श्री. ए.यु. भगत

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, यवतमाळ

इमेल आयडी

tahsilyavatmal@rediffmail.com

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/10/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  वाशीम
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  यवतमाळ
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  07/03/1976
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/03/2009