श्रीमती के. एस. गोडे

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, तलासरी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  31/05/1983
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस.सी.
 • मूळ जिल्हा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  कोंकण
 • जिल्हा
  ठाणे
 • तालुका
  तलासरी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक