जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Navnath g dharpale
Saturday, September 23, 2023
navnathdharpale85@gmail.com

नमस्कार सर सर्वे क्रमांकाचे फाळणी होऊन दोन गट नंबर तयार झाले 1965 ला त्यानंतर 1970 71 मध्ये दोन्ही गटातील अर्धी अर्धी जमीन एकमेकांना जोडण्यात आली परंतु गट नकाशे 1965 चे तसेच ठेवून त्याखाली विनास स्केलचे नकाशा काढण्यात आला गट बुक ची नक्कल काढले असता त्यामध्ये भू नकाशा पूर्वीप्रमाणे आहे व त्याच्या खाली कच्चा नकाशा हा जागेवरील वहिवाटीनुसार आहे व तो अपडेट नाही तो विनाशकेलचा काढण्यात आलेला आहे दोन्ही गटांच्या आजपर्यंत कोणतीही मोजणी झालेली नाही कृपया मार्गदर्शन करावे
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करणे अधिनियम अंतर्गत जी एकत्रीकरण योजना झाली आहे , त्यामध्ये कोणताही दोष नाही . मात्र केवळ मंजूर एकत्रीकरण योजनेनुसार , नकाशा तयार करण्यात आलेला नाही . तसेच क्षेत्रामध्ये कोणताही बदल नाही . एकत्रीकरण योजनेनुसार गट नकाशा नाही हि चूक आहे . सदरची चूक हि लेखन प्रमाद चूक आहे . उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अ अन्वये, जिल्हा अधीक्षक भूमिलेख यांचेकडे अर्ज करा .
WRIT PETITION NO. 13506 OF 2018 , Shri Namdeo Narayan Kadam and others Vs State of Maharshtra , ( https://indiankanoon.org/doc/6973320/?type=print) या प्रकरणात मा उच्च न्यायालयाने , न्यायतत्व प्रस्थापित केले आहे , कि गट बुक नकाशातील चूक हि , लेखन प्रमाद चूक आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Navnath g dharpale
Saturday, September 23, 2023
navnathdharpale85@gmail.com

नमस्कार सर सर्वे क्रमांकाचे फाळणी होऊन दोन गट नंबर तयार झाले 1965 ला त्यानंतर 1970 71 मध्ये दोन्ही गटातील अर्धी अर्धी जमीन एकमेकांना जोडण्यात आली परंतु गट नकाशे 1965 चे तसेच ठेवून त्याखाली विनास स्केलचे नकाशा काढण्यात आला गट बुक ची नक्कल काढले असता त्यामध्ये भू नकाशा पूर्वीप्रमाणे आहे व त्याच्या खाली कच्चा नकाशा हा जागेवरील वहिवाटीनुसार आहे व तो अपडेट नाही तो विनाशकेलचा काढण्यात आलेला आहे दोन्ही गटांच्या आजपर्यंत कोणतीही मोजणी झालेली नाही कृपया मार्गदर्शन करावे

Question by सागर
Wednesday, September 20, 2023
sagarkandekar1990@gmail.com

गावठाण मध्ये 7 CTS प्लॉट असून सर्व गटात माझ्या आजोबांचे मोठे भाऊ यांचे मूळ मालक म्हणून ए.कु.क म्हूणन नाव लावले आहे.आज दोन्ही आजोबा मयत आहे तर आमचे वारस नोंद होऊ शकते का ?
हो वारस नोंद होण्यास काहीही बाधा नाही .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by महेश
Wednesday, September 20, 2023
maheshsarode383@gmail.com

मा. पाणबुडे साहेब
फेरफार नोंद ही हितसंबंध असलेल्या जमीन धार काला नोटीस न देता प्रमाणित केले असल्यास ती नोंद बेकायदेशीर असते ह्या विषयी उच्च न्यायालयाचा निकाल असेल तर त्याबद्दल सांगावे नम्र विनंती
महसूल संहितेच्या कलम १५०(२) अन्वये , हक्क संपादनाची वर्दी नोटीस सर्व हित्साबंधीतांना देणे बंधनकारक आहे .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by amrut shashikantrao advant
Tuesday, September 19, 2023
amrutadvant@gmail.com

mazya sheta lagat shiv asun shivechi lambi rundi mala kuthe milu shakel. ki nahi milnar

