जनपीठ-जनतेचे व्यासपीठ

Disclaimer : No Advice or information, whether oral or written obtained by you from maharashtracivilservice.org or through the service shall create any warranty/liability against or its members, owners, authors, agents, representative. The material contained on this site and on the associated web pages is general information and is not intended to be advice on any particular matter. Subscribers and readers should seek appropriate professional advice before acting on the basis of any information contained herein. Maharashtracivilservice.org, its members, owners, employees, agents, representatives and the authors expressly disclaim any and all liability to any person, whether a subscriber or not, in respect of anything and of the consequences of anything done or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this site and associated web pages.

Question by Sameer Dukare
Monday, December 06, 2021
sameerdukare12@gmail.com

आमच्या आई च्या नावे तिच्या वडिलांकडून हस्तांतरित झालेला 7/12 आहे ज्याची माहिती आम्हाला तीन वर्षापूर्वी झाली, सदर जमीन ज्या व्यक्ती कडून विकत घेतली होती त्याच व्यक्ती चा कब्जा त्या जमिनीवर आहे, आम्हाला त्या जमिनी विषयी आधी माहिती नव्हती, जमीन परत मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल
सदर जमीन शेतजमीन आहे आणि कब्जा असलेला व्यक्ती त्यावर शेती करतो

Question by Sandy
Monday, December 06, 2021
mechmaster7@gmail.com

नमस्कार सर
माझ्या आजोबांनी व इतर तीन नातेवाईक यांनी सामाईक १११ गुंठे पाटील इनाम जमीन विकत घेतली. खरेदी खतामध्ये ४ ही जणांचे प्रत्येकी क्षेत्र किती हे नमूद आहे. सद्यस्थितीत ४ ही व्यक्तींचे खाते व ८ अ देखील वेगवेगळे आहेत. आता ४ ही जण आपापल्या हिस्स्याची जमीन कसत आहेत.सदर खरेदीखतामध्ये सदर जमिनीमध्ये कोणाची वहिवाट कुठे आहे हा उल्लेख नाही . आता आम्हाला कागदोपत्री वहिवाटीनुसार प्रत्येकाचा हिस्सा (नकाशा )वाटून घ्यायचा आहे. मा. तहसीलदर यांच्याकडे १९६६ कलम ८५ नुसार वाटपासाठी अर्ज केला असता त्यांनी आपल्या सातबारावर प्रेत्यकाचे स्वतंत्र क्षेत्र नमूद असून स्वतंत्र आणेवारी देखील नमूद आहे त्यामुळे कार्यवाही करता येणार नाही असे सांगितले आहे. तरी आता खरेदीखतामध्ये नमूद असलेल्या प्रत्येकाच्या क्षेत्रानुसार या जागेत वहिवाटीनुसार नकाशा क्षेत्र ठरवून घ्यायचे असेल तर कोणाकडे अर्ज करावा लागेल.

Question by अशोक यशवंत मोरे
Saturday, December 04, 2021
aymore1952@gmail.com

माझे जमिनीला 1/4/57 चे करु लागले आहे. नंतर झालेल्या केस मध्ये कुळ कमी झाले आहे.2021 मध्ये पेपर नोटीस दिली व सर्च रिपोर्ट घेऊन जमिन विक्री केली. त्या मूळे काही कायदे विषयी प्रश्न होइल का?

Question by Ganesh bankar
Saturday, December 04, 2021
ganeshbankar0902227@gmail.com

मी गाव - चास तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे येथे राहत असून.. मा तहसीलदार यांच्या आदेशाने इनाम जमिनीवरील आमची वहिवाटदार म्हणून असलेली नावे कमी झालेली आहेत.. वर त्यावर वक्त प्रतिबंधित सत्ता प्रकार असे नाव आले आहे..कृपा करून मार्गदर्शन करा ..sir

Question by Shaikh juned Shaikh mahtab
Thursday, December 02, 2021
shekhjuned1294@gmail.com

