महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
41 10/10/2019 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 मधील बाबींवर आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन केलेल्या द्विसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबात Administrator


42 03/08/2019 जमिन एचएच फॉर्म नमुन्यातील करारनाम्यान्वये Administrator


43 01/08/2019 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन)निरसन अधिनियमन 1999 सिव्हील अपिल क्र. 558.2017 Administrator


44 25/07/2019 जमिन शैक्षणिक, सामाजिक व धर्मादाय प्रयोजनासाठी जमिन प्रदान करावयाचे सुधारीत धोरण Administrator


45 04/07/2019 जमिन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत Administrator


46 16/06/2019 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 कलम 10(3) व 10(5) खालील नोंदीबाबत... pdf Administrator


47 06/06/2019 आस्थापना v Lekha वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक कमाल मर्यादा Administrator


48 07/05/2019 आस्थापना v Lekha मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन नमूना12 Administrator


49 08/03/2019 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन भोगवटादार वर्ग मध्ये रूपांतरण (Class -1) Administrator


50 08/03/2019 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन भोगवटादार वर्ग मध्ये रूपांतरण (Class -1) Administrator


51 08/03/2019 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन अधिसुचना--कृषिक प्रयोजनासाठी भोगवाटादार वर्ग- 2 धारणाधिकारावर_भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमीनीचे भोगवाटादार वर्ग- 1 रूपांतरण करण्यासाठीकरीता देय रुपांतरण अधिमुल्य Administrator


52 06/03/2019 जमिन सर्वांसाठी घरे-2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागांच्या (वन विभाग वगळून) जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत Administrator


53 01/03/2019 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन बांधकाम मुदतवाढ Administrator


54 01/03/2019 आस्थापना v Lekha 1 जाने 2016 पुर्वी लाभ घेतलेल्या कर्मचा-यांची 1 जाने 2016 ची वेतननिश्चिती Administrator


55 20/02/2019 आस्थापना v Lekha सातवा वेतन निश्चिती स्पष्टीकरण Administrator


56 18/02/2019 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन 20190218----औद्योगिक प्रयोजनाकरिता मंजूर केलेल्या जमिनीचा (नझूल जमिनी वगळून) त्या प्रयोजनाऐवजी अन्य प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी देणेबाबत Administrator


57 30/01/2019 आस्थापना v Lekha ७ वा वेतन आयोग अधिसूचना Administrator


58 24/01/2019 आस्थापना v Lekha निवृत्तीवेतन 80 वर्षे व वरील 7 व्या वेतन आयोग Administrator


59 04/01/2019 आस्थापना v Lekha सेवानिवृत्ती उपदान.pdf Administrator


60 01/01/2019 आस्थापना v Lekha निवृत्तीवेतन Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.