महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
101 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (नागपूर विभाग) 202307271749042319 Administrator


102 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत...... 202307272200383519 Administrator


103 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत. 202307272155016619 Administrator


104 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत..... 202307272146528119 Administrator


105 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश निवडसूची वर्ष सन 2022-23 उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील पात्र अधिका-यांना अपर जिल्हाधिकारी या पदावर नियमित पदोन्नती कोटयातील रिक्त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत 202307272138306219 Administrator


106 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश निवडसूची वर्ष सन 2022-23 उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील पात्र अधिका-यांना अपर जिल्हाधिकारी या पदावर नियमित पदोन्नती कोटयातील रिक्त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत 202307272132242219 Administrator


107 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांना कार्यरत पदावर मुदतवाढ देणेबाबत...... 202307272055085519 Administrator


108 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत 202307272049348819 Administrator


109 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती ललिता बाबर, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. मंत्री (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी यांची उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272024113519 Administrator


110 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. स्वप्निल तांगडे, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उप जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272021568419 Administrator


111 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्रीमती अंजली धानोरकर, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची सह संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र कृषी संशोधन परिषद, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 202307272019506719 Administrator


112 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या सन-2023 उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 202307272015570919 Administrator


113 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. विकास पाटील, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. मंत्री (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी यांची उप जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 202307272015145819 Administrator


114 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्री. अविनाश शिंदे, उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय, पुणे यांची उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272010471319 Administrator


115 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. नितीन व्यवहारे, उप विभागीय अधिकारी, भातुकली-तिवसा, जि. अमरावती यांची उप जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वाशिम या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272010504819 Administrator


116 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. अमृत नाटेकर, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307272005586319 Administrator


117 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश विनंती बदल्या सन-2023 उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 202307272005352219 Administrator


118 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. गणेश मरकड, उप जिल्हाधिकारी (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) यांची उपायुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... 202307271916515019 Administrator


119 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना (पुणे विभाग) 202307271826579019 Administrator


120 27/07/2023 आस्थापना: बदली/ पदोन्नती आदेश प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती श्री. सचिन म्हस्के, तहसिलदार यांची तहसिलदार प्रशासन, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत.. 202307271821401119 Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.