महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
121 30/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसिलदार संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबत...
202308301533401319 Administrator


122 30/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. सुधीर त्र्यंबकराव राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांची कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308301909383901 Administrator


123 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत. 202308291150451619 Administrator


124 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने पदस्थापनेबाबत 202308291155143919 Administrator


125 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने पदस्थापनेबाबत. 202308291809302319 Administrator


126 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. अभिजीत भांडे-पाटील, उप विभागीय अधिकारी, कल्याण, जि. ठाणे यांची उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपुप्रा-1, बांद्रा (शहर), मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत 202308291827484719 Administrator


127 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. तुकाराम हुलवळे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.1), धुळे यांची उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री. साईबाबा संस्थान, शिर्डी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291833347119 Administrator


128 29/08/2023 आस्थापना व लेखा प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. भागवत डोईफोडे, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, नाशिक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत 202308291838221619 Administrator


129 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 202308291844139119 Administrator


130 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना 202308291849421319 Administrator


131 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 202308291822188519 Administrator


132 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. अविनाश शिंदे, उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका यांची सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291829231119 Administrator


133 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. दयालसिंह ठाकूर, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी तथा उप महाव्यवस्थापक (नवनगरे), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, ठाणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291833467119 Administrator


134 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीश्री. बाळासाहेब खांडेकर, सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांची उपमहानियंत्रक नोंदणी व उपनियंत्रक मुद्रांक, ठाणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291838035319 Administrator


135 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. विनय गोसावी, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291842050319 Administrator


136 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. सुधीर राठोड, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. मंत्री (वने) यांचे वि.का.अ. यांची कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291846004519 Administrator


137 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती अंजली भोसले, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी, मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291850169919 Administrator


138 29/08/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती विजया बनकर, उप जिल्हाधिकारी (महसूल), भंडारा यांची महाव्यवस्थापक, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202308291906137019 Administrator


139 24/08/2023 गृहनिर्माण विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास)अधिनियम, 1971 अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत अधिकचा खुलासा. 202308241739532419 Administrator


140 24/08/2023 इनाम, देवस्थाने , इतर वर्ग १ महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास)अधिनियम, 1971 अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता वतन / इनाम जमिनी तसेच, महार वतन जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता आकारावयाच्या नजराणा रकमेबाबत अधिकचा खुलासा. 202308241739532419 Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.02 seconds.