श्री.एस.टी. राठोड

तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  19/05/1975
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.ए.
 • मूळ जिल्हा
  अकोला
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  अमरावती
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/2002
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/09/2009