Question by Siddeshwar langhi
Tuesday, September 19, 2023
Siddeshwarlanghi1@gmail.com

महसूल अधिकारी जसे की,प्रांत अधिकारी,अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी न्यायनिर्णय करतांना निकालपत्रात प्रतिवादी हजर असून(तसा रोजनम्यत हजर असल्याची सही आहे) पण जर चुकीच्या पद्धतीने आदेशात प्रतिवादी यांना गैरहजर दाखविले असेल व प्रतिवादी यांचे म्हणने निकालात घेतले नसेल तर सबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणत्या स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करण्यात येते?
अशा चुका ह्या शासकीय कामकाजात अनावधानाने व कामाच्या व्यापात होत असतात. जर एखाद्या आदेशामध्ये अथवा निकाल पत्रामध्ये जर संबंधित जाबदार हजर असतानाही तो गैरहजर दाखवलेला असेल व त्याने दाखल केलेले म्हणणे विचारात घेतलेले नसेल तर अशा आदेशाविरुद्ध आपण त्यांच्या लगतम वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करा किंवा अशा आदेशाची फेर तपासणी करण्याबाबत पुनरीक्षण अर्ज दाखल करा.
कोणतीही कृती ही सदभावपूर्वक हेतूने केल्यास त्याविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई करता येत नाही. मात्र जर अशी कृती असदभावपूर्वक हेतूने केल्याची निदर्शनास आल्यास असा अधिकारी कारवाईस पात्र होऊ शकतो.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Navnath g dharpale
Sunday, September 17, 2023
navnathdharpale85@gmail.com

नमस्कार सर दोन गट नंबर मधील हद्दरेषा पूर्व पश्चिम आहे परंतु भू नकाशा मध्ये दक्षिण उत्तर दाखवत आहे कृपया योग्य मार्गदर्शन करावे धन्यवाद
महसूल संहितेच्या कलम १३५ अन्वये मा जिल्हाधिकारी यांचेकडे नकाशा दुरुस्ठीसाठी अर्ज करा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by महेश सरोदे
Sunday, September 17, 2023
maheshsarode383@gmail.com

मा. साहेब
1) जर शेतजमिनीचा ताबा कायदेशीर नसेल तर तो बेकायदेशीर ताबा घेऊन कुळ होऊ शकतो का?
2 ) मूळ जमीन मालकाला नोटीस न देता कुळ नोंद घेणे हे कायददेशिर आहे का?
कृपया मार्गदर्शन करावे
महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम 1948 च्या कलम चार अन्वये मानवी कुळ म्हणजे जी व्यक्ती दुसऱ्याची जमीन कायदेशीर रित्या कसते असा होय. कायदेशीर रित्या कसणे म्हणजे, संबंधित जमिनीच्या मालकाने असणाऱ्या व्यक्तीस लिखित स्वरूपात किंवा तोंडी स्वरूपात जमीन कसण्यास परवानगी दिलेली असणे. दुसऱ्याची जमीन अशी लिखित परवानगी किंवा तोंडी परवानगी न देता जर कोणी कसत असेल तर तो अनाधिकारक जमीन कसं आहे असे मानले जाते व अशी व्यक्ती ही मानवी कुळ ही होऊ शकत नाही. नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार, एखाद्याच्या कृतीमुळे दुसऱ्याच्या हक्कांवर अथवा हितसंबंधांवर जर परिणाम होणार असेल तर अशा व्यक्तींना नोटीस देणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त आपल्या कथनाप्रमाणे जर कुळाने अनाधिकृतपणे जमिनीचा ताबा घेऊन तो कसत असेल व कुळ म्हणून लागलेली नोंद आपणाला नैसर्गिक न्याय तत्त्वाप्रमाणे नोटीस न देता मंजूर करण्यात आलेली असेल, तर अशी ही नोंद सदोष असल्याच्या कारणास्तव रद बादल होण्यास पात्र आहे.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

उत्पन्न दाखल्यासाठी निकष काय आहेत?

