महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
121 01/04/1998 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन PWR 219 (मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजना) (1) Administrator


122 15/01/1998 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 व 21 खाली मंजूर केलेल्या घरबांधणी योजनेंतर्गत दोन सदनिका जोडून देण्याची परवानगी Administrator


123 08/12/1997 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खाली घोषित केलेल्या घरबांधणी योजनेंतर्गत दि.16.01.1996 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शनाची विनंती Administrator


124 17/11/1997 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खालील दि. 20.10.1992 विकल्पानुसार शासनाकडे भरणा करावयाची रक्कम Administrator


125 15/10/1997 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा सिव्हील अपिल क्र. 2598-1989 मे. शांतीस्टार विरुध्द गोटामे व इतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 31.01.1990 चे आदेश कायम केले त्याबाबतची कार्यवाही शासन नामनिर्देशित व्यक्तींना प्रत्यार्पित करावयाच्या 5% सदनिका5 Administrator


126 02/06/1997 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खाली मंजूर केलेल्या भूखंड योजनेसाठी भूखंड विकासाची योजना असे संबोधण्याबाबत Administrator


127 26/05/1997 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खालील योजनांच्या अ प्रभागातील 50 चौ.मी. पर्यतच्या सोईसह भूखंडकोअर हाऊस एक खोली सदनिका यांच्या विक्रीचे सुधारीत दर कळविण्याबाबत Administrator


128 10/04/1997 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खाली औद्योगिक विभागात समाविष्ट असणाऱ्या जमीनींना औद्योगिक वापरासाठी कलम-20 खाली सूट देण्याबाबत दिनांक 05.04.1979 रोजी घोषित केलेले धोरण Administrator


129 07/06/1996 आस्थापना v Lekha मानीव दिनांक Administrator


130 22/04/1996 आस्थापना v Lekha मानीव दिनांक Administrator


131 18/11/1992 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20,21 व 22 अन्वये घरबांधणी करीता मंजूर केलेल्या योजना पूर्ण करण्याकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत Administrator


132 22/08/1988 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खाली अंशत अतिरिक्त जमीनींना सूट देण्याचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत Administrator


133 19/02/1987 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खाली अंशत अतिरिक्त जमीनींना सूट देण्याचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत1 Administrator


134 12/05/1983 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सभासद पात्रता व जमिन मंजूरीबाबत Administrator


135 30/12/1971 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन माझी सैनिकाना कृषिक अथवा निवासी प्रयोजनार्थ वाटप करण्यात आलेल्या जमीनबाबत Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.