अभिप्राय

अभिप्राय नांव व ई मेल आयडी
खुप चांगली साईट आहे यात फक्त Download Link उपलब्ध करुन द्यावी आणि Chat Optation उपलब्ध करुन द्यावे हया साईट माझया तर्फे खुप खुप शुभेच्छा

swapnil jain
jain.swapnil97@yahoo.com

अतिशय सुंदर व माहितीपुर्ण संकेतस्थळ सर्व महसुल अधिका-यांकरीता उपलब्ध करुन दिल्याबाबत अभिनंदन .

श्रीकांत उंबरकर,तहसिलदार कारंजा,जि.वाशिम
svumbarkar@gmail.com

Great job. Outstanding work.
How to become member.

Pinate Ankush
pinateankush@gmail.com

इतकी उपयुक्त वेबसाईट बनवल्याबददल आपणास धन्यवाद

योगेश नागेश रुम्मेवार
yogeshn_ich@rediffmail.com

अभिप्राय नांव व ई मेल आयडी

This page was generated in 0.01 seconds.

आपला अभिप्राय

आपण आपला अभिप्राय येथे सादर करू शकता

आपलं नांव *
आपला ईमेल आयडी*
आपला अभिप्राय*
What is the total of *

श्री.पी.के. ठुबे

अपर जिल्हाधिकारी

श्री.सी.के. सोनवणे

नायब तहसीलदार

प्रकाश के ठुबे

सर्वसाधारण

श्री. ए. आर. व्यास

नायब तहसीलदार

श्रीमती.पी.एस. जैतू

उप जिल्हाधिकारी

श्री.एन.डी. गांगुर्डे

नायब तहसीलदार

श्री.महेश आव्हाड

उप जिल्हाधिकारी

डॉ.संजय गरकल

तहसीलदार

श्री.अजय घोळवे

नायब तहसीलदार

आव्हाड महेश विश्वास

अपर जिल्हाधिकारी