Question by Azharuddin babu momin
Saturday, September 16, 2023
azharuddin.momin10@gmail.com

तुळशी धरणाचे आम्ही धरणग्रस्त आहे व पुनर्वसन मिळालेल्या शेत जमिनीतून प्रारूप विकास योजना कागल नगर परिषद कागल या योजने अंतर्गत १५ मीटर चे २ रस्ते आरक्षण टाकले आहे ते रद्द करणे कायदा कारण शेजारील शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात प्लॉटिंग करत आहेत आणि रास्त मात्र आमच्या शेत जमिनीतून टाकला आहे साहेब सरळ रस्ता न जात वळवलेला आहे काय करावे आमच्यावर अन्याय होत आहे
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1965 च्या उपबंधानुसार ज्यावेळी कागल नगर परिषदेचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला होता त्यावेळी आपण त्याला हरकत घेणे अथवा त्यावर आक्षेप नोंदवणे आवश्यक होते. प्रारूप विकास आराखडा जर आता अंतिम विकास आराखडा म्हणून शासनमान्य झाला असेल तर आता काहीही करता येणार नाही. एखादा विकास आराखडा कसा असावा अथवा त्यामधील रस्ता कसा असावा कोणत्या दिशेने असावा याबाबत संबंधित नगरपालिकेचा निर्णय हा अंतिम असतो.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by अकलाक रशिद शेख
Thursday, September 14, 2023
aklakshaikh004@gmail.com

भोगवटादर वर्ग 2 च्या जमीन हस्तांतरण संबंधीत माहिती हवी आहे तसेच सक्षम " " प्राधिकर्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरण बंदी " विषयी माहिती

Question by Saurbh zalte
Thursday, September 14, 2023
saurbhzalte@gmail.com

2002 चा आधी पासून गायरान जमीन कसत आहे आणि ग्रामपंचायती चे ठराव पण आहे तर जमीन नावावर कशी करावी
गायरान अथवा गुरुचरण जमीन ही आपण कितीही दिवस कसत असला तरी ती आपल्या नावावर होऊ शकत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतीतील निर्णय व त्या अनुषंगाने महसूल संहितेमध्ये झालेली सुधारणा याचा विचार करता, आपणास अशा गुरुचरण जागेची आवश्यकता असल्यास आपणाला त्याचा मोबदला शासनास द्यावा लागतो व दुप्पट आकारमानाची शेतजमीन शासनाकडे जमा करावी लागते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by गणेश देसाई
Tuesday, September 12, 2023
ganeshca05@gmail.com

नमस्कार,
आमची कुळकायदयनावये प्राप्त जमीन कराड सातारा येथे १९४२ पासून आहे, एकत्रित जमीन ५ एकर १५ गुंठे आहे. त्या मध्ये ५० आणे फक्त आमचे आहे. सदर जमिनीचा आकार २ रुपये आहे. सदर जमिनीचा आजून पर्यन्त आमच्या वडिलांनी ३२ग केलेला नाही. सध्या आमच्या हिसस्याचा, म्हणजेच माझ्या वडिलांचा अर्ध्या हिस्साचा आम्ही ३२ ग करू शकतो का? करू शकतो तर साधारण किती खर्च यातो? ३२ ग करण्या साथी आणि किती वेळ लागतो? अर्ध्या जमिनीची ३२ ग करून मालकी सिद्ध करू शकतो का? आणि त्यावर काही अतिक्रमण असेल तर ते काढू शकतो का? ३२ ग झाल्यावर किती दिवसात नोदणी करणे आपेक्षित असते. आणि त्यावर इतर हिस्से दारांचे हक्क सोड पत्रक आपल्या नावावर कधी पर्यन्त करू शकतो.
भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रापेक्षा निम्म्या क्षेत्राची ३२ ग किंमत निच्छित करता येते . ३२ ग किंमत हि कलम ३२ ह प्रमाणे , आकारच्या ४०- २०० पट आहे . अन्य खातेदारांचे हक्क आपण , मिल्कातीला कब्जेदार सादरी नाव दाखल झाल्यावर करू शकता अथवा त्यापूर्वी हि करू शकता . आपण अतिक्रमण काढी शकता .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Kulkarni krushna shamrao
Sunday, September 10, 2023
kulkarnikrushna584@gmail.com

