श्री.बी.एन. राठोड

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

निरीक्षण अधिकारी, दर्यापूर

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/11/1965
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  दर्यापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  29/01/1990
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  09/01/2012