सर ग्रामपंचायत ने ग्रामपंचायत च्या लेवल वर ठराव पास करुन लेआउट मंजुर करुन दिल व जमीन अकुषिक नाही केली भोगवट दार कुण फक्त ग्राम विकास अधिकारी यानी शपथपत्र घेत आहै कि नगररचना विभागाकडे परवानगी घेण्याची जवाबदारी राहील व N A लेआउट करण्याची जबाब दारी भोगवटदारी राहील महनुन शपथ लीहुन घेऊन ग्रामपंचायत ला मंजुर करून देत आहै सर योग्य आहै का ग्रामविकास अधिकारी ,ने अवैध रीतीने लेआउट मंजुर करुन ग्रामपंचायत ला नोंद केल्यायची तकरार कशी करावी व कुट कराली लागेल सर
नमस्कार सर,
डिजिटल सात बारा डाउनलोड केल्यानंतर त्याची वैधता किती दिवस असते त्याबाबत काही परिपत्रक आहे का मागील वेळेस मी विचारले होते कि प्रमाणभूत क्षेत्र हे २ किवा जास्त व्यक्तींनी खरेदी करता येते का त्याबाबत आपण प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र समाईक घेता येणार नाही असे उत्तर दिले होते त्याबाबत धन्यवाद सर परंतु प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त २, ३, ४ आर क्षेत्र सामाईक दोन व्यक्तींना घेता येते का याबाबत काही आदेश अथवा परिपत्रक आहे का दुय्यम निबंधक असे दस्त नोद्णीस नकार देत आहे .प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र दोन व्यक्तींनी सामाईक खरेदी केली तर तुकडा होतो त्यामुळे दस्त नोद्णीस नकार दिला जातो तरी याबाबत मार्गदर्शन करावे हि विनंती
प्रत्येक खातेदाराचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसावे.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by Manoj jadhav
Thursday, December 02, 2021
Manojjadhav0199@gmail.com

ग्रामपंचायत ने पादन रस्ता तयार करत आहे, पालकमंत्री शेत पांदन रस्ता या योजने अंतगत तयार करत आहे तर तो रस्ता माझ्या शेता प्रयन्त आणला तो चुकीचा आहे, त्या रस्ताला माझी सहमती नाही, आणि मुळाच रस्ता तेथून नाही रस्ता दुसरी कडून आहे, पण ग्रामपंचायत ने माझ्या शेतातून रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर यावर कोणती कार्यवाही करावी, याबद्दल माहिती द्या.

Question by Ganesh
Wednesday, December 01, 2021
kg301293@gmail.com

वडिलोपार्जित जमिनीचे मौखिक वाटपपत्र झाले असून गेली 10 वर्ष सहसमजुतीने समान जमीन वहिवाटत आहे वडिल आणि चुलते हे दोघेही मयत झाले असून वारसनोंद झाली आहे मी जमिनीत ऊस लावला आहे तर चुलत भाऊ आता ऊस कापणीस अडथळा करत आहे तर काय करावे
मौखिक वाटप हा कायदेशीर पुरावा नाही. म.ज.म.अ. कलम 85 किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 54 अन्वये कायदेशीर वाटप करून घ्यावे

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by omkar sawant
Tuesday, November 30, 2021
omkarsawant088@gmail.com

महोदय, आमची वडिलौतपार्जित जमिन असुन , आजोबा नंतर वडिल वा चुलते यांची नवे वारसाने 7/12 ला लागली आहे. 1 एकर जैमिनी पै की 24 गुंठे जमिनीवर सा.बा. विभाग चे विश्राम गृह अहे . पण या जागे सांदरभात सदर कार्यालयाकडे खरेदी खत , शेतफळा पावती , जागेचा नकाशा आरटीआय अंतरगत मागवले अस्ता , या कार्यालयत उपलब्धा असेले महिती म्हनजे लाइट बिल वा पाणी बिल दाखवले जाते . या जागे संदरभात त्यांची मालकी सिद्ध होतील असे कोनतेच कागद त्यांच्या कडे नाहीत आणि तस ते लिहूं ही देत ​​नाही, विश्राम गृह हे 1984 साली बंधनात आले होते व या बंधकामला विरोध केला होता, पण पुरवा नाही. 7/12 ला त्यांचा कोणताच उल्लेख नाही ,सदरची जमी हाई भोगवट दार वर्ग 1 ची आहे व सदर जमिनिचा शेतफाळा अजून आम्हीच भरतो आहे .हे जामिनी सन्दाभार्तिल 1962 पासुन चे 7/12 व फेरफार यामाधे कुठेच असा उल्लेख नाही.

