श्री.एस.बी. पटेल

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (संगायो), अकोला

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  08/02/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एस.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
  अमरावती
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  03/04/1979
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  05/05/2008