श्री.के.ए. सावंत-पाटील

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, धारणी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  25/01/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.एस.सी. अग्री
 • मूळ जिल्हा
  सोलापूर
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  धरणी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  16/03/2009
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  16/03/2009