श्री.यु.झेड. चव्हाण

तहसीलदार

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, जळगाव जामोद

इमेल आयडी

वैयक्तिक
 • जन्म दिनांक
  22/06/1955
 • शैक्षणिक अहर्ता
  बी.ए.
 • मूळ जिल्हा
  बुलढाणा
 • नोट
प्रशासकीय
 • महसूल विभाग
  अमरावती
 • जिल्हा
  बुलढाणा
 • तालुका
  जळगाव जामोद
 • सेवा प्रवेश दिनांक
  25/01/1977
 • संवर्ग प्रवेश दिनांक
  21/03/2009