श्री.ए.टी. डुकरे

नायब तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (महसूल), चिखली

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  15/01/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  एम.ए.
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  चिखली
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  02/05/1981
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/01/2012