श्री.एम.बी. लामगे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), वणी

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  30/07/1957
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  यवतमाळ
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  यवतमाळ
 • तालुका
  वणी
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  09/12/1983
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  19/01/2012