महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
101 23/11/2007 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 अंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान (I.T.) उद्योग विकसीत करण्यासाठी कलम-20 अन्वेय सूट देण्याबाबत सुधारीत धोरण Administrator


102 23/11/2007 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 अंतर्गत तारांकित हॉटेल्स बांधण्यासाठी कलम-20 अन्वेय सूट देण्याबाबत सुधारीत धोरण Administrator


103 23/11/2007 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 अंतर्गत कलम-20 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या योजनामधील शासनदेय बांधीव क्षेत्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मे. शांतीस्टार विरुध्द गोदामे या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार 5 % पर्यत सिमित करणेब Administrator


104 23/11/2007 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 अंतर्गत औद्योगिक विभागात सामाविष्ट असणा-या जमिनीचा औद्योगिक वापरासाठी कलम-20 अन्वये सूट देण्याबाबत सुधारित धोरण Administrator


105 25/07/2007 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन अंध अपंगांना निवासी प्रयोजनासाठी सवलत Administrator


106 25/05/2007 जमिन सभासद पात्रता व जमिन मंजूरीबाबत Administrator


107 14/03/2007 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियमांर्गत अतिरिक्त ठरलेल्या जमीनीवर एस.आर.ए. योजना मंजूर करण्यापूर्वी शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबत Administrator


108 31/10/2006 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन हस्तांतरण शुल्काबाबत Administrator


109 10/02/2006 आस्थापना v Lekha वैद्यकीय अग्रीम Administrator


110 19/03/2005 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजूरीबाबत Administrator


111 06/02/2005 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 अंतर्गत कलम-20 व 21 खाली मंजूर करण्यात आलेल्या आदेशातील सहामाही प्रगती अहवाल सादर करण्यासंदर्भातील अटीबाबत Administrator


112 24/08/2004 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सदनिका हस्तांतरणाबाबत आकारावयाचे अधिमुल्य Administrator


113 14/07/2004 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 अंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान उद्योग राबविण्यासाठी Administrator


114 26/03/2004 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20(1) खाली जमीनीच्या औद्योगिक वापरासाठी सूट दिलेल्या अतिरिक्त जमीनीच्या हस्तांतरणाबाबत. Administrator


115 16/01/2004 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अंतर्गत मंजूर योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठविताना घ्यावयाची दक्षता Administrator


116 15/09/2003 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खालील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनास मंजूर करण्यापूर्वी घेण्यात यावयाची दक्षता Administrator


117 06/06/2002 आस्थापना v Lekha मानीव दिनांक प्रकरण तपासणी अधिकार दि.06.06.2002 Administrator


118 21/10/1999 नागरी क्षेत्र कमाल धारणा नाजकधा अधिनियम 1976 च्या कलम 20 खाली मंजूर करण्यात यावयाच्या योजनेंच्या आदेशाचे सुधारीत प्रारूप Administrator


119 09/07/1999 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन सभासद पात्रता व जमिन मंजूरीबाबत Administrator


120 15/05/1999 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन माझी सैनिकाना कृषिक अथवा निवासी प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान करण्यातबाबत Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.