कृपय मार्गदर्शन कारवे
9766898984
omkarsawant088@gmail.com

Question by Girish
Monday, November 29, 2021
gdm12832092@gmail.com

If any land is going in development project as such of building road / small dam for irrigation and drinking purpose then what is the procedure of it ? And if any plants and borewell is not updated on 7/12 Utara then it will be consider for monetary benefit for that farmer or not ?
भूसंपादन कायदा किंवा खाजगी वाटाघाटीने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केले जाते. संयुक्त मोजणी नकाशावर नमुद बाबींचा मोबदला दिला जाऊ शकतो

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by अशोक
Sunday, November 28, 2021
sanvid2515@gmail.com

नमस्कार, माझे सख्खे चुलते त्यांचे नावे असलेली वडीलोपार्जित शेतजमीन बक्षीसपत्राद्वारे माझ्या नावे करणार आहेत. सदर शेतजमीनीचा ताबा माझ्याकडेच आहे, आजतागायत माझ्या नावावर कोठेही शेतजमीन नाही. माझ्या चुलत्यांना अपत्य नाही तसेच त्यांची बायकोसोबत घटस्फोटासाठी कोर्टकेस चालू आहे. सदर शेतजमीनीचे बक्षीस पत्र किंवा कायम खरेदी यांपैकी काय करणे फायदेशीर ठरेल?? बक्षीसपत्रास माझे इतर चुलतबंधु किंवा चुलत्यांची बायको हरकत घेऊ शकतील काय??
कृपया मार्गदर्शन मिळावे.
आपण शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील आहात याचा पुरावा जोडून खरेदीखत/बक्षीस पत्र करून घेऊ शकता. तुमचे चुलते वडिलोपार्जित जमिनीपैकी त्यांचा हिस्सा तुम्हाला हस्तांतरीत करू शकतात. सदर व्यवहाराबाबत तक्रार झाल्यास सक्षम अधिकारी त्यावर निर्णय देतील.

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by KUNAL ANKUSH JADHAV
Saturday, November 27, 2021
mr.k1387@gmail.com

एखादे कर्मचारी निलंबित असताना सेवा निवृत्त झाले आहेत.
परंतु, कोर्ट मॅटर सुरू असलेने पेन्शन सुरू नाही.
तर अश्या कर्मचाऱ्यास ग्रॅच्युएटी, GIS व GPF देय आहे का❓
कृपया काही नियम असल्यास पाठवावे

Question by Mandar
Saturday, November 27, 2021
mandar.gadge@gmail.com

जमीन NA कशी करावी याबाबत margdarshan have ahe...

Question by Nikam pravin ramdas
Saturday, November 27, 2021
pravinnikam2010@vmail.com

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 अंतर्गत अर्ज प्रक्रिया, निकालात विचारात घ्यावयाचे मुद्दे, उपविभागीय अधिकारी अपील अर्जाचा नमुना व निकाल किती दिवसात दिला पाहिजे तसेच निकालात विचारात घ्यावयाचा तपशील याची सविस्तर माहिती

Question by Samadhan Bharat Gurav
Friday, November 26, 2021
sam.gurav.katikar@gmail.com

सि.स.नं मौ. वरील जागा आजोबांनी खरेदी केली आहे, जागेचे वहीवाटदार माझे वडील असून इतर हक्कामध्ये ०२ चुलते, आत्या असुन त्यापैकी ०१ चुलता हक्कसोड करण्यास मनाई करतो आहे, तरी भविष्यात माझ्या वडीलांना इतर हक्क मधल्या व्यक्तीची काही अडचण येईल का??
जे सदस्य हक्क सोड पत्र करून देतील त्यांची हक्क तबदील होतील, जो सदस्य हक्कसोडपत्र करून देणार नाही त्याचे हक्क अबाधित राहतील

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

मला ठाणे जिल्हातील संपूर्ण तालुक्यातील भूसंपदानात गेलेल्या जमिनीची माहिती असलेला भारत राजपत्र पाहिजे आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.
संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेशी संपर्क साधावा

