महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
81 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असणा-या अधिकाऱ्यांची पदस्थापना.. 202307281324194919 Administrator


82 28/07/2023 मदत व पुनर्वसन, नैसर्गिक आपत्ती जून ते ऑक्टोबर, 2023 या कालावधीतील विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विशेष दराने मदत करणेबाबत... 202307281429374719 Administrator


83 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश श्रीम. प्रिती स. जाधव, नायब तहसिलदार, देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा यांची प्रशासकीय अधिकारी, या पदावर आयुक्त, मृद व जलसंधारण (म.रा.), औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत. 202307281626182819 Administrator


84 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या सन-2023 उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 202307281917526619 Administrator


85 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या- सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (पुणे विभाग) 202307281913204719 Administrator


86 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या- सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना. 202307281906253819 Administrator


87 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना...(औरंगाबाद विभाग) 202307281900452019 Administrator


88 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या- सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (नाशिक विभाग) 202307281859289819 Administrator


89 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (नागपुर विभाग) 202307281852576219 Administrator


90 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या- सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोंकण विभाग) 202307281845238319 Administrator


91 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (औरंगाबाद विभाग) 202307281814507819 Administrator


92 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... (अमरावती विभाग 202307281808149219 Administrator


93 28/07/2023 रोजगार हमी योजना वनीकरण आणि मृद व जलसंधारण कामांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व योजनांतर्गत योजनांचे अभिसरण करून सदर अभिसरण योजनेंतर्गत फरकाची रक्कम अदा करण्याच्या प्रारुपास (Top-up model) मान्यता देण्याबाबत. 202307281802232819 Administrator


94 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271626339019 Administrator


95 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271630279519 Administrator


96 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271633286619 Administrator


97 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271637546519 Administrator


98 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (औरंगाबाद विभाग) 202307271735267319 Administrator


99 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोकण विभाग) 202307271739500019 Administrator


100 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोकण विभाग) 202307271743092419 Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.