श्री.जे.व्ही. वानरे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, दर्यापूर

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  04/12/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  दर्यापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  19/03/1981
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  20/08/2008