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by rahul tupe
Wednesday, November 24, 2021
tuperahul87@gmail.com

आम्ही गाव मौजे चांदिवली येथे दिनांक 12/12/20005 रोजी सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकती खरेदी केल्या त्यापैकी 1) सर्व्हे नं. 42/11 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात कोणताही शेरा नव्हता. 2) सर्व्हे नं. 42/13 मध्ये खरेदीखतावेळी इतर अधिकारात महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) कायदा 1975 चे कलम 22 अन्वये सेक्शन 35 मधून वगळन्यात आला असा शेरा होता. सदर खरेदीखताची नोंद करण्यापूर्वी सदर सर्व्हे न. 42/11 व 42/13 या मिळकतीच्या 7/12 च्या इतर अधिकारात नंतर वन संवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदीस पात्र असा शेरा आला त्यामुळे तलाठी नोंद करत नाही व वन खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. नोंद करण्यासाठी काय करावे लागेल
वन खात्यासोबत संपर्क साधून योग्य ते प्रमाणपत्र हस्तगत करावे

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

माझ्या वडिलांchi जमीन itranni नावावर करून घेतली आहे पण प्रॉब्लेम असा आहे की ती जमीन खरेदीखत सुरूपात त्यांच्या नावावर झालेली आहे तर मला आत्ता काय करावे लागेल
त्या भावाविरुद्ध प्रथम फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा व संबंधित खरेदी खताविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

1972 साली शेती महामंडळाची जमीन मिळाली आहे ते शेतजमीन कर्ज काढण्यासाठी लॉक काढून तारण द्ययाच आहे काय करावे लागेल।
संबंधित तहसीलदार कार्यालयात संपर्क साधावा

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

Question by Mahesh
Monday, November 22, 2021
maheshmaske86@gmail.com

नमस्कार, माझ्या आजीला शेत मिळकत, घर मिळकत मे.कोर्ट आदेशाने मिळाली आहे. सदरचा कोर्ट दावा सावत्र आई (माझ्या आजीची आई) व सावत्र मुलगा यांचेत झाला असून कोर्टकडून आजीच्या आईने पोटासाठी पैकी दोन शेत जमिनी (अर्धा हिस्सा) व घर मिळकत घेतली, त्याप्रमाणे पुढे माझ्या आजीने कब्जे वहिवाट ठेवली असून पुढे माझे वडिलांचे नवे तशीच वहिवाट व नोंद झाली आहे, परंतु यामध्ये अजून एक शेतजमीन क्षेत्र आहे त्यामध्ये आजीच्या आई ने वाटणी मगिलतलीच नव्हती व तसे कुठे लेखी स्वरूपात मला या मिळकतीतील वाटणी नको असे कुठे लिहून दिले नाही तरी माझे वडिलांना त्या राहिलेल्या मिळकतीत वाटणी मिळू शकेल का? त्यासाठी कोणाकडे न्याय मागावा लागेल आणि कशा पध्दतीने?
आपणास आपला वारसाहक्क सिद्ध करत दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागेल

Reply by कुंडेटकर संजय नरेंद्र | उप जिल्हाधिकारी

This page was generated in 0.07 seconds.

Top 25 Active Officer

श्री. किरण पानबुडे 2360
कुंडेटकर संजय नरेंद्र 476
डुबेपाटील श्रीधर बाबुराव 131
व्ही. आर. थोरवे 102
शशिकांत सुबराव जाधव 97
MCS Maharashtra 67
श्रीमती.लीना फाळके 62
मगर विनायक सुधीर 60
श्री.मोहसिन युसूफ शेख 42
श्री.चंद्रकांत आर. जाजू 34
विकास खरात 15
कामराज बसवंन्‍ना चौधरी 10
राजेश जे वझीरे 10
श्री.पी.एम. गड्डम 10
डॉ.जयकृष्ण फड 7
श्रीधर गालीपेल्ली 6
रामदास के कोळगने 6
श्री.मोहन टिकले 6
श्री. महेश शेवाळे 4
अजित नथू शेलार 3