महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
61 01/01/2019 आस्थापना v Lekha 10, 20 व 30 वर्षे आश्वासित प्रगती योजना Administrator


62 20/12/2018 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियमांतर्गत अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रातील 5 % टी.डी.आर. राखून ठेवण्याची अट शिथिल करणेबाबत Administrator


63 05/12/2018 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा निरसनअधिनियम 1999 नुसार मुळ अधिनियमाच्या कलम-21 अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या योजनांबाबत Administrator


64 28/06/2018 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन अधिसूचना शहिद पत्नी अथवा वारसास जमीन प्रदान करताना उत्पन्न मर्यादा राहणार नसल्याबाबत. Administrator


65 26/06/2018 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सदनिका व गाळे तारण Administrator


66 26/06/2018 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन विना परवानगी तारण ठेवलेल्या सदनिका गाळा बाबत तारण शुल्क आकारण्याबाबत सर्वसमावेशक आदेश Administrator


67 04/05/2018 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सदनिका हस्तांतरणाबाबत आकारावयाचे अधिमुल्य Administrator


68 04/05/2018 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सदनिका हस्तांतरणाबाबत आकारावयाचे अधिमुल्य Administrator


69 03/04/2018 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन अधिसूचना शहिद पत्नी अथवा वारसास जमीन प्रदान करताना उत्पन्न मर्यादा राहणार नसल्याबाबत. Administrator


70 13/10/2017 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा शासनाच्या 5% स्वेच्छाधिकार कोट्यातून Administrator


71 07/09/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन औदयोगिक प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा (नझूल जमिनी वगळून) त्या प्रयोजनाऐवजी शैक्षणिक किंवा रूगणालय विषयक किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनासाठी वापर करण्यास परवानगी देताना आकारावयाच्या अधिमुल्याबाबत Administrator


72 07/07/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सभासदास कार्योत्तर मंजूरीबाबत Administrator


73 07/07/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सभासदास कार्योत्तर मंजूरीबाबत Administrator


74 07/07/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सदनिका हस्तांतरणाबाबत आकारावयाचे अधिमुल्य Administrator


75 01/06/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन आगाऊ ताबा Administrator


76 01/06/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन शासकीय प्रकल्प राबविण्यासाठी आगाऊ ताबा Administrator


77 25/05/2017 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सदनिका व गाळे तारण Administrator


78 14/09/2016 आस्थापना v Lekha आश्वासित प्रगती योजना जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता Administrator


79 16/06/2016 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन जमिन तारण Administrator


80 09/06/2016 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या अन्वये संपादित सूट दिलेल्या जमीनी व त्यावरील नोंदीबाबत Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.