कार्यालयीन संपर्क

अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन
1 तहसीलदार, अक्कलकुवा नाशिक नंदुरबार अक्कलकुवा 02567 - 252226 1 - 1
2 तहसीलदार, आक्रणी नाशिक नंदुरबार आक्रणी 02567 - 220232
3 तहसीलदार, शहादा नाशिक नंदुरबार शहादा 02565 - 224500
4 तहसीलदार, तळोदा नाशिक नंदुरबार तळोदा 02576 - 232367
5 तहसीलदार, नंदुरबार नाशिक नंदुरबार नंदुरबार 02564 - 222269
6 तहसीलदार, नवापूर नाशिक नंदुरबार नवापूर 02569 - 250040
7 तहसीलदार, चोपडा नाशिक जळगाव चोपडा 02586 - 220076 222132
8 तहसीलदार, यावल नाशिक जळगाव यावल 02585 - 261232
9 तहसीलदार, रावेर नाशिक जळगाव रावेर 02584 - 250226
10 तहसीलदार, भुसावळ नाशिक जळगाव भुसावळ 02582 - 222592
11 तहसीलदार, जळगाव नाशिक जळगाव जळगाव 0257 - 2229634
12 तहसीलदार, धरणगाव नाशिक जळगाव धरणगाव 02588 - 251888
13 तहसीलदार, अमळनेर नाशिक जळगाव अमळनेर 02587 - 223055
14 तहसीलदार, पारोळा नाशिक जळगाव पारोळा 02597 - 222230
15 तहसीलदार, एरंडोल नाशिक जळगाव एरंडोल 02588 - 244221
16 तहसीलदार, भडगाव नाशिक जळगाव भडगाव 02596 - 221224
17 तहसीलदार, चाळीसगाव नाशिक जळगाव चाळीसगाव 02589 - 222831
18 तहसीलदार, पाचोरा नाशिक जळगाव पाचोरा 02596 - 240033
19 तहसीलदार, जामनेर नाशिक जळगाव जामनेर 02580 - 230034
20 तहसीलदार, मुक्ताईनगर नाशिक जळगाव मुक्ताई नगर 02583 - 222223
अ.क्र. नांव विभाग जिल्हा तालुका ऑफिस फोन निवास फोन

This page was generated in 0.01 seconds.