282154
145 तहसीलदार, भद्रावती नागपूर चंद्रपूर भद्रावती 07175 - 265080 266005
146 तहसीलदार, आर्णी अमरावती यवतमाळ आर्णी 07234 - 266680 266260
147 तहसीलदार, वणी अमरावती यवतमाळ वणी 07239 - 225062 225154
148 तहसीलदार, मालसिरस पुणे सोलापूर माळशिरस 02185 - 235036
149 तहसीलदार, मरेगाव अमरावती यवतमाळ मरेगाव 07237 - 237243 237238
150 तहसीलदार, झरी झामनी अमरावती यवतमाळ झरी झामनी 07237 - 236004
151 तहसीलदार, राळेगाव अमरावती यवतमाळ राळेगाव 07202 - 225254 225256
152 तहसीलदार, फलटण पुणे सातारा फलटण 02166 - 222210 222529
153 तहसीलदार, केळापूर अमरावती यवतमाळ केळापूर 07235 - 227408 227549
154 तहसीलदार, बाभूळगाव अमरावती यवतमाळ बाभूळगाव 07203 - 270524 270542
155 तहसीलदार, कळंब अमरावती यवतमाळ कळंब 07201 - 226140 226141
156 तहसीलदार, वाई पुणे सातारा वाई 02167 - 227711 220161
157 तहसीलदार, यवतमाळ अमरावती यवतमाळ यवतमाळ 07232 - 238194 244654
158 तहसीलदार, दारव्हा अमरावती यवतमाळ दारव्हा 07238 - 254152 254155
159 तहसीलदार, दिग्रस अमरावती यवतमाळ दिग्रस 07234 - 222103 222102
160 तहसीलदार, खंडाला पुणे सातारा खंडाळा 02169 - 252128 252148
अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन

This page was generated in 0.02 seconds.