श्री.ए.यु. भगत

तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  07/10/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.-१
 • मूळ जिल्हा
  वाशीम
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  अमरावती
 • तालुका
  अमरावती
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  01/02/1976
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/03/2009