महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
181 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या- सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोंकण विभाग) 202307281845238319 Administrator


182 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (औरंगाबाद विभाग) 202307281814507819 Administrator


183 28/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या-सन 2023 नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... (अमरावती विभाग 202307281808149219 Administrator


184 28/07/2023 रोजगार हमी योजना वनीकरण आणि मृद व जलसंधारण कामांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व योजनांतर्गत योजनांचे अभिसरण करून सदर अभिसरण योजनेंतर्गत फरकाची रक्कम अदा करण्याच्या प्रारुपास (Top-up model) मान्यता देण्याबाबत. 202307281802232819 Administrator


185 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271626339019 Administrator


186 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271630279519 Administrator


187 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271633286619 Administrator


188 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (अमरावती विभाग) 202307271637546519 Administrator


189 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (औरंगाबाद विभाग) 202307271735267319 Administrator


190 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोकण विभाग) 202307271739500019 Administrator


191 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (कोकण विभाग) 202307271743092419 Administrator


192 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (नागपूर विभाग) 202307271749042319 Administrator


193 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत...... 202307272200383519 Administrator


194 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत. 202307272155016619 Administrator


195 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत..... 202307272146528119 Administrator


196 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश निवडसूची वर्ष सन 2022-23 उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील पात्र अधिका-यांना अपर जिल्हाधिकारी या पदावर नियमित पदोन्नती कोटयातील रिक्त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत 202307272138306219 Administrator


197 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश निवडसूची वर्ष सन 2022-23 उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील पात्र अधिका-यांना अपर जिल्हाधिकारी या पदावर नियमित पदोन्नती कोटयातील रिक्त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत 202307272132242219 Administrator


198 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत...... 202307272055085519 Administrator


199 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत 202307272049348819 Administrator


200 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती ललिता बाबर, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. मंत्री (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी यांची उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272024113519 Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.