महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
201 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. स्वप्निल तांगडे, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272021568419 Administrator


202 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती अंजली धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची सह संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र कृषी संशोधन परिषद, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 202307272019506719 Administrator


203 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या सन-2023 उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 202307272015570919 Administrator


204 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. विकास पाटील, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. मंत्री (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी यांची उप जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 202307272015145819 Administrator


205 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. अविनाश शिंदे, उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय, पुणे यांची उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272010471319 Administrator


206 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. नितीन व्यवहारे, उप विभागीय अधिकारी, भातुकली-तिवसा, जि. अमरावती यांची उप जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वाशिम या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272010504819 Administrator


207 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. अमृत नाटेकर, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272005586319 Administrator


208 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या सन-2023 उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 202307272005352219 Administrator


209 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. गणेश मरकड, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उपायुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307271916515019 Administrator


210 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (पुणे विभाग) 202307271826579019 Administrator


211 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. सचिन म्हस्के, तहसिलदार यांची तहसिलदार प्रशासन, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत.. 202307271821401119 Administrator


212 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना...(नागपूर विभाग) 202307271817545219 Administrator


213 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देण्याबाबत...(नागपूर विभाग) 202307271812573019 Administrator


214 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-07 अंतर्गत परिवीक्षाधीन तहसिलदार यांना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी वाटप केलेला जिल्हा बदलून देण्याबाबत. 202307271758522019 Administrator


215 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना...(नागपूर विभाग) 202307271753158419 Administrator


216 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोकण विभाग) 202307271743092419 Administrator


217 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील
अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत
202307272044187719 Administrator


218 26/07/2023 नियोजन विभाग शासन आपल्या दारी अभियान 202307261129421516 Administrator


219 25/07/2023 ई - बाबी, पीक पाहणी, चावडी, Computerization ई चावडी भाग १ आकारणी विषयक अद्ययावतिकरण बाबत परिपत्रक २०२३०७२५ Administrator


220 25/07/2023 विविध अभियान, मोहिमा महसूल विभागामार्फत राज्यात दिनांक 1 ऑगस्ट महसूल दिन पासून महसूल सप्ताह साजरा करणेबाबत. 202307251416062119 Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.