महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
41 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. अविनाश शिंदे, उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका यांची सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291829231119 Administrator


42 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. दयालसिंह ठाकूर, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी तथा उप महाव्यवस्थापक (नवनगरे), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, ठाणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291833467119 Administrator


43 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीश्री. बाळासाहेब खांडेकर, सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांची उपमहानियंत्रक नोंदणी व उपनियंत्रक मुद्रांक, ठाणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291838035319 Administrator


44 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. विनय गोसावी, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291842050319 Administrator


45 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. सुधीर राठोड, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. मंत्री (वने) यांचे वि.का.अ. यांची कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291846004519 Administrator


46 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती अंजली भोसले, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी, मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291850169919 Administrator


47 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती विजया बनकर, उप जिल्हाधिकारी (महसूल), भंडारा यांची महाव्यवस्थापक, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291906137019 Administrator


48 24/08/2023 गृहनिर्माण विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास)अधिनियम, 1971 अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत अधिकचा खुलासा. 202308241739532419 Administrator


49 24/08/2023 इनाम, देवस्थाने , इतर वर्ग १ महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास)अधिनियम, 1971 अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत अधिकचा खुलासा. 202308241739532419 Administrator


50 23/08/2023 आस्थापना व लेखा महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ मधील अधिका-यांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ पुनर्गठीत करण्याबाबत.... 202308231325342819 Administrator


51 23/08/2023 मदत व पुनर्वसन, नैसर्गिक आपत्ती दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ ण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्याच्या प्रयोजनार्थ पशुसंवर्धन विभागास रूपये 15,78,145 लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 202308231524454319 Administrator


52 22/08/2023 अन्न व नागरी पुरवठा राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आगामी गौरी-गणपती उत्सव व दिवाळी सणानिमित्त चार शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला शिधाजिन्नस संच आनंदाचा शिधा वितरीत करण्याबाबत. 202308221844101206 Administrator


53 22/08/2023 अवर्गीकृत Unsorted मुंबई शहरातील धोकादायक घोषित उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच विकास नियंत्रण नियमावली विनियम 33(6), 33(7) व 33(9) अंतर्गत मालक / विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत म्हाड अधिनियम, 1976 मधील कलम 77, 79 (अ), 91 (अ) व 95-अ सुधारणानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सुचना (Guidelines) 202308221715038409 Administrator


54 18/08/2023 नियोजन विभाग शासन आपल्या दारी अभियान 202308181641474816 Administrator


55 18/08/2023 आस्थापना व लेखा तलाठ्यांनी सज्जा मुख्यालयी उपस्थित राहण्याबाबत.. 202308171659161319 Administrator


56 18/08/2023 मदत व पुनर्वसन, नैसर्गिक आपत्ती बी.डी.डी. चाळीच्या परीसरातील अनिवासी झोपडीधारक/ स्टॉलधारक यांची पुनर्विकसित गाळा मिळण्यासाठी पात्रता निश्चित करतांना विचारात घ्यावयाची पुराव्यांची कागदपत्रे. 202308181802054109 Administrator


57 17/08/2023 आस्थापना व लेखा शासकीय कर्मचाऱ्यास होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत 202308171510373505 Administrator


58 14/08/2023 अवर्गीकृत Unsorted झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकांच्या वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना. 202308141817210609 Administrator


59 11/08/2023 संकिर्ण, इतर विषय CPGRAMS (PG PORTAL) वरील प्रलंबित तक्रारी विशेष मोहीम (दि.15/08/23 ते दि.31/08/23) राबवून कमी करणेबाबत...... 202308111600001507 Administrator


60 11/08/2023 वन विभाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमकांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी विधान मंडळातील सदस्यांची समिती गठीत करण्याबाबत. 202308111520442619 Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.