श्री.डी.जी. सोनुने

नायब तहसीलदार

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  01/11/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.एस.सी. प्रथम वर्ष
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  मलकापूर
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  29/01/1979
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  23/10/2012