महसूल कर्मचारी

अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल
1 अभिजीत खराटे महसूल कर्मचारी clerk abhi823747@gmail.com
2 पवार विकास अण्णासाहेब नायब तहसीलदार nayab tahsildar vikas_21121973@yahoo.com
3 नांद्रे जितेंद्र अशोकराव महसूल कर्मचारी तलाठी jitunandre01@gmail.com
4 गांगुर्डे रविकिरण दिलीप महसूल कर्मचारी तलाठी ravikirandp@gmail.com
5 मिलिंद शंकरराव इंगळे महसूल कर्मचारी junior clerk msingle@live.com
6 सांगळे वसंत अशोकराव महसूल कर्मचारी Ak sangletannmay@gmail.com
7 चांदे गजेंद्र रामभाऊ महसूल कर्मचारी talathi gajendrachande@yahoo.com
8 ऋतुराज सागवे महसूल कर्मचारी talati rsagave@yahoo.com
9 भोजने योगेश विठ्ठल तलाठी talathi ybhojane72@gmail.com
10 झाल्टे गिरीश रमेशराव महसूल कर्मचारी talathi etalathi@gmail.com
11 शेख अकिल अब्दुलमजीद महसूल कर्मचारी तहसीलदार कार्यालय भुदरगड dokayliti9494@gmail.com
12 वाघमारे संजय माधवराव मंडळ अधिकारी umarkhed waghmaresanjay1970@gmail.com
13 कोलते विकास बाबुराव महसूल कर्मचारी Senior Clerk rati.ridhi@gmail.com
14 कदम अमित प्रतापराव महसूल कर्मचारी Shirastedar amitkadamak@gmail.com
15 दुतोंडे भारत दत्तू महसूल कर्मचारी TALATHI KHULTABAD rutuja.dutonde@rediffmail.com
16 भागवत हेमंत दिलीप महसूल कर्मचारी ham_puru@yahoo.co.in
17 चाटे अनंत चत्रभुज लिपिक लिपिक तहसील कार्यालय, अंबड acchate@gmail.com
18 कोकरे गंगाराम माकू महसूल कर्मचारी Circle officer gmkokare@gmail.com
19 भोसले शाहूराज शिवाजी महसूल कर्मचारी cleark shahubhosale555@gmail.com
20 धुलधुले विलास दौलतराव महसूल कर्मचारी talathi vilasddhuldhule@gmail.com
अ.क्र. नांव पद सध्याची पदस्थापना मोबाईल नंबर ई-मेल आयडी प्रोफाइल

This page was generated in 0.02 seconds.