महसूल विभागाचे शासन निर्णय

From
To
अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल
1 15/04/2023 सामान्य प्रशासन जत्रा शासकीय योजनांची -सर्वसामान्यांच्या विकासाची'. शासन वनर्वय क्रमाांक : सांकीर्व 2023/प्र.क्र.05/का-1414, 13 एवप्रल, 2023
श्री.संजय शंकरराव शिंदे
अपर जिल्हाधिकारी


2 20/11/2022 भूसंपादन 20221118 राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1955 च्या, कलम 3(H)(3), (4) अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत अंतरिम मार्गदर्शक सूचना. 202211181257321319 RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


3 20/11/2022 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan 20221117 सप्टेंबर व ऑक्टोंबर, २०२2 मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत 202211171458071019 RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


4 20/11/2022 आस्थापना v Lekha 20221117 रोखवही लिहिण्याबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 202211171721014919 RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


5 20/11/2022 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan 20221102 जून ते ऑगस्ट, 2022 पर्यंत राज्यातील विविध सप्टेंबर व ऑक्टोंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत 202211021457154319 RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


6 01/11/2022 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन 202200830-भाडेपट्ट्याने-कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सदस्यत्व नियमानुकूल करणेबाबतpdf RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


7 01/11/2022 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन 202200830-भाडेपट्ट्याने-कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सदस्यत्व नियमानुकूल करणेबाबतpdf RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


8 01/11/2022 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन भाडेपट्ट्याने/ कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यत्व नियमानुकूल करणेबाबत RDC Level 1
उप जिल्हाधिकारी


9 13/10/2022 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan 20220908 जून ते ऑगस्ट, २०२2 पर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विशेष बाब म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत 20220908 Administrator


10 13/10/2022 अवर्गीकृत Unsorted महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील अल्प मुदतीच्या परवाण्याबाबत कार्यवाहीबाबत निर्देश. Administrator


11 08/09/2022 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan जून ते ऑगस्ट, २०२2 पर्यंत राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत.. Administrator


12 30/08/2022 कब्जेहक्काने व भाडेपट्टा जमीन भाडेपट्टयाने/ कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यसत्व नियमानुकूल करणेबाबत. Administrator


13 17/11/2021 आस्थापना v Lekha उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार या गट-अ संवर्गातील परिविक्षाधीन उमेदवारांकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... Administrator


14 17/11/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan जुलै, २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित नागरिकांना मदत देण्याबाबत..... Administrator


15 11/11/2021 rajasva abhiyan v itar abhiyan mohima महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी महाराजस्व अभियान राबविणेबाबत.... Administrator


16 11/11/2021 अवर्गीकृत Unsorted ई-पिक पाहणी प्रकल्पाअंतर्गत प्रचार, प्रसिध्दी व अनुषंगिक बाबींकरीता बाबनिहाय खर्चाच्या बाबीमध्ये रु. ५ कोटी मर्यादेपर्यंत खर्च करण्यास तसेच बाबनिहाय बदल करण्याचे अधिकार जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांना प्रदान करणेबाबत. Administrator


17 10/11/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पास मंजुरी देण्याबाबत Administrator


18 02/11/2021 संकिर्ण कोव्हीड-19 विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी निधी वितरित करण्याबाबत..... Administrator


19 02/11/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan माहे मार्च, एप्रिल, मे, 2021 या कालावधीत गारपीट व अवेळी पाऊसमुळे शेतीपिकाचे झालेल्या नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत..... Administrator


20 28/10/2021 नैसर्गिक आपत्ती madat v punarvasan सन 2021 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत .... Administrator


अ.क्र. दिनांक मुख्य विषय विवरण माहिती/संदर्भ अपलोडकर्ते फाईल

This page was generated in 0.01 seconds.