आमच्या शेतात पाझर तलाव आहे.१९७९ साली दुश्काळी कामासाठी हस्तांतरीत केलेल्या जमीनीचा मोबदला मिळण्यासाठी काय करावे.मार्गदर्शन करावे.
संपादन संस्थेला आपण जमीन संपादन भरपाई ( मुआवजा ) देणे बाबत नोटीस द्या .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vikas sanap
Sunday, September 10, 2023
vikassanap1993@gmail.com

Namaskar sir
Maza Question Asa ahe ki bhumi abhilekh kadhe pot hissa zala ahe hissa from no 4 and 11 tayar ahe pan 7/12 var pot hissa zalychi ferfar nond hahi tar aplyala pot hissa La chalange Karycha hai tar Kay karave? Ferfar nond kashi milel mahiti milavi?
एकत्रीकरण योजनेसाठी भूमापन होऊन पोट-हिस्सा तयार करण्यात आला आहे कि क्षेत्र विक्रीमुळे , धारकांच्या अर्जावरून आकारची / महसुलाची विभागणी करण्यासाठी व स्वतंत्र ७/१२ तयार करण्यासाठी केला आहे ? एकत्रीकरण योजनेच्या अनुषगाने , पोट-हिस्सा मोजणी झाली असेल तर त्याचा फेरफार जरी अभिलीखीत करून , भूमापन अधिकार्याने प्रमाणित केला असला तर , त्याचा अंमल एकत्रीकरण योजनेत झाला असेल तर , अश्या फेरफारास आह्वणीत करता येत नाही . त्याचे कारण असे आहे कि , पोट-हिस्सा फेरफार आह्वणीत करणे म्हणजे , एक्त्रीलारण योजनेस आह्वान देणे . अश्या वेळी एकत्रीकरण योजनेस मुदतीत आह्वान देणे आवश्यक आहे . उपरोक्त दुसर्‍या कारणाकरिता , विना फेरफार , त्याचा अंमल दिला असेल तर , उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे आह्वान देणे आवश्यक .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

महसूल कलम १५५ आरटीएस केस बंद झाल्यानंतर तहसीलदार यांनी किती दिवसात निर्णय देणे अपेक्षित आहे
या बाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत . मात्र जास्तीत जास्त २-३ आठवड्यात निकाल देणे अभिप्रेत .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Miss shaila mhatre
Thursday, September 07, 2023
spindia100@gmail.com

मुंबई उपनगर येथे तालुका बोरवली मध्ये मालवणी गावात cts 675 क्रमांकाचा भूखंड आहे.
त्याच्या सातबारावर आमची नावं आहेत पण मालमत्ता पत्रकावर नावे नाहीत.
मालमत्ता पत्रकावर नावे दाखल करण्यासाठी आमचा हा भूखंड cts 675 कार्यालयातून NA करायला सांगतात. हे उचित आहे का?
प्रश्न विचारायचं कारण हा भूखंड शहरात आहे. जरा आम्हाला मार्गदर्शन करा.
ज्या महसुली गावाचे अथवा शहराचे नगर भूमापन सर्वेक्षण झाले आहे , व एखादा भूखंड हा जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानाने , बिन- शेती झालेला नसेल तर , अश्या भूखंडाची मिळकत पत्रिका तयार केलेई जाते मात्र त्यावर धारांकांची नावे दाखल केली जात नाहीत . अश्या शेती वापर असलेल्या भूखंडाचा अधिकार अभिलेख पत्रक हा ७/१२ असतो .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by Vishnu Pawar
Wednesday, September 06, 2023
pawarvishnu@rediffmail.com

