महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
21 26/10/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत.... Administrator


22 25/10/2021 SLR भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील प्रादेशिक स्तरावरील पदे भरण्यासाठी प्रादेशिक निवड समिती स्थापन करणेबाबत Administrator


23 25/10/2021 Stamps and Registration महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम 10ड अंतर्गत मुद्रांक शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने नॅशनल ई-गव्हर्नंन्स सर्व्हीस लि. (NeSL) या कंपनी सोबत सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करणेबाबत. Administrator


24 22/10/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीच्या (SDRMF) वितरण व विनियोग व्यवस्थापना (PFMS) करिता Single Nodal Agency व Nodal Officer यांची नियुक्ती करण्याबाबत. Administrator


25 21/10/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत.... Administrator


26 21/10/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan राज्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे जमिनीचे होणारे भूस्खलन तसेच दरड कोसळणे याबाबत अभ्यास करून धोकादायक क्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत. Administrator


27 18/10/2021 SLR निवडसूची सन-2020-2021 - उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. Administrator


28 18/10/2021 संकिर्ण विभागीय तृतियपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यासाठी महसूल क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी यांचे नामनिर्देशन करण्याबाबत. Administrator


29 14/10/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना..... Administrator


30 13/10/2021 SLR नागरी भूमापन हद्दीतील दुहेरी अधिकार अभिलेख (७/१२ व मिळकत पत्रिका) ठेवणे / संधारणाचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडे देण्याबाबत कायदयातील तरतुदींचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत. Administrator


31 23/06/2021 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा शासनाच्या 5% स्वेच्छाधिकार कोटयातील सदनिकांबाबत pdf Administrator


32 23/06/2021 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम, 1976 मधील कलम 20 अन्वये वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनांबाबत Administrator


33 23/06/2021 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा महाराष्ट्र औघोगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नाजकधा कलम 20 अन्वये औघोगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीबाबत Administrator


34 02/02/2020 आस्थापना v Lekha 20200201--विहीत मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचा-यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भातpdf Administrator


35 01/02/2020 आस्थापना v Lekha विहीत मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचा-यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात Administrator


36 01/02/2020 आस्थापना v Lekha विहीत मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचा-यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात Administrator


37 01/02/2020 आस्थापना v Lekha विहीत मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचा-यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात Administrator


38 01/02/2020 आस्थापना v Lekha विहीत मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचा-यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात Administrator


39 01/02/2020 आस्थापना v Lekha विहीत मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या कर्मचा-यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात Administrator


40 10/10/2019 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 मधील बाबींवर आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन केलेल्या द्विसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबात Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.