श्री.एस.एल. पवार

तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/05/1956
 • शैक्षणिक अहर्ता
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अकोला
 • तालुका
  अकोला
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  21/11/1976
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  19/04/2008