सर, माझे नाव शाळा दप्तरी विष्णू रामचंद्र पवार असे असून आधार कार्ड वर पॅन कार्ड वर असेच नाव आहे, परंतु माझ्या वडिलांचे नाव ७/१२ ला रामू आप्पा पवार असे असल्याकारणाने त्यांच्या निधन नंतर माझे नाव ७/१२ ला विष्णू रामू पवार असे लागले आहे. मला माझे नाव विष्णू रामचंद्र पवार असे ७/१२ ला बदलून कसे घेता येईल?
सर, कृपया मला यथायोग्य मार्गदर्शन करा.
तहसीलदार यांच्याकडे आपण पॅन कार्ड किंवा ज्या ज्या शासकीय अभिलेखावर आपले नाव विष्णू रामचंद्र पवार असे लागलेले आहे, अशा अभिलेखासह महसूल संहितेच्या कलम 155 अन्वये नावामध्ये दुरुस्ती करणे बाबत अर्ज द्या. ही लेखन प्रमा चूक असल्याकारण असतं तिची दुरुस्ती कलम 155 खाली करता येईल.
तथापि विष्णू रामू पवार नावाची अन्य व्यक्ती असता कामा नये. भविष्यात अशी व्यक्ती अशा नावातील बदलास हरकत घेऊ शकते.

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by rajiv
Friday, September 01, 2023
rajiv_uttankar@yahoo.com

sir i had filed rti with deputy superintendent ofland record office of my taluka for gut book map, akarphod, akarband, area book, gunakar book for my grandfather agricultural lands survey numbers, but the PIO of land record department has replied stating that the documents of my survey numbers are broken and in dilapidated condition. sirs, this is their decided response whenever a coomon man is asking for land record documents. sir what is the solution for this problem.
As per RTI Act - माहितीचा अधिकार कायदा अन्वये , माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य . माहितीचा कायदा कलम ८ अन्वये , जी माहिती देण्यास अपवाद करण्यात आलेला आहे तीच माहिती जन माहिती अधिर्यास देता येत नाही . महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कलम ६ च्या उप्बंधानुसार , अभिलेख अधिकारी याचे कर्तव्य आहे कि , सार्वजनिक अभिलेखाचे जतन करणे . आपण अश्या उत्तराविरूढ , प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे अपील करा . त्यांनि माहिती देण्याबाबत तेच उत्तर दिल्यास , द्वितीय अपील करा .
अभिलेख खराब झाले आहेत , फाटलेले आहेत या कारणामुळे ते माहिती देण्याचे टाळू शकत नाहीत . आपण अश्या माहितीचे निरीक्षण करू शकता . अश्या माहितीची प्रमाणित प्रत हवी असल्यास , इलेक्ट्रोनिक माध्यमाद्वारे त्याची प्रत घेता येते का पहा .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

Question by सागर
Friday, September 01, 2023
sagarkandekar1990@gmail.com

गट ३०३ पुर्वी पासून ( एकत्रीकरण योजने अगोदर) 3 गुंठे असून त्यात 7 सामाईक खातेदार असून 12 उतारा मध्ये विहीर पड लिहले आहे पण जागेवर कुठलीही विहीर नाही.माझा मालकिच गट 304 हा 130 गुंठे त्या गटाला लागून आहे,. गट 303 मधील एक खातेदार मला खरेदी देण्यास तयार आहे तर मी खरेदी करुन सामाईक खातेदार होऊ शकतो का? तुकडेजोड काययद्याप्रमाणे? तसेच शासन का असे तुकडे जमा करून शेजारील शेतकऱ्यांना विकत नाही?
एकत्रीकरण योजनेपूर्वीपासून जरी गट क्रमांक 303 चे क्षेत्र तीन गुंठे असले, तरी अश्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या भूखंडाला , महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम याच्या कलम ७(२) अन्वये नोटीस दिली असेल तरच , लगत भूखंडाच्या खातेदारास , असा भूखंड ( तुकडा ) खरेदी करता येतो .

Reply by श्री. किरण पानबुडे | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.56 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 3123
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 566
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
डॉ.मोहसिन युसूफ शेख 52
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 11
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
श्री.मोहन टिकले 6
रामदास के कोळगने 6
श्री. महेश शेवाळे 4
MCS Officer 3